Sledujte nás

Tender súťaže Zlatý klinec 2012

Novinky

ZADANIE

pre výber kreatívno-produkčnej agentúry na spoluprácu pri príprave a organizácii podujatia

ZLATÝ KLINEC 2012

 (slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien 18. ročníka súťaže o najkreatívnejšiu reklamu na Slovensku)
Vyhlasovateľ súťaže:                  Ad Awards Association, s.r.o.

Odborní garanti súťaže:             Klub reklamných agentúr Slovenska
                                                 Art Directors Club Slovensko

 Mesačník Stratégie

Charakter súťaže:                          národná súťaž kreativity v reklame a marketingovej komunikácii

Termín:                                             máj  2012
Miesto:                                             Bratislava
Predmet zadania:           

1. hlavná téma,  spôsob realizácie slávnostného večera, ktorého súčasťou je vyhlásenie výsledkov súťaže, pričom do konceptu musí byť zapracovaná prezentácia partnerov Akzent Media /www.akzentmedia.sk/  a Medias Promotion /www.medias.sk /

2. rámcový scenár slávnostného večera s návrhom na moderátora, miesto vyhlásenia  a prípadné scénické, resp. priestorové riešenie.

3. organizačné, technické a produkčné zabezpečenie vyhlásenia výsledkov súťaže (prosíme priložiť vybrané referencie a stručné prezentácie predchádzajúcich realizácií podobných podujatí),

4. organizačné, technické a produkčné zabezpečenie celodenného odborného programu (prednášky, verejná prezentácia shortlistových kampaní pred porotou, young lions, atď.)

6. návrh a výroba podkladov pre mediálnu prezentáciu súťaže v tlačených a elektronických médiách pre:
·         tlačenú inzerciu 
·         rozhlasový spot
·         banner (internet)
·         design web stránky
·         iné (podla vášho návrhu)

Prosíme ďalej predložte Vaše návrhy pre:
·         vizuál vstupenky
·         jingle  – zvučky pre ocenenie: Zlatý, Strieborný, Bronzový klinec, Klient roka, Filip
a pre jednotlivé kategórie: Tlač a poster, TV a kinoreklama, Rádio, Interactive and online, Techniques, Médiá,  Kampaň, Televízne upútavky
Súčasťou predloženého návrhu musí byť aj rozpočet

Aproximatívny budget:   45.000,-  Eur bez DPH     (bez  produkčných nákladov na výrobu  jinglov)
                                                                                                                     
V prípade získania partnera (sponzora) vám ponúkame províziu vo výške 15 % z objemu finančného plnenia.

Termín odovzdania podkladov:  16.  januára  2012 do 18.00 hod.
Ponuku je možné podať kolektívne ako konzorcium ( kreatívny koncept večera a produkcia). 

Podklady s rozpracovaním bodov 1., 2. a 4. predmetu zadania a s prílohou k bodu 3. zadania prosíme doručiť v písomnej a  v elektronickej forme (pdf, powerpoint) na adresu:

Klub reklamných agentúr Slovenska
Ul. Fraňa Kráľa 12
811 05 Bratislava
e-mail: kras@kras.sk

Doručené podklady vyhodnotí prezídium KRAS a konatelia spoločnosti Ad Awards Association.

Podobné príspevky