Sledujte nás

Rebríček reklamných agentúr TAAS má uzávierku 3. augusta 2020

Novinky, TAAS a TOP KRAS

Konečný termín na doručenie hlásení o gross income za rok 2020 a všetkých povinných údajov a príloh potrebných pre zostavenie rebríčka TOP ADVERISING AGENCIES SLOVAKIA /TAAS/ bol určený na  3. augusta 2020 do 18.00 hod.

Rebríček TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA  je periodickým ukazovateľom ekonomickej výkonnosti zúčastnených agentúr, ktoré pôsobia výhradne v oblasti reklamy a marketingovej komunikácie v Slovenskej republike. . Garantom rebríčka TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA je Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS).  Rebríček zverejňuje KRAS raz za rok a agentúry sú v ňom zoradené  podľa výšky ich Gross Income, ktorý je jediný celosvetovo uznávaný porovnávací parameter ekonomickej výkonnosti reklamných agentúr.  

Účasť v TAAS je zároveň (podobne ako v prípade TOP KRAS) aj hlavným kritériom pre zaradenie do prestížnej súťaže Agentúra roka.

Ako sa zostavuje TAAS?

Agentúry, ktoré sa rozhodnú zaradiť  tento rok do TAAS 2020, vyplnia tzv. Formulár a pripoja Výpis z obchodného registra SR a Výkaz ziskov a strát, obe verejnými listinami. Po skontrolovaní úplnosti podkladov prevezme túto agendu nezávislý poradca, ktorým je audítorská  spoločnosť  BDO. Nezávislý poradca zostaví anonymný grafikon odchýlok jednotlivých sledovaných účtovných parametrov a predloží ho  kontrolnej komisii, ktorá bude  pozostávať z vyžrebovaných zástupcov zúčastnených agentúr. Kontrolná komisia na základe podkladov predložených nezávislým poradcom určí tie subjekty (bez toho aby poznala ich mená, resp. obchodné názvy), ktoré nezávislý poradca bude ďalej dotazovať a prípadne od nich žiadať doplňujúce vysvetlenia k nahláseným údajom.

Po tomto procese nezávislý poradca zostaví predbežný rebríček, grafikon odchýlok a komentár z komunikácie s agentúrami. Kontrolná komisia v odôvodnených prípadoch môže dotknutej agentúre, ktorá relevantne nezdôvodnila nezrovnalosti v niektorej položke, navrhnúť zníženie tejto položky na úroveň benchmarku ročníka. V prípade, že agentúra nebude s takýmto návrhom súhlasiť, Kontrolná komisia navrhne dotknutú agentúru nezaradiť do rebríčka.  Konečnú verziu rebríčka schvaľuje tzv. Schvaľovacie zasadnutie , ktoré je zložené zo všetkých zúčastnených agentúr. Výsledný rebríček TAAS 2020 sekretariát KRAS-u zverejní v médiách.

V prípade záujmu sa rebríčka TAAS zúčastniť, je potrebné do  spomenutého termínu  doručiť do kancelárie KRAS /ul. Šustekova 51/ všetky údaje v požadovanej štruktúre a forme, ako aj všetky povinné prílohy – Vyplnený formulár, Výpis z Obchodného registra z www.orsr.sk  a Výkaz ziskov a strát. Schvaľovacie zasadnutie agentúr účastných v rebríčku sa bude konať 24. augusta 2020

 

Podobné príspevky