Súbory na stiahnutie

Pravidlá hospodárenia

Pravidlá hospodárenia Klubu reklamných agentúr Slovenska

(príloha Stanov Klubu reklamných agentúr Slovenska)

Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS) hospodári ako združenie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v zmysle platných Stanov združenia.

Pravidlá hospodárenia KRAS a nakladania s jeho majetkom (ďalej len “pravidlá hospodárenia”) schvaľuje valné zhromaždenie KRAS ako najvyšší orgán združenia. Pravidlá hospodárenia a návrhy na ich doplnenie alebo zmeny predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie výkonný riaditeľ. Hospodárenie KRAS sa v príslušnom rozpočtovom období riadi rozpočtom, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie. Rozpočtovým obdobím je kalendárny rok. Návrh rozpočtu na príslušné rozpočtové obdobie predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie výkonný riaditeľ spolu so stanoviskom prezídia a dozorného výboru k tomuto návrhu. Návrh rozpočtu sa predkladá na schválenie najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka. Ak v tomto termíne nezasadne valné zhromaždenie alebo ak valné zhromaždenie nebude uznášaniaschopné, môže o prijatí rozpočtu na príslušný kalendárny rok rozhodnúť prezídium. Pre takéto prijatie rozpočtu je potrebné predchádzajúce súhlasné stanovisko dozorného výboru k návrhu rozpočtu. Takéto prijatie rozpočtu je prezídium povinné predložiť na vedomie najbližšiemu valnému zhromaždeniu.

Vyúčtovanie rozpočtu a výsledky hospodárenia KRAS za príslušné rozpočtové obdobie schvaľuje valné zhromaždenie. Výsledky hospodárenia obsahujú najmä prehľad o celkovej výške príjmov a výdavkov KRAS v príslušnom rozpočtovom období, špecifikáciu výdavkov podľa jednotlivých účtovných, resp. rozpočtových skupín (podľa štruktúry schváleného rozpočtu), inventúrny súpis majetku a inventúrny súpis peňažných prostriedkov v hotovosti, informáciu o stave peňažných prostriedkov na účtoch KRAS v banke, súpis pohľadávok a záväzkov KRAS (všetko stav k poslednému dňu príslušného rozpočtového obdobia), zdôvodnenie prípadných rozdielov medzi schváleným rozpočtom a skutočným výsledkom hospodárenia v príslušnom rozpočtovom období, návrh na vysporiadanie neuhradených záväzkov a pohľadávok a návrh na vysporiadanie prípadných inventarizačných rozdielov. Výsledky hospodárenia KRAS za príslušné rozpočtové obdobie predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie výkonný riaditeľ KRAS spolu so stanoviskom dozorného výboru. Výsledky hospodárenia KRAS sa predkladajú na schválenie najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

KRAS v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov vyhotovuje za príslušné rozpočtové obdobie účtovnú závierku a podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb. Na návrh dozorného výboru alebo výkonného riaditeľa môže prezídium rozhodnúť o tom, že účtovná závierka za príslušné rozpočtové obdobie bude overená audítorom.

Za hospodárenie KRAS v súlade so schváleným rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi počas príslušného rozpočtového obdobia zodpovedá výkonný riaditeľ. Výkonný riaditeľ je oprávnený samostatne:

 • vystavovať objednávky, podpisovať zmluvy, realizovať nákupy v hotovosti alebo inak sa zaväzovať v mene KRAS jednorazovo do sumy  700,-  Eur,
 • realizovať výbery peňažných prostriedkov do pokladne do celkovej sumy  1.000,- Eur mesačne,
 • podpisovať zmluvy na dobu určitú najviac jeden rok, z ktorých pre KRAS vyplývajú opakované záväzky do celkovej sumy  1.700,-  Eur  ročne,
 • podpisovať príkazy na úhradu faktúr alebo iných záväzkov KRAS vyplývajúcich z platných objednávok alebo zmlúv,
 • podpisovať inventúrny súpis peňažných prostriedkov v hotovosti v priebehu príslušného rozpočtového obdobia; inventúrny súpis majetku a peňažných prostriedkov v hotovosti vyhotovený k poslednému dňu príslušného rozpočtového obdobia podpisuje spolu s výkonným riaditeľom aj prezident KRAS alebo ním poverený člen prezídia.

Výkonný riaditeľ je oprávnený na základe predchádzajúceho súhlasu prezidenta KRAS alebo ním povereného člena prezídia:

 • vystavovať objednávky, podpisovať zmluvy alebo inak sa zaväzovať v mene KRAS jednorazovo nad sumu   700,- Eur,
 • realizovať výbery peňažných prostriedkov do pokladne nad celkovú sumu  1.000,- Eur mesačne,
 • podpisovať zmluvy na dobu určitú viac ako jeden rok alebo zmluvy na dobu neurčitú, z ktorých pre KRAS vyplývajú opakované záväzky nad celkovú sumu  1.700,- Eur ročne.

Majetok KRAS tvoria nehnuteľnosti, hnuteľné veci a peňažné prostriedky, ktoré KRAS nadobudol a využíva na svoju činnosť. Majetok KRAS spravuje a o nakladaní s majetkom rozhoduje prezídium.

Do právomoci prezídia v súvislosti so správou majetku patrí najmä:

 • rozhodnutie o nadobudnutí hmotného investičného majetku a nehmotného investičného majetku,
 • rozhodnutie o odpredaní, darovaní alebo o inom spôsobe scudzenia hmotného investičného majetku alebo nehmotného investičného majetku,
 • rozhodnutie o vložení časti majetku KRAS ako majetkového podielu inej právnickej osoby,
 • rozhodnutie o nákupe cenných papierov,
 • rozhodnutie o čiastočnom vymožení pohľadávky alebo o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky,
 • rozhodnutie o vysporiadaní inventarizačných rozdielov,
 • rozhodnutie o použití sociálneho fondu.

S majetkom KRAS hospodári výkonný riaditeľ, ktorý za správnosť tohto hospodárenia zodpovedá prezídiu. Na hospodárenie s hmotným investičným majetkom KRAS uzatvára dohodu o hmotnej zodpovednosti s výkonným riaditeľom, ktorú za KRAS podpisuje prezident alebo ním poverený člen prezídia. Výkonný riaditeľ je povinný ako fyzická osoba uzavrieť poistnú zmluvu na poistenie za škodu spôsobenú zamestnávateľovi.

Hospodárenie KRAS a nakladanie s jeho majetkom kontroluje dozorný výbor najmenej dva razy za príslušné rozpočtové obdobie. Kontrolné zistenia predkladá dozorný výbor na vyjadrenie výkonnému riaditeľovi a prezídiu. Informáciu o kontrolných zisteniach a o stanovisku výkonného riaditeľa a prezídia k týmto zisteniam predkladá dozorný výbor valnému zhromaždeniu. Členovia dozorného výboru majú právo oboznamovať sa so všetkými dokladmi a skutočnosťami súvisiacimi s hospodárením KRAS a s nakladaním s jeho majetkom.

Dozorný výbor má právo kontrolovať aj činnosť konateľov zastupujúcich KRAS v obchodných spoločnostiach alebo v iných právnických osobách s majetkovou účasťou KRAS.

Tieto pravidlá hospodárenia schválilo valné zhromaždenie KRAS na svojom zasadnutí 24. októbra 2002. Pravidlá hospodárenia nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia. Pravidlá hospodárenia sú ako záväzný vnútorný predpis prílohou Stanov KRAS a sú k dispozícii všetkým členom KRAS.

TOP KRAS

1JANDL, marketing a reklama, s.r.o.4 162 785
2Wiktor Leo Burnett, s.r.o.3 989 380
3Istropolitana Advertising, s.r.o.2 452 903
4MADE BY VACULIK, s.r.o.2 406 674
5MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o.2 083 546
6Zaraguza s.r.o.2 000 681
7Effectivity s.r.o.1 990 538
8TRIAD s.r.o.1 870 629
9MullenLowe GGK s.r.o1 426 301
10Elite Solutions, s.r.o.   910 696
11Respect APP s.r.o.   746 252
12Apple Pie, s.r.o.   588 958

Agen. roka

1Wiktor Leo Burnett2 144
2TRIAD Advertising1 230
3Effectvity POWERED by PUBLICIS1 229
4MADE BY VACULIK1 224
5Istropolitana Ogilvy1 125
6MUW Saatchi & Saatchi1 110
7Mannschaft   790
8Zaraguza   685
9Respect APP   560
10

Jandl
Somebody & Somebody

   500

Effie

KATEGÓRIA FMCG
Zlato - Mannschaft (Sila skutočného Borca)
Striebro - MADE BY VACULIK (Ako Zlatý Bažant '73 rozveselil celé Slovensko, ...)
KATEGÓRIA TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY
Striebro - MUW Saatchi & Saatchi (Ako uspieť v čase najväčšej krízy)
KATEGÓRIA DOBROČINNÝ MARKETING
Striebro - Istropolitana Ogilvy (Skutočný pochod za život)
Bronz - Effectivity POWERED by PUBLICIS (Pa a Pi po 33 rokoch)
KATEGÓRIA OSTATNÉ
Zlato - Somebody & Somebody (Veselé ponožky, čo nemajú páru)
Bronz - Wiktor Leo Burnett (Áno, teraz!)
KATEGÓRIA SMALL BUDGETS
Zlato - Wiktor Leo Burnett (Hrášková polievka)
KATEGÓRIA DIGITAL
Bronz - Studio Echt (Gizka rieši)

Zlatý klinec

1 Wiktor Leo Burnett705
2 MADE BY VACULIK525
3 Istropolitana Ogilvy390
4 MUW Saatchi & Saatchi350
5 TRIAD305
6 Effectivity POWERED by PUBLICIS260
7 Zaraguza245
8 Mannschaft210
9 Respect APP190
10

MARK BBDO BRATISLAVA
PEKNE & DOBRE

180
_______________________________________________
Celý rebríček
It's not possible to reach the RSS file...
It's not possible to reach the RSS file...
SLOVENSKY /  ENGLISH