Súbory na stiahnutie

STANOVY KLUBU REKLAMNÝCH AGENTÚR SLOVENSKA

úplné znenie schválené Valným zhromaždením KRAS

zo dňa 22. januára 2004, aktualizované naposledy dňa 10. decembra 2021 

Článok I.

Názov, sídlo a pôsobnosť

1.1     V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov bolo založené občianske združenie s názvom

 

Klub reklamných agentúr Slovenskej republiky

(v skrátenej forme: KRAS).

1.2    Sídlom združenia je

Mlynské  Nivy 7816/16,

821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Článok II.

Charakter združenia 

2.1    KRAS je dobrovoľným, neštátnym, neziskovým a odvetvovým občianskym združením fyzických a právnických osôb, ktoré sa zaoberajú reklamnými službami agentúrnou formou a majú sídlo v Slovenskej republike.

2.2    KRAS je právnická osoba registrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 83/1990 Zb.

2.3    KRAS je spôsobilý mať práva a povinnosti, ako aj vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti.

2.4    KRAS zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom, členovia KRAS  nezodpovedajú ani neručia za záväzky KRAS.

Článok III.

Účel a ciele KRAS 

3.1    KRAS je  združenie konkurenčných subjektov, ktorého cieľom je zameriavať svoju činnosť na vytváranie, presadzovanie a podporovanie pravidiel zdravého konkurenčného súťaženia na trhu marketingovej komunikácie. Vytvára, presadzuje a podporuje také nástroje, ktoré zvyšujú korektnosť,  transparentnosť a etickosť súťaženia subjektov na trhu marketingovej komunikácie. 

3.2    KRAS voči iným subjektom celého ekonomického prostredia pôsobí spôsobom, ktorý napomáha zvyšovať informovanosť o úlohe a význame  marketingovej komunikácie pre zdravý rozvoj otvorenej trhovej spoločnosti. 

3.3    Cieľom KRAS je napomáhať zvyšovaniu úrovne slovenskej reklamy a marketingovej komunikácie ako súčasti trhového hospodárstva.

3.4    Realizáciu svojich cieľov KRAS uskutočňuje najmä týmito činnosťami:

a)    sprostredkúva tuzemský a zahraničný know-how z činnosti a manažmentu reklamných agentúr a mediálnych agentúr,

b)   obhajuje záujmy reklamnej činnosti a marketingovej komunikácie voči štátnym a iným inštitúciám a interpretuje výhody spolupráce s členmi KRAS,

c)    vytvára priaznivý imidž reklamy voči verejnosti,

d)   reprezentuje, obhajuje a chráni spoločné záujmy členov KRAS voči orgánom štátnej správy, samosprávy, médiám a ostatným tretím osobám, t.j. voči tým, zo  strany ktorých by boli alebo sú záujmy členov KRAS resp. KRAS dotknuté ,

e)    reprezentuje spoločné záujmy a potreby členov KRAS v zahraničí,

f)     iniciuje vznik, zmenu alebo zánik takých legislatívnych zmien, ktoré pôsobia alebo by mali pôsobiť na oblasť činnosti KRAS a zároveň podporuje ich prijatie,

g)   vytvára a prijíma základné profesijné pravidlá pre svojich členov, ktoré sú resp. budú zárukou profesionality a vysokej odbornej úrovne služieb poskytovaných členmi KRAS,

h)   podieľa sa na odhaľovaní a na potláčaní nežiadúcich prejavov v oblasti reklamy,

i)     vyvíja študijnú, dokumentačnú, publikačnú, informačnú, expertnú a poradenskú činnosť,

j)     podieľa sa na ďalšom profesionálnom vzdelávaní svojich členov,

k)    zostavuje, schvaľuje, vydáva a publikuje navonok porovnávací rebríček členov KRAS pod názvom „TOP KRAS“, vyjadrujúci ekonomické postavenie toho ktorého z členov KRAS za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka, a to spôsobom ďalej uvedeným v týchto stanovách a v Pravidlách TOP KRAS prijatých valným zhromaždením KRAS,

l)     organizuje otvorenú porovnávaciu národnú súťaž efektivity marketingovej komunikácie pod názvom „EFFIE Slovakia“, spôsobom ďalej uvedeným v týchto stanovách a v Štatúte EFFIE Slovakia prijatom valným zhromaždením,

m)  spoluorganizuje so spoločnosťou Ad Awards Association s.r.o. porovnávaciu súťaž kreativity marketingovej komunikácie „Zlatý klinec“ a schvaľuje štatút tejto súťaže spôsobom ďalej uvedeným v týchto stanovách,

n)   spolupracuje s Európskou asociáciou komunikačných agentúr /EACA/, ktorej je členom a v ktorej v súlade s politikou EACA výhradne zastupuje reklamné agentúry pôsobiace v Slovenskej republike,

o)   pre zabezpečenie činností uvedených v bodoch a) až n) môže KRAS rozhodnutím valného zhromaždenia poveriť štatutárneho zástupcu KRAS, založiť v mene KRAS inú právnickú osobu vrátane obchodnej spoločnosti, nadobudnúť obchodné podiely alebo sa inak podieľať na takejto obchodnej spoločnosti.

 

Článok IV.

Členstvo v KRAS 

4.1 Členstvo reklamných agentúr typu full sevice

Riadnymi členmi KRAS môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby podnikajúce v oblasti reklamy a marketingovej komunikácie, ktoré:

a)    vykonávajú svoju činnosť v reklame alebo v marketingovej komunikácii,

b)    sú schopné pripraviť a realizovať komunikačnú kampaň minimálne celoslovenského rozsahu a úspešne pôsobiť na slovenskom trhu,

c)    dokážu prinášať konkurencie schopné kreatívne riešenia, ktoré posúvajú úroveň slovenskej reklamy smerom nahor,

d)    nemajú majetkovú účasť v právnických osobách, ktoré

        i.    sú vysielateľmi podľa osobitného zákona[1],

        ii.    technicky zabezpečujú vysielanie pre spoločnosti podľa bodu i,

        iii.    sú vydavateľmi periodickej tlače podľa osobitného zákona[2]

        iv.    im zadávajú realizáciu reklamy

        v.    vykonávajú činnosť media representative.

e)    nie sú:

        i.    vysielateľmi podľa osobitného zákona1,

        ii.    osobou technicky zabezpečujúcou vysielanie pre spoločnosti podľa bodu i,

        iii.    vydavateľmi periodickej tlače podľa osobitného zákona2,

        iv.    osobou vykonávajúcou činnosť media representative.

Článok V.

Vznik členstva 

5.1    Členstvo v KRAS vzniká rozhodnutím valného zhromaždenia KRAS (ďalej len „VZ“) na základe písomnej prihlášky uchádzača dňom rozhodnutia VZ. Na prijatie nového člena KRAS je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov KRAS. Prezídium je povinné predložiť VZ každú žiadosť o členstvo KRAS spolu so svojím stanoviskom k žiadosti ako i so správou dozorného výboru o tom, či záujemca o členstvo v KRAS (ďalej len "záujemca") formálne spĺňa predpoklady členstva v KRAS podľa týchto stanov. Prezídium je povinné takúto žiadosť zaradiť do programu najbližšieho VZ .

5.2    Predpokladom udelenia členstva v KRAS je okrem splnenia podmienok podľa bodu 4.1. aj dostatočné preukázanie veľkosti a kvality záujemcu. Z toho dôvodu je podmienkou pre podanie a akceptáciu písomnej žiadosti o členstvo v KRAS (ďalej aj „žiadosť“), splnenie minimálne troch zo štyroch nasledovných kritérií (pričom kritérium podľa písm. iv. tohto bodu musí byť vždy splnené):

        i.    záujemca musí splniť kritérium obratu za posledný účtovný rok vo výške minimálne 200.000 EUR,

        ii.    záujemca musí mať za posledných 6 mesiacov v štruktúre minimálne 6 stálych spolupracovníkov na základe akéhokoľvek vzťahu (pracovný pomer, freelancers, slobodné povolania ...),

        iii.    záujemca musí počas posledného roka poskytovať komplexné komunikačné služby minimálne pre troch rôznych klientov,

        iv.    záujemca musí dosiahnuť za posledné dva hodnotené roky kumulatívne minimálne 100 bodov v súťažiach podľa bodového systému súťaže Agentúra roka, pričom pre vylúčenie pochybností prezídium KRAS určuje (a na požiadanie záujemcovi prostredníctvom výkonného riaditeľa oznámi), ktoré roky sa v čase podania žiadosti hodnotia.


5.3    Záujemca o členstvo KRAS (ďalej len „záujemca“) podáva písomnú žiadosť o prijatie za člena KRAS (ďalej len „žiadosť“) do sídla KRAS. Žiadosť musí obsahovať:

a)    meno a priezvisko/obchodné meno a miesto podnikania/sídlo záujemcu,

b)   informácie o dátume vzniku oprávnenia podnikať v oblasti reklamných služieb,

c)    v prípade, ak je záujemca právnickou osobou, informácie obsahujúce meno a priezvisko/obchodné meno a adresu/sídlo majiteľov spoločnosti; ak je záujemca akciovou spoločnosťou, jednoduchou spoločnosťou na akcie alebo Európskou spoločnosťou, uvedené údaje o akcionároch spoločnosti priloží k žiadosti vo forme čestného vyhlásenia,

d)   informácie o obrate v roku predchádzajúcom roku podania žiadosti vo forme ročnej účtovnej závierky, vrátane údajov o Gross Income v zmysle metodiky rebríčka TAAS,

e)   informácie o počte zamestnancov/stálych spolupracovníkov a o personálnej štruktúre, záujemcu, osobitne o počte autorov/kreatívnych pracovníkov, ktorí pracujú pre záujemcu minimálne 6 mesiacov,

f)    aktuálny zoznam klientov a prehľad realizovaných kampaní (preukazujúci kontinuálne poskytovanie full-service služieb min. pre 3 klientov (strategické poradenstvo, ATL + BTL servis, t.j. OOH, print, kampaň a digitálne služby, direct marketing, eventy, ...)),

g)   mená, priezviská a funkcie osôb tvoriacich obchodný a kreatívny manažment záujemcu,

h)   čestné vyhlásenie, že záujemca spĺňa všetky podmienky členstva v KRAS podľa čl. IV a V týchto stanov,

i)    kontaktnú adresu pre poštovú a elektronickú komunikáciu a meno a priezvisko zodpovednej osoby.

 

5.4    K žiadosti musí záujemca okrem údajov uvedených v bode 2. tohto článku priložiť aj výpis z Obchodného registra nie starší ako jeden mesiac pred podaním žiadosti alebo kópiu stanov registrovaných príslušným orgánom verejnej moci a výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac pred podaním žiadosti.

5.5    Záujemca o členstvo je na základe rozhodnutia Dozorného výboru povinný v čase pred konaním rozhodovania VZ o prijatí záujemcu za člena umožniť členom Dozorného výboru na žiadosť Dozorného výboru overenie splnenia podmienok členstva v KRAS, resp. údajov uvedených v žiadosti.

5.6    Informácie podľa bodov 5.2 a 5.3 tohto článku majú pre všetkých členov KRAS dôvernú povahu.

5.7    Člen KRAS je oprávnený určiť si osobu, ktorá ho bude voči KRAS ako aj na rokovaniach orgánov KRAS zastupovať. Meno a priezvisko tejto osoby je člen KRAS povinný oznámiť výkonnému riaditeľovi KRAS.

5.8    Od záujemcu alebo od člena KRAS - ovládanej osoby podľa osobitného predpisu[3], ktorého ovládajúcou osobou je riadny člen EACA alebo AAAA sa nevyžaduje preukazovanie skutočností obsiahnutých v článku IV. ods. 1 písm. a), b), e) a g).

5.9     Valné zhromaždenie môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť o prijatí záujemcu za člena KRAS aj v prípade, ak tento nespĺňa podmienku podľa čl. IV ods. 1 písm. g) a nie je osobou podľa ods. 7 tohto článku.

5.10     Vznik členstva v KRAS oznámi KRAS písomne novému členovi do 7 dní od dňa rozhodnutia VZ.                                                   

Článok VI.

Zánik členstva 

6.1    Členstvo v KRAS zaniká:

a)      dobrovoľným vystúpením; členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení z KRAS do sídla KRAS,

b)      zánikom právnickej osoby, ktorá je členom KRAS,

c)      smrťou fyzickej osoby – člena KRAS,

d)      nezaplatením členského príspevku spôsobom upraveným v čl. VIII. ods. 2 týchto stanov,

e)  rozhodnutím VZ o vylúčení člena KRAS z dôvodov závažného porušenia stanov KRAS. Návrh na vylúčenie člena KRAS valnému zhromaždeniu KRAS je v tomto prípade oprávnený podať ktorýkoľvek člen KRAS, alebo prezídium alebo dozorný výbor. Návrh na vylúčenie člena KRAS musí byť písomne odôvodnený. Členstvo v KRAS zaniká dňom rozhodnutia VZ o vylúčení člena KRAS. Prezídium je povinné takúto žiadosť zaradiť do programu najbližšieho VZ;

f)  rozhodnutím VZ o vylúčení člena KRAS, ak člen KRAS prestane spĺňať podmienky pre členstvo určené týmito stanovami. Návrh na vylúčenie člena KRAS v takomto prípade môže podať ktorýkoľvek člen KRAS alebo prezídium alebo dozorný výbor. Návrh na vylúčenie člena KRAS musí byť písomne odôvodnený. Členstvo v KRAS zaniká dňom rozhodnutia VZ o vylúčení člena KRAS. Prezídium je povinné takúto žiadosť zaradiť do programu najbližšieho VZ.

6.2    Zánik členstva v KRAS podľa ods. 1. písm. d), e) a f) tohto článku oznámi KRAS písomne dotknutej osobe do 7 dní od vzniku skutočnosti, s ktorou tieto stanovy spájajú zánik členstva v KRAS.

Článok VII.

Práva členov KRAS 

7.1 Členovia majú najmä tieto práva:

a)    voliť do orgánov KRAS,

b)    podávať návrhy a odporúčania jednotlivým orgánom KRAS,

c)    zúčastňovať sa na rokovaní VZ; na VZ člena KRAS zastupuje jeho štatutárny orgán alebo ním písomne poverená osoba,

d)    zúčastňovať sa na zasadnutiach prezídia alebo dozorného výboru; na zasadnutiach prezídia alebo dozorného výboru sa môže zúčastniť iba štatutárny orgán člena KRAS alebo ním písomne poverená osoba,

e)    zúčastňovať sa na podujatiach, súťažiach a na iných akciách organizovaných KRAS,

f)    používať vo všetkých formách obchodného alebo verejného styku označenie, z ktorého je zrejmé členstvo v KRAS,

g)    kontrolovať spôsobom upraveným v týchto stanovách činnosť orgánov KRAS a hospodárenie s majetkom KRAS,

h)    s výnimkou dokumentov, ktoré majú podľa týchto stanov alebo zásad TOP KRAS dôverný charakter a týkajú sa výlučne iného člena KRAS, nahliadať do všetkých písomností KRAS a robiť si na vlastné náklady kópie z týchto písomností,

i)    odvolať sa na valné zhromaždenie proti rozhodnutiu orgánov KRAS,

j)    menovať za člena tej ktorej ustanovenej odbornej komisie jedného svojho zástupcu podľa vlastného rozhodnutia a na vlastný účet.

Článok VIII.

Povinnosti členov KRAS 

8.1 Všetci členovia KRAS majú povinnosť:

a)    dodržiavať stanovy a rozhodnutia orgánov KRAS,

b)   pri svojom podnikaní správať sa takým spôsobom, ktorý neohrozí povesť ani postavenie KRAS ani jeho členov,

c)    oznamovať výkonnému riaditeľovi KRAS zmenu jednotlivých skutočností podľa čl. IV alebo čl. V týchto stanov,

d)   prispievať k naplňovaniu cieľov a poslania KRAS,

e)    dodržiavať etický kódex reklamy používaný v Európskej asociácii komunikačných agentúr a Etické zásady reklamnej praxe platné na území Slovenskej republiky a vydané občianskym združením Rada pre reklamu.

 

8.2  Okrem povinností uvedených v bode 1. tohto článku stanov má každý člen KRAS povinnosť uhradiť včas a v celej faktúrovanej sume, určenej podľa bodu 8.3 tohto článku členský príspevok KRAS, a to nasledujúcim spôsobom:

a)    členský príspevok uhrádza člen KRAS na základe faktúry – daňového dokladu vystavenej KRAS a doručenej členovi najneskôr 21 dní pred dňom splatnosti;

b)   členský príspevok za príslušný kalendárny rok musí byť uhradený  najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka, pričom pod úhradou sa rozumie pripísanie celej sumy príspevku na účet KRAS uvedený vo faktúre; ak nie je faktúra – daňový doklad podľa písm. a) doručená členovi KRAS v uvedenej lehote, posúva sa dátum jej splatnosti o počet dní omeškania s doručením faktúry – daňového dokladu;

c)    v prípade omeškania s uhradením členského príspevku odošle KRAS tomu členovi KRAS, ktorý je v omeškaní prvú upomienku na úhradu členského príspevku. Člen KRAS, ktorý je v omeškaní s uhradením členského príspevku, je v takomto prípade povinný uhradiť členský príspevok zvýšený o 10% pôvodne faktúrovanej sumy členského príspevku. Takto zvýšený členský príspevok  musí byť na základe prvej upomienky uhradený najneskôr do 28. februára príslušného kalendárneho roka;

d)   ak člen KRAS neuhradí členský príspevok ani v lehote podľa písm. c), odošle KRAS tomu členovi KRAS, ktorý je v omeškaní s uhradením členského príspevku druhú upomienku. Člen KRAS, ktorý je v omeškaní s uhradením členského príspevku KRAS viac ako jeden mesiac, je povinný uhradiť členský príspevok zvýšený o 20 % pôvodne faktúrovanej sumy členského príspevku. Takto zvýšený členský príspevok musí byť na základe druhej upomienky uhradený najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka;

e)    v prípade novoprijatých členov odošle KRAS novému členovi KRAS faktúru – daňový doklad na zaplatenie členského príspevku KRAS do 30 dní odo dňa rozhodnutia VZ o prijatí za člena KRAS. Nový člen KRAS je povinný zaplatiť ročný členský príspevok v plnej výške bez ohľadu na to, kedy bol v priebehu roka prijatý za člena KRAS. Členský príspevok je v celej sume splatný do 30 dní od vystavenia faktúry – daňového dokladu;

f)     v prípade, že člen KRAS nezaplatí členský príspevok KRAS v stanovenej sume ani v lehote podľa písm. d) alebo písm. e), zaniká jeho členstvo v KRAS v zmysle ustanovení čl. VI. ods. 1 písm. d) prvým dňom nasledujúcim po poslednom dni lehoty podľa písm. d) alebo e).

 

8.3 Výška členského príspevku sa určuje podľa výšky Gross Income člena (v zmysle aktuálnej metodiky rebríčka Top Advertising Agencies Slovakia) za bezprostredne predchádzajúci účtovný rok nasledujúcim spôsobom:

  • Výška Gross Income v EUR bez DPH nad 4 milióny = 6 000 EUR
  • Výška Gross Income v EUR bez DPH od 3 do 4 milióny = 5 000 EUR
  • Výška Gross Income v EUR bez DPH od 2 do 3 milióny = 4 000 EUR
  • Výška Gross Income v EUR bez DPH od 1 do 2 milióny = 3 000 EUR
  • Výška Gross Income v EUR bez DPH do 1 miliónu = 2 000 EUR

V prípade, ak sa člen na tvorbe rebríčka Top Advertising Agencies Slovakia v aktuálne príslušnom roku nezúčastní a neposkytne údaje na jeho tvorbu, použijú sa jeho dostupné údaje o výške Gross Income za predchádzajúci rok. Ak takéto údaje neexistujú, jeho členské sa určí ako priemer vyrúbených členských príspevkov ostatných členov za príslušný rok určených spôsobom uvedeným vyššie podľa ich Gross Income.        

Článok IX.

Orgány KRAS  

Orgány KRAS sú:

a)    valné zhromaždenie,

b)   prezídium,

c)    dozorný výbor,

d)   výkonný riaditeľ

Článok X.

Valné zhromaždenie  

10.1   Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom KRAS. Je tvorené zo všetkých členov KRAS.

10.2   Valné zhromaždenie sa povinne ako riadne valné zhromaždenie koná  najmenej dvakrát za rok, a to prvé povinné Valné zhromaždenie v lehote najneskôr do 15. júna a druhé povinné Valné zhromaždenie v lehote najneskôr do 15.decembra toho ktorého kalendárneho roka trvania KRAS.

10.3   Valné zhromaždenie zvoláva prezídium KRAS v lehote 14 dní pred jeho konaním, písomnou pozvánkou doručenou do rúk člena KRAS, spôsobom odoslania a doručenia listiny: doručovateľom, resp. faxom, resp.  elektronickou poštou. Spolu s pozvánkou musia byť členom doručené aj materiály, na základe ktorých sa bude rozhodovať na valnom zhromaždení, resp. ktoré majú súvis s programom rokovania valného zhromaždenia. Písomná pozvánka o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať názov združenia, sídlo KRAS, miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia KRAS, program rokovania valného zhromaždenia a ustanovenie o tom, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie.

10.4   Prezídium je ďalej povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie KRAS vždy, ak o to písomne požiada viac ako jedna tretina členov KRAS, s programom ako je uvedený v písomnej žiadosti o zvolanie, alebo ak o to požiada dozorný výbor, avšak len s programom vyplývajúcim z výsledkov jeho kontrolnej činnosti. Prezídium má právo zvolať mimoriadne valné zhromaždenie aj mimo svojej vyššie uvedenej povinnosti podľa pravidiel uvedených v tomto článku, a to v iných odôvodnených prípadoch, ak podľa vedomia prezídia jestvuje takáto potreba.

10.5   Prezídium je povinné zaradiť do programu najbližšie konaného valného zhromaždenia každý predložený návrh vždy, ak o to požiadajú člen resp. členovia KRAS alebo Dozorný výbor KRAS podľa týchto stanov s tým, že minimálnym programom rokovania valného zhromaždenia bude program navrhovaný žiadateľom o zvolanie Valného zhromaždenia.

10.6   Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak je prítomných viac ako 30% členov združenia. Členovia sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje názov a sídlo právnickej osoby člena združenia, alebo meno a bydlisko fyzickej osoby člena združenia, alebo splnomocnenca. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného zhromaždenia možno rozhodovať len za účasti všetkých členov združenia a so súhlasom všetkých členov združenia. Valné zhromaždenie rozhoduje uznesením väčšinou prítomných členov aklamačným spôsobom. Každý člen združenia má jeden hlas. Ak valné zhromaždenie nie je uznášania schopné, prezídium je povinné zvolať náhradné valné zhromaždenie s tým istým programom tak, aby sa toto konalo nie skôr ako 7 a nie neskôr ako 21 dní odo dňa, keď sa malo konať pôvodné valné zhromaždenie, ktoré nebolo uznášania sa schopné. Pre tento prípad platia pre zvolanie náhradného valného zhromaždenia všetky podmienky uvedené v tomto článku okrem podmienky dodržania minimálnej lehoty 21 dní, určenej na zvolanie valného zhromaždenia. Náhradné valné zhromaždenie musí mať nezmenený program a je schopné uznášať sa bez ohľadu na počet prítomných členov združenia.

10.7   Do pôsobnosti rozhodovania valného zhromaždenia patrí:

a)    zmena stanov združenia,

b)   rozhodnutie o prijatí za člena KRAS,

c)    rozhodnutie o vylúčení člena KRAS,

d)   rozhodnutie o výške pravidelného ročného príspevku člena KRAS,

e)    schválenie ročnej kontrolnej správy dozorného výboru,

f)     voľba a odvolanie členov prezídia KRAS,

g)   voľba a odvolanie členov dozorného výboru KRAS,

h)   voľba a odvolanie výkonného riaditeľa KRAS

i)     vytvorenie a zrušenie odborných komisií KRAS,

j)     dobrovoľné rozpustenie KRAS,

k)    zlúčenie KRAS s iným združením,

l)     schválenie organizačného poriadku KRAS,

m)  schválenie ročnej účtovnej závierky a správy o hospodárení združenia,

n)   schválenie plánu činnosti budúcich období spolu s finančným plánom na príslušný kalendárny rok a schválenie  správy o činnosti združenia,

o)   schválenie a zmeny  Zásady TOP KRAS,

p)   rozhodovanie o nezaradení agentúry do rebríčka TOP KRAS,

q)   schválenie poradia rebríčka TOP KRAS,

r)     rozhodovanie o vydaní a publikovaní rebríčka TOP KRAS,

s)    schválenie a zmeny Štatútu EFFIE Slovakia,

t)     voľba a odvolanie členov poroty EFFIE Slovakia za reklamné agentúry na základe písomných nominácií členov KRAS predložených v zmysle Štatútu EFFIE Slovakia

u)   rozhodnutie o návrhu Art Directors Clubu na zloženie poroty pre porovnávaciu súťaž kreativity marketingovej komunikácie „Zlatý klinec“, podľa ktorého je zástupca združenia viazaný hlasovať v tejto veci ako spoločník Ad Awards Associations s.r.o.

v)    rozhodnutie vo veciach, o ktorých si rozhodovanie vyhradí,

w)  rozhodnutie vo veciach, o ktorých nie je kompetentný rozhodnúť iný orgán združenia.

10.8   Valné zhromaždenie volí na svojom zasadnutí predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa valného zhromaždenia, overovateľa zápisnice z valného zhromaždenia a osoby poverené sčítaním hlasov.

10.9   Z rokovania valného zhromaždenia sa musí vyhotoviť priamy a úplný „Zvukový záznam z rokovania valného zhromaždenia“ uložený na audio nosiči a „Zápisnica o valnom zhromaždení“, ktorá obsahuje:

a)    názov a sídlo združenia,

b)   miesto a čas konania valného zhromaždenia,

c)    mená predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov,

d)   opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,

e)    rozhodnutie valného zhromaždenia k jednotlivým bodom s uvedením presného znenia otázok, o ktorých sa hlasovalo a výsledok hlasovania,

f)     obsah protestu člena združenia, člena prezídia, člena dozornej rady, týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci na valnom zhromaždení  požiada.

10.10   K „Zápisnici o valnom zhromaždení“ sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení k prerokovaniu. Vyhotovenie „Zápisnice o valnom zhromaždení“ a jej doručenie každému členovi združenia zabezpečí prezídium združenia do 7 dní odo dňa konania valného zhromaždenia. Zápisnicu podpisujú zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia  a zvolený overovateľ zápisnice. „Zvukový záznam z rokovania valného zhromaždenia“ uložený na audio nosiči, „Zápisnica o valnom zhromaždení“ sa spolu s písomnými pozvánkami o konaní valného zhromaždenia a so zoznamom prítomných členov na valnom zhromaždení uchováva v archíve združenia po celú dobu jeho trvania. Na požiadanie člena združenia je prezident KRAS  povinný poskytnúť členovi združenia k vypočutiu resp. k nahliadnutiu „Zvukový záznam z rokovania valného zhromaždenia“ a „Zápisnicu o valnom zhromaždení“ a ak o to člen združenia požiada, je KRAS povinný zabezpečiť pre žiadajúceho člena kópiu „Zvukového záznamu z rokovania valného zhromaždenia“  a/alebo „Zápisnice o valnom zhromaždení“ v lehote 7 dní od požiadania, a to na náklady KRAS spolu s písomným čestným vyhlásením o ich úplnej zhodnosti s originálom.

10.11    Členovia KRAS môžu prijímať rozhodnutia, ktoré patria do kompetencie  rozhodovania Valného zhromaždenia aj mimo Valného zhromaždenia. Takéto rozhodovanie sa nazýva hlasovanie „PER ROLLAM“. Písomný návrh uznesenia predkladá priamo alebo doručením doručovateľom, faxom alebo elektronickou poštou členom KRAS na vyjadrenie prezídium alebo ho predkladajú členovia KRAS, ktorých počet tvorí jednu tretinu počtu všetkých členov KRAS. Návrh sa predkladá spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie. Písomné vyjadrenie k takémuto návrhu uznesenia sa doručuje priamo alebo prostredníctvom doručovateľa, faxu alebo elektronickou poštou v lehote určenej v písomnom návrhu uznesenia na adresu sídla KRAS. Lehota na doručenie nemôže byť kratšia ako 7 a dlhšia ako 21 dní, pričom sa počíta deň odoslania. Ak sa člen KRAS nevyjadrí v určenej lehote k navrhovanému uzneseniu, platí, že s navrhovaným uznesením súhlasí. Prezídium po ukončení celej procedúry oznámi každému členovi KRAS, písomne priamo alebo doručením doručovateľom, faxom alebo elektronickou poštou výsledky hlasovania. Väčšina potrebná pre prijatie takto navrhovaného uznesenia sa počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým členom KRAS.

10.12    Každý člen KRAS má právo podať na súd návrh na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, alebo návrh na určenie neplatnosti uznesenia prijatého per rollam, ak je toto uznesenie  v rozpore so zákonom alebo so stanovami KRAS. Rovnaké právo má aj bývalý člen KRAS, ak sa ho uznesenie valného zhromaždenia alebo uznesenie prijaté per rollam týka. Právo podať takýto návrh na súd zaniká, ak ho oprávnená osoba neuplatní do troch mesiacov odo dňa prijatia uznesenia valného zhromaždenia alebo odo dňa prijatia uznesenia prijatého per rollam, alebo ak valné zhromaždenie resp. hlasovanie per rollam  nebolo riadne zvolané resp. návrh uznesenia nebol riadne predložený, teda vtedy, keď dotknutá oprávnená osoba nemala o prijatí uznesenia vedomosť, do troch mesiacov odo dňa, keď sa oprávnená osoba mohla o tomto uznesení  dozvedieť.  Súd môže na návrh člena KRAS určiť neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia, resp. uznesenia prijatého per rollam, len ak porušenie zákona alebo stanov mohlo obmedziť práva toho člena KRAS, ktorý sa určenia neplatnosti domáha. V takomto súdnom konaní zastupuje KRAS pred súdom výkonný riaditeľ. Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia resp. uznesenia prijatého per rollam sa netýka práv nadobudnutých v dobrej viere tretími osobami. V pochybnostiach platí, že tretie osoby nadobudli práva v dobrej viere. Právoplatné rozhodnutie súdu je záväzné pre každého.

10.13   Hlasovanie „PER ROLLAM“ podľa odseku 11 tohto článku nie je možné použiť na zmenu pravidiel ktorejkoľvek súťaže KRAS (Zlatý klinec, Effie, Young Lions) po jej začatí; súťaž KRAS sa považuje za začatú dňom zverejnenia štatútu súťaže pre aktuálny ročník súťaže. Za účelom zmeny štatútu súťaže KRAS po jej začatí sa na zvolávanie valného zhromaždenia neuplatní odsek 3 tohto článku ale prezídium KRAS je povinné bezodkladne zvolať mimoriadne valné zhromaždenie pozvánkou zaslanou elektronickou poštou Pozvánka musí obsahovať informáciu, že ide o mimoriadne valné zhromaždenie za účelom zmeny štatútu príslušnej súťaže KRAS po začatí tejto súťaže.

Článok XI.

Prezídium a prezident

11.1   Prezídium je výkonným, štatutárnym orgánom združenia. Prezídium riadi činnosť KRAS v období medzi valnými zhromaždeniami a koná v mene KRAS. Prezídium rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, pokiaľ nie je zákonom č. 83/1990 Zb. alebo týmito stanovami alebo rozhodnutím valného zhromaždenia vyhradené takéto rozhodovanie valnému zhromaždeniu alebo dozornému výboru. V mene združenia navonok je oprávnený konať a podpisovať prezident KRAS samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu združenia pripojí svoj vlastnoručný podpis. Prezident KRAS je povinný konať v súlade so zákonom, stanovami KRAS a s rozhodnutiami valného zhromaždenia alebo prezídia KRAS.

11.2   Prezídium má päť členov. Členom prezídia môže byť výlučne fyzická osoba podľa zákona č. 40/1964 Zb. spôsobilá na právne úkony, ktorá výkon funkcie tejto nemôže zveriť inému.

11.3   Príslušný člen prezídia je v prezídiu ako osoba, nominovaná do voľby  konkrétnym členom KRAS (ďalej navrhovateľom), ku ktorému má navrhovaná osoba majetkovo-právnu alebo mandátno–právnu alebo pracovno-právnu príslušnosť, to taxatívne vymedzené znamená, že už navrhovaný a následne zvolený člen prezídia je spoločníkom navrhovateľa, resp. akcionárom navrhovateľa, alebo že je takáto osoba štatutárnym zástupcom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom, členom dozornej rady alebo zamestnancom navrhovateľa z titulu mandátno-právneho resp. pracovno-právneho. Mandát navrhovaného a zvoleného člena prezídia  je viazaný takouto príslušnosťou k členovi KRAS - navrhovateľovi.

11.4   Volebné obdobie člena prezídia je určené na dva roky. Ak sa príslušnosť člena prezídia k členovi KRAS, ktorý ho navrhol za člena prezídia KRAS zmení oproti pôvodnému stavu tak, že táto príslušnosť zanikne, je člen prezídia povinný oznámiť túto skutočnosť prezídiu a prezídium je povinné  za týmto účelom zvolať valné zhromaždenie za účelom odvolania a voľby nového člena prezídia.

11.5   Členov prezídia volí a odvoláva valné zhromaždenie.

11.6   Prezídium je uznášania sa schopné, ak sa jeho zasadnutia zúčastnia minimálne traja členovia prezídia. Zasadnutie prezídia zvoláva prezident  KRAS podľa potreby, v primeranej lehote na prípravu a účasť, oznámením miesta, dňa, času a programu zasadnutia prezídia každému členovi prezídia hodnoverným spôsobom napr. telefonicky, faxom, elektronickou poštou, písomne s doručením, ústnym oznámením a podobne. Prezident KRAS  zasadnutie prezídia oznámi tiež všetkým členom združenia vyššie uvedeným spôsobom. O priebehu zasadania prezídia a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovujú zápisnice podpísané prezidentom KRAS a zapisovateľom. Vyhotovenie „Zápisnice zo zasadania prezídia“ a jej doručenie každému členovi prezídia a každému členovi združenia zabezpečí prezídium do 7 dní odo dňa konania zasadania prezídia. Každý člen prezídia má právo, aby v zápisnici bol uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť.

11.7   Členovia prezídia volia spomedzi seba prostou väčšinou na svojom prvom zasadnutí prezidenta KRAS. Takto sa deje aj v prípade, ak  členovi  prezídia, ktorý je zároveň prezidentom KRAS, zanikne jeho mandát člena prezídia resp. ak táto osoba prestane byť prezidentom KRAS.

11.8   Členovia prezídia sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo združeniu alebo jeho členom spôsobiť škodu. Prezídium rozhoduje prostou väčšinou hlasov. Každý člen prezídia má jeden hlas.

11.9   Členovia prezídia za výkon funkcie nemajú nárok na odmenu. V prípade, ak v dvojročnom čase výkonu funkcie člena prezídia zanikne členovi prezídia jeho funkcia, je na takto uvoľnené miesto zvolený nový člen prezídia,  ktorého volebné obdobie trvá maximálne do času uplynutia dvojročného volebného obdobia pôvodného člena, ktorého výkon funkcie zanikol inak ako uplynutím dvojročného obdobia výkonu funkcie. Funkcia člena prezídia  je nezlučiteľná s výkonom funkcie člena Dozorného výboru KRAS a s funkciou výkonného riaditeľa KRAS. Člen prezídia KRAS nesmie mať s KRAS pracovno-právny vzťah.

11.10   Prezídium zvoláva valné zhromaždenia a obsahovo pripravuje program rokovania valného zhromaždenia. Prezídium povinne predkladá jedenkrát ročne valnému zhromaždeniu na schválenie:

a)    ročnú účtovnú závierku a ročnú správu o hospodárení združenia,

b)   plán činnosti združenia do budúcich období spolu s finančným plánom na príslušný kalendárny rok,

c)    ročnú správu o činnosti združenia,

d)   návrh na zaradenie alebo nezaradenie člena združenia do rebríčka TOP KRAS,

e)    návrh na  schválenie rebríčka TOP KRAS,

f)     návrh na schválenie vydania a publikovania rebríčka TOP KRAS.

11.11   Prezídium pre zabezpečenie riadneho chodu KRAS poveruje výkonného riaditeľa KRAS úlohami spojenými s prevádzkou KRAS, a to najmä zriaďovať a udržiavať riadnu organizačno-pracovnú štruktúru KRAS, zriaďovať  a udržiavať alebo zrušovať pracovné miesta v zamestnaneckej štruktúre na základe organizačného poriadku prijatého valným zhromaždením, ktorý je vnútorným predpisom združenia.

11.12   Prezídium samostatným dekrétom prezídia určuje výkonnému riaditeľovi jeho mesačnú odmenu na základe voľbou získaného mandátu, ktorého  obsah je určený týmito stanovami v spojení s uznesením valného zhromaždenia o voľbe výkonného riaditeľa, alebo mzdu výkonného riaditeľa na základe uzavretia pracovného pomeru, ktorý s výkonným riaditeľom v mene KRAS uzatvára prezident KRAS.

 

Článok XII.

Dozorný výbor

12.1   Dozorný výbor je kontrolným orgánom KRAS. Dozorný výbor má povinnosť dohliadať na výkon pôsobnosti prezídia KRAS, prezidenta KRAS, výkonného riaditeľa KRAS a zamestnancov KRAS, ako aj na uskutočňovanie zámerov a cieľov KRAS tak, ako o nich rozhodlo valné zhromaždenie.

12.2   Dozorný výbor je zodpovedný valnému zhromaždeniu KRAS. Dozorný výbor prostredníctvom svojich členov má oprávnenie nahliadať do dokladov a záznamov združenia týkajúcich sa činnosti KRAS a kontrolovať, či sú účtovné záznamy vedené v súlade so skutočnosťou a či sa činnosť KRAS uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a rozhodnutiami valného zhromaždenia.

12.3   Dozorný výbor má troch členov. Členov dozorného výboru volí a odvoláva valné zhromaždenie. Volebné obdobie člena dozorného výboru je určené na tri roky. Členom dozorného výboru môže byť výlučne fyzická osoba podľa zákona č. 40/1964 Zb. spôsobilá na právne úkony,  ktorá výkon funkcie nemôže zveriť inému. Príslušný člen dozorného výboru vystupuje a koná v dozornom výbore ako nezávislá osoba, a nie ako zástupca člena KRAS. Preto jeho mandát nie je viazaný príslušnosťou k akémukoľvek členovi KRAS. Avšak ak bol člen dozorného výboru nominovaný agentúrou, ktorej zanikne členstvo v KRAS, musí byť jeho funkcia opäť potvrdená hlasovaním na zasadnutí Valného zhromaždenia,alebo formou Per rollam. Funkcia člena dozorného výboru je nezlučiteľná s výkonom funkcie člena prezídia KRAS, s výkonom funkcie výkonného riaditeľa KRAS. Člen dozorného výboru nesmie mať s KRAS pracovno-právny vzťah.

12.4   Členovia dozorného výboru na svojom prvom zasadnutí volia spomedzi seba predsedu dozorného výboru. Členovia dozorného výboru sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo KRAS alebo jeho členom spôsobiť škodu. Dozorný výbor rozhoduje väčšinou hlasov. Každý člen dozorného výboru má jeden hlas.

12.5   Zasadnutie dozorného výboru zvoláva jeho predseda podľa potreby, v primeranej lehote na prípravu a účasť, oznámením miesta, dňa, času a programu zasadnutia dozorného výboru každému členovi dozorného výboru, a to hodnoverným spôsobom napr. telefonicky, faxom, elektronickou poštou, písomne s doručením, ústnym oznámením a podobne. Predseda dozorného výboru zasadnutie dozorného výboru oznámi tiež všetkým členom KRAS vyššie uvedeným spôsobom. Predseda dozorného výboru je povinný zvolať zasadnutie dozorného výboru najmenej raz za štvrťrok kalendárneho roka pri minimálne povinnom bode programu, ktorým je kontrola hospodárenia združenia. Dozorný výbor je uznášania sa schopný, ak sa jeho zasadnutia zúčastní nadpolovičná väčšina členov dozorného výboru. O priebehu zasadania dozorného výboru a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovujú zápisnice podpísané predsedom dozorného výboru a zapisovateľom. Vyhotovenie „Zápisnice zo zasadania dozorného výboru“ a jej doručenie každému členovi dozorného výboru a každému členovi KRAS zabezpečí predseda dozorného výboru do 7 dní odo dňa konania zasadania dozorného výboru. Každý člen dozorného výboru má právo, aby v zápisnici bol uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť. Členovia dozorného výboru nemajú nárok na  odmenu za výkon funkcie člena dozorného výboru.

12.6   V prípade, ak v trojročnom čase výkonu funkcie člena dozorného výboru zanikne členovi dozorného výboru jeho funkcia inak ako uplynutím trojročného obdobia, je na jeho miesto zvolený nový člen dozorného výboru, ktorého volebné obdobie trvá maximálne do času uplynutia pôvodného trojročného volebného obdobia  člena, ktorého výkon funkcie zanikol  inak ako uplynutím trojročného obdobia výkonu funkcie. 

12.7   Dozorný výbor v rámci svojej kontrolnej činnosti najmä:

a)    kontroluje plnenie rozhodnutí valného zhromaždenia a dodržiavanie stanov orgánmi a členmi KRAS,

b)   kontroluje finančné hospodárenie a nakladanie s majetkom KRAS,

c)    podáva návrh na vylúčenie člena KRAS podľa čl. VI. bod 1. písm.e), f),

d)   raz ročne predkladá na prerokovanie valnému zhromaždeniu správu o kontrolnej činnosti a o plnení podmienok členov KRAS byť členmi  KRAS,

e)    môže uložiť priamu povinnosť prezídiu KRAS zabezpečiť vykonanie auditu KRAS prostredníctvom riadneho audítora.

Článok XIII.

Výkonný riaditeľ

13.1   Výkonný riaditeľ KRAS môže byť výlučne fyzická osoba podľa zákona č. 40/1964 Zb. spôsobilá na právne úkony, ktorá tento výkon funkcie nemôže zveriť inému.

13.2   Výkonný riaditeľ musí byť osobou, ktorá nemá počas výkonu svojej funkcie žiaden majetkovo-právny alebo mandátno-právny alebo pracovnoprávny vzťah k členovi KRAS. To taxatívne vymedzené znamená, že výkonný riaditeľ nie je spoločníkom člena KRAS, resp. spoločníkom spoločnosti, ktorá je spoločníkom člena KRAS, akcionárom člena KRAS, resp. akcionárom akcionára člena KRAS, alebo že výkonný riaditeľ nie je štatutárnym zástupcom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom, členom dozornej rady člena KRAS alebo zamestnancom člena KRAS z titulu mandátno-právneho, resp. pracovno-právneho.

13.3   Funkcia výkonného riaditeľa je nezlučiteľná s výkonom funkcie člena prezídia KRAS a člena Dozorného výboru KRAS.

13.4   Výkonný riaditeľ je volený Valným zhromaždením do svojej funkcie na určité alebo neurčité obdobie výkonu funkcie, pričom valné zhromaždenie má právo bez udania dôvodu výkonného riaditeľa odvolať z výkonu jeho funkcie aj pred uplynutím funkčného obdobia. Funkcia výkonného riaditeľa zaniká uplynutím času funkčného obdobia, odstúpením alebo odvolaním, a to ku dňu uplynutia času alebo ku dňu odstúpenia alebo ku dňu odvolania.

13.5   Výkonný riaditeľ má na základe voľby a týchto stanov oprávnenie konať a vystupovať v mene KRAS. Výkonný riaditeľ je splnomocnený voľbou a týmito stanovami na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke KRAS, aj keby sa na ne vyžadovalo osobitné plnomocenstvo.  Výkonný riaditeľ nesmie scudzovať ani zaťažovať nehnuteľný, hnuteľný alebo nehmotný majetok KRAS.

13.6   Výkonný riaditeľ  najmä vytvára, udržiava alebo zrušuje riadne pracovné miesta v zamestnaneckej štruktúre KRAS podľa organizačného poriadku KRAS prijatého valným zhromaždením, ktorý je vnútorným predpisom združenia. V ďalšom koná z vyššie uvedeného poverenia tak, aby bol naplnený obsah jeho mandátu v zmysle stanov a obsah rozhodnutí valného zhromaždenia KRAS alebo rozhodnutí prezídia KRAS.

13.7   V tomto rozsahu výkonný riaditeľ vystupuje v mene KRAS voči KRAS, jeho orgánom a zamestnancom, ako aj voči tretím osobám a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu združenia pripojí svoj vlastnoručný podpis s označením „výkonný riaditeľ KRAS“.

Článok XIV.

Odborné komisie

14.1   Valné zhromaždenie vytvára svojim rozhodnutím odborné komisie, ktoré sú poradným orgánom KRAS pre tú ktorú oblasť činnosti KRAS s tým, že základný okruh otázok je určený v rozhodnutí valného zhromaždenia.

14.2   Odborná komisia je vytvorená valným zhromaždením na dobu neurčitú alebo na dobu určenú valným zhromaždením. Valné zhromaždenie má právo zrušiť odbornú komisiu svojim rozhodnutím o jej zrušení.

14.3   Členovia odborných komisií sú do týchto menovaní priamo členmi KRAS podľa článku VII. ods.1 písm. j) tak, že každý člen KRAS má právo menovať najviac jedného člena do tej ktorej existujúcej odbornej komisie. Člen KRAS má zároveň právo ním menovaného člena odbornej komisie kedykoľvek z tejto funkcie odvolať a menovať namiesto neho nového člena odbornej komisie. Čas trvania výkonu člena odbornej komisie je obmedzený rozhodnutím člena KRAS alebo trvaním odbornej komisie. Počet členov každej odbornej komisie je obmedzený počtom členov združenia. Členovia odbornej komisie si na svojom prvom zasadnutí spomedzi seba volia predsedu odbornej komisie, ktorý za komisiu koná voči orgánom KRAS a členom KRAS. Predseda odbornej komisie riadi jej činnosť vo vnútri tak, aby boli čo najefektívnejšie naplnené úlohy dané tejto odbornej komisii. O priebehu zasadania odbornej komisie sa vyhotovuje zápisnica podpísaná predsedom odbornej komisie a zapisovateľom.

14.4   Vyhotovenie „Zápisnice zo zasadania odbornej komisie“ a jej doručenie každému členovi komisie a každému členovi KRAS zabezpečí predseda odbornej komisie do 7 dní odo dňa konania jej zasadania v spolupráci s výkonným riaditeľom KRAS.

14.5   Odborná komisia je zodpovedná valnému zhromaždeniu.

14.6   Odborná komisia vykonáva svoju činnosť vydávaním odporúčaní a stanovísk pre orgány KRAS a pre členov KRAS na základe ich podnetov. Odborná komisia spolupracuje s orgánmi KRAS ako aj s členmi KRAS. Odborná komisia môže z vlastnej vôle vydávať iniciatívy voči orgánom KRAS alebo členom KRAS vo veci týkajúcej sa činnosti KRAS, ak je to potrebné pre riadne fungovanie KRAS.

14.7   Orgány KRAS a členovia KRAS sú povinné odbornej komisii pri jej činnosti poskytnúť maximálne možnú súčinnosť.

Článok XV.

Majetok a hospodárenie KRAS

 

15.1    Príjmy KRAS tvoria:

a)    výnosy z majetku KRAS, t.j. príjmy z prenájmu, úroky z peňažných vkladov, výnosy z cenných papierov a podobne,

b)   ročné členské príspevky členov KRAS,

c)    dary a príspevky od právnických a fyzických osôb,

d)   výnosy z verejných zbierok,

e)    výnosy z lotérií a iných hier,

f)     dedičstvo,

g)   výnosy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií,

h)   dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu obce, VÚC alebo štátneho fondu,

i)     iné príjmy.

 

15.2    Výdavkami KRAS sú:

a)    výdavky určené na chod združenia,

b)   výdavky spojené s činnosťou združenia,

c)    iné výdavky určené valným zhromaždením združenia.

 

15.3    O hospodárení KRAS, nakladaní s výdavkami a príjmami KRAS rozhoduje prezídium podľa týchto stanov, na základe prijatých rozhodnutí valného zhromaždenia, a to najmä na základe schváleného plánu činnosti a schváleného finančného plánu na príslušný kalendárny rok a podľa zásad hospodárenia KRAS.

Článok XVI.

Zánik KRAS

16.1   Združenie zaniká dňom výmazu z registra mimovládnych neziskových organizácií na základe:

a)    rozhodnutia valného zhromaždenia o dobrovoľnom rozpustení KRAS alebo rozhodnutia valného zhromaždenia o zlúčení KRAS s iným občianskym združením,

b)   právoplatného rozhodnutia príslušného ministerstva o rozpustení KRAS.

 

16.2   Po rozhodnutí o zániku KRAS bez právneho nástupcu vstúpi KRAS do likvidácie. V prípade podľa ustanovenia písm. a) bodu 1. tohto článku stanov vykoná likvidáciu likvidátor určený valným zhromaždením. V prípade podľa ustanovenia písm. b) bodu 1 tohto článku stanov vykoná likvidáciu likvidátor určený príslušným ministerstvom. Likvidačný zostatok sa podľa rozhodnutia valného zhromaždenia rozdelí medzi členov KRAS.

Článok XVII.

Prechodné a záverečné ustanovenia

17.1    Volené funkcie okrem funkcie výkonného riaditeľa KRAS sú čestné a za ich výkon prináleží len náhrada nevyhnutných a skutočne vynaložených výdavkov priznaných prezídiom (náklady stravného, cestovného, ubytovania apod.).

17.2    Tam, kde stanovy používajú pojem agentúra, má sa tým na mysli tak právnická, ako aj  fyzická osoba.

17.3    Náklady spojené s ustanovením a s registráciou tohto združenia znáša  KRAS.

17.4   Na začaté súťaže KRAS pred 13. marcom 2017 sa uplatňujú stanovy v znení účinnom od 29. mája 2006.

17.5    Toto znenie stanov bolo schválené valným zhromaždením KRAS dňa 10. decembra 2021.

 


[1] Zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách

[2] Zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niketorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov

[3] Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

TOP KRAS

1JANDL, marketing a reklama, s.r.o.3 411 114
2Wiktor Leo Burnett, s.r.o.3 309 047
3Istropolitana Advertising, s.r.o.2 772 278
4MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o.2 306 207
5TRIAD s.r.o.1 981 772
6MADE BY VACULIK, s.r.o.1 962 087
7Effectivity s.r.o.1 941 768
8Zaraguza s.r.o.1 921 861
9Elite/Monday Lovers, s.r.o.1 864 905
10Oh my DOT1 525 180
11THIS IS LOCCO1 407 297
12MullenLowe GGK s.r.o.1 086 208
13applepie, s.r.o.   645 829
14Respect APP s.r.o.   418 436
15Róbert Slovák a jeho priatelia, s.r.o.   334 955

Agen. roka

 1TRIAD5 156
 2MUW Saatchi & Saatchi2 772
 3Wiktor Leo Burnett2 358
 4MADE BY VACULIK1 024
 5Istropolitana Ogilvy   873
 6Effectvity POWERED by PUBLICIS   844
 7Jandl   570
 8dotcom advertising   550
 9Respect APP   487
10Elite / Monday Lovers   424
11Zaraguza   334
12MullenLowe GGK   192
13applepie   110

Effie

KATEGÓRIA DOBROČINNÝ MARKETING
Striebro - Elite/Monday Lovers (Títo otužilci sa nemaj kde zohriať)
Bronz - Mannschaft (Skutočná ulica)
KATEGÓRIA OSTATNÉ
Striebro - Istropolitana Ogilvy (Čistá energia)
KATEGÓRIA FMCG
Bronz - Wiktor Leo Burnett (Super Lidl ceny)
KATEGÓRIA FINANČNÉ SLUŽBY
Bronz - Zaraguza (Budúcnosť na Slovensku)

Zlatý klinec

1 MUW Saatchi & Saatchi460
2 Istropolitana Ogilvy440
3 Mannschaft425
4 This is Locco375
5

Róbert Slovák a jeho priatelia
Wiktor Leo Burnett

330
6 TRIAD260
7 dotcom.sk235
8 JANDL165
9 Elite / Monday Lovers
Zaraguza
155
10

MADE BY VACULIK
werk studio

70
_______________________________________________
Celý rebríček
It's not possible to reach the RSS file...
It's not possible to reach the RSS file...
SLOVENSKY /  ENGLISH