Súbory na stiahnutie

Zásady TAAS

PREAMBULA

 

Rebríček TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA /ďalej len rebríček/  je periodickým ukazovateľom ekonomickej výkonnosti zúčastnených agentúr, ktoré pôsobia výhradne v oblasti reklamy a marketingovej komunikácie v Slovenskej republike.

Garantom rebríčka TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA je Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS).

 

  1. ZÁSADA

 

Rebríček TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA zverejňuje KRAS raz za rok. V rebríčku sú uvedené jednotlivé agentúry v poradí zodpovedajúcom od najvyššej po najnižšiu sumu vyjadrujúcu gross income (hrubý zisk) z hlavnej činnosti  jednotlivých agentúr za predchádzajúci kalendárny rok (zdaňovacie obdobie).

Rebríček TOP ADVERTISING AGENCIES sa prednostne poskytne na zverejnenie trom médiám – Stratégie, Trend a Hospodárske noviny (vrátane ich internetovej podoby) a zverejní na internetovej stránke KRAS.

Konečnú verziu rebríčka určenú na zverejnenie dostanú v tlačenej forme pred jej poskytnutím na zverejnenie všetci členovia KRAS a všetky ďalšie zúčastnené agentúry. Rebríček ako celok alebo jednotlivé údaje v ňom uvedené môžu agentúry použiť pre účely vlastnej prezentácie iba v takej podobe, aká bola odsúhlasená podľa týchto zásad a v akej rebríček dostali od KRAS.

 

  1. ZÁSADA

 

Zaradenie do rebríčka 2011 je pre členské  agentúry KRAS dobrovoľné a bezplatné. Zaradenie agentúr, ktoré nie sú členmi KRAS, je spoplatnené sumou 400 eur bez DPH. Poplatok sa uhrádza na základe faktúry, ktorú vystaví KRAS.

Do rebríčka nemôžu byť zaradené:

·         mediálne agentúry

·         PR agentúry

·         Sales promotion agentúry

·         Výskumné agentúry

·         Eventové agentúry

·         Direct marketingové agentúry

·         Produkčné štúdiá

·         médiá

  1. ZÁSADA

 

1) Spôsob výpočtu je založený na definícii gross income z hlavnej činnosti, pričom celková suma gross income je pre účely rebríčka suma:

-          všetkých častí mediálnych provízií patriacich agentúre,

-          poradenských a kreatívnych honorárov,

-          honorárov na základe hodinovej sadzby agentúry,

-          prirážok a provízií pri subdodávkach dodávateľov.

 

Presný spôsob výpočtu gross income v nadväznosti na výkaz ziskov a strát je určený Metodickým pokynom a Formulárom, ktoré ako neoddeliteľnú prílohu týchto zásad schvaľuje schvaľovacie zasadnutie agentúr účastných v rebríčku /ďalej len schvaľovacie zasadnutie/. Zásady a ich prílohy zverejňuje sekretariát KRAS na internetovej stránke KRAS. Na základe vyžiadania sekretariát KRAS bezplatne poskytne tieto zásady a ich prílohy v elektronickej alebo tlačenej forme ktorémukoľvek členovi KRAS alebo nečlenskej agentúre uchádzajúcej sa o zaradenie do rebríčka.

 

2) Do celkovej sumy gross income sa nezaratúvajú bankové úroky, výnosy z podnikania na finančnom trhu, kurzové rozdiely, príjmy z predaja majetku a iné finančné príjmy alebo poplatky.

 

3) Údaj o gross income nahlasujú jednotlivé agentúry v  eurách zaokrúhlený na celé eurá.

     

 

  1. ZÁSADA

 

Každá agentúra je v rebríčku uvedená zásadne pod aktuálnym obchodným názvom súčasne s uvedením obchodného názvu a právnej formy, aké sú zrejmé k  31. 12. príslušného kalendárneho roka podľa údajov v úplnom výpise z Obchodného registra SR.

 

 

 5.ZÁSADA

 

Vykazujú sa len údaje za príslušné zdaňovacie obdobie (kalendárny rok).

 

 

6. ZÁSADA

 

Každá agentúra musí k nahláseným údajom do rebríčka bezpodmienečne priložiť nasledovné dokumenty:

1)      úplné znenie výpisu z Obchodného registra SR z internetu.

2)      Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu za daný kalendárny rok podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky  č. 4455/2003-92. Ak bude termín pre nahlásenie údajov a odovzdanie povinných príloh určený na neskorší dátum, než je zákonom určený dátum odovzdania priznania k dani z príjmu právnických osôb (DPPO), predkladajú agentúry výkaz ziskov a strát v takej podobe, ktorá je identická s výkazom ziskov a strát, ktorý táto agentúra predložila príslušnému daňovému úradu ako povinnú prílohu k priznaniu DPPO za príslušné zdaňovacie obdobie (kalendárny rok).

3)      Ak agentúra neodovzdá hlásenie o gross income vrátane všetkých povinných príloh v určenom termíne, alebo ak odovzdá hlásenie a povinné prílohy nekompletné, nezávislý odborný poradca si môže od agentúr dodatočne vyžiadať doplnenie.

4)      Jednotlivé agentúry sú povinné doručiť hlásenia o gross income za príslušný kalendárny rok na priloženom Formulári, v štruktúre a s prílohami podľa týchto zásad výkonnému riaditeľovi KRAS v konečnom termíne, ktorý určí prezídium KRAS a zverejní najneskôr 14 dní vopred. Prezídium zároveň určí termín konania schvaľovacieho zasadnutia agentúr účastných v rebríčku s bodom programu – rebríček TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA. Termín konania schvaľovacieho zasadnutia musí byť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia hlásení o gross income.

5)      Výkonný riaditeľ KRAS písomne potvrdí jednotlivým agentúram prevzatie nahlásených údajov a všetkých povinných príloh doručených v zalepenej obálke s pečiatkou agentúry.

 

  1. ZÁSADA

 

Kontrola a potvrdenie správnosti údajov a úplnosti povinných príloh kontrolnou komisiou pre rebríček  a nezávislým odborným poradcom je nevyhnutnou podmienkou pre zaradenie agentúry do rebríčka a pre zverejnenie konečnej verzie rebríčka TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA.

Nezávislého odborného poradcu určí valné zhromaždenie KRAS na základe návrhu prezídia KRAS. Na určenie nezávislého odborného poradcu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov KRAS.

Kontrolná komisia pre príslušný ročník TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA má sedem členov. Na zasadnutí komisie sa zúčastňujú bez práva hlasovať výkonný riaditeľ KRAS a nezávislý poradca. Členovia kontrolnej komisie sú vyžrebovaní z návrhov predložených tými agentúrami, ktorým výkonný riaditeľ potvrdil úplnosť odovzdaných údajov a povinných príloh oprávnení navrhovatelia). Na predloženie návrhov na členov kontrolnej komisie vyzve oprávnených navrhovateľov výkonný riaditeľ KRAS zároveň s oznámením o termíne konania schvaľovacieho zasadnutia podľa bodu 3). Každý oprávnený navrhovateľ môže do troch pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na predloženie návrhov navrhnúť za člena kontrolnej komisie jednu fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom, štatutárom alebo zamestnancom navrhovateľa. Žrebovanie členov komisie z predložených návrhov sa uskutoční na verejnom zasadnutí dozorného výboru KRAS. Žrebovanie je ukončené keď je vylosovaných sedem členov tak, aby bola kontrolná komisia z nadpolovičnej väčšiny zložená z nominantov členských agentúr KRAS. O žrebovaní sa vyhotoví zápis, ktorý podpíšu všetci zúčastnení členovia dozorného výboru Každá agentúra  zaradená do predbežného rebríčka môže mať v celej kontrolnej komisii len jedného zástupcu. Komisia svoje rozhodnutia prijíma verejným hlasovaním, pričom rozhodnutie je schválené, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie. Komisia je schopná prijímať rozhodnutia, ak je na jej rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Z každého rokovania komisie sa vyhotovuje zápis, ktorý vlastnoručne podpíšu všetci členovia komisie, zúčastnení na predmetnom rokovaní.

 

Kontrolný proces prebieha nasledovne:

 

1)      Výkonný riaditeľ KRAS a nezávislý odborný poradca do troch dní od konečného termínu určeného pre nahlásenie údajov a odovzdanie všetkých povinných príloh protokolárne, spoločne a naraz otvoria všetky doručené a zalepené obálky od agentúr a skontrolujú úplnosť doručených materiálov a všetkých povinných príloh. Z otvorenia obálok a z kontroly úplnosti doručených materiálov vyhotoví výkonný riaditeľ KRAS zápis, ktorý vlastnoručne podpíše spolu so všetkými prítomnými zástupcami nezávislého poradcu. Na základe tejto kontroly vyhotoví výkonný riaditeľ KRAS zoznam všetkých agentúr, ktoré predložili údaje v požadovanej štruktúre a všetky povinné prílohy a následne potvrdí každej z týchto agentúr úplnosť nahlásených údajov a príloh. Každej agentúre, ktorá nepredložila všetky povinné prílohy alebo údaje v požadovanej štruktúre, výkonný riaditeľ potvrdí úplnosť nahlásených údajov až po ich doplnení na  základe výzvy od odborného nezávislého poradcu.

2)      Po ukončení formálnej kontroly úplnosti doručených materiálov a povinných príloh nezávislý odborný poradca protokolárne prevezme od výkonného riaditeľa KRAS všetky podklady a dokumenty odovzdané tými agentúrami, ktorým výkonný riaditeľ potvrdil úplnosť odovzdaných údajov a povinných príloh .

3)      Výkonný riaditeľ KRAS ihneď po ukončení formálnej kontroly úplnosti doručených materiálov zvolá schvaľovacie zasadnutie agentúr účastných v rebríčku na termín určený prezídiom KRAS s programom – výsledky rebríčkov. Oznámenie o zvolaní schvaľovacieho zasadnutia doručí KRAS všetkým členom KRAS a všetkým nečlenským agentúram, ktoré splnili formálne podmienky pre zaradenie do rebríčka .

4)      Nezávislý poradca do troch pracovných dní odo dňa prevzatia podkladov od výkonného riaditeľa KRAS skontroluje kompletnosť nahlásených údajov a povinných príloh predložených podľa zásady č. 9. Nezávislý poradca zároveň skontroluje jednotlivé nahlásené údaje podľa schváleného Metodického pokynu a na základe schválených kritérií. Špecifikáciu týchto kritérií schvaľuje valné zhromaždenie KRAS na základe návrhu prezídia KRAS a nezávislého poradcu. So schválenými kritériami a postupom kontroly prezídium bezodkladne, najneskôr však 30 dní pred konečným termínom určeným pre nahlásenie údajov a odovzdanie povinných príloh, oboznámi KRAS všetkých členov KRAS a všetky nečlenské agentúry zúčastnené v predchádzajúcom ročníku v rebríčku a tieto kritériá spolu so Zásadami TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA zverejní na internetovej stránke KRAS.

5)      Na základe kontroly nezávislý poradca do jedného dňa po jej ukončení zostaví tabuľku predbežného rebríčka TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA v štruktúre určenej týmito zásadami. Nezávislý poradca zároveň pripraví a predloží kontrolnej komisii anonymný grafikon odchýlok, ako aj ďalšie svoje pripomienky k nahláseným údajom. Jednotlivé agentúry budú pre kontrolnú komisiu označené iba číslom, ktoré im pridelí nezávislý poradca. Kontrolná komisia na základe podkladov predložených nezávislým poradcom určí tie subjekty (bez toho aby poznala ich mená, resp. obchodné názvy), ktoré nezávislý poradca bude ďalej dotazovať a žiadať od nich doplňujúce vysvetlenia k nahláseným údajom. Nezávislý poradca bezodkladne osloví dotknutú agentúru so žiadosťou o spresnenie alebo o vysvetlenie nahlásených údajov. Dotazovaná agentúra je povinná predložiť odbornému poradcovi čo najviac relevantných dokladov k spornej položke (faktúry, zmluvy atď.). Nezávislý poradca vykoná opätovnú analýzu nahlásených údajov na základe pomerových ukazovateľov. Nezávislý poradca vyhotoví záznam komunikácie s každou dotazovanou agentúrou. Záznam podpíšu nezávislý poradca a zástupca dotazovanej agentúry. Akákoľvek argumentácia zo strany dotazovanej agentúry bude nezávislým poradcom zdokumentovaná a po schválení rebríčka schvaľovacím  zasadnutím  nezávislý poradca túto dokumentáciu spolu so všetkými materiálmi odovzdá KRAS za účelom archivovania. Nezávislý poradca nie je oprávnený vyhotovovať si z jednotlivých materiálov kópie. Ak na základe komunikácie medzi nezávislým poradcom a agentúrou dôjde k zmene nahlásených údajov, uvedie nezávislý poradca v predbežnom rebríčku zmenené údaje a v komentári uvedie pôvodne nahlásené údaje a dôvod ich zmeny. Pôvodne nahlásené údaje a pôvodne doručené povinné prílohy zostávajú súčasťou dokumentácie ku každej zúčastnenej agentúre a agentúra ich nemá právo vziať späť. Do predbežného rebríčka budú zaradené všetky agentúry, ktoré v určenom termíne predložili nahlásené údaje spolu so všetkými povinnými prílohami (viď zoznam vytvorený podľa 10. zásady, bod 1.)

6)      Kontrolná komisia nebude oboznamovaná so žiadnymi číselnými vyjadreniami okrem percentuálnej odchýlky spornej položky od priemernej indexovanej hodnoty u ostatných agentúr. Nezávislý poradca nerozhoduje o opodstatnenosti a akceptovateľnosti argumentácie oslovenej agentúry.

7)      Na základe kontroly doručených materiálov a údajov a po ukončení a zaznamenaní dotazovania podľa bodu 5) vyhotoví nezávislý poradca anonymný predbežný rebríček obsahujúci údaje o celkovom gross income jednotlivých agentúr, označených iba číslom, ktoré im pridelí nezávislý poradca. Predbežný anonymný rebríček je doplnený grafikonmi odchýlok jednotlivo sledovaných pomerových ukazovateľov a komentárom nezávislého odborného poradcu ku každej dotazovanej agentúre. Predbežný rebríček spolu s uvedenými prílohami predloží nezávislý odborný poradca kontrolnej komisii.

8)      Kontrolná komisia na základe predbežného anonymného rebríčka, grafikonu odchýlok a komentára vyhotoveného nezávislým poradcom navrhne schvaľovaciemu zasadnutiu nezaradiť jednotlivé agentúry (označené iba číslom, ktoré pridelí nezávislý odborný poradca) do konečnej verzie rebríčka. O návrhu na nezaradenie každej agentúry v predbežnom rebríčku rozhoduje komisia formou verejného hlasovania. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie.

Kontrolná komisia v odôvodnených prípadoch môže dotknutej agentúre, ktorá relevantne nezdôvodnila nezrovnalosti v niektorej položke, (alebo položkách) navrhnúť zníženie tejto položky (alebo položiek) na úroveň benchmarku ročníka. Do benchmarku ročníka sa v takom prípade nebude započítavať hodnota spornej položky dotknutej agentúry. V prípade, že agentúra nebude s takýmto návrhom súhlasiť, kontrolná komisia navrhne dotknutú agentúru nezaradiť do rebríčka.

9)      Zasadnutie kontrolnej komisie, na ktorom komisia hlasuje o návrhoch na nezaradenie jednotlivých agentúr do rebríčka, sa uskutoční deň pred zasadnutím schvaľovacieho zasadnutia  s bodom programu TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA . Komisia hlasuje osobitne o každej agentúre, ktorú nezávislý odborný poradca uviedol v predbežnom anonymom rebríčku. Svoj návrh na nezaradenie agentúry do konečnej verzie rebríčka uvedie komisia pri každej agentúre a predloží ho schvaľovaciemu zasadnutiu. Z hlasovania komisie sa vyhotoví zápis o jednotlivých hlasovaniach každého člena komisie. Na rokovanie schvaľovacieho zasadnutia predkladá komisia návrh anonymného rebríčka TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA s uvedením celkového objemu gross income každej zúčastnenej agentúry a s uvedením výsledku svojho hlasovania o každej zúčastnenej agentúre. Každá agentúra je označená iba identifikačným číslom, ktoré jej pridelí nezávislý odborný poradca.

10)  Schvaľovacieho zasadnutia sa majú možnosť zúčastniť fyzické osoby,   ktoré sú vlastníkom, štatutárom alebo zamestnancom agentúr, ktorým výkonný riaditeľ potvrdil úplnosť odovzdaných údajov a povinných príloh. Každá agentúra má jeden hlas, pričom schvaľovacie zasadnutie je schopné uznášať sa ak je prítomná nadpolovičná väčšina agentúr. Schvaľovacie zasadnutie rozhoduje uznesením väčšinou prítomných agentúr aklamačným spôsobom.  Ak schvaľovacie zasadnutie nie je uznášania schopné, výkonný riaditeľ KRAS je povinný zvolať náhradné zasadnutie tak, aby sa  konalo  do 7 dní odo dňa, keď sa malo konať pôvodné zasadnutie, ktoré nebolo uznášania sa schopné.  Z rokovania schvaľovacieho zasadnutia sa musí vyhotoviť priama a úplná zápisnica, ktorej prílohou je schválený rebríček.   Schvaľovacie zasadnutie si volí predsedu a zapisovateľa zasadnutia. Schvaľovacie zasadnutie prerokuje návrh kontrolnej komisie a hlasuje o ňom v tomto poradí:

a.       v prvom poradí schvaľovacie zasadnutie hlasuje jednotlivo a v poradí podľa identifikačných čísiel pridelených nezávislým poradcom (postupne od najmenšieho po najväčšie) o každej agentúre, ktorú kontrolná komisia navrhla nezaradiť do konečnej verzie rebríčka; pri týchto agentúrach schvaľovacie zasadnutie hlasovaním rozhoduje o ich nezaradení do konečnej verzie rebríčka; ak schvaľovacie zasadnutie schváli návrh komisie nezaradiť agentúru do konečnej verzie rebríčka, agentúra nebude zaradená do konečnej verzie rebríčka TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA; inak sa má za to, že agentúra je zaradená, a to s takými údajmi, aké sú uvedené v predbežnej verzii rebríčka vyhotovenej nezávislým poradcom;

b.      v druhom poradí schvaľovacie zasadnutie hlasuje o rebríčku ako celku;

c.       v treťom poradí schvaľovacie zasadnutie hlasuje o publikovaní rebríčka ako celku.

11.Výsledky hlasovania schvaľovacieho zasadnutia postupom určeným v predchádzajúcom bode sú záväzné pre zostavenie konečnej, úplnej a neanonymnej verzie rebríčka TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKA. Konečnú verziie na základe týchto výsledkov vyhotoví nezávislý poradca, a to bezprostredne po hlasovaní podľa príslušných ustanovení Zásad TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA.

  1. ZÁSADA

 

1)      Každá agentúra nahlásením údajov a odovzdaním povinných príloh v zmysle týchto zásad zároveň potvrdzuje svoj súhlas s týmito zásadami v znení schválenom valným zhromaždením KRAS a zverejnenom sekretariátom KRAS.

2)      Zvolení zástupcovia členskej, nečlenskej agentúry a média majú možnosť zvolať zasadnutie trojčlennej pracovnej skupiny, ktorá predkladá návrhy na  úpravu a doplnenie Zásad TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA na schválenie Valnému zhromaždeniu KRAS.

3)      Dokumenty a všetky povinné prílohy k nahláseným údajom po ukončení kontroly nezávislým poradcom archivuje KRAS. KRAS zodpovedá za to, že tieto dokumenty nebudú sprístupnené nijakej neoprávnenej osobe.

4)      Výkonný riaditeľ KRAS na základe rozhodnutia schvaľovacieho zasadnutia zabezpečí doručenie rebríčka TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA do redakcií TREND, STRATEGIE a Hospodárskych novín na zverejnenie, a to v termínoch určených vzájomnou dohodou medzi KRAS a vydavateľom. V prípade oneskorenia oproti dohodnutým termínom, ktoré vznikne z dôvodu kontrolného procesu, odovzdá výkonný riaditeľ rebríček médiám v čo najkratšom možnom termíne po ukončení kontrolného procesu a po schválení definitívnej verzie rebríčka schvaľovacím zasadnutím .

5)      Vzor tabuľky pre reklamné agentúry zaradené do rebríčka TOP ADVERITSING AGENCIES SLOVAKIA  určeného na zverejnenie sú prílohou týchto zásad.

6)      Na základe Zásad TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA 2011 bude zostavený rebríček TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA 2011 – členovia KRAS  s tým, že v rebríčku    budú výhradne zaradené len členské agentúry KRAS zoradené v poradí podľa gross income od najvyššieho gross income po najnižší. To znamená, že kontrolná komisia zostavená na základe  Zásad TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA má právo zaradiť,  alebo navrhnúť na nezaradenie členskú agentúru KRAS a Valné zhromaždenie KRAS na svojom zasadnutí konanom po zasadnutí Schvaľovacieho zasadnutia už len potvrdzuje rozhodnutie Schvaľovacieho zasadnutia a odsúhlasuje finálny rebríček TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA 2011 – členovia KRAS. KRAS uvedený rebríček zverejní len na svojej webovej stránke pod rebríčkom TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA 2011.

 

 

PRÍLOHY:

 

Metodický pokyn

Kritériá hodnotenia reklamných agentúr

Formulár

Top KRAS

1Wiktor Leo Burnett, s.r.o.3 138 168
2JANDL, marketing a reklama, s.r.o.2 995 730
3Istropolitana Advertising, s.r.o.2 042 968
4MADE BY VACULIK, s.r.o.1 709 009
5MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o.1 623 905
6MullenLowe GGK s.r.o.1 065 331
7TRIAD s.r.o.1 058 140
8Effectivity s.r.o.   862 687
9Zaraguza s.r.o.   793 910
10Apple Pie, s.r.o.   250 156

Agentúra roka

1Wiktor Leo Burnett   
2TRIAD Advertising
3Made by Vaculik

Effie

KATEGÓRIA FMCG
Zlato - Made by Vaculik
Bronz - JANDL, marketing a reklama
Bronz - TRIAD Advertising
KATEGÓRIA TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY
Striebro - MUW Saatchi & Saatchi
KATEGÓRIA DOBROČINNÝ MARKETING
Zlato - Istropolitana Ogilvy
Striebro - Made by Vaculik
KATEGÓRIA OSTATNÉ
Bronz - Wiktor Leo Burnett
KATEGÓRIA SMALL BUDGETS
Zlato - Istropolitana Ogilvy
Striebro - Wiktor Leo Burnett
KATEGÓRIA MEDIA INOVATIONS/EVENTS
Striebro - TRIAD Advertising

Zlatý klinec

1 Istropolitana Ogilvy495
2 MUW Saatchi & Saatchi455
3 MADE BY VACULIK 400
4 Zaraguza Digital230
5 Wiktor Leo Burnett190
5 JANDL, marketing a reklama190
6 TRIAD advertising
160
6 Digita.sk160
7 Mayer McCann Erickson130
8 Respect APP
125
9 Brandy120
9 VCCP Bratislava
120
_______________________________________________
Celý rebríček
It's not possible to reach the RSS file...
SLOVENSKY /  ENGLISH