Sledujte nás

Slovenský futbalový zväz vyhlásil tender na logo

Novinky

Vyhlasovateľ:
Slovenský futbalový zväz
zastúpený Jánom Kováčikom, prezidentom SFZ
so sídlom Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava
Porota súťaže:
Ján Kováčik – prezident SFZ
Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ
1 x zástupca výkonného výboru SFZ
Stanislav Stankoci – rektor VŠVU
Pavol Choma – vedúci katedry vizuálnej komunikácie VŠVU
Miroslav Cipár – maliar, výtvarník, grafický dizajnér
Predmet súťaže:
Vytvorenie LOGOTYPU SFZ
Harmonogram súťaže:
25. máj 2011 – oficiálne vyhlásenie súťaže
24. jún 2011 o 17:00 – uzatvorenie súťaže
do 15. júla 2011 – vyhlásenie výsledkov
Účel súťaže:
Súčasťou novej éry v slovenskom futbalovom hnutí je aj budovanie a
komunikácia silnej značky („brand“) slovenského futbalu, ktorá „žije“ svojimi novými
hodnotami. Máme záujem, aby hodnoty ako dynamika, profesionalita a transparentnosť
boli spájané s futbalovým hnutím na Slovensku a jeho materskou inštitúciou SFZ.
Logo, ako jedna zo súčastí „korporátnej identity“ inštitúcie, musí tieto základné hodnoty značky stelesňovať a prezentovať. Existujúce logo SFZ, ktoré predstavuje prvý kontakt so zväzom, tieto „nové“ hodnoty v sebe nemá. Naším cieľom je, aby výsledkom výberového konania bolo logo, ktoré bude profesionálne, bude pôsobiť dynamicky, moderne a bude môcť byť využité vo všetkých prezentačných formách SFZ (korešpondencia, vizitky, web, print, TV, darčekové predmety, fanúšikovské predmety, dresy, atď).
Podmienky súťaže:
Kto sa môže súťaže zúčastniť
Fyzické osoby žijúce na Slovensku, alebo právnické osoby registrované na Slovensku. Účasť
v súťaži je bezplatná. Jeden prihlasovateľ môže predložiť do súťaže maximálne dva návrhy.
Zamestnanci Vyhlasovateľa a členovia poroty nesmú byť účastníkmi súťaže.
Logo musí spĺňať nasledovné podmienky

 • Musí byť originálnym dielom autora, ktorý ho vytvoril a podpísal.
 • Musí byť použiteľné so symbolmi futbalu.
 • Musí byť obsahovať textovú časť: „Slovenský futbalový zväz" (v slovenskom jazyku) alebo skratku SFZ.
 • Nesmie svojím obsahom šíriť myšlienky rasovej, národnostnej, etnickej, náboženskej, rodovej a iných foriem diskriminácie.

Podmienky zaradenia do súťaže

 • Návrh je potrebné doručiť do uzávierky súťaže v zalepenej obálke formátu A3 označenej
 • „SÚŤAŽ LOGO – Neotvárať“ na adresu Marketing, Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava.
 • Súčasťou návrhu musí byť riadne vyplnená a podpísaná Prihláška do súťaže (viď. Príloha) vložená do samostatnej zalepenej obálky formátu A5. Obálku s prihláškou je potrebné vložiť do prvej obálky spoločne s návrhom. Podpisom prihlášky predkladateľ vyjadruje svoj súhlas s podmienkami súťaže, so spôsobom prezentácie a vystavovania, ako i s použitím návrhu a osobných údajov pre potreby súťaže a sprievodných aktivít. Súčasne predkladateľ vyjadruje súhlas na použitie návrhu udelením licencie v neobmedzenom rozsahu, bezodplatne v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve.
 • Predkladaný návrh musí byť odovzdaný na pevnom podklade vo formáte A3 v dvoch vyhotoveniach, tj. celofarebnej a čiernobielej verzii.
 • Každé vyhotovenie musí byť spracované v dvoch rozmerových variantoch: 20 x 20 cm a 2 x 2 cm.
 • Návrh musí byť odovzdaný aj v digitálnej forme (na CD alebo USB kľúči) v grafickom rastrovom formáte (JPG, TIFF) alebo PDF formáte v minimálnom rozlíšení 300 dpi.
 • Súčasťou návrhu musí byť definícia použitých farieb – základné a doplnkové farby podľa vzorkovníka PANTONE, v stupnici CMYK, RGB, HTML, RAL.
 • Predkladaný návrh musí obsahovať krátky vysvetľujúci popis a zdôvodnenie daného návrhu.

Text súťažných podmienok a prihláška do súťaže sú k dispozícii na sekretariáte Slovenského
futbalového zväzu na adrese Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava, ako aj na stránkewww.futbalsfz.sk Kontaktná osoba:
Romana Smolková, marketingový manažér, Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100/II,
821 01 Bratislava, telefón: 02/4820 6004, email: romana.smolkova@futbalsfz.sk.

Vyhlásenie výsledkov:
Vyhlásenie výsledkov bude uverejnené na webovej stránke Slovenského futbalového zväzu
(www.futbalsfz.sk) a písomne oznámené víťaznému účastníkovi súťaže, s ktorým bude
uzatvorená licenčná zmluva.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevyhodnotiť žiadny z návrhov ako víťazný.
Odmena:
„Zážitkový“ balík SFZ v hodnote 2.000 Eur:

 • all-inclusive zájazd pre dvoch na zápas kvalifikácie (UEFA Euro 2012) do Írska (vrátane chartrového letu, ubytovania a lístkov na zápas),
 • oficiálny dres reprezentačného A mužstva s podpismi hráčov a realizačného teamu,
 • 2x lístky prvej kategórie pre dve osoby na domáce zápasy reprezentačného A mužstva, kvalifikácie FIFA World Cup 2014.

Podobné príspevky