Sledujte nás

TAAS 2021 – rebríček ekonomickej výkonnosti agentúr je opäť otvorený

Novinky, TAAS a TOP KRAS

Rebríček TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA je periodickým ukazovateľom ekonomickej výkonnosti agentúr, ktoré pôsobia výhradne v oblasti reklamy a marketingovej komunikácie v Slovenskej  republike.

Agentúry, ktoré prejavia záujem a zúčastnia sa dotazovania sú zoradené podľa výšky ich Gross Income, ktorý je jediný celosvetovo uznávaný porovnávací parameter ekonomickej výkonnosti reklamných agentúr.  Účasť v TAAS je zároveň (podobne ako v prípade TOP KRAS) aj bodovaným kritériom pre zaradenie do súťaže Agentúra roka a pre nečlenské agentúry KRAS je spoplatená sumou 1000 eur bez DPH.Rebríček sa realizuje a zverejňuje raz ročne a jeho garantom je Klub reklamných agentúr Slovenskej republiky (KRAS).

Ako sa zúčastniť rebríčka TAAS?

V prípade záujmu sa rebríčka TAAS zúčastniť, je potrebné do  8. augusta 2022 poskytnúť údaje a vyplniť Formulár GROSS INCOME a doručiť spolu s ním povinné prílohy – Výpis z Obchodného registra z www.orsr.sk  a Výkaz ziskov a strát.
Schvaľovacie zasadnutie agentúr účastných v rebríčku sa bude konať 25. augusta 2022. 

Ako sa zostavuje TAAS?

  • Agentúry, ktoré sa rozhodnú zaradiť do TAAS 2021 vyplnia elektronicky tzv. Formulár a pripoja Výpis z obchodného registra SR a Výkaz ziskov a strát, obe sú verejnými listinami.
  • Tieto podklady preberá priamo a cez zabezpečený portál nezávislý poradca, ktorým je audítorská spoločnosť BDO.
  • Nezávislý poradca zostaví anonymný grafikon odchýlok jednotlivých sledovaných účtovných parametrov a predloží ho  kontrolnej komisii, ktorá bude  pozostávať z vyžrebovaných zástupcov agentúr, ktoré sa rebríčka účastnia.
  • Kontrolná komisia na základe podkladov predložených nezávislým poradcom určí tie subjekty (bez toho aby poznala ich mená, resp. obchodné názvy), ktoré nezávislý poradca bude ďalej dotazovať a prípadne od nich žiadať doplňujúce vysvetlenia k nahláseným údajom.
  • Po tomto procese nezávislý poradca zostaví predbežný rebríček, grafikon odchýlok a komentár z komunikácie s agentúrami. Kontrolná komisia v odôvodnených prípadoch môže dotknutej agentúre, ktorá relevantne nezdôvodnila nezrovnalosti v niektorej položke, navrhnúť zníženie tejto položky na úroveň benchmarku ročníka. V prípade, že agentúra nebude s takýmto návrhom súhlasiť, Kontrolná komisia navrhne dotknutú agentúru nezaradiť do rebríčka.
  • Konečnú verziu rebríčka schvaľuje tzv. Schvaľovacie zasadnutie, ktoré je zložené zo všetkých zúčastnených agentúr a bude sa konať vo štvrtok 25. augusta 2022.

Výsledný rebríček TAAS 2021 sekretariát KRAS-u zverejní v médiách.
Kompletné Zásady Top Advertising Agencies 2021.

Podobné príspevky