Sledujte nás

KRAS zverejnil rebríček TAAS 2021 a objem investícií vynaložených na tendre

Novinky, TAAS a TOP KRAS

Rebríček zverejňuje KRAS raz ročne a agentúry sú v ňom zoradené podľa výšky ich Gross Income. Účasť v TAAS je zároveň aj hlavným kritériom zaradenia do súťaže Agentúra roka.

Rebríček TAAS 2021:

Poradie reklamnej agentúry Reklamná agentúra Členstvo v združení KRAS Gross income (EUR bez DPH)
1 JandL, marketing a reklama, s.r.o. člen 3 411 114
2 Wiktor Leo Burnett, s.r.o. člen 3 309 047
3 Istropolitana Advertising, s.r.o. člen 2 772 278
4 MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s  r. o. člen 2 306 207
5 TRIAD s.r.o. člen 1 981 772
6 MADE BY VACULIK, s.r.o. člen 1 962 087
7 Effectivity s.r.o. člen 1 941 768
8 Zaraguza, s.r.o. člen 1 921 861
9 Elite / Monday Lovers, s.r.o. člen 1 864 905
10 Oh my DOT s.r.o. člen 1 525 180
11 THIS IS LOCCO s.r.o. člen 1 407 297
12 MullenLowe GGK s.r.o. člen 1 086 208
13 applepie s.r.o. člen 645 829
14 Respect APP s.r.o. člen 418 436
15 Róbert Slovák a jeho priatelia s.r.o. člen 334 955
16 Mannschaft s.r.o. nečlen 293 339

Zdroj: BDO, spol. s r.o.

Rebríček TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA predstavuje relevantné porovnanie jednotlivých agentúr na základe ich aktuálnej výkonnosti. BDO, ako dlhoročný odborný poradca rebríčka TAAS, audituje poskytnuté dáta na základe relevantnej metodiky, ktorá sa neustále obohacuje o nové parametre a prispôsobuje zmenám na trhu. Teší nás neustále sa zvyšujúci záujem zo strany jednotlivých reklamných agentúr o účasť v rebríčku.“ hovorí Peter Gunda, Managing partner BDO Slovensko.

Pri rebríčku TAAS prebehol už niekoľkýkrát medzi 15-timi členskými agentúrami KRAS aj prieskum vývoja čiastkových nákladových ukazovateľov, ako sú náklady na vzdelávanie, prenájom priestorov a backoffice, náklady na softvér, hardvér a licencie, marketing, súťaže a reprezentáciu, ale aj mzdové náklady.

“Našou ambíciou je využívať potenciál členov a navzájom sa medzi sebou benchmarkovať a challengovať. Nielen v kreatívnych súťažiach a s istou mierou rivality, ale aj v ekonomickej oblasti a zdieľať efektívne príklady v záujme všetkých”, hovorí výkonná riaditeľka Silvia Cyprichová.

V roku 2021 zaznamenali agentúry KRAS medziročný pokles priemerných nákladov vo všetkých spomínaných položkách s výnimkou miezd. Za rok 2021 reportovali KRASové agentúry medziročný nárast v mzdách o 9% pričom mzdy a s nimi spojené náklady tvoria spravidla až 70% celkových nákladov agentúr.

Smerom k verejnosti, aj ako monitoring pre iniciatívu Férový tender KRAS pokračuje aj s infoservisom o investíciách vynaložených na tendre a treťosektorové projekty.

Kumulovane všetky členské agentúry KRAS v roku 2021 investovali do tendrov čas v celkovej hodnote 4 133 616 EUR bez DPH, čo je 15,3% kumulovaného Gross Income vykázaného agentúrami KRAS za rok 2021. Oproti roku 2019 ide o nárast o 10,4%. “Toto číslo len potvrdzuje dôležitosť a relevantnosť témy Férového tendra”, dodáva Cyprichová.

Treťosektorové projekty KRASové agentúry v roku 2021 podporili kumulovanou investíciou 19 406 hodín. V porovnaní s rokom 2019 ide o nárast vo výške 17,5%. Vo finančnom vyjadrení, prostredníctvom priemernej hodinovej sadzby cenníka odporúčaných hodinových sadzieb ide o investíciu v objeme 1 523 371 EUR bez DPH.

KRAS každoročne zverejňuje aj priemerné ceny hodinových sadzieb, ktoré na základe dát z prieskumu medzi členskými agentúrami ostávajú od roku 2019 v nezmenenej výške, t.j. sú platné aj pre rok 2022.
Štruktúra ceny hodinovej sadzby je spravidla tvorená z 50-80% mzdovými nákladmi, 5-20% tvorí hrubá marža agentúry a zvyšok pokrývajú režijné náklady.

Pozícia Hodinové sadzby

v EUR bez DPH

Creative Director 120
Strategy Director 120
Strategy Planner 90
Art Director 90
Graphic Designer 65
Copywriter/Ideamaker 90
Junior Copywriter 60
Account Director 100
Account Manager 80
Account Executive 65
DTP Operator 55
Corrector 50
Production Manager 70
Digital Strategist 90
Social Media Manager 70
Content Manager 70
Media Manager 80
Traffic Manager 65
Event Manager 70
Programmer 70

—————————————————————————————————————-
Rebríček TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA je periodickým ukazovateľom ekonomickej výkonnosti zúčastnených agentúr, pôsobiacich na území Slovenskej republiky výhradne v oblasti reklamy a marketingovej komunikácie. Garantom tohto rebríčka je Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS). Úlohu nezávislého audítora, resp. odborného poradcu jediného auditovaného rebríčka na Slovensku, preberá už viac ako 21 rokov spoločnosť BDO.

Podobné príspevky