Sledujte nás

Ako a prečo sa stať členom

Členstvo v KRAS-e

Členstvo v KRAS-e prináša niekoľko výhod. KRAS poskytuje reklamným agentúram príležitosť spoznávať iných profesionálov v reklame, získavať nových klientov, a tak aj nové spolupráce. Členstvo v klube svedčí o veľkosti a kvalite agentúry. Agentúry majú jedinečnú príležitosť podieľať sa na tvarovaní trhu. Vývoj regulatívnych noriem a etických kódexov zvyšuje úroveň profesionality reklamy na Slovensku, čo zlepšuje postavenie reklamy z pohľadu zadávateľov aj konzumentov. Členstvo v KRAS-e vzniká rozhodnutím valného zhromaždenia Klubu reklamných agentúr Slovenska. Na udelenie členstva je potrebné splniť určité podmienky, ktoré nájdete nižšie.

  1. Členstvo v KRAS vzniká rozhodnutím valného zhromaždenia KRAS (ďalej len „VZ“) na základe písomnej prihlášky uchádzača dňom rozhodnutia VZ. Na prijatie nového člena KRAS je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov KRAS. Prezídium je povinné predložiť VZ každú žiadosť o členstvo KRAS spolu so svojím stanoviskom k žiadosti ako i so správou dozorného výboru o tom, či záujemca o členstvo v KRAS (ďalej len „záujemca“) formálne spĺňa predpoklady členstva v KRAS podľa týchto stanov. Prezídium je povinné takúto žiadosť zaradiť do programu najbližšieho VZ .

  2. Predpokladom udelenia členstva v KRAS je okrem splnenia podmienok podľa bodu 4.1. aj dostatočné preukázanie veľkosti a kvality záujemcu. Z toho dôvodu je podmienkou pre podanie a akceptáciu písomnej žiadosti o členstvo v KRAS (ďalej aj „žiadosť“), splnenie minimálne troch zo štyroch nasledovných kritérií (pričom kritérium podľa písm. iv. tohto bodu musí byť vždy splnené):
   1. záujemca musí splniť kritérium obratu za posledný účtovný rok vo výške minimálne 200.000 EUR,
   2. záujemca musí mať za posledných 6 mesiacov v štruktúre minimálne 6 stálych spolupracovníkov na základe akéhokoľvek vzťahu (pracovný pomer, freelancers, slobodné povolania …),
   3. záujemca musí počas posledného roka poskytovať komplexné komunikačné služby minimálne pre troch rôznych klientov,
   4. záujemca musí dosiahnuť za posledné dva hodnotené roky kumulatívne minimálne 100 bodov v súťažiach podľa bodového systému súťaže Agentúra roka, pričom pre vylúčenie pochybností prezídium KRAS určuje (a na požiadanie záujemcovi prostredníctvom výkonného riaditeľa oznámi), ktoré roky sa v čase podania žiadosti hodnotia.

  3. Záujemca o členstvo KRAS (ďalej len „záujemca“) podáva písomnú žiadosť o prijatie za člena KRAS (ďalej len „žiadosť“) do sídla KRAS. Žiadosť musí obsahovať:

   1. meno a priezvisko/obchodné meno a miesto podnikania/sídlo záujemcu,
   2. informácie o dátume vzniku oprávnenia podnikať v oblasti reklamných služieb,
   3. v prípade, ak je záujemca právnickou osobou, informácie obsahujúce meno a priezvisko/obchodné meno a adresu/sídlo majiteľov spoločnosti; ak je záujemca akciovou spoločnosťou, jednoduchou spoločnosťou na akcie alebo Európskou spoločnosťou, uvedené údaje o akcionároch spoločnosti priloží k žiadosti vo forme čestného vyhlásenia,
   4. informácie o obrate v roku predchádzajúcom roku podania žiadosti vo forme ročnej účtovnej závierky, vrátane údajov o Gross Income v zmysle metodiky rebríčka TAAS,
   5. informácie o počte zamestnancov/stálych spolupracovníkov a o personálnej štruktúre, záujemcu, osobitne o počte autorov/kreatívnych pracovníkov, ktorí pracujú pre záujemcu minimálne 6 mesiacov,
   6. aktuálny zoznam klientov a prehľad realizovaných kampaní (preukazujúci kontinuálne poskytovanie full-service služieb min. pre 3 klientov (strategické poradenstvo, ATL + BTL servis, t.j. OOH, print, kampaň a digitálne služby, direct marketing, eventy, …)),
   7. mená, priezviská a funkcie osôb tvoriacich obchodný a kreatívny manažment záujemcu,
   8. čestné vyhlásenie, že záujemca spĺňa všetky podmienky členstva v KRAS podľa čl. IV a V týchto stanov,
   9. kontaktnú adresu pre poštovú a elektronickú komunikáciu a meno a priezvisko zodpovednej osoby.

  4. K žiadosti musí záujemca okrem údajov uvedených v bode 2. tohto článku priložiť aj výpis z Obchodného registra nie starší ako jeden mesiac pred podaním žiadosti alebo kópiu stanov registrovaných príslušným orgánom verejnej moci a výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac pred podaním žiadosti.


  5. Záujemca o členstvo je na základe rozhodnutia Dozorného výboru povinný v čase pred konaním rozhodovania VZ o prijatí záujemcu za člena umožniť členom Dozorného výboru na žiadosť Dozorného výboru overenie splnenia podmienok členstva v KRAS, resp. údajov uvedených v žiadosti.

  6. Informácie podľa bodov 5.2 a 5.3 tohto článku majú pre všetkých členov KRAS dôvernú povahu.

  7. Člen KRAS je oprávnený určiť si osobu, ktorá ho bude voči KRAS ako aj na rokovaniach orgánov KRAS zastupovať. Meno a priezvisko tejto osoby je člen KRAS povinný oznámiť výkonnému riaditeľovi KRAS.

  8. Od záujemcu alebo od člena KRAS – ovládanej osoby podľa osobitného predpisu, ktorého ovládajúcou osobou je riadny člen EACA alebo AAAA sa nevyžaduje preukazovanie skutočností obsiahnutých v článku IV. ods. 1 písm. a), b), e) a g).

  9. Valné zhromaždenie môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť o prijatí záujemcu za člena KRAS aj v prípade, ak tento nespĺňa podmienku podľa čl. IV ods. 1 písm. g) a nie je osobou podľa ods. 7 tohto článku.

  10. Vznik členstva v KRAS oznámi KRAS písomne novému členovi do 7 dní od dňa rozhodnutia VZ. 

Našimi členmi sú

NECHAJTE NÁM SVOJ EMAIL A MY VÁS BUDEME INFORMOVAŤ AKO PRVÝCH O NAŠICH AKTIVITÁCH, PODUJATIACH A SÚŤAŽIACH