Sledujte nás

KRAS otvára rebríček ekonomickej výkonnosti agentúr Top Advertising Agencies Slovakia 2020

Novinky, TAAS a TOP KRAS

Rebríček TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA je periodickým ukazovateľom ekonomickej výkonnosti agentúr, ktoré pôsobia výhradne v oblasti reklamy a marketingovej komunikácie v Slovenskej  republike.
Rebríček sa realizuje a zverejňuje raz ročne a jeho garantom je Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS).  
Agentúry, ktoré prejavia záujem a zúčastnia sa dotazovania sú zoradené podľa výšky ich Gross Income, ktorý je jediný celosvetovo uznávaný porovnávací parameter ekonomickej výkonnosti reklamných agentúr.  
Účasť v TAAS je zároveň (podobne ako v prípade TOP KRAS) aj bodovaným kritériom pre zaradenie do súťaže Agentúra roka a pre nečlenské agentúry KRAS je spoplatená sumou 1000 eur bez DPH.

Ako sa zúčastniť rebríčka TAAS?

V prípade záujmu sa rebríčka TAAS zúčastniť, je potrebné do  9. augusta 2021 doručiť elektronicky na adresu silvia.cyprichova@kras.sk vyplnený Formulár GROSS INCOME v požadovanej štruktúre a forme, ako aj všetky povinné prílohy – Vyplnený formulár, Výpis z Obchodného registra z www.orsr.sk  a Výkaz ziskov a strát. Schvaľovacie zasadnutie agentúr účastných v rebríčku sa bude konať 27. augusta 2021. 

Ako sa zostavuje TAAS?

  • Agentúry, ktoré sa rozhodnú zaradiť do TAAS 2020 vyplnia elektronicky tzv. Formulár a pripoja Výpis z obchodného registra SR a Výkaz ziskov a strát, obe sú verejnými listinami.
  • Po skontrolovaní úplnosti podkladov prevezme túto agendu nezávislý poradca, ktorým je audítorská spoločnosť  BDO.
  • Nezávislý poradca zostaví anonymný grafikon odchýlok jednotlivých sledovaných účtovných parametrov a predloží ho  kontrolnej komisii, ktorá bude  pozostávať z vyžrebovaných zástupcov agentúr, ktoré sa rebríčka účastnia.
  • Kontrolná komisia na základe podkladov predložených nezávislým poradcom určí tie subjekty (bez toho aby poznala ich mená, resp. obchodné názvy), ktoré nezávislý poradca bude ďalej dotazovať a prípadne od nich žiadať doplňujúce vysvetlenia k nahláseným údajom.
  • Po tomto procese nezávislý poradca zostaví predbežný rebríček, grafikon odchýlok a komentár z komunikácie s agentúrami. Kontrolná komisia v odôvodnených prípadoch môže dotknutej agentúre, ktorá relevantne nezdôvodnila nezrovnalosti v niektorej položke, navrhnúť zníženie tejto položky na úroveň benchmarku ročníka. V prípade, že agentúra nebude s takýmto návrhom súhlasiť, Kontrolná komisia navrhne dotknutú agentúru nezaradiť do rebríčka.  
  • Konečnú verziu rebríčka schvaľuje tzv. Schvaľovacie zasadnutie, ktoré je zložené zo všetkých zúčastnených agentúr a bude sa konať v piatok 27. augusta 2021. 

Výsledný rebríček TAAS 2020 sekretariát KRAS-u zverejní v médiách. 
Kompletné Zásady Top Advertising Agencies 2020.

Podobné príspevky