Sledujte nás

Dokumenty a legislatíva

Stanovy
Organizačný poriadok sekretariátu
Pravidlá hospodárenia
Podmienky členstva
Zákon o reklame
Zákon o vysielaní a retransmisii
Zákon o audiovízii
Etický kódex reklamy


Súbory na stiahnutie

STANOVY KLUBU REKLAMNÝCH AGENTÚR SLOVENSKA

znenie schválené Valným zhromaždením KRAS
zo dňa 22. januára 2004, aktualizované dňa 10. decembra 2021

Článok   I.

NÁZOV, SÍDLO A PÔSOBNOSŤ

 1. V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov bolo založené občianske združenie s názvom Klub reklamných agentúr Slovenskej republiky (v skrátenej forme: KRAS).
 2. Sídlom združenia je Bottova 1/1, 811 09 Bratislava.

Článok   II.

CHARAKTER ZDRUŽENIA

 1. KRAS je dobrovoľným, neštátnym, neziskovým a odvetvovým občianskym združením fyzických a právnických osôb, ktoré sa zaoberajú reklamnými službami agentúrnou formou a majú sídlo v Slovenskej republike.
 2. KRAS je právnická osoba registrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 83/1990 Zb.
 3. KRAS je spôsobilý mať práva a povinnosti, ako aj vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti.
 4. KRAS zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom, členovia KRAS nezodpovedajú ani neručia za záväzky KRAS.

Článok   III.

ÚČEL A CIELE KRAS

 1. KRAS je združenie konkurenčných subjektov, ktorého cieľom je zameriavať svoju činnosť na vytváranie, presadzovanie a podporovanie pravidiel zdravého konkurenčného súťaženia na trhu marketingovej komunikácie. Vytvára, presadzuje a podporuje také nástroje, ktoré zvyšujú korektnosť, transparentnosť a etickosť súťaženia subjektov na trhu marketingovej komunikácie.
 2. KRAS voči iným subjektom celého ekonomického prostredia pôsobí spôsobom, ktorý napomáha zvyšovať informovanosť o úlohe a význame marketingovej komunikácie pre zdravý rozvoj otvorenej trhovej spoločnosti.
 3. Cieľom KRAS je napomáhať zvyšovaniu úrovne slovenskej reklamy a marketingovej komunikácie ako súčasti trhového hospodárstva.
 4. Realizáciu svojich cieľov KRAS uskutočňuje najmä týmito činnosťami:

a) sprostredkúva tuzemský a zahraničný know-how z činnosti a manažmentu reklamných agentúr a mediálnych agentúr,

b) obhajuje záujmy reklamnej činnosti a marketingovej komunikácie voči štátnym a iným inštitúciám a interpretuje výhody spolupráce s členmi KRAS,

c) vytvára priaznivý imidž reklamy voči verejnosti,

d) reprezentuje, obhajuje a chráni spoločné záujmy členov KRAS voči orgánom štátnej správy, samosprávy, médiám a ostatným tretím osobám, t.j. voči tým, zo strany ktorých by boli alebo sú záujmy členov KRAS resp. KRAS dotknuté,

e) reprezentuje spoločné záujmy a potreby členov KRAS v zahraničí,

f) iniciuje vznik, zmenu alebo zánik takých legislatívnych zmien, ktoré pôsobia alebo by mali pôsobiť na oblasť činnosti KRAS a zároveň podporuje ich prijatie,úva tuzemský a zahraničný know-how z činnosti a manažmentu reklamných agentúr a mediálnych agentúr,

g) vytvára a prijíma základné profesijné pravidlá pre svojich členov, ktoré sú resp. budú zárukou profesionality a vysokej odbornej úrovne služieb poskytovaných členmi KRAS,

h) podieľa sa na odhaľovaní a na potláčaní nežiadúcich prejavov v oblasti reklamy,

i) vyvíja študijnú, dokumentačnú, publikačnú, informačnú, expertnú a poradenskú činnosť,

j) podieľa sa na ďalšom profesionálnom vzdelávaní svojich členov,

k) zostavuje, schvaľuje, vydáva a publikuje navonok porovnávací rebríček členov KRAS pod názvom „TOP KRAS“, vyjadrujúci ekonomické postavenie toho ktorého z členov KRAS za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka, a to spôsobom ďalej uvedeným v týchto stanovách a v Pravidlách TOP KRAS prijatých valným zhromaždením KRAS (Pravidlá TOP KRAS sú prílohou týchto stanov),

l) organizuje otvorenú porovnávaciu národnú súťaž efektivity marketingovej komunikácie pod názvom „EFFIE Slovakia“, spôsobom ďalej uvedeným v týchto stanovách a v Štatúte EFFIE Slovakia prijatom valným zhromaždením (Štatút EFFIE Slovakia je prílohou týchto stanov),

m) spoluorganizuje so spoločnosťou Ad Awards Association s.r.o. porovnávaciu súťaž kreativity marketingovej komunikácie „Zlatý klinec“ a schvaľuje štatút tejto súťaže spôsobom ďalej uvedeným v týchto stanovách,

n) spolupracuje s Európskou asociáciou komunikačných agentúr /EACA/, ktorej je členom a v ktorej v súlade s politikou EACA výhradne zastupuje reklamné agentúry pôsobiace v Slovenskej republike,

o) pre zabezpečenie činností uvedených v bodoch a) až n) môže KRAS rozhodnutím valného zhromaždenia poveriť štatutárneho zástupcu KRAS, založiť v mene KRAS inú právnickú osobu vrátane obchodnej spoločnosti, nadobudnúť obchodné podiely alebo sa inak podieľať na takejto obchodnej spoločnosti.

Článok   IV.

Členstvo v KRAS

 1. Členstvo reklamných agentúr typu full sevice

Riadnymi členmi KRAS môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby podnikajúce v oblasti reklamy a marketingovej komunikácie, ktoré:

a) vykonávajú svoju činnosť v reklame alebo v marketingovej komunikácii,

b) nemajú majetkovú účasť v právnických osobách, ktoré

i. sú vysielateľmi podľa osobitného zákona,

ii. technicky zabezpečujú vysielanie pre spoločnosti podľa bodu i,

iii. sú vydavateľmi periodickej tlače podľa osobitného zákona

iv. im zadávajú realizáciu reklamy

v. vykonávajú činnosť media representative.

c) nie sú:

i.vysielateľmi podľa osobitného zákona1,

ii.osobou technicky zabezpečujúcou vysielanie pre spoločnosti podľa bodu i,

iii.vydavateľmi periodickej tlače podľa osobitného zákona2,

iv.osobou vykonávajúcou činnosť media representative.

d) sú schopné pripraviť a realizovať komunikačnú kampaň minimálne celoslovenského rozsahu a úspešne pôsobiť na slovenskom trhu,

e) dosiahli v dvoch rokoch kumulatívne minimálne 100 bodov v súťažiach podľa bodového systému, ktorý je prílohou Stanov.

Článok V.

Vznik členstva

 1. Členstvo v KRAS vzniká rozhodnutím valného zhromaždenia KRAS (ďalej len „VZ“) na základe písomnej prihlášky uchádzača dňom rozhodnutia VZ. Na prijatie nového člena KRAS je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov KRAS. Prezídium je povinné predložiť VZ každú žiadosť o členstvo KRAS spolu so svojím stanoviskom k žiadosti ako i so správou dozorného výboru o tom, či záujemca o členstvo v KRAS (ďalej len “záujemca”) formálne spĺňa predpoklady členstva v KRAS podľa týchto stanov. Prezídium je povinné takúto žiadosť zaradiť do programu najbližšieho VZ.
 2. Predpokladom udelenia členstva v KRAS je okrem splnenia podmienok podľa bodu 4.1. aj dostatočné preukázanie veľkosti a kvality záujemcu. Z toho dôvodu je podmienkou pre podanie a akceptáciu písomnej žiadosti o členstvo v KRAS (ďalej aj „žiadosť“), splnenie minimálne troch zo štyroch nasledovných kritérií (pričom kritérium podľa písm. iv. tohto bodu musí byť vždy splnené):
  • i. záujemca musí splniť kritérium obratu za posledný účtovný rok vo výške minimálne 200.000 EUR,
  • ii. záujemca musí mať za posledných 6 mesiacov v štruktúre minimálne 6 stálych spolupracovníkov na základe akéhokoľvek vzťahu (pracovný pomer, freelancers, slobodné povolania …),
  • iii. záujemca musí počas posledného roka poskytovať komplexné komunikačné služby minimálne pre troch rôznych klientov,
  • iv. záujemca musí dosiahnuť za posledné dva hodnotené roky kumulatívne minimálne 100 bodov v súťažiach podľa bodového systému súťaže Agentúra roka, pričom pre vylúčenie pochybností prezídium KRAS určuje (a na požiadanie záujemcovi prostredníctvom výkonného riaditeľa oznámi), ktoré roky sa v čase podania žiadosti hodnotia.
 3. Záujemca o členstvo KRAS podáva písomnú žiadosť o prijatie za člena KRAS do sídla KRAS. Žiadosť musí obsahovať:
  a) meno a priezvisko/obchodné meno a miesto podnikania/sídlo záujemcu,
  b) informácie o dátume vzniku oprávnenia podnikať v oblasti reklamných služieb,
  c) v prípade, ak je záujemca právnickou osobou, informácie obsahujúce meno a priezvisko/obchodné meno a adresu/sídlo majiteľov spoločnosti; ak je záujemca akciovou spoločnosťou, jednoduchou spoločnosťou na akcie alebo Európskou spoločnosťou, uvedené údaje o akcionároch spoločnosti priloží k žiadosti vo forme čestného vyhlásenia,
  d) informácie o obrate v roku predchádzajúcom roku podania žiadosti vo forme ročnej účtovnej závierky, vrátane údajov o Gross Income v zmysle metodiky rebríčka TAAS
  e) informácie o počte zamestnancov/stálych spolupracovníkov a o personálnej štruktúre, záujemcu, osobitne o počte autorov/kreatívnych pracovníkov, ktorí pracujú pre záujemcu minimálne 6 mesiacov,
  f) aktuálny zoznam klientov a prehľad realizovaných kampaní (preukazujúci kontinuálne poskytovanie full-service služieb min. pre 3 klientov (strategické poradenstvo, ATL + BTL servis, t.j. OOH, print, kampaň a digitálne služby, direct marketing, eventy, …)),
  g) mená, priezviská a funkcie osôb tvoriacich obchodný a kreatívny manažment záujemcu,
  h) čestné vyhlásenie, že záujemca spĺňa všetky podmienky členstva v KRAS podľa čl. IV a V týchto stanov,
  i) kontaktnú adresu pre poštovú a elektronickú komunikáciu a meno a priezvisko zodpovednej osoby.
 4. K žiadosti musí záujemca okrem údajov uvedených v bode 5.3. tohto článku priložiť aj výpis z Obchodného registra nie starší ako jeden mesiac pred podaním žiadosti alebo kópiu stanov registrovaných príslušným orgánom verejnej moci a výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac pred podaním žiadosti.
 5. Záujemca o členstvo je na základe rozhodnutia Dozorného výboru povinný v čase pred konaním rozhodovania VZ o prijatí záujemcu za člena umožniť členom Dozorného výboru nažiadosť Dozorného výboru overenie splnenia podmienok členstva v KRAS, resp. údajov uvedených v žiadosti.
 6. Informácie podľa bodov 5.2. a 5.3. tohto článku majú pre všetkých členov KRAS dôvernú povahu.
 7. Člen KRAS je oprávnený určiť si osobu, ktorá ho bude voči KRAS ako aj na rokovaniach orgánov KRAS zastupovať. Meno a priezvisko tejto osoby je člen KRAS povinný oznámiť výkonnému riaditeľovi KRAS.

Článok VI.

Zánik členstva

1.Členstvo v KRAS zaniká:

a) dobrovoľným vystúpením; členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení z KRAS do sídla KRAS,

b) zánikom právnickej osoby, ktorá je členom KRAS,

c) smrťou fyzickej osoby – člena KRAS,

d) nezaplatením členského príspevku spôsobom upraveným v čl. VIII. ods. 2 týchto stanov,

e) rozhodnutím VZ o vylúčení člena KRAS z dôvodov závažného porušenia stanov KRAS. Návrh na vylúčenie člena KRAS valnému zhromaždeniu KRAS je v tomto prípade oprávnený podať ktorýkoľvek člen KRAS, alebo prezídium alebo dozorný výbor. Návrh na vylúčenie člena KRAS musí byť písomne odôvodnený. Členstvo v KRAS zaniká dňom rozhodnutia VZ o vylúčení člena KRAS. Prezídium je povinné takúto žiadosť zaradiť do programu najbližšieho VZ ;

f) rozhodnutím VZ o vylúčení člena KRAS, ak člen KRAS prestane spĺňať podmienky pre členstvo určené týmito stanovami. Návrh na vylúčenie člena KRAS v takomto prípade môže podať ktorýkoľvek člen KRAS alebo prezídium alebo dozorný výbor. Návrh na vylúčenie člena KRAS musí byť písomne odôvodnený. Členstvo v KRAS zaniká dňom rozhodnutia VZ o vylúčení člena KRAS. Prezídium je povinné takúto žiadosť zaradiť do programu najbližšieho VZ .

2.Zánik členstva v KRAS podľa ods. 1. písm. d), e) a f) tohto článku oznámi KRAS písomne dotknutej osobe do 7 dní od vzniku skutočnosti, s ktorou tieto stanovy spájajú zánik členstva v KRAS.

Článok VII.

Práva členov KRAS

 1. Členovia majú najmä tieto práva:

a) voliť do orgánov KRAS,

b) podávať návrhy a odporúčania jednotlivým orgánom KRAS,

c) zúčastňovať sa na rokovaní VZ; na VZ člena KRAS zastupuje jeho štatutárny orgán alebo ním písomne poverená osoba,

d) zúčastňovať sa na zasadnutiach prezídia alebo dozorného výboru; na zasadnutiach prezídia alebo dozorného výboru sa môže zúčastniť iba štatutárny orgán člena KRAS alebo ním písomne poverená osoba,

e) zúčastňovať sa na podujatiach, súťažiach a na iných akciách organizovaných KRAS,

f) používať vo všetkých formách obchodného alebo verejného styku označenie, z ktorého je zrejmé členstvo v KRAS,

g) kontrolovať spôsobom upraveným v týchto stanovách činnosť orgánov KRAS a hospodárenie s majetkom KRAS,

h) s výnimkou dokumentov, ktoré majú podľa týchto stanov alebo zásad TOP KRAS dôverný charakter a týkajú sa výlučne iného člena KRAS, nahliadať do všetkých písomností KRAS a robiť si na vlastné náklady kópie z týchto písomností,

i) odvolať sa na valné zhromaždenie proti rozhodnutiu orgánov KRAS,

j) menovať za člena tej ktorej ustanovenej odbornej komisie jedného svojho zástupcu podľa vlastného rozhodnutia a na vlastný účet.

Článok VIII.

Povinnosti členov KRAS

1.Všetci členovia KRAS majú povinnosť:

a) dodržiavať stanovy a rozhodnutia orgánov KRAS,

b) pri svojom podnikaní správať sa takým spôsobom, ktorý neohrozí povesť ani postavenie KRAS ani jeho členov,

c) oznamovať výkonnému riaditeľovi KRAS zmenu jednotlivých skutočností podľa čl. IV alebo čl. V týchto stanov,

d) prispievať k naplňovaniu cieľov a poslania KRAS,

e) dodržiavať etický kódex reklamy používaný v Európskej asociácii komunikačných agentúr a Etické zásady reklamnej praxe platné na území Slovenskej republiky a vydané občianskym združením Rada pre reklamu.

2.Okrem povinností uvedených v bode 1. tohto článku stanov má každý člen KRAS povinnosť uhradiť včas a v celej faktúrovanej sume členský príspevok KRAS, a to nasledujúcim spôsobom:

a) členský príspevok uhrádza člen KRAS na základe faktúry – daňového dokladu vystavenej KRAS a doručenej členovi najneskôr 21 dní pred dňom splatnosti;

b) členský príspevok za príslušný kalendárny rok musí byť uhradený najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka, pričom pod úhradou sa rozumie pripísanie celej sumy príspevku na účet KRAS uvedený vo faktúre; ak nie je faktúra – daňový doklad podľa písm. a) doručená členovi KRAS v uvedenej lehote, posúva sa dátum jej splatnosti o počet dní omeškania s doručením faktúry – daňového dokladu;

c) v prípade omeškania s uhradením členského príspevku odošle KRAS tomu členovi KRAS, ktorý je v omeškaní prvú upomienku na úhradu členského príspevku. Člen KRAS, ktorý je v omeškaní s uhradením členského príspevku, je v takomto prípade povinný uhradiť členský príspevok zvýšený o 10% pôvodne faktúrovanej sumy členského príspevku. Takto zvýšený členský príspevok musí byť na základe prvej upomienky uhradený najneskôr do 28. februára príslušného kalendárneho roka;

d) ak člen KRAS neuhradí členský príspevok ani v lehote podľa písm. c), odošle KRAS tomu členovi KRAS, ktorý je v omeškaní s uhradením členského príspevku druhú upomienku. Člen KRAS, ktorý je v omeškaní s uhradením členského príspevku KRAS viac ako jeden mesiac, je povinný uhradiť členský príspevok zvýšený o 20 % pôvodne faktúrovanej sumy členského príspevku. Takto zvýšený členský príspevok musí byť na základe druhej upomienky uhradený najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka;

e) v prípade novoprijatých členov odošle KRAS novému členovi KRAS faktúru – daňový doklad na zaplatenie členského príspevku KRAS do 30 dní odo dňa rozhodnutia VZ o prijatí za člena KRAS. Nový člen KRAS je povinný zaplatiť ročný členský príspevok v plnej výške bez ohľadu na to, kedy bol v priebehu roka prijatý za člena KRAS. Členský príspevok je v celej sume splatný do 30 dní od vystavenia faktúry – daňového dokladu;

f) v prípade, že člen KRAS nezaplatí členský príspevok KRAS v stanovenej sume ani v lehote podľa písm. d) alebo písm. e), zaniká jeho členstvo v KRAS v zmysle ustanovení čl. VI. ods. 1 písm. d) prvým dňom nasledujúcim po poslednom dni lehoty podľa písm. d) alebo e).8.3.

3.Výška členského príspevku sa určuje podľa výšky Gross Income člena (v zmysle aktuálnej metodiky rebríčka Top Advertising Agencies Slovakia) za bezprostredne predchádzajúci účtovný rok nasledujúcim spôsobom:

Výška Gross Income v EUR bez DPH nad 4 milióny = 6 000 EUR
Výška Gross Income v EUR bez DPH od 3 do 4 milióny = 5 000 EUR
Výška Gross Income v EUR bez DPH od 2 do 3 milióny = 4 000 EUR
Výška Gross Income v EUR bez DPH od 1 do 2 milióny = 3 000 EUR
Výška Gross Income v EUR bez DPH do 1 miliónu = 2 000 EUR

V prípade, ak sa člen na tvorbe rebríčka Top Advertising Agencies Slovakia v aktuálne príslušnom roku nezúčastní a neposkytne údaje na jeho tvorbu, použijú sa jeho dostupné údaje o výške Gross Income za predchádzajúci rok. Ak takéto údaje neexistujú, jeho členské sa určí ako priemer vyrúbených členských príspevkov ostatných členov za príslušný rok určených spôsobom uvedeným vyššie podľa ich Gross Income.

Článok IX.

Orgány KRAS

 1. Orgány KRAS sú:

a) valné zhromaždenie,

b) prezídium,

c) dozorný výbor,

d) výkonný riaditeľ.

ČLÁNOK X.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom KRAS. Je tvorené zo všetkých členov KRAS.
 2. Valné zhromaždenie sa povinne ako riadne valné zhromaždenie koná  najmenej dvakrát za rok, a to prvé povinné Valné zhromaždenie v lehote najneskôr do 15. júna a druhé povinné Valné zhromaždenie v lehote najneskôr do 15.decembra toho ktorého kalendárneho roka trvania KRAS.
 3. Valné zhromaždenie zvoláva prezídium KRAS v lehote 14 dní pred jeho konaním, písomnou pozvánkou doručenou do rúk člena KRAS, spôsobom odoslania a doručenia listiny: doručovateľom, resp. faxom, resp.  elektronickou poštou. Spolu s pozvánkou musia byť členom doručené aj materiály, na základe ktorých sa bude rozhodovať na valnom zhromaždení, resp. ktoré majú súvis s programom rokovania valného zhromaždenia. Písomná pozvánka o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať názov združenia, sídlo KRAS, miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia KRAS, program rokovania valného zhromaždenia a ustanovenie o tom, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie.
 4. Prezídium je ďalej povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie KRAS vždy, ak o to písomne požiada viac ako jedna tretina členov KRAS, s programom ako je uvedený v písomnej žiadosti o zvolanie, alebo ak o to požiada dozorný výbor, avšak len s programom vyplývajúcim z výsledkov jeho kontrolnej činnosti. Prezídium má právo zvolať mimoriadne valné zhromaždenie aj mimo svojej vyššie uvedenej povinnosti podľa pravidiel uvedených v tomto článku, a to v iných odôvodnených prípadoch, ak podľa vedomia prezídia jestvuje takáto potreba.
 5. Prezídium je povinné zaradiť do programu najbližšie konaného valného zhromaždenia každý predložený návrh vždy, ak o to požiadajú člen resp. členovia KRAS alebo Dozorný výbor KRAS podľa týchto stanov s tým, že minimálnym programom rokovania valného zhromaždenia bude program navrhovaný žiadateľom o zvolanie Valného zhromaždenia.
 6. Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak je prítomných viac ako 30% členov združenia. Členovia sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje názov a sídlo právnickej osoby člena združenia, alebo meno a bydlisko fyzickej osoby člena združenia, alebo splnomocnenca. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného zhromaždenia možno rozhodovať len za účasti všetkých členov združenia a so súhlasom všetkých členov združenia. Valné zhromaždenie rozhoduje uznesením väčšinou prítomných členov aklamačným spôsobom. Každý člen združenia má jeden hlas. Ak valné zhromaždenie nie je uznášania schopné, prezídium je povinné zvolať náhradné valné zhromaždenie s tým istým programom tak, aby sa toto konalo nie skôr ako 7 a nie neskôr ako 21 dní odo dňa, keď sa malo konať pôvodné valné zhromaždenie, ktoré nebolo uznášania sa schopné. Pre tento prípad platia pre zvolanie náhradného valného zhromaždenia všetky podmienky uvedené v tomto článku okrem podmienky dodržania minimálnej lehoty 21 dní, určenej na zvolanie valného zhromaždenia. Náhradné valné zhromaždenie musí mať nezmenený program a je schopné uznášať sa bez ohľadu na počet prítomných členov združenia.
 7. Do pôsobnosti rozhodovania valného zhromaždenia patrí:
  • a)    zmena stanov združenia,
  • b)   rozhodnutie o prijatí za člena KRAS,
  • c)    rozhodnutie o vylúčení člena KRAS,
  • d)   rozhodnutie o výške pravidelného ročného príspevku člena KRAS,
  • e)    schválenie ročnej kontrolnej správy dozorného výboru,
  • f)     voľba a odvolanie členov prezídia KRAS,
  • g)   voľba a odvolanie členov dozorného výboru KRAS,
  • h)   voľba a odvolanie výkonného riaditeľa KRAS
  • i)     vytvorenie a zrušenie odborných komisií KRAS,
  • j)     dobrovoľné rozpustenie KRAS,
  • k)    zlúčenie KRAS s iným združením,
  • l)     schválenie organizačného poriadku KRAS,
  • m)  schválenie ročnej účtovnej závierky a správy o hospodárení združenia,
  • n)   schválenie plánu činnosti budúcich období spolu s finančným plánom na príslušný kalendárny rok a schválenie  správy o činnosti združenia,
  • o)   schválenie a zmeny  Zásady TOP KRAS,
  • p)   rozhodovanie o nezaradení agentúry do rebríčka TOP KRAS,
  • q)   schválenie poradia rebríčka TOP KRAS,
  • r)     rozhodovanie o vydaní a publikovaní rebríčka TOP KRAS,
  • s)    schválenie a zmeny Štatútu EFFIE Slovakia,
  • t)     voľba a odvolanie členov poroty EFFIE Slovakia za reklamné agentúry na základe písomných nominácií členov KRAS predložených v zmysle Štatútu EFFIE Slovakia
  • u)   rozhodnutie o návrhu Art Directors Clubu na zloženie poroty pre porovnávaciu súťaž kreativity marketingovej komunikácie „Zlatý klinec“, podľa ktorého je zástupca združenia viazaný hlasovať v tejto veci ako spoločník Ad Awards Associations s.r.o.
  • v)    rozhodnutie vo veciach, o ktorých si rozhodovanie vyhradí,
  • w)  rozhodnutie vo veciach, o ktorých nie je kompetentný rozhodnúť iný orgán združenia.
 8. Valné zhromaždenie volí na svojom zasadnutí predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa valného zhromaždenia, overovateľa zápisnice z valného zhromaždenia a osoby poverené sčítaním hlasov.
 9. Z rokovania valného zhromaždenia sa musí vyhotoviť priamy a úplný „Zvukový záznam z rokovania valného zhromaždenia“ uložený na audio nosiči a „Zápisnica o valnom zhromaždení“, ktorá obsahuje:
  • a)    názov a sídlo združenia,
  • b)   miesto a čas konania valného zhromaždenia,
  • c)    mená predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov,
  • d)   opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
  • e)    rozhodnutie valného zhromaždenia k jednotlivým bodom s uvedením presného znenia otázok, o ktorých sa hlasovalo a výsledok hlasovania,
  • f)     obsah protestu člena združenia, člena prezídia, člena dozornej rady, týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci na valnom zhromaždení  požiada.
 10. K „Zápisnici o valnom zhromaždení“ sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení k prerokovaniu. Vyhotovenie „Zápisnice o valnom zhromaždení“ a jej doručenie každému členovi združenia zabezpečí prezídium združenia do 7 dní odo dňa konania valného zhromaždenia. Zápisnicu podpisujú zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia  a zvolený overovateľ zápisnice. „Zvukový záznam z rokovania valného zhromaždenia“ uložený na audio nosiči, „Zápisnica o valnom zhromaždení“ sa spolu s písomnými pozvánkami o konaní valného zhromaždenia a so zoznamom prítomných členov na valnom zhromaždení uchováva v archíve združenia po celú dobu jeho trvania. Na požiadanie člena združenia je prezident KRAS  povinný poskytnúť členovi združenia k vypočutiu resp. k nahliadnutiu „Zvukový záznam z rokovania valného zhromaždenia“ a „Zápisnicu o valnom zhromaždení“ a ak o to člen združenia požiada, je KRAS povinný zabezpečiť pre žiadajúceho člena kópiu „Zvukového záznamu z rokovania valného zhromaždenia“  a/alebo „Zápisnice o valnom zhromaždení“ v lehote 7 dní od požiadania, a to na náklady KRAS spolu s písomným čestným vyhlásením o ich úplnej zhodnosti s originálom.
 11. Členovia KRAS môžu prijímať rozhodnutia, ktoré patria do kompetencie  rozhodovania Valného zhromaždenia aj mimo Valného zhromaždenia. Takéto rozhodovanie sa nazýva hlasovanie „PER ROLLAM“. Písomný návrh uznesenia predkladá priamo alebo doručením doručovateľom, faxom alebo elektronickou poštou členom KRAS na vyjadrenie prezídium alebo ho predkladajú členovia KRAS, ktorých počet tvorí jednu tretinu počtu všetkých členov KRAS. Návrh sa predkladá spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie. Písomné vyjadrenie k takémuto návrhu uznesenia sa doručuje priamo alebo prostredníctvom doručovateľa, faxu alebo elektronickou poštou v lehote určenej v písomnom návrhu uznesenia na adresu sídla KRAS. Lehota na doručenie nemôže byť kratšia ako 7 a dlhšia ako 21 dní, pričom sa počíta deň odoslania. Ak sa člen KRAS nevyjadrí v určenej lehote k navrhovanému uzneseniu, platí, že s navrhovaným uznesením súhlasí. Prezídium po ukončení celej procedúry oznámi každému členovi KRAS, písomne priamo alebo doručením doručovateľom, faxom alebo elektronickou poštou výsledky hlasovania. Väčšina potrebná pre prijatie takto navrhovaného uznesenia sa počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým členom KRAS.
 12. Každý člen KRAS má právo podať na súd návrh na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, alebo návrh na určenie neplatnosti uznesenia prijatého per rollam, ak je toto uznesenie  v rozpore so zákonom alebo so stanovami KRAS. Rovnaké právo má aj bývalý člen KRAS, ak sa ho uznesenie valného zhromaždenia alebo uznesenie prijaté per rollam týka. Právo podať takýto návrh na súd zaniká, ak ho oprávnená osoba neuplatní do troch mesiacov odo dňa prijatia uznesenia valného zhromaždenia alebo odo dňa prijatia uznesenia prijatého per rollam, alebo ak valné zhromaždenie resp. hlasovanie per rollam  nebolo riadne zvolané resp. návrh uznesenia nebol riadne predložený, teda vtedy, keď dotknutá oprávnená osoba nemala o prijatí uznesenia vedomosť, do troch mesiacov odo dňa, keď sa oprávnená osoba mohla o tomto uznesení  dozvedieť.  Súd môže na návrh člena KRAS určiť neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia, resp. uznesenia prijatého per rollam, len ak porušenie zákona alebo stanov mohlo obmedziť práva toho člena KRAS, ktorý sa určenia neplatnosti domáha. V takomto súdnom konaní zastupuje KRAS pred súdom výkonný riaditeľ. Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia resp. uznesenia prijatého per rollam sa netýka práv nadobudnutých v dobrej viere tretími osobami. V pochybnostiach platí, že tretie osoby nadobudli práva v dobrej viere. Právoplatné rozhodnutie súdu je záväzné pre každého.
 13. Hlasovanie „PER ROLLAM“ podľa odseku 11 tohto článku nie je možné použiť na zmenu pravidiel ktorejkoľvek súťaže KRAS (Zlatý klinec, Effie, Young Lions) po jej začatí; súťaž KRAS sa považuje za začatú dňom zverejnenia štatútu súťaže pre aktuálny ročník súťaže. Za účelom zmeny štatútu súťaže KRAS po jej začatí sa na zvolávanie valného zhromaždenia neuplatní odsek 3 tohto článku ale prezídium KRAS je povinné bezodkladne zvolať mimoriadne valné zhromaždenie pozvánkou zaslanou elektronickou poštou Pozvánka musí obsahovať informáciu, že ide o mimoriadne valné zhromaždenie za účelom zmeny štatútu príslušnej súťaže KRAS po začatí tejto súťaže.

 

ČLÁNOK XI.

PREZÍDIUM A PREZIDENT

 1. Prezídium je výkonným, štatutárnym orgánom združenia. Prezídium riadi činnosť KRAS v období medzi valnými zhromaždeniami a koná v mene KRAS. Prezídium rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, pokiaľ nie je zákonom č. 83/1990 Zb. alebo týmito stanovami alebo rozhodnutím valného zhromaždenia vyhradené takéto rozhodovanie valnému zhromaždeniu alebo dozornému výboru. V mene združenia navonok je oprávnený konať a podpisovať prezident KRAS samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu združenia pripojí svoj vlastnoručný podpis. Prezident KRAS je povinný konať v súlade so zákonom, stanovami KRAS a s rozhodnutiami valného zhromaždenia alebo prezídia KRAS.
 2. Prezídium má päť členov. Členom prezídia môže byť výlučne fyzická osoba podľa zákona č. 40/1964 Zb. spôsobilá na právne úkony, ktorá výkon funkcie tejto nemôže zveriť inému.
 3. Príslušný člen prezídia je v prezídiu ako osoba, nominovaná do voľby  konkrétnym členom KRAS (ďalej navrhovateľom), ku ktorému má navrhovaná osoba majetkovo-právnu alebo mandátno–právnu alebo pracovno-právnu príslušnosť, to taxatívne vymedzené znamená, že už navrhovaný a následne zvolený člen prezídia je spoločníkom navrhovateľa, resp. akcionárom navrhovateľa, alebo že je takáto osoba štatutárnym zástupcom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom, členom dozornej rady alebo zamestnancom navrhovateľa z titulu mandátno-právneho resp. pracovno-právneho. Mandát navrhovaného a zvoleného člena prezídia  je viazaný takouto príslušnosťou k členovi KRAS – navrhovateľovi.
 4. Volebné obdobie člena prezídia je určené na dva roky. Ak sa príslušnosť člena prezídia k členovi KRAS, ktorý ho navrhol za člena prezídia KRAS zmení oproti pôvodnému stavu tak, že táto príslušnosť zanikne, je člen prezídia povinný oznámiť túto skutočnosť prezídiu a prezídium je povinné  za týmto účelom zvolať valné zhromaždenie za účelom odvolania a voľby nového člena prezídia.
 5. Členov prezídia volí a odvoláva valné zhromaždenie.
 6. Prezídium je uznášania sa schopné, ak sa jeho zasadnutia zúčastnia minimálne traja členovia prezídia. Zasadnutie prezídia zvoláva prezident  KRAS podľa potreby, v primeranej lehote na prípravu a účasť, oznámením miesta, dňa, času a programu zasadnutia prezídia každému členovi prezídia hodnoverným spôsobom napr. telefonicky, faxom, elektronickou poštou, písomne s doručením, ústnym oznámením a podobne. Prezident KRAS  zasadnutie prezídia oznámi tiež všetkým členom združenia vyššie uvedeným spôsobom. O priebehu zasadania prezídia a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovujú zápisnice podpísané prezidentom KRAS a zapisovateľom. Vyhotovenie „Zápisnice zo zasadania prezídia“ a jej doručenie každému členovi prezídia a každému členovi združenia zabezpečí prezídium do 7 dní odo dňa konania zasadania prezídia. Každý člen prezídia má právo, aby v zápisnici bol uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť.
 7. Členovia prezídia volia spomedzi seba prostou väčšinou na svojom prvom zasadnutí prezidenta KRAS. Takto sa deje aj v prípade, ak  členovi  prezídia, ktorý je zároveň prezidentom KRAS, zanikne jeho mandát člena prezídia resp. ak táto osoba prestane byť prezidentom KRAS.
 8. Členovia prezídia sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo združeniu alebo jeho členom spôsobiť škodu. Prezídium rozhoduje prostou väčšinou hlasov. Každý člen prezídia má jeden hlas.
 9. Členovia prezídia za výkon funkcie nemajú nárok na odmenu. V prípade, ak v dvojročnom čase výkonu funkcie člena prezídia zanikne členovi prezídia jeho funkcia, je na takto uvoľnené miesto zvolený nový člen prezídia,  ktorého volebné obdobie trvá maximálne do času uplynutia dvojročného volebného obdobia pôvodného člena, ktorého výkon funkcie zanikol inak ako uplynutím dvojročného obdobia výkonu funkcie. Funkcia člena prezídia  je nezlučiteľná s výkonom funkcie člena Dozorného výboru KRAS a s funkciou výkonného riaditeľa KRAS. Člen prezídia KRAS nesmie mať s KRAS pracovno-právny vzťah.
 10. Prezídium zvoláva valné zhromaždenia a obsahovo pripravuje program rokovania valného zhromaždenia. Prezídium povinne predkladá jedenkrát ročne valnému zhromaždeniu na schválenie:
  • a)    ročnú účtovnú závierku a ročnú správu o hospodárení združenia,
  • b)   plán činnosti združenia do budúcich období spolu s finančným plánom na príslušný kalendárny rok,
  • c)    ročnú správu o činnosti združenia,
  • d)   návrh na zaradenie alebo nezaradenie člena združenia do rebríčka TOP KRAS,
  • e)    návrh na  schválenie rebríčka TOP KRAS,
  • f)     návrh na schválenie vydania a publikovania rebríčka TOP KRAS.
 11. Prezídium pre zabezpečenie riadneho chodu KRAS poveruje výkonného riaditeľa KRAS úlohami spojenými s prevádzkou KRAS, a to najmä zriaďovať a udržiavať riadnu organizačno-pracovnú štruktúru KRAS, zriaďovať  a udržiavať alebo zrušovať pracovné miesta v zamestnaneckej štruktúre na základe organizačného poriadku prijatého valným zhromaždením, ktorý je vnútorným predpisom združenia.
 12. Prezídium samostatným dekrétom prezídia určuje výkonnému riaditeľovi jeho mesačnú odmenu na základe voľbou získaného mandátu, ktorého  obsah je určený týmito stanovami v spojení s uznesením valného zhromaždenia o voľbe výkonného riaditeľa, alebo mzdu výkonného riaditeľa na základe uzavretia pracovného pomeru, ktorý s výkonným riaditeľom v mene KRAS uzatvára prezident KRAS.

ČLÁNOK XII.

DOZORNÝ VÝBOR

 1. Dozorný výbor je kontrolným orgánom KRAS. Dozorný výbor má povinnosť dohliadať na výkon pôsobnosti prezídia KRAS, prezidenta KRAS, výkonného riaditeľa KRAS a zamestnancov KRAS, ako aj na uskutočňovanie zámerov a cieľov KRAS tak, ako o nich rozhodlo valné zhromaždenie.
 2. Dozorný výbor je zodpovedný valnému zhromaždeniu KRAS. Dozorný výbor prostredníctvom svojich členov má oprávnenie nahliadať do dokladov a záznamov združenia týkajúcich sa činnosti KRAS a kontrolovať, či sú účtovné záznamy vedené v súlade so skutočnosťou a či sa činnosť KRAS uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a rozhodnutiami valného zhromaždenia.
 3. Dozorný výbor má troch členov. Členov dozorného výboru volí a odvoláva valné zhromaždenie. Volebné obdobie člena dozorného výboru je určené na tri roky. Členom dozorného výboru môže byť výlučne fyzická osoba podľa zákona č. 40/1964 Zb. spôsobilá na právne úkony,  ktorá výkon funkcie nemôže zveriť inému. Príslušný člen dozorného výboru vystupuje a koná v dozornom výbore ako nezávislá osoba, a nie ako zástupca člena KRAS. Preto jeho mandát nie je viazaný príslušnosťou k akémukoľvek členovi KRAS. Avšak ak bol člen dozorného výboru nominovaný agentúrou, ktorej zanikne členstvo v KRAS, musí byť jeho funkcia opäť potvrdená hlasovaním na zasadnutí Valného zhromaždenia,alebo formou Per rollam. Funkcia člena dozorného výboru je nezlučiteľná s výkonom funkcie člena prezídia KRAS, s výkonom funkcie výkonného riaditeľa KRAS. Člen dozorného výboru nesmie mať s KRAS pracovno-právny vzťah.
 4. Členovia dozorného výboru na svojom prvom zasadnutí volia spomedzi seba predsedu dozorného výboru. Členovia dozorného výboru sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo KRAS alebo jeho členom spôsobiť škodu. Dozorný výbor rozhoduje väčšinou hlasov. Každý člen dozorného výboru má jeden hlas.
 5. Zasadnutie dozorného výboru zvoláva jeho predseda podľa potreby, v primeranej lehote na prípravu a účasť, oznámením miesta, dňa, času a programu zasadnutia dozorného výboru každému členovi dozorného výboru, a to hodnoverným spôsobom napr. telefonicky, faxom, elektronickou poštou, písomne s doručením, ústnym oznámením a podobne. Predseda dozorného výboru zasadnutie dozorného výboru oznámi tiež všetkým členom KRAS vyššie uvedeným spôsobom. Predseda dozorného výboru je povinný zvolať zasadnutie dozorného výboru najmenej raz za štvrťrok kalendárneho roka pri minimálne povinnom bode programu, ktorým je kontrola hospodárenia združenia. Dozorný výbor je uznášania sa schopný, ak sa jeho zasadnutia zúčastní nadpolovičná väčšina členov dozorného výboru. O priebehu zasadania dozorného výboru a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovujú zápisnice podpísané predsedom dozorného výboru a zapisovateľom. Vyhotovenie „Zápisnice zo zasadania dozorného výboru“ a jej doručenie každému členovi dozorného výboru a každému členovi KRAS zabezpečí predseda dozorného výboru do 7 dní odo dňa konania zasadania dozorného výboru. Každý člen dozorného výboru má právo, aby v zápisnici bol uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť. Členovia dozorného výboru nemajú nárok na  odmenu za výkon funkcie člena dozorného výboru.
 6. V prípade, ak v trojročnom čase výkonu funkcie člena dozorného výboru zanikne členovi dozorného výboru jeho funkcia inak ako uplynutím trojročného obdobia, je na jeho miesto zvolený nový člen dozorného výboru, ktorého volebné obdobie trvá maximálne do času uplynutia pôvodného trojročného volebného obdobia  člena, ktorého výkon funkcie zanikol  inak ako uplynutím trojročného obdobia výkonu funkcie. 
 7. Dozorný výbor v rámci svojej kontrolnej činnosti najmä:
  • a)    kontroluje plnenie rozhodnutí valného zhromaždenia a dodržiavanie stanov orgánmi a členmi KRAS,
  • b)   kontroluje finančné hospodárenie a nakladanie s majetkom KRAS,
  • c)    podáva návrh na vylúčenie člena KRAS podľa čl. VI. bod 1. písm.e), f),
  • d)   raz ročne predkladá na prerokovanie valnému zhromaždeniu správu o kontrolnej činnosti a o plnení podmienok členov KRAS byť členmi  KRAS,
  • e)    môže uložiť priamu povinnosť prezídiu KRAS zabezpečiť vykonanie auditu KRAS prostredníctvom riadneho audítora.

ČLÁNOK XIII.

VÝKONNÝ RIADITEĽ

 1. Výkonný riaditeľ KRAS môže byť výlučne fyzická osoba podľa zákona č. 40/1964 Zb. spôsobilá na právne úkony, ktorá tento výkon funkcie nemôže zveriť inému.
 2. Výkonný riaditeľ musí byť osobou, ktorá nemá počas výkonu svojej funkcie žiaden majetkovo-právny alebo mandátno-právny alebo pracovnoprávny vzťah k členovi KRAS. To taxatívne vymedzené znamená, že výkonný riaditeľ nie je spoločníkom člena KRAS, resp. spoločníkom spoločnosti, ktorá je spoločníkom člena KRAS, akcionárom člena KRAS, resp. akcionárom akcionára člena KRAS, alebo že výkonný riaditeľ nie je štatutárnym zástupcom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom, členom dozornej rady člena KRAS alebo zamestnancom člena KRAS z titulu mandátno-právneho, resp. pracovno-právneho.
 3. Funkcia výkonného riaditeľa je nezlučiteľná s výkonom funkcie člena prezídia KRAS a člena Dozorného výboru KRAS.
 4. Výkonný riaditeľ je volený Valným zhromaždením do svojej funkcie na určité alebo neurčité obdobie výkonu funkcie, pričom valné zhromaždenie má právo bez udania dôvodu výkonného riaditeľa odvolať z výkonu jeho funkcie aj pred uplynutím funkčného obdobia. Funkcia výkonného riaditeľa zaniká uplynutím času funkčného obdobia, odstúpením alebo odvolaním, a to ku dňu uplynutia času alebo ku dňu odstúpenia alebo ku dňu odvolania.
 5. Výkonný riaditeľ má na základe voľby a týchto stanov oprávnenie konať a vystupovať v mene KRAS. Výkonný riaditeľ je splnomocnený voľbou a týmito stanovami na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke KRAS, aj keby sa na ne vyžadovalo osobitné plnomocenstvo.  Výkonný riaditeľ nesmie scudzovať ani zaťažovať nehnuteľný, hnuteľný alebo nehmotný majetok KRAS.
 6. Výkonný riaditeľ  najmä vytvára, udržiava alebo zrušuje riadne pracovné miesta v zamestnaneckej štruktúre KRAS podľa organizačného poriadku KRAS prijatého valným zhromaždením, ktorý je vnútorným predpisom združenia. V ďalšom koná z vyššie uvedeného poverenia tak, aby bol naplnený obsah jeho mandátu v zmysle stanov a obsah rozhodnutí valného zhromaždenia KRAS alebo rozhodnutí prezídia KRAS.
 7. V tomto rozsahu výkonný riaditeľ vystupuje v mene KRAS voči KRAS, jeho orgánom a zamestnancom, ako aj voči tretím osobám a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu združenia pripojí svoj vlastnoručný podpis s označením „výkonný riaditeľ KRAS“.

ČLÁNOK XIV.

ODBORNÉ KOMISIE

 1. Valné zhromaždenie vytvára svojim rozhodnutím odborné komisie, ktoré sú poradným orgánom KRAS pre tú ktorú oblasť činnosti KRAS s tým, že základný okruh otázok je určený v rozhodnutí valného zhromaždenia.
 2. Odborná komisia je vytvorená valným zhromaždením na dobu neurčitú alebo na dobu určenú valným zhromaždením. Valné zhromaždenie má právo zrušiť odbornú komisiu svojim rozhodnutím o jej zrušení.
 3. Členovia odborných komisií sú do týchto menovaní priamo členmi KRAS podľa článku VII. ods.1 písm. j) tak, že každý člen KRAS má právo menovať najviac jedného člena do tej ktorej existujúcej odbornej komisie. Člen KRAS má zároveň právo ním menovaného člena odbornej komisie kedykoľvek z tejto funkcie odvolať a menovať namiesto neho nového člena odbornej komisie. Čas trvania výkonu člena odbornej komisie je obmedzený rozhodnutím člena KRAS alebo trvaním odbornej komisie. Počet členov každej odbornej komisie je obmedzený počtom členov združenia. Členovia odbornej komisie si na svojom prvom zasadnutí spomedzi seba volia predsedu odbornej komisie, ktorý za komisiu koná voči orgánom KRAS a členom KRAS. Predseda odbornej komisie riadi jej činnosť vo vnútri tak, aby boli čo najefektívnejšie naplnené úlohy dané tejto odbornej komisii. O priebehu zasadania odbornej komisie sa vyhotovuje zápisnica podpísaná predsedom odbornej komisie a zapisovateľom.
 4. Vyhotovenie „Zápisnice zo zasadania odbornej komisie“ a jej doručenie každému členovi komisie a každému členovi KRAS zabezpečí predseda odbornej komisie do 7 dní odo dňa konania jej zasadania v spolupráci s výkonným riaditeľom KRAS.
 5. Odborná komisia je zodpovedná valnému zhromaždeniu.
 6. Odborná komisia vykonáva svoju činnosť vydávaním odporúčaní a stanovísk pre orgány KRAS a pre členov KRAS na základe ich podnetov. Odborná komisia spolupracuje s orgánmi KRAS ako aj s členmi KRAS. Odborná komisia môže z vlastnej vôle vydávať iniciatívy voči orgánom KRAS alebo členom KRAS vo veci týkajúcej sa činnosti KRAS, ak je to potrebné pre riadne fungovanie KRAS.
 7. Orgány KRAS a členovia KRAS sú povinné odbornej komisii pri jej činnosti poskytnúť maximálne možnú súčinnosť.

ČLÁNOK XV.

MAJETOK A HOSPODÁRENIE KRAS

 1. Príjmy KRAS tvoria:
  • a)    výnosy z majetku KRAS, t.j. príjmy z prenájmu, úroky z peňažných vkladov, výnosy z cenných papierov a podobne,
  • b)   ročné členské príspevky členov KRAS,
  • c)    dary a príspevky od právnických a fyzických osôb,
  • d)   výnosy z verejných zbierok,
  • e)    výnosy z lotérií a iných hier,
  • f)     dedičstvo,
  • g)   výnosy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií,
  • h)   dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu obce, VÚC alebo štátneho fondu,
  • i)     iné príjmy.
 2. Výdavkami KRAS sú:
  • a)    výdavky určené na chod združenia,
  • b)   výdavky spojené s činnosťou združenia,
  • c)    iné výdavky určené valným zhromaždením združenia.
 3. O hospodárení KRAS, nakladaní s výdavkami a príjmami KRAS rozhoduje prezídium podľa týchto stanov, na základe prijatých rozhodnutí valného zhromaždenia, a to najmä na základe schváleného plánu činnosti a schváleného finančného plánu na príslušný kalendárny rok a podľa zásad hospodárenia KRAS.

ČLÁNOK XVI.

ZÁNIK KRAS

 1. Združenie zaniká dňom výmazu z registra mimovládnych neziskových organizácií na základe:
  • a)    rozhodnutia valného zhromaždenia o dobrovoľnom rozpustení KRAS alebo rozhodnutia valného zhromaždenia o zlúčení KRAS s iným občianskym združením,
  • b)   právoplatného rozhodnutia príslušného ministerstva o rozpustení KRAS.
 2. Po rozhodnutí o zániku KRAS bez právneho nástupcu vstúpi KRAS do likvidácie. V prípade podľa ustanovenia písm. a) bodu 1. tohto článku stanov vykoná likvidáciu likvidátor určený valným zhromaždením. V prípade podľa ustanovenia písm. b) bodu 1 tohto článku stanov vykoná likvidáciu likvidátor určený príslušným ministerstvom. Likvidačný zostatok sa podľa rozhodnutia valného zhromaždenia rozdelí medzi členov KRAS.

ČLÁNOK XVII.

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Volené funkcie okrem funkcie výkonného riaditeľa KRAS sú čestné a za ich výkon prináleží len náhrada nevyhnutných a skutočne vynaložených výdavkov priznaných prezídiom (náklady stravného, cestovného, ubytovania apod.).
 2. Tam, kde stanovy používajú pojem agentúra, má sa tým na mysli tak právnická, ako aj  fyzická osoba.
 3. Náklady spojené s ustanovením a s registráciou tohto združenia znáša  KRAS.
 4. Na začaté súťaže KRAS pred 13. marcom 2017 sa uplatňujú stanovy v znení účinnom od 29. mája 2006.
 5. Toto znenie stanov bolo schválené valným zhromaždením KRAS dňa 10. decembra 2021.

 


Súbory na stiahnutie

(úplné znenie podľa neskorších zmien a doplnení)

 1. Sekretariát KRAS

  1. Sekretariát je výkonným orgánom Klubu reklamných agentúr a jeho hlavnou úlohou je vykonávať všetku servisnú činnosť k zaisteniu riadneho chodu KRAS a k plneniu jeho poslania zakotveného v stanovách KRAS a k realizácii konkrétnych úloh.
  2. Sekretariát KRAS vykonáva komplexný servis pre zabezpečenie valného zhromaždenia, predovšetkým:
   1. pripravuje materiály a ich distribúciu
   2. zvoláva členov
   3. zabezpečuje zápisnicu a jej distribúciu
  3. Sekretariát KRAS vykonáva komplexný servis pre zabezpečenie prezídia, predovšetkým:
   1. pripravuje materiály a ich distribúciu
   2. zvoláva členov
   3. zabezpečuje zápisnicu a jej distribúciu
  4. Sekretariát KRAS vykonáva komplexný servis pre zabezpečenie prác SOK, predovšetkým:
   1. pripravuje materiály a ich distribúciu
   2. zvoláva členov
   3. zabezpečuje zápisnicu a jej distribúciu
  5. Sekretariát zabezpečuje v priamej spolupráci s vyhlasovateľom prípravu, priebeh a vyhodnotenie pravidelnej výročnej súťaže o najkreatívnejšiu reklamu (Zlatý klinec) a organizačne zabezpečuje prípravu, priebeh a vyhodnotenie pravidelnej výročnej súťaže efektivity v reklame (EFFIE Slovakia) a vyhodnotenie aj zverejnenie rebríčka TOP KRAS. Sekretariát ďalej zabezpečuje mediálnu prezentáciu a komunikáciu KRAS vrátane internetovej stránky KRAS, komunikáciu KRAS s Európskou asociáciou komunikačných agentúr (EACA) a dokumentačnú aj študijnú činnosť KRAS.
  6. Sekretariát zabezpečuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi evidenciu a archiváciu účtovných dokladov KRAS a tiež účtovných dokladov právnických osôb, v ktorých má KRAS väčšinový podiel na ich základnom imaní. Sekretariát ďalej zabezpečuje evidenciu a archiváciu interných písomností KRAS súvisiacich s jeho činnosťou, evidenciu a archiváciu vnútorných predpisov KRAS a zverejnenie ich úplného a aktualizovaného znenia. Sekretariát ďalej zabezpečuje popis, triedenie a archiváciu prác ocenených na pravidelných výročných súťažiach v oblasti reklamy, ktorých organizátorom alebo odborným garantom je KRAS.
  7. Sekretariát podáva prostredníctvom výkonného riaditeľa valnému zhromaždeniu pravidelnú výročnú správu o svojej činnosti za uplynulé obdobie (spravidla kalendárny rok) a návrh priorít ďalšej činnosti. V prípade požiadavky zo strany prezídia, dozorného výboru alebo valného zhromaždenia podáva sekretariát prostredníctvom výkonného riaditeľa valnému zhromaždeniu priebežnú informáciu o svojej činnosti aj počas príslušného obdobia.
 2. Výkonný riaditeľ KRAS

  1. Na čele sekretariátu KRAS stojí výkonný riaditeľ /VR/, ktorý je za jeho riadny chod zodpovedný valnému zhromaždeniu.
  2. V období medzi jednotlivými zasadnutiami valného zhromaždenia zodpovedá za riadny chod sekretariátu KRAS prezídiu.
  3. Výkonný riaditeľ je povinný riadiť sa pracovnou náplňou, ktorá je súčasťou pracovnej zmluvy.
  4. Výkonný riaditeľ v zmysle čl. XI, bod 6 Stanov KRAS zastupuje KRAS navonok a koná v jeho mene. Výkonný riaditeľ zastupuje KRAS aj v spoločnostiach, v ktorých má KRAS podiel na ich základnom imaní. Vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy vystupuje výkonný riaditeľ v mene KRAS iba na základe predchádzajúceho poverenia alebo konzultácie s prezídiom alebo s prezidentom KRAS. Vo vzťahu k jednotlivým členom KRAS a vo veciach týkajúcich sa činnosti a pôsobnosti KRAS vystupuje a koná výkonný riaditeľ spravidla na základe predchádzajúcej konzultácie s prezídiom alebo s prezidentom. Vo vzťahu k dodávateľom, bankovým inštitúciám, obchodným partnerom KRAS, médiám a ďalším tretím osobám sa vystupovanie výkonného riaditeľa v mene KRAS riadi vnútornými predpismi KRAS a prípadnými predchádzajúcimi usmerneniami alebo pokynmi orgánov KRAS.
  5. Výkonný riaditeľ zodpovedá za styk s EAAA, riadne platby členstva v EAAA a distribúciu dôležitých materiálov vydaných EAAA všetkým členom KRAS.
  6. Výkonný riaditeľ riadi všetku činnosť sekretariátu.
  7. Koordinuje pracovný a spoločenský kontakt s kompetentnými zástupcami dodávateľov, agentúr na svojej úrovni.
  8. Výkonný riaditeľ zodpovedá za včasný a bezchybný výkon činnosti uvedených v  popise práce.
  9. Výkonný riaditeľ je zodpovedný za riadny a včasný obeh účtovných dokladov, ako i za prácu  externého ekonomického poradcu.
  10. Výkonný riaditeľ má hmotnú zodpovednosť za materiálne hodnoty špecifikované v dohode o hmotnej zodpovednosti v zmysle § 176 Zákonníka práce.
  11. Výkonný riaditeľ je kompetentný konať a podpisovať v mene Klubu reklamných agentúr a to v nasledujúcich prípadoch a limitoch:
   1. podpisovať objednávky pre zabezpečenie nevyhnutných prác v rámci plánu činnosti jednorázovo do výšky  700,- Eur
   2. všetky objednávky presahujúce sumu  700,- Eur musia byť podpísané aj prezidentom KRAS.
   3. výkonný riaditeľ je oprávnený vykonávať platby v hotovosti pre zabezpečenie plynulého chodu sekretariátu do výšky  1.000,- Eur mesačne.
   4. všetky ostatné platby v hotovosti, ktoré presahujú limit  1.000,- Sk musí podpísať prezident KRAS
   5. podpisovať zmluvy na dobu určitú najviac jeden rok, z ktorých pre KRAS vyplývajú opakované záväzky do celkovej sumy 1.700,- Eur ročne; zmluvy presahujúce predmetom plnenia uvedené limity podpisuje okrem výkonného riaditeľa aj prezident KRAS.
  12. Riadi ho a zodpovedá sa prezidentovi KRAS.
 3. Asistentka riaditeľa

  1. Zabezpečuje evidenciu účtovných dokladov
  2. Zabezpečuje organizáciu plynulého chodu sekretariátu KRAS
  3. Zabezpečuje sekretárske práce, vedenie agendy a časového harmonogramu výkonného riaditeľa a zasadnutí orgánov KRAS.
  4. Asistentka výkonného riaditeľa je zodpovedná za včasný a bezchybný výkon činností, ktoré sú uvedené v náplni práce.
  5. Je hmotne zodpovedná za materiálne hodnoty špecifikované v dohode o hmotnej zodpovednosti v zmysle § 176 Zákonníka práce.
  6. Asistentka riaditeľa je povinná riadiť sa pracovnou náplňou, ktorá je súčasťou pracovnej zmluvy.
  7. Jej pracovnú náplň určuje výkonný riaditeľ.
  8. Riadi ju a zodpovedá sa výkonnému riaditeľovi KRAS.
 4. Účtovné doklady

  1. Účtovné doklady sú originálne písomnosti, ktoré musia mať tieto náležitosti:
   1. označenie účtovného dokladu, ak z jeho obsahu nevyplýva aspoň nepriamo, že ide o účtovný doklad
   2. opis obsahu účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, ak z účtovného dokladu nevyplýva aspoň nepriamo
   3. peňažnú sumu alebo údaj o množstve a cene
   4. dátum vyhotovenia účtovného dokladu
   5. dátum uskutočnenia účtovného dokladu, ak nie je zhodný s dátumom podľa bodu
   6. podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad a osoby zodpovednej za účtovanie.
  2. Náležitosti účtovných dokladov sa môžu umiestniť aj na iných než účtovných písomnostiach; tieto sa uschovávajú po rovnakú dobu ako účtovný doklad.
  3. Účtovné doklady sa mesačne bez odkladu spracovávajú externým ekonomickým poradcom.
 5. Záverečné ustanovenia

  1. Tento Organizačný poriadok bol prijatý Valným zhromaždením KRAS dňa 16. 11. 2000. Zmeny Organizačného poriadku boli schválené valným zhromaždením KRAS dňa 24. 10. 2002.
  2. Dňom prijatia Valným zhromaždením KRAS je Organizačný poriadok sekretariátu KRAS platný.
  3. Organizačný poriadok a jeho doplnenia alebo zmeny schvaľuje valné zhromaždenie KRAS. Organizačný poriadok a jeho zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia. Organizačný poriadok je ako záväzný vnútorný predpis prílohou Stanov KRAS a je k dispozícii všetkým členom KRAS.


Súbory na stiahnutie

Pravidlá hospodárenia Klubu reklamných agentúr Slovenska

(príloha Stanov Klubu reklamných agentúr Slovenska)

Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS) hospodári ako združenie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v zmysle platných Stanov združenia.

Pravidlá hospodárenia KRAS a nakladania s jeho majetkom (ďalej len “pravidlá hospodárenia”) schvaľuje valné zhromaždenie KRAS ako najvyšší orgán združenia. Pravidlá hospodárenia a návrhy na ich doplnenie alebo zmeny predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie výkonný riaditeľ. Hospodárenie KRAS sa v príslušnom rozpočtovom období riadi rozpočtom, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie. Rozpočtovým obdobím je kalendárny rok. Návrh rozpočtu na príslušné rozpočtové obdobie predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie výkonný riaditeľ spolu so stanoviskom prezídia a dozorného výboru k tomuto návrhu. Návrh rozpočtu sa predkladá na schválenie najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka. Ak v tomto termíne nezasadne valné zhromaždenie alebo ak valné zhromaždenie nebude uznášaniaschopné, môže o prijatí rozpočtu na príslušný kalendárny rok rozhodnúť prezídium. Pre takéto prijatie rozpočtu je potrebné predchádzajúce súhlasné stanovisko dozorného výboru k návrhu rozpočtu. Takéto prijatie rozpočtu je prezídium povinné predložiť na vedomie najbližšiemu valnému zhromaždeniu.

Vyúčtovanie rozpočtu a výsledky hospodárenia KRAS za príslušné rozpočtové obdobie schvaľuje valné zhromaždenie. Výsledky hospodárenia obsahujú najmä prehľad o celkovej výške príjmov a výdavkov KRAS v príslušnom rozpočtovom období, špecifikáciu výdavkov podľa jednotlivých účtovných, resp. rozpočtových skupín (podľa štruktúry schváleného rozpočtu), inventúrny súpis majetku a inventúrny súpis peňažných prostriedkov v hotovosti, informáciu o stave peňažných prostriedkov na účtoch KRAS v banke, súpis pohľadávok a záväzkov KRAS (všetko stav k poslednému dňu príslušného rozpočtového obdobia), zdôvodnenie prípadných rozdielov medzi schváleným rozpočtom a skutočným výsledkom hospodárenia v príslušnom rozpočtovom období, návrh na vysporiadanie neuhradených záväzkov a pohľadávok a návrh na vysporiadanie prípadných inventarizačných rozdielov. Výsledky hospodárenia KRAS za príslušné rozpočtové obdobie predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie výkonný riaditeľ KRAS spolu so stanoviskom dozorného výboru. Výsledky hospodárenia KRAS sa predkladajú na schválenie najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

KRAS v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov vyhotovuje za príslušné rozpočtové obdobie účtovnú závierku a podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb. Na návrh dozorného výboru alebo výkonného riaditeľa môže prezídium rozhodnúť o tom, že účtovná závierka za príslušné rozpočtové obdobie bude overená audítorom.

Za hospodárenie KRAS v súlade so schváleným rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi počas príslušného rozpočtového obdobia zodpovedá výkonný riaditeľ. Výkonný riaditeľ je oprávnený samostatne:

 • vystavovať objednávky, podpisovať zmluvy, realizovať nákupy v hotovosti alebo inak sa zaväzovať v mene KRAS jednorazovo do sumy  700,-  Eur,
 • realizovať výbery peňažných prostriedkov do pokladne do celkovej sumy  1.000,- Eur mesačne,
 • podpisovať zmluvy na dobu určitú najviac jeden rok, z ktorých pre KRAS vyplývajú opakované záväzky do celkovej sumy  1.700,-  Eur  ročne,
 • podpisovať príkazy na úhradu faktúr alebo iných záväzkov KRAS vyplývajúcich z platných objednávok alebo zmlúv,
 • podpisovať inventúrny súpis peňažných prostriedkov v hotovosti v priebehu príslušného rozpočtového obdobia; inventúrny súpis majetku a peňažných prostriedkov v hotovosti vyhotovený k poslednému dňu príslušného rozpočtového obdobia podpisuje spolu s výkonným riaditeľom aj prezident KRAS alebo ním poverený člen prezídia.

Výkonný riaditeľ je oprávnený na základe predchádzajúceho súhlasu prezidenta KRAS alebo ním povereného člena prezídia:

 • vystavovať objednávky, podpisovať zmluvy alebo inak sa zaväzovať v mene KRAS jednorazovo nad sumu   700,- Eur,
 • realizovať výbery peňažných prostriedkov do pokladne nad celkovú sumu  1.000,- Eur mesačne,
 • podpisovať zmluvy na dobu určitú viac ako jeden rok alebo zmluvy na dobu neurčitú, z ktorých pre KRAS vyplývajú opakované záväzky nad celkovú sumu  1.700,- Eur ročne.

Majetok KRAS tvoria nehnuteľnosti, hnuteľné veci a peňažné prostriedky, ktoré KRAS nadobudol a využíva na svoju činnosť. Majetok KRAS spravuje a o nakladaní s majetkom rozhoduje prezídium.

Do právomoci prezídia v súvislosti so správou majetku patrí najmä:

 • rozhodnutie o nadobudnutí hmotného investičného majetku a nehmotného investičného majetku,
 • rozhodnutie o odpredaní, darovaní alebo o inom spôsobe scudzenia hmotného investičného majetku alebo nehmotného investičného majetku,
 • rozhodnutie o vložení časti majetku KRAS ako majetkového podielu inej právnickej osoby,
 • rozhodnutie o nákupe cenných papierov,
 • rozhodnutie o čiastočnom vymožení pohľadávky alebo o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky,
 • rozhodnutie o vysporiadaní inventarizačných rozdielov,
 • rozhodnutie o použití sociálneho fondu.

S majetkom KRAS hospodári výkonný riaditeľ, ktorý za správnosť tohto hospodárenia zodpovedá prezídiu. Na hospodárenie s hmotným investičným majetkom KRAS uzatvára dohodu o hmotnej zodpovednosti s výkonným riaditeľom, ktorú za KRAS podpisuje prezident alebo ním poverený člen prezídia. Výkonný riaditeľ je povinný ako fyzická osoba uzavrieť poistnú zmluvu na poistenie za škodu spôsobenú zamestnávateľovi.

Hospodárenie KRAS a nakladanie s jeho majetkom kontroluje dozorný výbor najmenej dva razy za príslušné rozpočtové obdobie. Kontrolné zistenia predkladá dozorný výbor na vyjadrenie výkonnému riaditeľovi a prezídiu. Informáciu o kontrolných zisteniach a o stanovisku výkonného riaditeľa a prezídia k týmto zisteniam predkladá dozorný výbor valnému zhromaždeniu. Členovia dozorného výboru majú právo oboznamovať sa so všetkými dokladmi a skutočnosťami súvisiacimi s hospodárením KRAS a s nakladaním s jeho majetkom.

Dozorný výbor má právo kontrolovať aj činnosť konateľov zastupujúcich KRAS v obchodných spoločnostiach alebo v iných právnických osobách s majetkovou účasťou KRAS.

Tieto pravidlá hospodárenia schválilo valné zhromaždenie KRAS na svojom zasadnutí 24. októbra 2002. Pravidlá hospodárenia nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia. Pravidlá hospodárenia sú ako záväzný vnútorný predpis prílohou Stanov KRAS a sú k dispozícii všetkým členom KRAS.

Podmienky členstva

 • Členstvo v KRAS vzniká rozhodnutím valného zhromaždenia KRAS (ďalej len „VZ“) na základe písomnej prihlášky uchádzača dňom rozhodnutia VZ. Na prijatie nového člena KRAS je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov KRAS. Prezídium je povinné predložiť VZ každú žiadosť o členstvo KRAS spolu so svojím stanoviskom k žiadosti ako i so správou dozorného výboru o tom, či záujemca o členstvo v KRAS (ďalej len „záujemca“) formálne spĺňa predpoklady členstva v KRAS podľa týchto stanov. Prezídium je povinné takúto žiadosť zaradiť do programu najbližšieho VZ .
 • Predpokladom udelenia členstva v KRAS je okrem splnenia podmienok podľa bodu 4.1. aj dostatočné preukázanie veľkosti a kvality záujemcu. Z toho dôvodu je podmienkou pre podanie a akceptáciu písomnej žiadosti o členstvo v KRAS (ďalej aj „žiadosť“), splnenie minimálne troch zo štyroch nasledovných kritérií (pričom kritérium podľa písm. iv. tohto bodu musí byť vždy splnené):
  1. záujemca musí splniť kritérium obratu za posledný účtovný rok vo výške minimálne 200.000 EUR,
  2. záujemca musí mať za posledných 6 mesiacov v štruktúre minimálne 6 stálych spolupracovníkov na základe akéhokoľvek vzťahu (pracovný pomer, freelancers, slobodné povolania …),
  3. záujemca musí počas posledného roka poskytovať komplexné komunikačné služby minimálne pre troch rôznych klientov,
  4. záujemca musí dosiahnuť za posledné dva hodnotené roky kumulatívne minimálne 100 bodov v súťažiach podľa bodového systému súťaže Agentúra roka, pričom pre vylúčenie pochybností prezídium KRAS určuje (a na požiadanie záujemcovi prostredníctvom výkonného riaditeľa oznámi), ktoré roky sa v čase podania žiadosti hodnotia.
 • Záujemca o členstvo KRAS (ďalej len „záujemca“) podáva písomnú žiadosť o prijatie za člena KRAS (ďalej len „žiadosť“) do sídla KRAS. Žiadosť musí obsahovať:
  1. meno a priezvisko/obchodné meno a miesto podnikania/sídlo záujemcu,
  2. informácie o dátume vzniku oprávnenia podnikať v oblasti reklamných služieb,
  3. v prípade, ak je záujemca právnickou osobou, informácie obsahujúce meno a priezvisko/obchodné meno a adresu/sídlo majiteľov spoločnosti; ak je záujemca akciovou spoločnosťou, jednoduchou spoločnosťou na akcie alebo Európskou spoločnosťou, uvedené údaje o akcionároch spoločnosti priloží k žiadosti vo forme čestného vyhlásenia,
  4. informácie o obrate v roku predchádzajúcom roku podania žiadosti vo forme ročnej účtovnej závierky, vrátane údajov o Gross Income v zmysle metodiky rebríčka TAAS,
  5. informácie o počte zamestnancov/stálych spolupracovníkov a o personálnej štruktúre, záujemcu, osobitne o počte autorov/kreatívnych pracovníkov, ktorí pracujú pre záujemcu minimálne 6 mesiacov,
  6. aktuálny zoznam klientov a prehľad realizovaných kampaní (preukazujúci kontinuálne poskytovanie full-service služieb min. pre 3 klientov (strategické poradenstvo, ATL + BTL servis, t.j. OOH, print, kampaň a digitálne služby, direct marketing, eventy, …)),
  7. mená, priezviská a funkcie osôb tvoriacich obchodný a kreatívny manažment záujemcu,
  8. čestné vyhlásenie, že záujemca spĺňa všetky podmienky členstva v KRAS podľa čl. IV a V týchto stanov,
  9. kontaktnú adresu pre poštovú a elektronickú komunikáciu a meno a priezvisko zodpovednej osoby.
 • K žiadosti musí záujemca okrem údajov uvedených v bode 2. tohto článku priložiť aj výpis z Obchodného registra nie starší ako jeden mesiac pred podaním žiadosti alebo kópiu stanov registrovaných príslušným orgánom verejnej moci a výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac pred podaním žiadosti.
 • Záujemca o členstvo je na základe rozhodnutia Dozorného výboru povinný v čase pred konaním rozhodovania VZ o prijatí záujemcu za člena umožniť členom Dozorného výboru na žiadosť Dozorného výboru overenie splnenia podmienok členstva v KRAS, resp. údajov uvedených v žiadosti.
 • Informácie podľa bodov 5.2 a 5.3 tohto článku majú pre všetkých členov KRAS dôvernú povahu.
 • Člen KRAS je oprávnený určiť si osobu, ktorá ho bude voči KRAS ako aj na rokovaniach orgánov KRAS zastupovať. Meno a priezvisko tejto osoby je člen KRAS povinný oznámiť výkonnému riaditeľovi KRAS.
 • Od záujemcu alebo od člena KRAS – ovládanej osoby podľa osobitného predpisu, ktorého ovládajúcou osobou je riadny člen EACA alebo AAAA sa nevyžaduje preukazovanie skutočností obsiahnutých v článku IV. ods. 1 písm. a), b), e) a g).
 • Valné zhromaždenie môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť o prijatí záujemcu za člena KRAS aj v prípade, ak tento nespĺňa podmienku podľa čl. IV ods. 1 písm. g) a nie je osobou podľa ods. 7 tohto článku.
 • Vznik členstva v KRAS oznámi KRAS písomne novému členovi do 7 dní od dňa rozhodnutia VZ.


Súbory na stiahnutie


Súbory na stiahnutie


Súbory na stiahnutie


Súbory na stiahnutie

ETICKÝ KÓDEX REKLAMNEJ PRAXE

Preambula

Etický kódex reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) vydáva Rada pre reklamu (ďalej len „Rada“) podľa čl. VII a v súlade s čl. XIV svojich stanov.

Účelom Kódexu je kodifikovať etické zásady reklamnej praxe na Slovensku a prispieť tak k tomu, aby reklama v Slovenskej republike čo najlepšie slúžila zadávateľom reklamy a spotrebiteľom, spĺňala etické hľadiská reklamy požadované verejnosťou Slovenskej republiky, bola predovšetkým pravdivá, čestná a slušná a aby svojím obsahom a formou v rozsahu tohto Kódexu rešpektovala medzinárodne uznávané zásady reklamnej praxe vypracované Medzinárodnou obchodnou komorou.

Kódex je postavený na princípoch univerzálnej platnosti, subsidiarity etických pravidiel a technologickej neutrality.

Kódex nenahrádza právnu reguláciu reklamy, avšak nadväzuje na ňu ustanovením etických zásad.

Kódex je určený osobám pôsobiacim v oblasti reklamy a iných foriem propagácie a formuluje pravidlá profesionálneho správania sa.

Kódex zároveň informuje verejnosť o hraniciach reklamnej etiky a o osobách, ktoré  dobrovoľne prijali tieto hranice a sú rozhodnuté ich dodržiavať prostredníctvom princípov etickej samoregulácie.

Prvá časť
Všeobecné ustanovenia

Prvá hlava
základné ustanovenia
Čl. 1
Pôsobnosť Kódexu
 1. Ustanovenia Kódexu sa vzťahujú na reklamu, ktorá je súčasťou komerčnej komunikácie.
 2. Ak nie je ustanovené inak, ustanovenia Kódexu sa vzťahujú aj na reklamu, ktorá je súčasťou nekomerčnej komunikácie.
 3. Ustanovenia Kódexu sa nevzťahujú na politickú reklamu, najmä na verejné oznámenie šírené
  1. v rámci volebnej kampane alebo kampane pred referendom alebo ľudovým hlasovaním,
  2. v prospech alebo neprospech politickej strany, politického hnutia alebo koalície politických strán alebo politických hnutí, ako aj ich predstaviteľov alebo kandidátov, alebo nezávislého kandidáta, alebo
  3. na účely popularizácie názvu, značky, hesla alebo programu politickej strany, politického hnutia alebo koalície politických strán alebo politických hnutí, prípadne nezávislého kandidáta.
Čl. 2
Pojem reklamy
 1. Reklamou sa na účely Kódexu rozumie komunikačný proces iniciovaný súťažiteľom alebo ním poverenou osobou, ako aj obsah, ktorý je výsledkom tohto komunikačného procesu, ak je
  1. tento komunikačný proces uskutočňovaný odplatne alebo za inú protihodnotu, alebo
  2. účelom tohto komunikačného procesu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť správanie sa spotrebiteľa, najmä poskytnúť spotrebiteľovi informáciu o produkte, činnosti alebo cieľoch súťažiteľa, prípadne o jeho projekte charitatívnej alebo inej nekomerčnej povahy.
 2. Reklamou sa na účely Kódexu rozumie aj komunikačný proces iniciovaný nepodnikateľom, ako aj obsah, ktorý je výsledkom tohto komunikačného procesu, pokiaľ sa v rámci komunikačného procesu využívajú metódy, sledujú ciele a pri šírení obsahu používajú spôsoby, ktoré spravidla využíva, sleduje alebo používa komerčná komunikácia, a to aj vtedy, ak komunikačný proces uskutočňuje nepodnikateľom poverená osoba.
 3. Reklama na účely Kódexu zahŕňa akúkoľvek formu verejnej propagácie alebo prezentácie využívajúcu reklamnú techniku, najmä priamy marketing vrátane telemarketingu, využívanie komunikačných médií vrátane digitálnej inzercie, telenákup, sponzorstvo a umiestňovanie produktov; na obsah vytvorený užívateľmi (user generated content) v rámci sociálnych sietí, blogov alebo podobných virtuálnych priestorov sa prihliada vtedy a len vtedy, keď sa na takýto obsah vzťahuje ustanovenie odseku 1.
Čl. 3
Vymedzenie niektorých ďalších pojmov
 1. Dieťaťom sa na účely Kódexu rozumie fyzická osoba mladšia ako 15 rokov, ako aj jej grafické vyobrazenie alebo iná prezentácia reprezentujúca v reklame takúto osobu.
 2. Komunikačným médiom sa na účely Kódexu rozumie akýkoľvek prostriedok alebo metóda umožňujúca analógové, digitálne alebo iné zaznamenanie, prenos, vystavenie alebo predvedenie informácie; komunikačným médiom je najmä televízne vysielanie, rozhlasové vysielanie, internetové a iné digitálne platformy vrátane on-line hier, elektronická pošta a iné prostriedky elektronickej komunikácie, nosič multimediálneho diela, nosič audiovizuálneho diela, audiovizuálne predstavenie, zvukový záznam, zvukovo-obrazový záznam, dopravný prostriedok, periodická tlač, agentúrny servis, neperiodická publikácia, billboard, plagát alebo leták. 
 3. Maloletým sa na účely Kódexu rozumie fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, ako aj jej grafické vyobrazenie alebo iná prezentácia reprezentujúca v reklame takúto osobu.
 4. Nepodnikateľom sa na účely Kódexu rozumie taká fyzická osoba alebo právnická osoba založená na iný účel ako podnikanie, ktorá nie je súťažiteľom.
 5. Poverenou osobou sa na účely Kódexu rozumie osoba konajúca
  1. v záujme súťažiteľa a na jeho pokyn alebo s jeho vedomím, alebo
  2. na pokyn nepodnikateľa alebo s jeho vedomím.
 6. Priemerným spotrebiteľom sa na účely Kódexu rozumie spotrebiteľ, ktorý je v rozumnej miere dobre informovaný, vnímavý a obozretný, pri zohľadnení sociálnych, kultúrnych a jazykových faktorov; ak je reklama zameraná na určitú skupinu spotrebiteľov, posudzuje sa z pohľadu priemerného člena tejto skupiny.
 7. Produktom sa na účely Kódexu rozumie akýkoľvek výrobok, tovar alebo služba, ako aj nehnuteľnosť, názov alebo obchodné meno, dobrá povesť (goodwill), právo duševného vlastníctva vrátane ochrannej známky alebo iné právo alebo záväzok.
 8. Spotrebiteľom sa na účely Kódexu rozumie každá osoba, ktorá môže byť reklamou ovplyvnená; spotrebiteľom nie je zadávateľ reklamy ani poverená osoba a ani osoba podnikajúca v oblasti reklamy, najmä poskytovateľ komunikačného média alebo jeho prevádzkovateľ (ďalej len „poskytovateľ komunikačného média“) a reklamná agentúra.
 9. Súťažiteľom sa na účely Kódexu rozumie každý podnikateľ alebo iná osoba zúčastnená na hospodárskej súťaži v rámci relevantného trhu.
 10. Zadávateľom reklamy sa na účely Kódexu rozumie súťažiteľ alebo nepodnikateľ, ktorý inicioval príslušný komunikačný proces, a ak ho nie je možné určiť, tak osoba, ktorá primárne znáša náklady na reklamu.
Čl. 4
Zodpovednosť za reklamu
 1. Za dodržiavanie Kódexu zodpovedajú predovšetkým zadávateľ reklamy, reklamná agentúra a poskytovateľ komunikačného média; za porušenie Kódexu zodpovedajú všetky osoby zúčastnené na komunikačnom procese spoločne, a to podľa miery svojho podielu na tomto porušení.
 2. Ak sa nepreukáže inak, zodpovednosť
  1. za dodržiavanie Kódexu vo všeobecnosti nesie príslušný zadávateľ reklamy, pokiaľ reklamu schválil alebo inak s ňou súhlasil,
  2. za výrobu reklamy a jej zadanie pre komunikačné médium nesie príslušná reklamná agentúra,
  3. za šírenie reklamy nesie príslušný poskytovateľ komunikačného média.

Druhá hlava
Uplatňovanie Kódexu

Čl. 5
Príslušnosť
 1. Kódex uplatňuje Rada a Arbitrážna komisia Rady (ďalej len „Komisia“).
 2. Právo interpretovať Kódex patrí výlučne Komisii; Komisiu tvorí najmenej sedem fyzických osôb volených v súlade s príslušnými ustanoveniami stanov Rady a  rokovacieho poriadku Komisie, a to spomedzi zadávateľov reklamy, reklamných agentúr, poskytovateľov komunikačných médií, právnikov a ďalších odborníkov najmä z oblasti marketingovej komunikácie a zástupcov spotrebiteľov.
Čl. 6
Sťažnosť na reklamu
 1. Sťažnosť na reklamu alebo iný podnet na prešetrenie konkrétnej reklamy (ďalej len „sťažnosť“) môže podať každá právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je členom Komisie. Za sťažnosť podanú Rade sa považuje aj podnet výkonného riaditeľa Rady na základe monitoringu vykonávaného v súlade so stanovami Rady, ako aj sťažnosť postúpená Rade orgánom verejnej moci.
 2. Sťažnosť sa podáva Rade písomne na adresu jej sídla alebo elektronickou poštou.
 3. Reklamu, voči ktorej smeruje sťažnosť, posudzuje Komisia, ktorá na základe výsledku hlasovania vydáva arbitrážny nález; posúdenie sa uskutočňuje bez poplatku.
 4. Preskúmanie arbitrážneho nálezu je spoplatňované administratívnym poplatkom, ktorého výšku určuje Valné zhromaždenie Rady.
Čl. 7
Súlad reklamy alebo návrhu reklamy s Kódexom
 1. Zadávateľ reklamy alebo poverená osoba môže požiadať Komisiu o posúdenie súladu reklamy alebo návrhu reklamy s Kódexom (ďalej len „atest“); za návrh reklamy sa na účely atestu považuje reklama až do času verejného šírenia komunikačnými médiami.
 2. Atest je spoplatňovaný administratívnym poplatkom, ktorého výšku určuje Valné zhromaždenie Rady.
Čl. 8
Vzťah Kódexu k iným etickým normám
 1. Ak Kódex neupravuje osobitne alebo špecificky príslušnú oblasť reklamy, posúdi sa reklama podľa základných požiadaviek na reklamu a v súlade s ratiom Kódexu ako celku.
 2. K etickej norme prijatej inou organizáciou možno prihliadnuť, ak člen takej organizácie je zadávateľom posudzovanej reklamy a zároveň je členom Rady.
 3. Pri posudzovaní reklamy podľa Kódexu možno aplikovať tiež princípy a zásady etických kódexov Medzinárodnej obchodnej komory so sídlom v Paríži.
 4. V prípade rozporu medzi ustanovením Kódexu a inou etickou normou má prednosť ustanovenie Kódexu.
Čl. 9
Spoločné ustanovenia k uplatňovaniu Kódexu
 1. Možnosť preskúmania arbitrážneho nálezu a jeho podmienky určuje Rada.
 2. Podrobnosti o uplatňovaní Kódexu a o postupe pri vydávaní nálezov a atestov upravuje rokovací poriadok Komisie.

Druhá časť
Všeobecné zásady reklamnej praxe

Prvá hlava
základné požiadavky na reklamu

Čl. 10
Všeobecne o reklame
 1. Reklama nesmie navádzať na  porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo vzbudzovať dojem, že s ich porušovaním súhlasí.
 2. Reklama musí byť pravdivá, slušná a čestná.
 3. Reklama musí byť pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi.
 4. Reklama nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi, pravidlami hospodárskej súťaže a nesmie byť spôsobilá privodiť ujmu inému súťažiteľovi alebo spotrebiteľom.
 5. Nekalá reklama je neprípustná; za nekalú reklamu sa považuje reklama, ktorá využíva agresívnu obchodnú praktiku alebo inak priamo poškodzuje ekonomické záujmy spotrebiteľov.
 6. Žiadna reklama nesmie ohrozovať dobré meno reklamy ako takej alebo znižovať dôveru v reklamu ako službu spotrebiteľom.
Čl. 11
Slušnosť reklamy
 1. Reklama nesmie obsahovať také tvrdenia alebo vizuálne prezentácie, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a mravnosti, predovšetkým nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť.
 2. Prezentácia ľudského tela v reklame musí byť uskutočnená s plným zvážením jej vplyvu na všetky kategórie spotrebiteľov.
 3. Zobrazenie ženy alebo muža v reklame musí byť aspoň v širšom zmysle v kontexte s predmetom reklamy alebo jej cieľom a súčasne nesmie vizuálne stvárnenie takejto reklamy porušovať všeobecné normy slušnosti.
 4. Porušenie ustanovení odsekov 1 až 3 sa posudzuje s ohľadom na celkový kontext, vzťah reklamy k produktu, zvolenú cieľovú skupinu a použité komunikačné médiá.
Čl. 12
Čestnosť reklamy
 1. Reklama nesmie byť koncipovaná tak, aby zneužívala dôveru priemerného spotrebiteľa alebo využívala nedostatok jeho skúseností alebo znalostí alebo jeho dôverčivosť.
 2. Reklama nesmie byť skrytá, osobitne nesmie predstierať, že je informáciou iného ako reklamného charakteru, najmä ak je prezentovaná vo forme vedeckej state, reportáže, rozhovoru alebo spravodajskej informácie.
Čl. 13
Spoločenská zodpovednosť reklamy

 

 1. Reklama nesmie bezdôvodne využívať motív strachu, vytvárať pocit strachu a prezentovať produkt ako vhodný prostriedok na odstránenie strachu.
 2. Reklama nesmie zneužívať predsudky a povery.
 3. Reklama nesmie obsahovať nič, čo by mohlo viesť k násilným aktom alebo ich podporovať a popularizovať.
 4. Reklama nesmie obsahovať nič, čo by nabádalo na nezákonné alebo trestné činy, alebo čo by ich podporovalo, a ani nesmie budiť dojem, že s týmito činmi súhlasí.
 5. Reklama nesmie obsahovať nič, čo by urážalo rasové, národnostné, politické alebo náboženské cítenie spotrebiteľov.
 6. Reklama nesmie podporovať žiadnu formu diskriminácie, a to najmä z dôvodu rasy, národnosti, náboženstva, politickej príslušnosti, pohlavia alebo veku.
 7. Reklama nesmie propagovať nadmierne podliehanie sexualite tým, že zobrazuje sexuálne stimuly, poddajnosť, nahotu alebo čiastočnú nahotu ľudského tela nevhodným spôsobom a nesmie bez oprávneného dôvodu prezentovať produkt ako vhodný prostriedok na odstránenie sexuálnych zábran.
Čl. 14
Pravdivosť reklamy

 

 1. Klamlivá reklama je neprípustná; za klamlivú reklamu sa považuje reklama, ktorá najmä
  1. uvádza priemerného spotrebiteľa do omylu alebo podstatne narušuje či je spôsobilá podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa  vo vzťahu k produktu spôsobom, ktorý mu bráni urobiť kvalifikované rozhodnutie,
  2. sprostredkúva nejasným, nezrozumiteľným, viacvýznamovým  alebo nevhodným spôsobom informácie podstatné pre priemerného spotrebiteľa na to, aby urobil kvalifikované rozhodnutie, alebo
  3. využíva inú klamlivú obchodnú praktiku.
 2. Reklama nesmie obsahovať klamlivý údaj o vlastnom alebo o cudzom podniku a ani o jeho produktoch; za klamlivý údaj sa považuje aj údaj sám osebe pravdivý, ak môže vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu.
 3. Reklama nesmie na základe klamlivých údajov získavať vlastnému alebo cudziemu podniku prospech na úkor iného.
 4. Reklama nesmie obsahovať klamlivé označenie produktu, ktoré je spôsobilé vyvolať mylnú domnienku o tom, že označený produkt pochádza z určitého štátu, určitej oblasti či miesta alebo od určitého výrobcu, alebo že vykazuje osobitné charakteristické znaky alebo osobitnú kvalitu; za klamlivé označenie sa považuje aj označenie produktu,
  1. ku ktorému je pripojený dodatok slúžiaci na odlíšenie od značkového produktu, na ktorý sa reklamovaný produkt podobá, ak je toto označenie napriek tomu spôsobilé vyvolať o pôvode alebo povahe produktu mylnú domnienku,
  2. ktoré je všeobecne zaužívané ako údaj slúžiaci na označenie druhu alebo kvality produktu, ak je k nemu pripojený dodatok, ktorý môže vyvolať o pôvode alebo povahe produktu u spotrebiteľa mylnú domnienku.
 5. Reklama nesmie obsahovať žiaden údaj ani prezentáciu, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľa či už priamo, alebo nepriamo, najmä vynechaním údaju, dvojzmyselnosťou alebo zveličovaním, okrem prípadu, keď ide o jasnú hyperbolizáciu v reklame. Osobitná pozornosť  sa vyžaduje pri zobrazení veľkosti produktu s ohľadom na skutočné rozmery, objem a hmotnosť produktu a pri prezentácii alebo inom informovaní o
  1. charakteristikách produktu, najmä o pôvode produktu, jeho zložení, spôsobe vyjadrenia a uvedenia dátumu výroby alebo spotreby, rozsahu použitia, množstva, obchodného alebo geografického pôvodu, environmentálneho vplyvu alebo prínosu, ako aj o iných vlastnostiach produktu vrátane úžitkových, osobitne o kvalite, účinku,  výkone a existujúcich atestoch, rozboroch, štúdiách alebo certifikátoch,
  2. ekonomickej alebo finančnej hodnote produktu, konečnej cene alebo podmienkam bezplatnej ponuky,
  3. distribúcii, výmene, vrátení, oprave alebo  údržbe produktu,
  4. záruke alebo záručnej dobe,
  5. právach duševného vlastníctva, najmä o patentoch, úžitkových vzoroch, obchodných známkach a iných právach priemyselného vlastníctva, ako aj o autorských právach a právach súvisiacich s autorským právom,
  6. oficiálne priznaných uznaniach alebo oceneniach, najmä o získaných medailách, cenách a diplomoch,
  7. rozsahu prínosu pre charitatívne alebo obdobné účely,
  8. rozsahu prínosu pre výživu alebo zdravie.
 6. V reklame sa nesmie opomenúť podstatná informácia, ktorú priemerný spotrebiteľ potrebuje na to, aby urobil kvalifikované rozhodnutie o obchodnej transakcii; pri posudzovaní rozsahu spotrebiteľovi sprostredkovaných informácií sa zohľadňuje aj použité komunikačné médium.
 7. Reklama nesmie zneužívať výsledok výskumu alebo prieskumu, ani údaj alebo záznam z technického, odborného alebo vedeckého informačného zdroja alebo publikácie.
 8. Reklama nesmie zneužívať vedecké výrazy, najmä tým, že použitým vedeckým výrazom nepravdivo prisúdi reklamnému tvrdeniu vedeckú hodnotu.
 9. Reklama nesmie obsahovať štatistiku prezentovanú spôsobom, ktorým sa zveličuje alebo nepravdivo rozširuje platnosť reklamného tvrdenia.

 

Druhá hlava

Osobitné požiadavky na reklamu

 

Čl. 15
Hodnota produktu

 

 1. Reklama nesmie viesť spotrebiteľa k tomu, aby produktu priznával nepomerne vyššiu úžitkovú hodnotu, než zodpovedá skutočná úžitková hodnota produktu.
 2. Zadávateľ reklamy je osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby pripravený preukázať
  1. každé tvrdenie týkajúce sa skutočnej finančnej hodnoty svojho produktu, ktorý sa v reklame ponúka s nižšou cenou alebo bezplatne,
  2. pravdivosť každej informácie o svojom produkte uvedenej v porovnávacej reklame.
 3. O produkte sa nesmie tvrdiť, že sa šíri bez nároku na odplatu, najmä v spojení so slovami „grátis“, „zadarmo“, „bez poplatku“ v akomkoľvek gramatickom tvare, alebo jeho variante v cudzom jazyku, ak pre spotrebiteľa vzniká akýkoľvek nevyhnutný náklad s výnimkou skutočných nákladov dodávky, dopravy či poštovného; ak spotrebiteľ musí zaplatiť skutočný náklad dodávky, dopravy či poštovného, reklama musí obsahovať dostatočne zreteľné tvrdenie v takom zmysle.
 4. Reklama nesmie použiť žiaden superlatív, osobitne „najlepší“,  „najlacnejší“, „najrýchlejší“, „najkvalitnejší“ a obdobné, bez jednoznačného a hodnoverného preukázania pravdivosti a oprávnenosti takéhoto tvrdenia, ktoré sa viaže na celý produkt.

 

Čl. 16
Informácia o cene

 

Informácia o cene obsiahnutá v reklame alebo okolnosť, že informácia o cene je neúplná alebo chýba, nesmie vzbudzovať predovšetkým dojem, že

a)      cena je nižšia, než aká je v skutočnosti,

b)      stanovenie ceny závisí od okolnosti, od ktorej v skutočnosti nezávisí,

c)      v cene je zahrnutá dodávka produktu alebo iná služba, výkon  alebo práca, ak sa za ňu v skutočnosti platí osobitne,

d)     cena bola alebo bude zvýšená, znížená alebo zmenená, ak sa tak nestalo alebo sa tak nestane, alebo

e)      vzťah ceny a užitočnosti reklamovaného produktu a ceny a užitočnosti porovnateľného produktu je taký, aký v skutočnosti nie je.

 

 

Čl. 17
Očierňovanie a zľahčovanie konkurentov

 

Reklama produktu nesmie útočiť na iný produkt, iného zadávateľa reklamy alebo inú reklamu a nesmie iný produkt, zadávateľa reklamy alebo reklamu diskreditovať.

 

Čl. 18
Porovnávacia reklama

 

 1. Porovnávacia reklama je neprípustná, pokiaľ Kódex neustanovuje inak.
 2. Porovnávacia reklama je prípustná vtedy a len vtedy, keď
  1. porovnáva produkty, ktoré uspokojujú rovnakú potrebu alebo sú určené na rovnaký účel,
  2. objektívne porovnáva jednu alebo viac konkrétnych, typických, podstatných a overiteľných vlastností produktov vrátane ich ceny,
  3. pri  produktoch s označením pôvodu porovnáva iba produkty s rovnakým označením,
  4. dostatočne odlišuje konkurujúceho súťažiteľa a jeho produkt tak, aby nemohlo dôjsť k zámene medzi súťažiteľmi alebo produktmi,
  5. neznevažuje konkurujúceho súťažiteľa, jeho pomery, konanie, produkt alebo iný rozlišovací znak,
  6. nevyužíva neoprávnene výhodu dobrého mena produktu alebo iného rozlišovacieho znaku konkurujúceho súťažiteľa,
  7. neprezentuje produkt ako napodobeninu alebo kópiu produktu, ktorý je chránený ochrannou známkou alebo obchodným menom.
 3. Ustanovenie odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahuje aj na reklamu, ktorá neporovnáva konkrétne produkty, ak sa v nej prezentuje konkrétny produkt v porovnaní s nekonkretizovaným produktom príslušnej komodity označeným najmä ako „priemerný“, „dostupný“ alebo „bežný“, ktorý reprezentuje konkurujúcich súťažiteľov alebo konkurujúce produkty.
Čl. 19
Napodobňovanie reklám

 

 1. Reklama sa nesmie svojím všeobecným vzhľadom, vyobrazením, použitím sloganu, vizuálnej prezentácie, hudby alebo zvukového efektu podobať na inú reklamy tak, aby mohlo dôjsť k zámene, zavádzaniu či zmäteniu spotrebiteľa.
 2. V reklame nemožno bez toho, aby na to bol oprávnený a zákonný dôvod, využiť výsledok cudzej tvorivej činnosti, cudzí nápad alebo výsledok cudzieho pracovného úsilia; zadávateľ reklamy a ním poverená osoba sú pripravení preukázať takýto dôvod.
Čl. 20
Ochrana súkromia a zneužitie autority

 

 1. Reklama nesmie zobrazovať žiadnu žijúcu osobu, ani sa na žiadnu žijúcu osobu odvolávať, ak s takým zobrazením alebo odvolaním sa nevyslovila táto fyzická osoba vopred súhlas; to sa vzťahuje aj na použitie osobného prejavu fyzickej osoby a primerane sa to vzťahuje aj na právnickú osobu.
 2. V reklame sa bez súhlasu fyzickej osoby nesmie zobrazovať ani vec osobnej povahy, ak ju možno na základe zobrazenia identifikovať ako vec tejto fyzickej osoby; to sa primerane vzťahuje aj na iný majetok fyzických osôb a na majetok právnických osôb.
 3. Ak reklama zobrazuje alebo inak prezentuje už nežijúce osoby alebo na ne poukazuje, zadávateľ reklamy musí venovať osobitnú pozornosť tomu, aby reklamou neurazil z náboženského alebo iného hľadiska osoby príbuzensky alebo inak spojené s takými už nežijúcimi osobami.
 4. Reklama nesmie na svoje pôsobenie zneužiť fyzickú osobu, ktorá je nositeľom verejnej autority, najmä spomedzi predstaviteľov regulovaných povolaní alebo predstaviteľov odborných alebo profesijných organizácií, a to ani vtedy, keď by taká osoba súhlasila s pôsobením v reklame či už odplatným, alebo bezodplatným.
 5. Reklama nesmie na svoje pôsobenie použiť predstaviteľa verejnej moci alebo aktívneho politika, a to ani vtedy, keď by taká osoba súhlasila s pôsobením v reklame či už odplatným, alebo bezodplatným; to za nevzťahuje na reklamu podľa čl. 2 ods. 2.
Čl. 21
Záruky

 

Ak sa v reklame použije slovo „záruka“ alebo „zaručený“ v akomkoľvek gramatickom tvare, alebo synonymum takého slova či jeho variant v cudzom jazyku, podmienky záruky musia byť v reklame konkrétne uvedené.

 

Čl. 22
Identifikácia

 

 1. Reklama musí byť jasne ako taká identifikovateľná, bez ohľadu na to, akú má formu alebo aké komunikačné médium využíva; pri posudzovaní sa však zohľadní forma reklamy, komunikačné médium, ako aj použitá reklamná technika.
 2. Ak sa pre reklamu používa komunikačné médium, ktoré obsahuje spravodajské informácie alebo iné redakčné obsahy, reklama musí byť odlíšená takým spôsobom, aby bola ako reklama rozoznateľná pre priemerného spotrebiteľa; priemerný spotrebiteľ musí byť schopný identifikovať ako reklamu aj hybridné formy ako infomercial alebo advertorial.
Čl. 23
 Bezpečnosť a zdravie

 

Reklama nesmie bezdôvodne, najmä bez opodstatnenia vo vzdelávacích alebo sociálnych cieľoch, obsahovať zobrazenie alebo opis nebezpečnej situácie alebo praktiky, ktorá sa javí ako riziková pre bezpečnosť alebo zdravie.

 

Čl. 24
Životné prostredie

 

 1. Reklama nesmie zámerne propagovať neodôvodnené plytvanie alebo neracionálnu spotrebu surovín alebo energie, osobitne energie pochádzajúcej z neobnoviteľných zdrojov.
 2. Reklama nesmie podporovať alebo schvaľovať správanie sa poškodzujúce životné prostredie nad spoločensky akceptovanú mieru.

 

Tretia časť

Špecifické pravidlá reklamnej praxe

 

Prvá hlava

Spoločné ustanovenia o produktoch

 

Čl. 25
Spoločné princípy reklamy
na produkty s reklamnými obmedzeniami alebo zákazom
 
 1. Neprípustnou je reklama, ktorú vylučujú alebo priamo zakazujú všeobecne záväzné právne predpisy, najmä pokiaľ ide o
  1. produkt,
  2. formu prezentácie alebo propagácie (čl. 2 ods. 3) alebo
  3. umiestnenie reklamy alebo čas jej šírenia.
 2. Osobitnú pozornosť musia zadávateľ reklamy a ním poverené osoba venovať produktom, ktorých reklamu všeobecne záväzné právne predpisy výrazne obmedzujú.
 3. Ustanovenia odseku 2 alebo 3 sa vzťahujú najmä na
 4. zbrane a strelivo,
 5. dojčenské prípravky a následné doplnkové prípravky,
 6. tabakové výrobky,
 7. určité druhy liekov,
 8. erotické služby, erotický tovar a erotické audiotextové služby,
 9. určité druhy alkoholických nápojov.

Druhá hlava

Reklama potravín alebo nealkoholických nápojov

 

Čl. 26
Všeobecné princípy reklamy potravín alebo nealkoholických nápojov

 

 1. Reklama potravín musí pravdivo prezentovať vlastnosti potraviny vrátane veľkosti, tvaru, vzhľadu, použitého obalového materiálu, zloženia, trvanlivosti, obsahu, pôvodu, spôsobu výroby a prínosu pre výživu a zdravie spotrebiteľa, ako aj spôsobu usporiadania a prostredia, v ktorom sa potravina vystavuje; reklama nesmie zavádzať spotrebiteľa v žiadnej z uvedených vlastností potraviny.
 2. Výživové a zdravotné tvrdenia o potravine v reklame musia byť vedecky zdôvodnené.
 3. Reklama potravín alebo nealkoholických nápojov nesmie nabádať spotrebiteľa k  nadmernej konzumácii potraviny alebo nealkoholického nápoja. Veľkosť zobrazenej porcie potraviny alebo nealkoholického nápoja musí byť primeraná zobrazenému prostrediu a zobrazeným údajom.
 4. Ak sa potravina alebo nealkoholický nápoj v reklame zobrazí v kontexte zostavy jedla, jeho rozmanitosť a zloženie musí primerane zodpovedať všeobecne akceptovaným zásadám vyváženej výživy.
 5. Reklama potravín alebo nealkoholických nápojov nesmie spochybňovať podporovanie
  1. zdravého a vyváženého stravovania, alebo
  2. zdravého a aktívneho životného štýlu.
 6. Zadávateľ reklamy musí venovať osobitnú pozornosť tomu, aby vysokoenergetickú potravinu neprezentoval v reklame spôsobom, ktorým odporúča spotrebiteľovi nadmernú konzumáciu tejto vysokoenergetickej potraviny alebo zľahčuje či popiera výživový alebo fyziologický účinok nadmernej konzumácie tejto vysokoenergetickej potraviny.
 7. Vysokoenergetickou potravinou sa na účely Kódexu rozumie potravina alebo nealkoholický nápoj obsahujúci neprimerané množstvo živín a látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom, najmä tukov, transmastných kyselín, cukrov, soli alebo sodíka, ktorých nadmerný príjem v celkovej strave sa neodporúča (junk food).

Tretia hlava

Reklama alkoholických nápojov

 

Čl. 27
Všeobecné ustanovenia o reklame alkoholických nápojov
 

Ustanovenia tejto hlavy sa vzťahujú tak na reklamu propagujúcu konkrétny alkoholický nápoj, ako aj na reklamu obsahujúcu všeobecnú prezentáciu alkoholických nápojov,  konzumáciu alkoholického nápoja či inú jeho spotrebu alebo tvrdenie o alkoholickom nápoji.

 

Čl. 28
Umiestnenie reklamy alkoholických nápojov

 

Reklama alkoholických nápojov nesmie byť umiestnená

a)      v komunikačnom médiu určenom pre maloletých,

b)      na billboarde alebo podobnom komunikačnom médiu v tesnej blízkosti školy, detského ihriska alebo podobného zariadenia určeného predovšetkým maloletým,

c)      v budove ani inom priestore určenom predovšetkým maloletým.

 

Čl. 29
Vlastnosti alkoholických nápojov
 
 1. Reklama alkoholických nápojov nesmie nevhodným spôsobom informovať o tom, že konkrétny produkt 
  1. má mimoriadny účinok alebo
  2. rýchlo pôsobí.
 2. Reklama nesmie zdôrazňovať obsah alkoholu v nápoji ako znak jeho kvality.
 3. Neprípustnou je aj reklama obsahujúca výraz zľahčujúci účinok alkoholu v nápoji tým, že na jeho popis sa použije hovorový výraz, ktorým sa buď zníži, alebo zveličí skutočný obsah alkoholu v nápoji.
Čl. 30
Spotrebitelia alkoholických nápojov

 

 1. Reklama nesmie tvrdiť, že alkoholické nápoje konzumujú členovia sociálnej skupiny, ktorá s požívaním alkoholických nápojov spravidla nesúhlasí.
 2. Reklama alkoholických nápojov nesmie byť zameraná na rizikové skupiny spotrebiteľov, najmä tehotné alebo dojčiace ženy alebo maloletých.
 3. Neprípustnou je aj reklama obsahujúca konzumáciu alkoholického nápoja alebo jej náznak maloletým alebo osobou, 
  1. ktorú možno považovať za maloletú alebo
  2. u ktorej sa konzumácia alkoholických nápojov považuje za nevhodnú, najmä vodičom motorového vozidla alebo tehotnou či dojčiacou ženou.

 

Čl. 31
Postoje voči spotrebe alkoholických nápojov

 

Reklama nesmie priamo alebo v náznakoch prezentovať

a)      nezodpovedný postoj ku konzumácii alebo inej spotrebe alkoholických nápojov, najmä čo do spotrebovaného množstva alkoholických nápojov, alebo

b)      abstinenciu alebo zdržanlivosť v pití ako nedostatok.

 

Čl. 32
Miesto spotreby alkoholických nápojov

 

 1. Reklama nesmie zobrazovať spotrebu alkoholických nápojov v sociálne slabom alebo sociálne ponižujúcom prostredí.
 2. Neprípustnou je aj reklama naznačujúca spotrebu alkoholických nápojov
  1. na mieste, kde je to všeobecne zakázané,
  2. na cintoríne alebo v jeho blízkosti, alebo
  3. na posvätnom mieste alebo v jeho blízkosti.
Čl. 33
Okolnosti spotreby alkoholických nápojov

 

Reklama nesmie zobrazovať spotrebu alkoholických nápojov takým spôsobom alebo za takých okolností, ktoré sú všeobecne považované za nevhodné, nerozumné alebo protiprávne.

 

Čl. 34
Maloletí v reklame alkoholických nápojov

 

Reklama alkoholických nápojov nesmie v žiadnej svojej forme využívať maloletých, a to ani nepriamo prezentáciou fiktívnych osôb, animovaných postáv či figúrok podobajúcich sa či konaním pripomínajúcich maloletých.

 

 

 

Čl. 35
Účinky konzumácie alkoholických nápojov

 

 1. Reklama nesmie prezentovať alebo naznačovať nadmernú konzumáciu alkoholických nápojov alebo následky tejto nadmernej konzumácie, najmä nesmie bez zjavného dôvodu prevencie zobrazovať osoby v stave opitosti.
 2. Reklama nesmie tvrdiť, že alkoholický nápoj pôsobí ako stimulátor či sedatívum alebo má liečivé účinky, ani takéto účinky naznačovať.
 3. Neprípustnou je aj reklama
  1. vyjadrujúca súhlas s nadmernou konzumáciou alkoholických nápojov,
  2. naznačujúca, že alkohol je prostriedkom riešenia osobných problémov,
  3. naznačujúca, že konzumácia alkoholických nápojov je nevyhnutná pre pracovný, akademický, športový, sexuálny alebo iný osobný či spoločenský úspech, alebo môže k takémuto úspechu prispieť,
  4. prezentujúca alebo naznačujúca zanedbanie bezpečnosti alebo nedostatok úcty k zákonu a verejnému poriadku, alebo
  5. podporujúca agresivitu alebo fyzické násilie.

Štvrtá hlava

Reklama tabakových výrobkov

 

Čl. 36
Všeobecné ustanovenia o reklame tabakových výrobkov

 

 1. Ustanovenia tejto časti sa vzťahujú na takú reklamu tabakových výrobkov, ktorej šírenie umožňujú všeobecne záväzné právne predpisy; iná forma reklamy tabakových výrobkov je neprípustná.
 2. Reklama tabakových výrobkov musí obsahovať označenie stanovené príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 3. Tabakovým výrobkom sa na účely Kódexu rozumie akýkoľvek výrobok určený na fajčenie, šnupanie, cmúľanie alebo žuvanie, ak je aspoň čiastočne vyrobený z tabaku, najmä cigarety, „cigarilos“, cigary, cigaretový tabak, ľuľkový tabak, „snuff“, šňupací a žuvací tabak.
Čl. 37
Účinky používania tabakových výrobkov

 

Reklama tabakových výrobkov nesmie tvrdiť, že používanie tabakových výrobkov

a)      podporuje alebo rozširuje sexuálne, podnikateľské alebo športové úspechy, alebo

b)      je prirodzeným alebo nevyhnutným prostriedkom na relaxáciu alebo koncentráciu.

 

Čl. 38
Ochrana nefajčiarov pri reklame tabakových výrobkov

 

Reklama tabakových výrobkov nesmie nabádať nefajčiarov, aby začali fajčiť.

 

 

Čl. 39
Ochrana maloletých pri reklame tabakových výrobkov

 

 1. Reklama tabakových výrobkov nesmie byť zameraná na maloletých, nabádať ich k fajčeniu alebo znázorňovať výjavy, ktoré by mohli tieto osoby špeciálne priťahovať.
 2. Reklama tabakových výrobkov nesmie v žiadnej svojej forme využívať maloletých, a to ani nepriamo prezentáciou fiktívnych osôb, animovaných postáv či figúrok podobajúcich sa či konaním pripomínajúcich maloletých.
 3. Reklama tabakových výrobkov formou spotrebiteľskej hry alebo reklamnej súťaže smie byť zameraná len na dospelých spotrebiteľov; zapojiť sa do takejto spotrebiteľskej hry alebo reklamnej súťaže nesmie maloletý.
 4. Reklama tabakových výrobkov formou priamej propagácie tabakových výrobkov smie byť zameraná len na dospelých spotrebiteľov.

 

Piata hlava

Reklama liekov, zdravotníckych pomôcok alebo zdravotných výkonov

 

Čl. 40
Všeobecné ustanovenia o reklame liekov,
zdravotníckych pomôcok alebo zdravotných výkonov

 

 1. Ustanovenia tejto hlavy sa nevzťahujú na poskytovanie informácií určených odbornej verejnosti vrátane e-letters, inzercie v odbornej tlači a iných formách komunikácie cielenej výhradne na odbornú verejnosť.
 2. Predmetom reklamy smú byť len lieky alebo zdravotnícke pomôcky, ktoré sú na území Slovenskej republiky registrované alebo schválené iným zákonným postupom.
 3. Reklama liekov obsahujúcich omamné alebo psychotropné látky je neprípustná.
 4. Neprípustnou je aj reklama
  1. liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis alebo veterinárny lekársky predpis,
  2. liekov, ktoré sa uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, ak nie je Kódexom ustanovené inak, a
  3. obsahujúca zmienku o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu alebo psychických chorôb.
Čl. 41
Vysielanie reklamy liekov a reklamy zdravotných výkonov

 

 1. Reklamu liekov, ktoré sa uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia a ich výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, možno šíriť v rozhlasovom alebo televíznom vysielaní.
 2. V rozhlasovom alebo televíznom vysielaní je reklama zdravotných výkonov uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia neprípustná.
Čl. 42
Ochrana spotrebiteľov v reklame liekov,
zdravotníckych pomôcok alebo zdravotných výkonov

 

 1. Reklama liekov, zdravotníckych pomôcok alebo zdravotných výkonov nesmie obsahovať údaje vedúce k mylnému hodnoteniu vlastného zdravotného stavu.
 2. Reklama nesmie obsahovať údaje o neškodnosti lieku, ak jediným dôvodom takejto neškodnosti je prírodný pôvod lieku.
 3. Reklama liekov alebo zdravotníckych pomôcok musí obsahovať názov lieku alebo zdravotníckej pomôcky; tam, kde je to možné, by reklama mala obsahovať výzvu na bližšiu konzultáciu o účinkoch liečivého prípravku alebo prostriedku s lekárom alebo lekárnikom.

 

Čl. 43
Konflikt záujmov

 

V reklame liekov alebo zdravotníckych pomôcok nesmie vystupovať konkrétna fyzická osoba alebo zástupca právnickej osoby, ktorý môže vzhľadom na svoju funkciu či pracovné zameranie ovplyvniť spotrebu liekov alebo zdravotníckych pomôcok.

 

Šiesta hlava

Reklama niektorých ďalších produktov

 

Čl. 44
Potraviny na osobitné výživové účely a výživové doplnky

 

 1. Ak potravina na osobitné výživové účely alebo výživový doplnok nie je určený ako náhrada za jedlo alebo nápoj, nesmie byť v reklame takým spôsobom prezentovaný.
 2. Na tú reklamu potravín na osobitné výživové účely alebo výživových doplnkov, ktorú nevylučujú všeobecne záväzné právne predpisy, sa primerane vzťahujú ustanovenia druhej a piatej hlavy tejto časti.
Čl. 45
Dojčenské prípravky a následné doplnkové prípravky

 

Na tú reklamu dojčenských prípravkov alebo následných doplnkových prípravkov, ktorú nevylučujú všeobecne záväzné právne predpisy, sa primerane vzťahujú ustanovenia druhej a piatej hlavy tejto časti.

 

Čl. 46
Hazardné hry

 

 1. Reklama hazardných hier zameraná na maloletých alebo im určená je neprípustná.
 2. Neprípustná je aj reklama, ktorá
  1. podnecuje k neuváženej účasti na hazardných hrách alebo
  2. by mohla povzbudzovať vytvorenie alebo posilnenie závislosti na hazardných hrách.

 

Siedma hlava

Maloletí

 

Čl. 47
Základné zásady

 

 1. Reklama nesmie zneužívať prirodzenú dôverčivosť maloletých a nedostatok ich životných skúseností.
 2. Reklama na produkt nesmie obsahovať akúkoľvek výzvu maloletým alebo akýmkoľvek spôsobom naznačovať, že ak si maloletý sám nekúpi určitý produkt alebo ak nenájde inú osobu na to, aby si takýto produkt kúpila, nesplní tým maloletý nejakú povinnosť voči tretej osobe alebo organizácii; nie je pritom rozhodujúce, či táto osoba alebo organizácia je pôvodcom takejto výzvy.
 3. Reklama nesmie povzbudzovať maloletého k tomu, aby si myslel, že ak nebude vlastniť reklamovaný produkt, stane sa akýmkoľvek spôsobom menejcenný vo vzťahu k iným maloletým.
 4. Reklama nesmie priamo alebo neprimeraným spôsobom nepriamo vyzývať maloletých, aby naliehali na rodičov alebo iné dospelé osoby s cieľom získať reklamovaný produkt. Reklama určená deťom nemá vyvolávať dojem naliehavosti alebo nevyhnutnosti kúpy.
 5. Reklama nesmie v deťoch vzbudzovať pocit, že ich rodičia alebo iní členovia rodiny si voči nim nesplnili nejakú povinnosť.
 6. Reklama nesmie pôsobiť na deti využívaním neprimeraného násilia.
 7. Reklama nesmie znižovať alebo znevažovať autoritu, zodpovednosť, úsudok alebo vkus rodičov ani iných dospelých osôb zodpovedných za výchovu a zdravie maloletých.
Čl. 48
Osobitné zásady
 1. Ak reklama obsahuje odkaz na detskú súťaž alebo súťaž určenú maloletým, potom pravidlá takejto súťaže musia byť zverejnené primerane a vhodným spôsobom.
 2. Reklama na produkt, ktorý je spojený alebo odvodený od obsahu televízneho alebo rozhlasového programu určeného deťom, nemôže byť zaradená bezprostredne pred vysielaním takéhoto programu alebo bezprostredne po jeho odvysielaní.
 3. S ohľadom na deti musia byť v reklame
  1. jednoznačne rozlíšiteľné skutočné rozmery, charakteristika a vzhľad akéhokoľvek reklamného produktu,
  2. ľahko rozlíšiteľné reálne scény od fantázie.
Čl. 49
Zásady bezpečnosti

 

 1. Všetky situácie, v ktorých vystupujú v reklame maloletí, musia byť dôkladne zvážené z hľadiska bezpečnosti.
 2. Reklama nesmie povzbudzovať maloletého k tomu, aby chodil na neznáme miesta alebo hovoril s neznámymi ľuďmi.
 3. Dieťa nesmie byť v reklame pri scénach na ulici zobrazované bez dozoru, ak nie je úplne zrejmé, že je dostatočne vyspelé na to, aby zodpovedalo za svoju bezpečnosť.
 4. Dieťa sa nesmie v reklame objavovať pri hre na ulici, ak nie je úplne zrejmé, že ide o oblasť jednoznačne vymedzenú detským hrám alebo inú bezpečnú oblasť.
 5. V reklame, v ktorej vystupuje maloletý ako účastník cestnej premávky, musí byť úplne zrejmé, že maloletý sa správa v súlade s bezpečnostnými pravidlami a zásadami cestnej premávky.
 6. Maloletý môže byť v reklame náznakovo zobrazený v hazardnej alebo nebezpečnej situácii len vtedy, ak ide o reklamu, ktorej zámerom je propagácia bezpečnosti alebo zásad bezpečnosti.
 7. Lieky, dezinfekčné prostriedky, čistiace prostriedky, žieraviny alebo iné zdravie ohrozujúce prostriedky nesmú byť v reklame zobrazené v dosahu detí bez rodičovského dohľadu a v reklame nesmie byť prezentované ani dieťa, ktoré akýmkoľvek spôsobom manipuluje s takýmito produktmi.

 

Čl. 50
Maloletí účinkujúci

 

 1. Osobitná pozornosť, najmä pokiaľ ide o zobrazenie nahoty alebo iné podmienky účinkovania, sa vyžaduje pri reklame, v ktorej účinkuje maloletý alebo sa v nej objavuje ako model.
 2. Účinkovanie alebo iné vystupovanie detí v reklame nesmie zneužívať prirodzené cítenie dospelých ľudí voči deťom.

 

Čl. 51
Posudzovanie reklám

 

Keďže spôsob, akým maloletí prijímajú reklamu a reagujú na ňu, je podmienený ich vekom, skúsenosťami a okolnosťami, za akých konkrétnu reklamnú správu prijímajú, Komisia berie do úvahy tieto všeobecné podmieňujúce faktory pri posudzovaní reklamy.

 

 

 

Ôsma hlava

Štátne symboly

 

Čl. 52
Používanie štátnych symbolov

 

Štátny symbol možno v reklame použiť len v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a spôsobom, ktorý neznižuje alebo nezneužíva jeho vážnosť a dôstojnosť.

 

Deviata hlava

Spotrebiteľské hry a vernostné programy

 

Čl. 53
Spotrebiteľské hry

 

 1. Reklama, ktorej súčasť tvorí spotrebiteľská súťaž, spotrebiteľská hra alebo podobná spotrebiteľská aktivita, ktorá nie je hazardnou hrou (ďalej len „spotrebiteľská súťaž“), ani reklama spotrebiteľskej súťaže nesmú
  1. sľubovať, že účasť v spotrebiteľskej súťaži zaručene prinesie spotrebiteľovi šťastie, ak nemá byť odmenený každý účastník spotrebiteľskej súťaže,
  2. uvádzať, že neúčasť v spotrebiteľskej súťaži prinesie nešťastie.
 2. Každá spotrebiteľská súťaž musí mať pred jej začatím stanovené pravidlá, ktoré musia byť primerane zverejnené a na požiadanie sprístupnené každému spotrebiteľovi.
 3. Z pravidiel spotrebiteľskej súťaže musí byť bežnému spotrebiteľovi zjavné,
  1. aký je mechanizmus spotrebiteľskej súťaže,
  2. kto spotrebiteľskú súťaž vyhlasuje,
  3. kto sa podieľa na spotrebiteľskej súťaži,
  4. za akých podmienok sa možno spotrebiteľskej súťaže zúčastniť a
  5. akú cenu a pri splnení akých podmienok možno v spotrebiteľskej súťaži získať.
 4. Nezávislosť náhodného výberu výhercov spotrebiteľskej súťaže musí byť dostatočne zabezpečená.
 5. Výhercovia spotrebiteľskej súťaže môžu byť zverejnení len s ich súhlasom a spôsobom adekvátnym ku komunikácii samotnej spotrebiteľskej súťaže a jej pravidiel.

 

Čl. 54
Vernostné programy

 

Ustanovenia tejto hlavy sa primerane vzťahujú aj na spotrebiteľské vernostné programy a na reklamu spotrebiteľského vernostného programu.

 

Desiata hlava

Reklama pri zásielkovom obchode

 

Čl. 55
Všeobecné ustanovenia o reklame pri zásielkovom obchode

 

 1. Zásielkovým obchodom sa na účely Kódexu rozumie akákoľvek forma ponuky spotrebiteľovi na odoslanie alebo doručenie produktu po prijatí jeho objednávky, ak je takéto odoslanie alebo doručenie viazané na povinnosť spotrebiteľa uhradiť pred prevzatím produktu čiastočne alebo úplne cenu produktu alebo inú vynútenú platbu, a to bez ohľadu na, kde a akým spôsobom sa uskutoční prevzatie produktu spotrebiteľom.
 2. Zasielateľom sa na účely Kódexu rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, na ktorej zodpovednosť sa zásielkový obchod uskutočňuje. Zasielateľ sa na účely Kódexu považuje za zadávateľa reklamy; ak zasielateľa nie je možné určiť, považuje sa za zadávateľa reklamy tá osoba, ktorá šírenie reklamy objednala, inak osoba, ktorá reklamu šíri.
 3. Ustanovenia tejto časti sa vzťahujú na reklamu uskutočňovanú formou zásielkového obchodu a na reklamu, ktorá sa používa pri zásielkovom obchode.
 4. Ustanovenia tejto časti sa primerane vzťahujú aj na reklamu produktov, ktoré sa poskytujú formou elektronického obchodu.

 

Čl. 56
Povinnosti zasielateľa pri zásielkovom obchode

 

 1. Z reklamy pri zásielkovom obchode musí byť priemernému spotrebiteľovi zrejmé, kto je zasielateľom. Priemerný spotrebiteľ musí mať možnosť z reklamy pri zásielkovom obchode jednoznačne a jednoducho identifikovať najmä obchodné meno alebo názov zasielateľa a  skutočnú adresu sídla alebo miesta podnikania zasielateľa; uvedenie skutočnej adresy sídla alebo miesta podnikania zasielateľa nemožno nahradiť uvedením telefonického kontaktu, e-mailového kontaktu alebo kontaktnej poštovej adresy zasielateľa, a to ani vtedy, ak takáto adresa nemá formu P. O. Boxu.
 2. Ak sa v rámci reklamy pri zásielkovom obchode uplatňuje aj kupón, predtlačená objednávka alebo porovnateľná forma ponuky, musí takáto forma obsahovať obchodné meno alebo názov zasielateľa a skutočnú adresu sídla alebo miesta podnikania zasielateľa; dočasné poštové adresy sa nesmú používať.
 3. Obchodné meno alebo názov zasielateľa musí byť v reklamovanej adrese zobrazené výrazne a nezameniteľne.
 4. Zasielateľ zabezpečí dostatočné opatrenia na to, aby na reklamovanej adrese adekvátnym spôsobom vybavovala otázky spotrebiteľov kompetentná osoba v primeranom čase.
 5. Zasielateľ musí byť pripravený splniť každú objednávku uplatnenú spotrebiteľom na základe reklamy, a to buď okamžite po prijatí objednávky, alebo v priebehu obdobia uvedeného v reklame.
 6. Ak z akéhokoľvek dôvodu nie je možné spotrebiteľom uplatnenú objednávku splniť okamžite a zasielateľ v rámci reklamy neuviedol žiaden termín odoslania alebo doručenia produktu, musí zasielateľ spotrebiteľovi odoslať potvrdenie objednávky poštou alebo takým spôsobom, akým od neho prijal objednávku.

 

Čl. 57
Zhoda produktu

 

Každý produkt odoslaný alebo doručený spotrebiteľovi podľa jeho objednávky uplatnenej na základe reklamy musí zodpovedať opisu, zobrazeniu alebo inému popisu tohto produktu v príslušnej reklame, ako aj vzorke, ak bola súčasťou ponuky.

 

Čl. 58
Obmedzenia reklamy pri zásielkovom obchode

 

Neprípustnou reklamou pri zásielkovom obchode je reklama v spojení s produktom,

a)      ktorého predaj alebo poskytovanie je na území Slovenskej republiky zakázaný, alebo

b)      ktorý zneužíva poverčivosť, najmä maskoty, talizmany alebo kúzla pre šťastie.

 

Jedenásta  hlava

Reklama šírená elektronicky

 

Čl. 59
Reklama šírená elektronickou poštou 

 

 1. Šírenie reklamy elektronickou poštou, najmä e-mailom, prostredníctvom SMS alebo MMS, je bez predchádzajúceho súhlasu spotrebiteľa neprípustné; pri získavaní súhlasu musí osoba, ktorá reklamu šíri, informovať spotrebiteľa aj o možnosti takto udelený súhlas kedykoľvek odvolať.
 2. Neprípustným je aj šírenie reklamy elektronickou poštou, ak z reklamy spotrebiteľ nemôže určiť totožnosť odosielateľa, jeho sídlo, bydlisko alebo miesto podnikania a kontakt, kde môže spotrebiteľ požiadať o ukončenie zasielania takýchto informácií alebo odvolať súhlas so zasielaním reklamy.
 3. Ak sa elektronickou poštou popri základnej reklame produktu ponúka spotrebiteľovi aj zľava, odmena, dar, spotrebiteľská súťaž alebo iná osobitná ponuka, musí byť táto ponuka od základnej reklamy produktu  rozlíšiteľná  a súvisiace podmienky  musia byť ľahko prístupné, zrozumiteľné a jednoznačné.
 4. Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na reklamu formou priameho marketingu vlastných podobných produktov súťažiteľa, ktorý je zároveň poskytovateľom elektronickej komunikačnej služby, určeného spotrebiteľom, ktorí sú užívateľmi tejto elektronickej komunikačnej služby, ak ich kontaktné informácie na doručenie tento súťažiteľ získal v súvislosti s predajom svojho produktu; tento súťažiteľ musí zároveň poskytnúť spotrebiteľovi možnosť jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť takéto používanie údajov.

 

 

Čl. 60
Telemarketing

 

Ustanovenia tejto hlavy sa vzťahujú aj na telemarketing.

 

Štvrtá časť

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

 

Prvá hlava

Spoločné ustanovenia

 

Čl. 61
Záväzky člena Rady
 1. Člen Rady súhlasí so znením Kódexu a akceptuje jeho obsah; uplatniť výhradu k niektorému z ustanovení nie je možné.
 2. Člen Rady sa zaväzuje, že bude pri zadávaní, realizácii a šírení reklamy prihliadať na ustanovenia Kódexu.
 3. Ak Komisia vydá arbitrážny nález, že konkrétna reklama je v rozpore s Kódexom, člen Rady, ktorý sa na zadávaní, realizácii alebo šírení tejto reklamy podieľal, sa zaväzuje, že uskutoční všetky potrebné úkony na to, aby sa zamedzilo ďalšiemu šíreniu takejto reklamy.
 4. Člen Rady sa ďalej zaväzuje uzatvárať zmluvné vzťahy, na základe ktorých vzniká alebo sa šíri reklama tak, aby mohol zabezpečiť dodržiavanie Kódexu.
 5. Člen Rady sa tiež zaväzuje, že sa bude zasadzovať o to, aby aj všetky ostatné osoby pôsobiace na území Slovenskej republiky v oblasti reklamy a iných foriem propagácie rešpektovali ciele a jednotlivé ustanovenia tohto Kódexu.
 6. Kolektívny člen Rady sa zaväzuje uskutočniť úkony potrebné na to, aby všetci jeho členovia boli viazaní povinnosťami vyplývajúcimi so záväzkov, ktoré na seba ako člen Rady prevzal podľa predchádzajúcich odsekov.
Čl. 62
Osobitná právomoc Rady

Na plnenie záväzkov, ktoré na seba prevzali členovia Rady (čl. 61), dohliada a ich plnenie vymáha Rada. 

 

Druhá hlava

Prechodné a záverečné ustanovenia

 

Čl. 63
Prechodné ustanovenia
 1. Reklama, s ktorej šírením na verejnosti sa začalo najneskôr 31. augusta 2010, sa posudzuje podľa etických zásad účinných do 1. septembra 2010.
 2. Reklama, s ktorej šírením na verejnosti sa začalo najskôr 1. septembra 2010, sa posudzuje podľa etických zásad účinných do 1. septembra 2010 len vtedy, ak ide o reklamu s atestom a atest bol vydaný pred 1. septembrom 2010.
Čl. 64
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa Etické zásady reklamnej praxe platné na území Slovenskej republiky, schválené Valným zhromaždením Rady v roku 1995, v znení neskorších zmien a dodatkov.

Čl. 65
Platnosť a účinnosť
 1. Kódex nadobudol platnosť dňom jeho schválenia Valným zhromaždením Rady.
 2. Kódex nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.

 

*         *         *

Schválené Valným zhromaždením Rady pre reklamu, v Bratislave dňa 1. júna 2010, v znení zmien schválených na Valnom zhromaždení 1.3.2011.