Sledujte nás

Rebríček reklamných agentúr TAAS má uzávierku 9. mája 2016

Novinky, TAAS a TOP KRAS

Konečný termín na doručenie hlásení o gross income za rok 2015 a všetkých povinných údajov a príloh potrebných pre zostavenie rebríčka TOP ADVERISING AGENCIES SLOVAKIA /TAAS/ bol určený na  9. mája 2016 do 18.00 hod.
 
 
Rebríček TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA  je periodickým ukazovateľom ekonomickej výkonnosti zúčastnených agentúr, ktoré pôsobia výhradne v oblasti reklamy a marketingovej komunikácie v Slovenskej republike. Garantom rebríčka TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA je Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS).  Rebríček zverejňuje KRAS raz za rok a agentúry sú v ňom zoradené podľa výšky ich Gross Income, ktorý je jediný celosvetovo uznávaný porovnávací parameter ekonomickej výkonnosti reklamných agentúr.  
 
Účasť v TAAS je zároveň (podobne ako v prípade TOP KRAS) aj hlavným kritériom pre zaradenie do prestížnej súťaže Agentúra roka.
 
Ako sa zostavuje TAAS?
Agentúry, ktoré sa rozhodnú zaradiť tento rok do TAAS 2015, vyplnia tzv. Formulár a pripoja Výpis z obchodného registra SR a Výkaz ziskov a strát, obe sú verejnými listinami. Po skontrolovaní úplnosti podkladov prevezme túto agendu nezávislý poradca, ktorým je audítorská spoločnosť BDO Advisory. 
 
Nezávislý poradca zostaví anonymný grafikon odchýlok jednotlivých sledovaných účtovných parametrov a predloží ho kontrolnej komisii, ktorá bude pozostávať z vyžrebovaných zástupcov zúčastnených agentúr. Kontrolná komisia na základe podkladov predložených nezávislým poradcom určí tie subjekty (bez toho aby poznala ich mená, resp. obchodné názvy), ktoré nezávislý poradca bude ďalej dotazovať a prípadne od nich žiadať doplňujúce vysvetlenia k nahláseným údajom.
 
Po tomto procese nezávislý poradca zostaví predbežný rebríček, grafikon odchýlok a komentár z komunikácie s agentúrami. Kontrolná komisia v odôvodnených prípadoch môže dotknutej agentúre, ktorá relevantne nezdôvodnila nezrovnalosti v niektorej položke, navrhnúť zníženie tejto položky na úroveň benchmarku ročníka. V prípade, že agentúra nebude s takýmto návrhom súhlasiť, Kontrolná komisia navrhne dotknutú agentúru nezaradiť do rebríčka.  Konečnú verziu rebríčka schvaľuje tzv. 
 
Schvaľovacie zasadnutie, ktoré je zložené zo všetkých zúčastnených agentúr. Výsledný rebríček TAAS 2015 sekretariát KRAS-u zverejní v médiách.
 
V prípade záujmu sa rebríčka TAAS zúčastniť, je potrebné do  spomenutého termínu doručiť do kancelárie KRAS /ul. Šustekova 51/ všetky údaje v požadovanej štruktúre a forme, ako aj všetky povinné prílohy – Vyplnený formulár, Výpis z Obchodného registra z www.orsr.sk a Výkaz ziskov a strát. 
 
Schvaľovacie zasadnutie agentúr účastných v rebríčku sa bude konať 25. mája 2016 o 16.30 hod. 
 
Bližšie informácie môžete získať TU.

Podobné príspevky