Súbory na stiahnutie

Organizačný poriadok sekretariátu

(úplné znenie podľa neskorších zmien a doplnení)

 

1. Sekretariát KRAS

 

1.1. Sekretariát je výkonným orgánom Klubu reklamných agentúr a jeho hlavnou

       úlohou je vykonávať    všetku servisnú činnosť k zaisteniu riadneho chodu KRAS

       a k plneniu jeho poslania zakotveného v stanovách KRAS a k realizácii

       konkrétnych úloh.

 

1.2. Sekretariát KRAS vykonáva komplexný servis pre zabezpečenie valného

       zhromaždenia, predovšetkým:

            - pripravuje materiály a ich distribúciu

            - zvoláva členov

            - zabezpečuje zápisnicu a jej distribúciu

 

1.3. Sekretariát KRAS vykonáva komplexný servis pre zabezpečenie prezídia,       

       predovšetkým:

            - pripravuje materiály a ich distribúciu

            - zvoláva členov

            - zabezpečuje zápisnicu a jej distribúciu

 

1.4. Sekretariát KRAS vykonáva komplexný servis pre zabezpečenie prác SOK,

       predovšetkým:

            - pripravuje materiály a ich distribúciu

            - zvoláva členov

            - zabezpečuje zápisnicu a jej distribúciu

 

1.5. Sekretariát zabezpečuje v priamej spolupráci s vyhlasovateľom prípravu, priebeh a vyhodnotenie pravidelnej výročnej súťaže o najkreatívnejšiu reklamu (Zlatý klinec) a organizačne zabezpečuje prípravu, priebeh a vyhodnotenie pravidelnej výročnej súťaže efektivity v reklame (EFFIE Slovakia) a vyhodnotenie aj zverejnenie rebríčka TOP KRAS. Sekretariát ďalej zabezpečuje mediálnu prezentáciu a komunikáciu KRAS vrátane internetovej stránky KRAS, komunikáciu KRAS s Európskou asociáciou komunikačných agentúr (EACA) a dokumentačnú aj študijnú činnosť KRAS.

 

1.6   Sekretariát zabezpečuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi evidenciu a archiváciu účtovných dokladov KRAS a tiež účtovných dokladov právnických osôb, v ktorých má KRAS väčšinový podiel na ich základnom imaní. Sekretariát ďalej zabezpečuje evidenciu a archiváciu interných písomností KRAS súvisiacich s jeho činnosťou, evidenciu a archiváciu vnútorných predpisov KRAS a zverejnenie ich úplného a aktualizovaného znenia. Sekretariát ďalej zabezpečuje popis, triedenie a archiváciu prác ocenených na pravidelných výročných súťažiach v oblasti reklamy, ktorých organizátorom alebo odborným garantom je KRAS.

 

1.7. Sekretariát podáva prostredníctvom výkonného riaditeľa valnému zhromaždeniu pravidelnú výročnú správu o svojej činnosti za uplynulé obdobie (spravidla kalendárny rok) a návrh priorít ďalšej činnosti. V prípade požiadavky zo strany prezídia, dozorného výboru alebo valného zhromaždenia podáva sekretariát prostredníctvom výkonného riaditeľa valnému zhromaždeniu priebežnú informáciu o svojej činnosti aj počas príslušného obdobia.

 

 

2. Výkonný riaditeľ KRAS

 

2.1. Na čele sekretariátu KRAS stojí výkonný riaditeľ /VR/, ktorý je za jeho riadny

       chod zodpovedný valnému zhromaždeniu.

 

2.2. V období medzi jednotlivými zasadnutiami valného zhromaždenia zodpovedá za 

       riadny chod sekretariátu KRAS prezídiu.

 

2.3. Výkonný riaditeľ je povinný riadiť sa pracovnou náplňou, ktorá je súčasťou

       pracovnej zmluvy.

 

2.4. Výkonný riaditeľ v zmysle čl. XI, bod 6 Stanov KRAS zastupuje KRAS navonok a koná v jeho mene. Výkonný riaditeľ zastupuje KRAS aj v spoločnostiach, v ktorých má KRAS podiel na ich základnom imaní. Vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy vystupuje výkonný riaditeľ v mene KRAS iba na základe predchádzajúceho poverenia alebo konzultácie s prezídiom alebo s prezidentom KRAS. Vo vzťahu k jednotlivým členom KRAS a vo veciach týkajúcich sa činnosti a pôsobnosti KRAS vystupuje a koná výkonný riaditeľ spravidla na základe predchádzajúcej konzultácie s prezídiom alebo s prezidentom. Vo vzťahu k dodávateľom, bankovým inštitúciám, obchodným partnerom KRAS, médiám a ďalším tretím osobám sa vystupovanie výkonného riaditeľa v mene KRAS riadi vnútornými predpismi KRAS a prípadnými predchádzajúcimi usmerneniami alebo pokynmi orgánov KRAS.

 

2.5. Výkonný riaditeľ zodpovedá za styk s EAAA, riadne platby členstva v EAAA a distribúciu dôležitých materiálov vydaných EAAA všetkým členom KRAS.

 

2.6. Výkonný riaditeľ riadi všetku činnosť sekretariátu.

 

2.7. Koordinuje pracovný a spoločenský kontakt s kompetentnými zástupcami dodávateľov, agentúr na svojej úrovni.

 

2.8. Výkonný riaditeľ zodpovedá za včasný a bezchybný výkon činnosti uvedených v  popise práce.

 

2.9. Výkonný riaditeľ je zodpovedný za riadny a včasný obeh účtovných dokladov, ako i za prácu  externého ekonomického poradcu.

 

2.10. Výkonný riaditeľ má hmotnú zodpovednosť za materiálne hodnoty špecifikované v dohode o hmotnej zodpovednosti v zmysle § 176 Zákonníka práce.

 

2.11. Výkonný riaditeľ je kompetentný konať a podpisovať v mene Klubu reklamných

         agentúr a to v nasledujúcich prípadoch a limitoch:

            a) podpisovať objednávky pre zabezpečenie nevyhnutných prác v rámci plánu

                činnosti jednorázovo do výšky  700,- Eur

            b) všetky objednávky presahujúce sumu  700,- Eur musia byť podpísané aj

                prezidentom KRAS.

c) výkonný riaditeľ je oprávnený vykonávať platby v hotovosti pre  

              zabezpečenie plynulého chodu sekretariátu do výšky  1.000,- Eur mesačne.

d) všetky ostatné platby v hotovosti, ktoré presahujú limit  1.000,- Sk musí               

                podpísať prezident KRAS

e) podpisovať zmluvy na dobu určitú najviac jeden rok, z ktorých pre KRAS vyplývajú opakované záväzky do celkovej sumy 1.700,- Eur ročne; zmluvy presahujúce predmetom plnenia uvedené limity podpisuje okrem výkonného riaditeľa aj prezident KRAS.

 

2.12.   Riadi ho a zodpovedá sa prezidentovi KRAS.

 

 

3. Asistentka riaditeľa

 

3.1. Zabezpečuje evidenciu účtovných dokladov

 

3.2. Zabezpečuje organizáciu plynulého chodu sekretariátu KRAS

 

3.3. Zabezpečuje sekretárske práce, vedenie agendy a časového harmonogramu

       výkonného riaditeľa a zasadnutí orgánov KRAS.

 

3.4. Asistentka výkonného riaditeľa je zodpovedná za včasný a bezchybný výkon

       činností, ktoré sú uvedené v náplni práce.

 

3.5. Je hmotne zodpovedná za materiálne hodnoty špecifikované v dohode o hmotnej

       zodpovednosti v zmysle § 176 Zákonníka práce.

 

3.6. Asistentka riaditeľa je povinná riadiť sa pracovnou náplňou, ktorá je súčasťou 

       pracovnej zmluvy.

 

3.7. Jej pracovnú náplň určuje výkonný riaditeľ.

 

3.8. Riadi ju a zodpovedá sa výkonnému riaditeľovi KRAS.

 

 

4. Účtovné doklady

 

4.1. Účtovné doklady sú originálne písomnosti, ktoré musia mať tieto náležitosti:

 

a/ označenie účtovného dokladu, ak z jeho obsahu nevyplýva aspoň nepriamo, že ide

    o účtovný doklad

b/ opis obsahu účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, ak z účtovného

    dokladu nevyplýva aspoň nepriamo

 

c/ peňažnú sumu alebo údaj o množstve a cene

d/ dátum vyhotovenia účtovného dokladu

e/ dátum uskutočnenia účtovného dokladu, ak nie je zhodný s dátumom podľa bodu d/

f /  podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad a osoby zadpovednej za účtovanie.

 

4.2. Náležitosti účtovných dokladov sa môžu umiestniť aj na iných než účtovných

       písomnostiach; tieto sa uschovávajú po rovnakú dobu ako účtovný doklad.

 

4.3. Účtovné doklady sa mesačne bez odkladu spracovávajú externým ekonomickým

       poradcom.

 

 

5. Záverečné ustanovenia

 

5.1. Tento Organizačný poriadok bol prijatý Valným zhromaždením KRAS dňa 16. 11. 2000. Zmeny Organizačného poriadku boli schválené valným zhromaždením KRAS dňa 24. 10. 2002.

 

5.2. Dňom prijatia Valným zhromaždením KRAS je Organizačný poriadok sekretariátu  

       KRAS platný.

 

5.3. Organizačný poriadok a jeho doplnenia alebo zmeny schvaľuje valné zhromaždenie KRAS. Organizačný poriadok a jeho zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia. Organizačný poriadok je ako záväzný vnútorný predpis prílohou Stanov KRAS a je k dispozícii všetkým členom KRAS.

TOP KRAS

1JANDL, marketing a reklama, s.r.o.4 162 785
2Wiktor Leo Burnett, s.r.o.3 989 380
3Istropolitana Advertising, s.r.o.2 452 903
4MADE BY VACULIK, s.r.o.2 406 674
5MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o.2 083 546
6Zaraguza s.r.o.2 000 681
7Effectivity s.r.o.1 990 538
8TRIAD s.r.o.1 870 629
9MullenLowe GGK s.r.o1 426 301
10Elite Solutions, s.r.o.   910 696
11Respect APP s.r.o.   746 252
12Apple Pie, s.r.o.   588 958

Agen. roka

1Wiktor Leo Burnett2 144
2TRIAD Advertising1 230
3Effectvity POWERED by PUBLICIS1 229
4MADE BY VACULIK1 224
5Istropolitana Ogilvy1 125
6MUW Saatchi & Saatchi1 110
7Mannschaft   790
8Zaraguza   685
9Respect APP   560
10

Jandl
Somebody & Somebody

   500

Effie

KATEGÓRIA FMCG
Zlato - Mannschaft (Sila skutočného Borca)
Striebro - MADE BY VACULIK (Ako Zlatý Bažant '73 rozveselil celé Slovensko, ...)
KATEGÓRIA TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY
Striebro - MUW Saatchi & Saatchi (Ako uspieť v čase najväčšej krízy)
KATEGÓRIA DOBROČINNÝ MARKETING
Striebro - Istropolitana Ogilvy (Skutočný pochod za život)
Bronz - Effectivity POWERED by PUBLICIS (Pa a Pi po 33 rokoch)
KATEGÓRIA OSTATNÉ
Zlato - Somebody & Somebody (Veselé ponožky, čo nemajú páru)
Bronz - Wiktor Leo Burnett (Áno, teraz!)
KATEGÓRIA SMALL BUDGETS
Zlato - Wiktor Leo Burnett (Hrášková polievka)
KATEGÓRIA DIGITAL
Bronz - Studio Echt (Gizka rieši)

Zlatý klinec

1 Wiktor Leo Burnett705
2 MADE BY VACULIK525
3 Istropolitana Ogilvy390
4 MUW Saatchi & Saatchi350
5 TRIAD305
6 Effectivity POWERED by PUBLICIS260
7 Zaraguza245
8 Mannschaft210
9 Respect APP190
10

MARK BBDO BRATISLAVA
PEKNE & DOBRE

180
_______________________________________________
Celý rebríček
It's not possible to reach the RSS file...
It's not possible to reach the RSS file...
SLOVENSKY /  ENGLISH