Súbory na stiahnutie

Zákon o vysielaní a retransmisii

308/2000 Z.z.

ZÁKON

zo 14. septembra 2000

o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách

 

Zmena: 147/2001 Z.z.

Zmena: 206/2002 Z.z.

Zmena: 289/2005 Z.z.

Zmena: 95/2006 Z.z., 121/2006 Z.z.

Zmena: 13/2007 Z.z.

Zmena: 220/2007 Z.z.

Zmena: 654/2007 Z.z.

Zmena: 343/2007 Z.z.

Zmena: 167/2008 Z.z.

Zmena: 287/2008 Z.z.

Zmena: 516/2008 Z.z.

Zmena: 77/2009 Z.z.

Zmena: 318/2009 Z.z.

Zmena: 498/2009 Z.z.

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 

Čl.I

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

§ 1

Predmet úpravy

 

Tento zákon upravuje

a) postavenie a pôsobnosť Rady pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "rada"),

b) práva a povinnosti vysielateľa, prevádzkovateľa retransmisie, poskytovateľa audiovizuálnej

mediálnej služby na požiadanie a právnických osôb alebo fyzických osôb uvedených v § 2 ods. 3

a 4.

 

§ 2

Pôsobnosť zákona

 

(1) Tento zákon sa vzťahuje na

a) vysielateľa zriadeného zákonom 1) (ďalej len "vysielateľ na základe zákona"),

b) vysielateľa, ktorý nie je zriadený zákonom 1) a má oprávnenie na vysielanie na základe

licencie udelenej podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu 1a) (ďalej len "vysielateľ s

licenciou"),

c) vysielateľa prostredníctvom internetu,

d) poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,

e) prevádzkovateľa retransmisie.

(2) Tento zákon sa vzťahuje na vysielateľa podľa odseku 1 písm. a) až c) a na

poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ak majú svoje sídlo, miesto

podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike a tu aj prijímajú redakčné rozhodnutia.

(3) Tento zákon sa vzťahuje aj na právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré nie sú

vysielateľmi podľa odseku 1 písm. a) až c) alebo poskytovateľmi audiovizuálnej mediálnej

služby na požiadanie podľa odseku 1 písm. d), ak majú svoje sídlo alebo sídlo organizačnej

zložky, miesto podnikania alebo bydlisko

a) v Slovenskej republike, avšak redakčné rozhodnutia prijímajú v inom členskom štáte

Európskej únie, a ak zamestnávajú v Slovenskej republike podstatnú časť zamestnancov, ktorých

pracovná činnosť je priamo spojená s vysielaním alebo s poskytovaním audiovizuálnej mediálnej

služby na požiadanie, a to aj v prípade, že pomer zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je

priamo spojená s vysielaním alebo s poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na

požiadanie, zamestnaných v Slovenskej republike a v členskom štáte Európskej únie, v ktorom sa

prijímajú redakčné rozhodnutia, je približne rovnaký,

b) v Slovenskej republike, avšak redakčné rozhodnutia prijímajú v inom členskom štáte

Európskej únie a podstatná časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s

vysielaním alebo s poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, nie je

zamestnaná ani v jednom z týchto štátov, ak prvýkrát začali svoju činnosť na území Slovenskej

republiky a udržiavajú stabilné a účinné spojenie s ekonomikou Slovenskej republiky,

c) v Slovenskej republike, avšak redakčné rozhodnutia prijímajú v štáte, ktorý nie je členským

štátom Európskej únie, ak v Slovenskej republike zamestnávajú podstatnú časť zamestnancov,

ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s vysielaním alebo poskytovaním audiovizuálnej

mediálnej služby na požiadanie,

d) v inom členskom štáte Európskej únie, avšak redakčné rozhodnutia prijímajú v Slovenskej

republike, ak v Slovenskej republike zamestnávajú podstatnú časť zamestnancov, ktorých

pracovná činnosť je priamo spojená s vysielaním alebo poskytovaním audiovizuálnej mediálnej

služby na požiadanie.

(4) Tento zákon sa vzťahuje aj na právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré nie sú

vysielateľmi podľa odseku 1 písm. a) až c) alebo poskytovateľmi audiovizuálnej mediálnej

služby na požiadanie podľa odseku 1 písm. d), na ktoré sa nevzťahuje odsek 3 a ktoré sa

nepovažujú za zriadené v členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnej strane Európskeho

dohovoru o cezhraničnej televízii, 8) ak využívajú

a) pozemné satelitné stanice na prenos signálu umiestnené v Slovenskej republike na vysielanie,

retransmisiu alebo na poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie alebo

b) družicovú kapacitu patriacu Slovenskej republike na vysielanie, retransmisiu alebo na

poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie.

 

§ 2a

 

Ak osobnú pôsobnosť tohto zákona nie je možné určiť podľa § 2 ods. 3 a 4, je daná

právomoc členského štátu Európskej únie, v ktorom je vysielateľ alebo poskytovateľ

audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie usadený podľa osobitného predpisu. 2)

 

§ 2b

 

Povinnosti vysielateľa prostredníctvom internetu podľa ustanovení tohto zákona sa

vzťahujú na vysielateľa prostredníctvom internetu, ktorý vysiela programovú službu výhradne

prostredníctvom internetu.

 

§ 3

Vymedzenie pojmov

 

Na účely tohto zákona

a) vysielanie je vysielanie programovej služby v jeho rozsahu podľa osobitného predpisu, 3)

b) audiovizuálna mediálna služba na požiadanie je služba primárne hospodárskej povahy, určená

na sledovanie programov v momente, ktorý si užívateľ zvolil, poskytovaná prostredníctvom

elektronických komunikácií 3aa) na jeho osobitnú žiadosť na základe katalógu programov

zostaveného poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorej hlavným

účelom je informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť; za audiovizuálnu mediálnu

službu na požiadanie sa nepovažuje poskytovanie zvukových záznamov,

c) poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je fyzická osoba alebo právnická

osoba, ktorá redakčne zodpovedá za výber obsahu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie

a určuje spôsob, akým je organizovaná,

d) redakčná zodpovednosť je vykonávanie účinnej kontroly nad výberom programov a nad ich

časovým usporiadaním do programovej štruktúry, ak ide o vysielanie, alebo do katalógu

programov, ak ide o audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie,

e) prevádzkovateľ retransmisie je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vo vlastnom mene,

na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť poskytuje retransmisiu ako obsahovú službu

koncovému užívateľovi (ďalej len "užívateľ") bez ohľadu na to, či signál retransmitovanej

programovej služby k užívateľovi prenáša sama alebo prostredníctvom tretej osoby,

f) retransmisia je príjem a súčasný, úplný a nezmenený prenos pôvodného vysielania

programovej služby alebo jeho podstatnej časti vysielateľom určenej na príjem verejnosťou,

uskutočnený elektronickou komunikačnou sieťou 3a) (ďalej len "telekomunikačná sieť"); ak sa

retransmisia uskutočňuje pomocou káblových distribučných systémov alebo mikrovlnným

systémom, je káblovou retransmisiou,

g) základná programová ponuka je súbor programových služieb poskytovaný prevádzkovateľom

retransmisie za najnižšiu cenu,

h) doplnkové vysielanie je komunikát, ktorý nie je reláciou vysielania 3b) a ako zložka

programovej služby zvyčajne dopĺňa vysielací čas medzi jednotlivými reláciami vysielania,

najmä videotext, reklama, telenákup, zvukové a zvukovo-obrazové prostriedky oddeľujúce

vysielanie reklamy a telenákupu a iná programová interpunkcia, ako aj oznam o aktuálnom čase a

ohlasovanie programov,

i) program je

1. zvukový komunikát, tvoriaci svojím obsahom, formou a funkciou uzavretý celok v rámci

programovej služby vysielateľa, alebo

2. zvukovo-obrazový, zložený z pohybujúcich sa obrazov so zvukom alebo bez zvuku, tvoriaci

svojím obsahom, formou a funkciou uzavretý celok v rámci programovej služby vysielateľa

alebo v rámci katalógu zostaveného poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na

požiadanie,

j) programová sieť je spoločné zostavovanie programovej služby alebo vzájomné preberanie

programov a ich súčasné šírenie v nezmenenej podobe dvoma alebo viacerými vysielateľmi,

k) program vo verejnom záujme je program zameraný na uspokojovanie informačných a

kultúrnych potrieb poslucháčov alebo divákov na území, ktoré vysielateľ svojím signálom

pokrýva; je to najmä

1. program pre maloletých zameraný na vzdelávacie, výchovné a informačné účely,

2. spravodajstvo,

3. program zameraný na vzdelávanie a výcvik, vedu a výskum,

4. program, ktorý poskytuje právne a iné informácie, podporuje zdravý životný štýl, ochranu

prírody, ochranu životného prostredia, ochranu života, zdravia a majetku a bezpečnosť na

cestách,

5. program, ktorý prezentuje kultúru s dôrazom na slovenskú národnú kultúru a kultúru

národnostných menšín a etnických skupín, ich život a názory,

6. program, ktorý prezentuje náboženskú činnosť,

7. program, ktorý je určený skupinám osôb v nepriaznivej sociálnej situácii, 5)

l) politická publicistika je program tematicky zvyčajne spätý so spravodajstvom, ktorý obsahuje

najmä komentáre k správam a udalostiam, analýzy vývoja, politické stanoviská k udalostiam a

názory politikov na jednotlivé témy,

m) videotext je text na obrazovke šírený zvyčajne na začiatku vysielania televíznej programovej

služby, na jej konci alebo medzi jednotlivými programami, ktorý spravidla obsahuje informácie o

vysielateľovi a programovej službe; zahŕňa aj šírenie textových informácií v lokálnom vysielaní,

n) časový rozsah vysielania je súhrn vysielacieho času jednotlivých programov a doplnkového

vysielania, ktorý sa vzťahuje na programovú službu; nezahŕňa monoskop, technickú prestávku a

iné oznamy, ktoré sa nevzťahujú na programovú službu,

o) maloletý je osoba mladšia ako 18 rokov veku,

p) celoplošné vysielanie je vysielanie, ktoré pokrýva celé územie Slovenskej republiky a ktoré

môže prijímať viac ako 80% jej obyvateľov,

q) multiregionálne vysielanie je vysielanie, ktoré pokrýva viac regiónov a ktoré môže prijímať

viac ako 30% a menej ako 80% obyvateľov,

r) regionálne vysielanie je vysielanie, ktoré pokrýva územie väčšie, ako je katastrálne územie

obce, a ktoré môže prijímať menej ako 30 % obyvateľov,

s) lokálne vysielanie je vysielanie, ktorého príjem sa zvyčajne geograficky obmedzuje na obec a

oblasť príjmu nepresahuje viac ako 100 000 obyvateľov, a ak ide o mesto, viac ako 200 000

obyvateľov; vysielané programy sú zamerané na miestne informačné prostredie alebo zdroje a na

spoločné záujmy, ktoré vytvárajú a prehlbujú vnútorné väzby akéhokoľvek spoločenstva a vedú k

udržiavaniu pocitu identity so spoločenstvom,

t) vysielanie do zahraničia je vysielanie, ktoré možno prijímať mimo územia Slovenskej

republiky a nie je prirodzeným presahom vysielania podľa písmen p) až s),

u) majetkové prepojenie je viac ako 25% účasť na základnom imaní druhých osôb alebo viac ako

25% podiel na hlasovacích právach druhých osôb, ako aj medzi blízkymi osobami 6) navzájom,

v) personálne prepojenie je účasť na riadení alebo na kontrole druhej osoby, a to aj

prostredníctvom blízkych osôb alebo spoločníkov obchodnej spoločnosti a ich blízkych osôb. 6)

 

DRUHÁ ČASŤ

RADA

 

§ 4

Poslanie a postavenie rady

 

(1) Poslaním rady je presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie,

slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu a vykonávať štátnu

reguláciu v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb

na požiadanie.

(2) Rada dbá o uchovávanie plurality informácií v spravodajských reláciách vysielateľov,

ktorí vysielajú na základe zákona alebo na základe licencie podľa tohto zákona. Dohliada na

dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich vysielanie, retransmisiu a poskytovanie

audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a vykonáva štátnu správu v oblasti vysielania,

retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie v rozsahu

vymedzenom týmto zákonom.

(3) Rada je právnická osoba so sídlom v Bratislave. Pri výkone štátnej správy v oblasti

vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie má

postavenie orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou v rozsahu vymedzenom týmto

zákonom a osobitnými predpismi. 7)

(4) Činnosť rady vyplývajúcu z jej poslania (odseky 1 a 2) a z jej pôsobnosti (§ 5)

vykonávajú členovia rady a úlohy spojené s činnosťou rady plnia zamestnanci Kancelárie Rady

pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "kancelária").

 

§ 5

Pôsobnosť rady

 

(1) Do pôsobnosti rady v oblasti výkonu štátnej správy patrí

a) rozhodovať o licenciách na vysielanie podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu 7a)

(ďalej len "licencia"),

b) rozhodovať o registráciách retransmisie,

c) rozhodovať o pozastavení retransmisie programovej služby,

d) rozhodovať o pridelení ďalších frekvencií vysielateľovi na základe zákona,

e) začať konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie,

f) určovať programové typy a posudzovať zaradenie komunikátu do vysielateľom zvoleného

programového typu alebo k doplnkovému vysielaniu,

g) dohliadať na dodržiavanie povinností podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov, 7)

h) ukladať sankcie vysielateľom, prevádzkovateľom retransmisie a poskytovateľom

audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ako aj tým, ktorí vysielajú alebo prevádzkujú

retransmisiu bez oprávnenia,

i) určovať lehoty na úpravu právnych pomerov vysielateľov,

j) viesť evidenciu žiadostí o udelenie licencie (ďalej len "žiadosť o licenciu"), udelených licencií

vrátane ich zmien, žiadostí o registráciu retransmisie, o registráciách retransmisie vrátane ich

zmien, údajov o poskytovateľoch audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie poskytnutých na

základe oznamovacej povinnosti vrátane ich zmien a údajov o vysielateľoch prostredníctvom

internetu poskytnutých na základe oznamovacej povinnosti podľa § 63a vrátane ich zmien,

k) oznamovať pravidelne Európskej komisii (ďalej len "Komisia") plnenie vybraných povinností

vysielateľmi a poskytovateľmi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a spolupracovať s

Komisiou pri uplatňovaní ustanovení tohto zákona, najmä pri zostavovaní a zverejňovaní

zoznamu významných podujatí pre verejnosť (§ 31),

l) spracúvať štatistiky o odvysielanom programe s dôrazom na štatistiku vysielania európskych

diel a nezávislej produkcie na základe podkladov vysielateľov a štatistiky podielu európskych

diel v oblasti poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie,

m) žiadať záznamy vysielania od vysielateľov v prípade potreby,

n) vybavovať sťažnosti na porušenie tohto zákona podľa § 14a.

(2) Do pôsobnosti rady ďalej patrí

a) vykonávať dohľad nad dodržiavaním Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii 8) a

zastupovať Slovenskú republiku v Stálom výbore pre cezhraničnú televíziu Rady Európy,

b) zúčastňovať sa na tvorbe zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti

vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,

c) vyjadrovať sa o návrhoch na uzavretie medzinárodných zmlúv v oblasti vysielania,

retransmisie a poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, o ich plnení,

navrhovať uzavretie medzinárodných zmlúv, medzinárodných dohovorov a iných

medzinárodných právnych aktov alebo pristúpenie k nim,

d) podieľať sa na výmene informácií a spolupracovať s medzinárodnými organizáciami alebo s

orgánmi iných štátov, ktoré pôsobia v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania

audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,

e) spolupracovať s Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") v oblasti

využitia frekvencií pre vysielanie,

f) upozorňovať Radu Slovenskej televízie 9) a Rozhlasovú radu 10) na porušenie povinností

uložených vysielateľovi na základe zákona týmto zákonom,

g) viesť štatistické prehľady o pokrytí územia Slovenskej republiky rozhlasovým signálom a

televíznym signálom a o počte obyvateľov, ktorí prijímajú rozhlasový signál a televízny signál

vysielateľmi s licenciou,

h) predkladať Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len "národná rada") výročnú správu o

stave vysielania a o svojej činnosti (ďalej len "výročná správa") do 90 dní po skončení

kalendárneho roka,

i) zostavovať správu, ktorej obsahom je analýza reklamy, ktorá sprevádza programy pre vekovú

skupinu maloletých do 12 rokov alebo je do nich včlenená, a predkladať ju na žiadosť

Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo kultúry"),

j) poskytovať ministerstvu kultúry a Ministerstvu školstva Slovenskej republiky podklady k

správe, ktorej obsahom je zhodnotenie stavu a úrovne mediálnej gramotnosti,

k) zostavovať zoznam všetkých vysielateľov televíznej programovej služby z hľadiska prístupu

verejnosti k ich vysielaniu,

l) zostavovať zoznam významných podujatí v spolupráci s ministerstvom kultúry a

Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, s nositeľmi práv a vysielateľmi,

m) spolupracovať so samoregulačnými orgánmi v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania

audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie vo vytváraní účinných samoregulačných

systémov,

n) rokovať podľa § 5a v spolupráci s ministerstvom kultúry s príslušným orgánom iného

členského štátu Európskej únie.

(3) Rada je povinná

a) predkladať národnej rade informácie o stave vysielania a o svojej činnosti, ak o to národná

rada požiada,

b) zverejňovať prostredníctvom svojej internetovej stránky, periodickej tlače 11) a tlačovej

agentúry prehľad platných licencií a registrácií retransmisie, stav využitia frekvenčného spektra,

prehľad voľných frekvencií na vysielanie a prehľad poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej

služby na požiadanie a vysielateľov prostredníctvom internetu,

c) predkladať príslušnému výboru národnej rady na posúdenie návrhy štatútu rady, rokovacieho

poriadku rady a ich zmien, ktoré tento výbor predkladá predsedovi národnej rady na schválenie,

d) navrhovať svoj rozpočet a záverečný účet výboru národnej rady a Ministerstvu financií

Slovenskej republiky,

e) plniť ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi, 7)

f) poskytovať informácie podľa osobitného predpisu. 12)

 

§ 5a

Riešenie cezhraničných problémov

 

(1) Rada v spolupráci s ministerstvom kultúry zašle členskému štátu Európskej únie, pod

ktorého právomoc spadá vysielateľ, ktorý poskytuje televízne vysielanie celkom alebo z väčšej

časti smerujúce na územie Slovenskej republiky, ak televízne vysielanie nie je v súlade s

ustanoveniami tohto zákona, odôvodnenú žiadosť s cieľom vyriešiť problémy vyplývajúce z

takéhoto vysielania.

(2) Ak členský štát Európskej únie zašle odôvodnenú žiadosť týkajúcu sa vysielateľa

podľa tohto zákona, ktorý poskytuje televízne vysielanie celkom alebo z väčšej časti smerujúce

na územie iného členského štátu Európskej únie, rada požiada tohto vysielateľa, aby dodržiaval

pravidlá členského štátu Európskej únie, na ktorého územie smeruje celkom alebo z väčšej časti

jeho vysielanie. Rada v spolupráci s ministerstvom kultúry do dvoch mesiacov od doručenia

žiadosti podľa predchádzajúcej vety informuje členský štát Európskej únie o výsledku jej

vybavenia.

(3) Ak výsledok vybavenia žiadosti podľa odseku 1 nie je uspokojivý a rada sa domnieva,

že vysielateľ podľa odseku 1 sa usadil v inom členskom štáte Európskej únie s cieľom obísť

prísnejšie pravidlá platné v Slovenskej republike, rada môže prijať voči tomuto vysielateľovi

vhodné, objektívne nevyhnutné a primerané opatrenia na nediskriminačnom základe.

(4) Rada môže prijať opatrenia podľa odseku 3, iba ak oznámi Komisii a členskému štátu

Európskej únie, v ktorom je vysielateľ podľa odseku 1 usadený, svoj zámer prijať takéto

opatrenia a zároveň ich náležite odôvodní a Komisia rozhodne, že opatrenia sú v súlade s právom

Spoločenstva a že prijatie týchto opatrení je opodstatnené. Ak Komisia rozhodne, že opatrenia sú

nezlučiteľné s právom Spoločenstva, rada navrhované opatrenia neprijme.

 

§ 6

Zloženie rady

 

(1) Rada má deväť členov, ktorých volí a odvoláva národná rada.

(2) Návrhy kandidátov na členov rady môžu výboru národnej rady predkladať poslanci,

profesijné inštitúcie a občianske združenia pôsobiace v oblasti audiovízie, hromadných

informačných prostriedkov, kultúry, vedy, vzdelávania, športu, registrované cirkvi a náboženské

spoločnosti 13) a občianske združenia občanov so zdravotným postihnutím prostredníctvom

Koordinačného výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky.

(3) Rada zo svojich členov volí predsedu rady a podpredsedu rady.

(4) Ak predseda rady nie je zvolený, vykonáva jeho činnosť v celom rozsahu podpredseda

rady.

 

§ 6a

Výročná správa

 

(1) Výročná správa obsahuje všetky dôležité informácie o činnosti rady, o stave

vysielania, o poskytovaní služieb retransmisie a o poskytovaní audiovizuálnych mediálnych

služieb na požiadanie za príslušný kalendárny rok, a to

a) menný zoznam členov rady s údajmi o zastávanej funkcii v rade a časovom rozsahu funkčného

obdobia príslušného člena rady,

b) vyhodnotenie činnosti rady za príslušný kalendárny rok vrátane stanovených hlavných úloh a

prioritných činností,

c) stanovenie hlavných úloh a prioritných činností na ďalší kalendárny rok,

d) účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, 13a)

e) správu o zastupovaní Slovenskej republiky v Stálom výbore pre cezhraničnú televíziu Rady

Európy a záveroch prijatých týmto výborom,

f) zoznam významných podujatí pre verejnosť (§ 31 ods. 2) a hodnotenie z hľadiska jeho vplyvu

na vysielanie, ako aj jeho návrh alebo návrh na jeho zmeny,

g) vyhodnotenie činnosti rady vo vzťahu k významným podujatiam iných členských štátov

Európskej únie alebo členských štátov Rady Európy (§ 31 ods. 8),

h) aktualizovaný zoznam vysielateľov podľa podmienok rozhodujúcich pre prístup verejnosti k

významným podujatiam (§ 31 ods. 3),

i) štatistiky o odvysielanom programe a štatistiky vysielania európskych diel a nezávislej

produkcie a štatistiky podielu európskych diel v oblasti poskytovania audiovizuálnych

mediálnych služieb na požiadanie a ich vyhodnotenie [§ 5 ods. 1 písm. l)],

j) analýzu

1. programových služieb vysielateľov na základe zákona a vysielateľov s licenciou,

2. audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie,

3. majetkových vzťahov a personálnych vzťahov vo vysielaní (§ 42 až 44) vrátane prehľadu

vlastníckych štruktúr vysielateľov,

4. podielov odvysielaných programov vo verejnom záujme,

5. jazykovej rozmanitosti odvysielaných programov s dôrazom na podiel štátneho jazyka a

jazykov národnostných menšín vo vysielaní,

6. povinností prevádzkovateľov retransmisie, najmä povinnosti zabezpečiť základný rozsah

retransmisie [§ 17 ods. 1 písm. a)], a dosahu týchto povinností na poskytovanie retransmisie v

Slovenskej republike, ako aj zoznam prevádzkovateľov retransmisie, ktorým rada udelila

výnimku podľa § 17 ods. 4 s uvedením rozsahu udelenej výnimky a dôvodov, na ktorých základe

bola výnimka udelená,

7. sťažností vybavených podľa tohto zákona (§ 14a),

8. žiadostí o prístup k informáciám podľa osobitného predpisu, 12)

9. samoregulačných orgánov a samoregulačných systémov pre oblasť upravenú týmto zákonom,

k) vyhodnotenie a prehľad činnosti rady ako správneho orgánu a prehľad radou uložených

sankcií,

l) prehľad a stručnú charakteristiku súdnych sporov rady s vysielateľmi, prevádzkovateľmi

retransmisie, poskytovateľmi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo inými

osobami,

m) štatistické prehľady podľa § 5 ods. 2 písm. g),

n) zoznam vysielateľov s licenciou, registrovaných prevádzkovateľov retransmisie,

poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a vysielateľov prostredníctvom

internetu.

(2) Údaje podľa odseku 1 písm. f) rada uvedie vo výročnej správe tak, že pri každom

podujatí uvedie aj informáciu o tom, či podujatie má byť verejnosti prístupné prostredníctvom

úplného priameho prenosu, prípadne čiastočného priameho prenosu, alebo zo záznamu

prostredníctvom úplného alebo čiastočného nepriameho prenosu v prípade, že je to z

objektívnych dôvodov a v záujme verejnosti nevyhnutné či vhodné; tieto údaje rada zasiela

Komisii a ministerstvu kultúry spolu s návrhom zoznamu významných podujatí pre verejnosť a

po odsúhlasení zoznamu Komisiou zverejňuje spolu s týmto zoznamom (§ 31 ods. 2).

(3) Štatistiky vysielania európskych diel a nezávislej produkcie podľa odseku 1 písm. i)

rada uvádza vo výročnej správe tak, že popri štatistickom vyjadrení o dosiahnutí percentuálneho

podielu za každú televíznu programovú službu, na ktorú sa povinnosť vysielania európskych diel

a nezávislej produkcie vzťahuje, uvedie aj dôvody, pre ktoré sa podiel nedosiahol, ak príslušný

podiel v niektorom prípade nebol vysielateľom dosiahnutý, a opatrenia, ktoré rada a vysielateľ

prijali alebo chcú prijať na jeho dosiahnutie; tieto údaje rada zasiela na žiadosť Komisii a

ministerstvu kultúry, najmenej však raz za dva roky. Štatistiky podielu európskych diel v oblasti

poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a ich vyhodnotenie zasiela rada

na žiadosť Komisii a ministerstvu kultúry, najmenej však raz za štyri roky.

 

§ 7

Členstvo v rade

 

(1) Za člena rady možno zvoliť občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území

Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 25 rokov, má spôsobilosť na právne úkony v celom

rozsahu a je bezúhonný; za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za

úmyselný trestný čin; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. 14)

(2) Funkcia člena rady je nezlučiteľná s funkciou prezidenta Slovenskej republiky,

poslanca národnej rady, člena vlády Slovenskej republiky, štátneho tajomníka a vedúceho úradu

ministerstva, vedúceho iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho štatutárneho zástupcu,

zamestnanca orgánu štátnej správy, starostu (primátora), sudcu, prokurátora, člena Rady

Slovenskej televízie 9) a člena Rozhlasovej rady. 10)

(3) Člen rady nesmie

a) vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, vystupovať v ich mene alebo

pôsobiť v ich prospech,

b) byť vydavateľom periodickej tlače, vysielateľom, prevádzkovateľom retransmisie,

poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo členom štatutárneho

orgánu, riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu, štatutárnym orgánom alebo zamestnancom

týchto osôb; toto obmedzenie sa vzťahuje aj na osoby blízke 6) členovi rady,

c) mať podiel na základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach osoby, ktorá je

vysielateľom, prevádzkovateľom retransmisie alebo poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej

služby na požiadanie; toto obmedzenie sa vzťahuje aj na osoby blízke 6) členovi rady,

d) byť členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, alebo

štatutárnym orgánom osoby, ktorá poskytuje služby súvisiace s výrobou programov, reklamou

alebo technickým zabezpečením vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnej

mediálnej služby na požiadanie,

e) poskytovať vysielateľom, prevádzkovateľom retransmisie alebo poskytovateľom

audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie priamu alebo sprostredkovanú poradenskú alebo

odbornú službu alebo pomoc za odplatu alebo inú protihodnotu.

(4) Funkcia člena rady je verejná funkcia. Funkcia predsedu rady je nezlučiteľná s iným

pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným pomerom; toto obmedzenie sa nevzťahuje na

vedeckú, pedagogickú, publicistickú, literárnu alebo umeleckú činnosť. Ostatní členovia rady

môžu vykonávať svoju funkciu ako jedinú činnosť alebo popri pracovnom pomere pri dodržaní

obmedzení podľa odsekov 1 až 3.

 

§ 8

Funkčné obdobie členov rady

 

(1) Funkčné obdobie člena rady je šesťročné. Člena rady možno zvoliť najviac na dve

funkčné obdobia.

(2) Jedna tretina rady sa obnovuje každé dva roky.

(3) Na miesta uvoľnené uplynutím funkčného obdobia sa volia noví členovia rady. Na

miesta uvoľnené z iného dôvodu sa volia noví členovia rady na zostávajúci čas do konca

funkčného obdobia toho člena rady, ktorého miesto sa uvoľnilo.

(4) Funkčné obdobie člena rady začína plynúť odo dňa nasledujúceho po zániku mandátu

člena rady, namiesto ktorého bol zvolený, najskôr však odo dňa jeho zvolenia národnou radou.

 

§ 9

Skončenie členstva v rade

 

(1) Členstvo v rade sa skončí

a) uplynutím funkčného obdobia (§ 8 ods. 1),

b) vzdaním sa funkcie; členstvo zaniká odo dňa doručenia oznámenia člena rady o vzdaní sa

funkcie predsedovi národnej rady,

c) odvolaním člena rady z funkcie alebo

d) smrťou člena rady.

(2) Národná rada člena rady odvolá (§ 6 ods. 1), len ak

a) prestal spĺňať predpoklady na výkon funkcie podľa § 7,

b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

c) bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne

úkony bola právoplatne obmedzená,

d) nevykonáva svoju funkciu viac ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo

e) koná v rozpore so štatútom rady.

(3) Ak nastali skutočnosti podľa odseku 1 písm. a) a d) alebo skutočnosti podľa odseku 2

písm. d), predseda rady je povinný oznámiť to bezodkladne predsedovi národnej rady.

 

§ 10

Náležitosti spojené s členstvom v rade

 

(1) Členovi rady patrí za výkon funkcie v rade odmena. Odmenu určí štatút rady.

(2) Cestovné náhrady, ktoré vzniknú členovi rady v súvislosti s výkonom funkcie v rade,

sa poskytujú podľa osobitného predpisu. 15)

(3) Člen rady je zúčastnený na zdravotnom poistení, 16) na nemocenskom poistení a na

dôchodkovom zabezpečení 17) rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere. Na vzťahy

vyplývajúce z členstva v rade sa vzťahujú pracovnoprávne predpisy. 18)

 

§ 11

Rokovanie rady

 

(1) Činnosť rady koordinuje a navonok koná v jej mene predseda rady.

(2) Predsedu rady v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností

podpredseda rady alebo iný člen rady poverený predsedom rady, ak nie je možné zastupovanie

podpredsedom rady.

(3) Rada je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomných najmenej sedem jej členov,

pričom jedným z nich musí byť predseda rady alebo podpredseda rady. Na platné uznesenie rady

je potrebný súhlas najmenej päť členov rady. Rada hlasuje verejne. Tajne sa hlasuje pri voľbe

predsedu rady a podpredsedu rady.

 

§ 12

Zabezpečenie činnosti rady

 

(1) Rada hospodári s vlastným rozpočtom podľa osobitného predpisu 19) a jej činnosť sa

uhrádza zo štátneho rozpočtu.

(2) Výdavky na činnosť rady sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu a príjmy rady sú príjmami

štátneho rozpočtu.

(3) Rada predkladá Ministerstvu financií Slovenskej republiky návrh svojho rozpočtu na

nasledujúci rok spolu s jeho odôvodnením v súlade s osobitným predpisom. 19) Rozpočet rady

po predchádzajúcom prerokovaní v príslušnom výbore národnej rady schvaľuje národná rada.

 

§ 13

Kancelária

 

(1) Úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým

zabezpečením činnosti rady a plnenie jej rozhodnutí vykonáva kancelária.

(2) Činnosť kancelárie riadi riaditeľ kancelárie, ktorého vymenúva a odvoláva rada.

(3) Riaditeľ kancelárie plní voči zamestnancom rady funkciu vedúceho úradu.

(4) Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov rady a ich platové pomery sa vzťahujú

osobitné predpisy. 20)

(5) Podrobnosti o činnosti kancelárie ustanovuje organizačný poriadok kancelárie, ktorý

schvaľuje rada.

 

§ 14

Súčinnosť orgánov štátnej správy s radou

 

Ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a iné orgány štátnej správy

spolupracujú s radou v otázkach súvisiacich s problematikou vysielania, retransmisie a

poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadaniea poskytujú jej potrebnú

súčinnosť v rozsahu podľa osobitných predpisov. 21)

 

§ 14a

Sťažnosť

 

(1) Sťažnosť na porušenie tohto zákona sa podáva rade písomne, telefaxom alebo

elektronickou formou.

(2) Zo sťažnosti musí byť zrejmé, čím mal byť porušený tento zákon. Ak sa namieta

porušenie tohto zákona odvysielaním alebo poskytnutím programu, zložky programovej služby

alebo zložky audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, sťažnosť musí obsahovať aj dátum a

približný čas odvysielania alebo poskytnutia tohto programu, zložky programovej služby alebo

zložky audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a názov programovej služby alebo

audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, v rámci ktorej mal byť tento zákon porušený.

(3) Doručené sťažnosti eviduje kancelária v osobitnej evidencii. Evidencia obsahuje

a) dátum doručenia sťažnosti,

b) meno, priezvisko a adresu sťažovateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo

sťažovateľa, ak ide o právnickú osobu,

c) predmet sťažnosti,

d) voči komu sťažnosť smeruje,

e) výsledok prešetrenia sťažnosti.

(4) O zaevidovaní sťažnosti rada upovedomí sťažovateľa, a to spravidla rovnakou formou,

akou bola sťažnosť doručená. O zaevidovaní anonymnej sťažnosti sa sťažovateľ neupovedomuje.

(5) Anonymná sťažnosť je na účely tohto zákona sťažnosť, ktorá neobsahuje meno,

priezvisko a adresu sťažovateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo sťažovateľa, ak ide o

právnickú osobu. Anonymnú sťažnosť rada nie je povinná vybavovať.

(6) Totožnosť sťažovateľa sa nezverejňuje.

(7) Ak je predmet sťažnosti totožný s predmetom sťažnosti už skôr zaevidovanej, takáto

neskoršia sťažnosť sa priradí k už zaevidovanej sťažnosti s totožným predmetom, o čom sa v

evidencii urobí záznam. Neskoršia sťažnosť sa samostatne nevybavuje. O vybavení skôr

zaevidovanej sťažnosti sa upovedomí aj sťažovateľ neskoršej sťažnosti s rovnakým predmetom.

(8) Rada sa oboznamuje s obsahom sťažnosti a prerokúva sťažnosť na svojom zasadnutí

najneskôr do 90 dní od doručenia sťažnosti.

(9) Ak sťažnosť obsahuje skutočnosti nasvedčujúce tomu, že mohlo dôjsť k porušeniu

tohto zákona, rada začne vo veci správne konanie. O výsledku správneho konania rada

upovedomí sťažovateľa.

(10) Ak sťažnosť neobsahuje skutočnosti nasvedčujúce tomu, že mohlo dôjsť k porušeniu

tohto zákona, rada označí sťažnosť za neopodstatnenú a upovedomí o tom sťažovateľa.

(11) Ak sťažnosť neobsahuje údaje podľa odseku 2 alebo je nepreskúmateľná z iných

dôvodov, rada o tom upovedomí sťažovateľa.

(12) Na konanie o sťažnosti na porušenie tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o

sťažnostiach. 21a)

(13) Osobné údaje získané podľa predchádzajúcich odsekov podliehajú ochrane osobných

údajov podľa osobitného zákona. 21b)

 

TRETIA ČASŤ

ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI VYSIELATEĽOV, PREVÁDZKOVATEĽOV

RETRANSMISIE A POSKYTOVATEĽOV AUDIOVIZUÁLNYCH MEDIÁLNYCH

SLUŽIEB NA POŽIADANIE

 

§ 15

Obsah programov a sloboda príjmu

 

(1) Vysielateľ vysiela programy slobodne a nezávisle. Do ich obsahu možno zasahovať

iba na základe zákona a v jeho medziach.

(2) Prevádzkovateľ retransmisie vykonáva slobodne a nezávisle retransmisiu

programových služieb. Obmedzenie retransmisie programových služieb je možné len na základe

zákona a v jeho medziach.

(3) Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie poskytuje audiovizuálnu

mediálnu službu na požiadanie slobodne a nezávisle. Do jej obsahu možno zasahovať iba na

základe zákona a v jeho medziach.

 

§ 15a

 

(1) Vysielanie bez udelenej licencie sa zakazuje; to sa nevzťahuje na analógové vysielanie

osôb podľa § 2 ods. 3 a 4 a na analógové vysielanie vysielateľa na základe zákona a vysielanie

prostredníctvom internetu.

(2) Poskytovanie retransmisie bez registrácie podľa tohto zákona sa zakazuje, ak tento

zákon alebo osobitný predpis 21c) neustanovuje inak.

 

§ 15b

Právo na informácie

 

Orgány verejnej moci, nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie a

právnické osoby zriadené zákonom, sú povinné na základe rovnosti poskytovať vysielateľovi

informácie o svojej činnosti na pravdivé, včasné a všestranné informovanie verejnosti; tým nie sú

dotknuté ustanovenia podľa osobitného predpisu. 21d)

 

 

 

 

§ 15c

Ochrana zdroja a obsahu informácií

 

(1) Vysielateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o zdroji informácií získaných na

zverejnenie v spravodajských programoch a publicistických programoch a o obsahu týchto

informácií tak, aby sa nedala zistiť totožnosť zdroja, ak o to požiadala fyzická osoba, ktorá

informácie poskytla, a aby sa odhalením obsahu informácií neporušili práva tretích osôb; s

písomnosťami, tlačovinami a inými nosičmi údajov, najmä obrazovými záznamami, zvukovými

záznamami a zvukovo-obrazovými záznamami, z ktorých by mohla byť zistená totožnosť

fyzickej osoby, ktorá informácie poskytla, sú povinní zaobchádzať tak, aby nemohlo dôjsť k

odhaleniu totožnosti zdroja informácií.

(2) Vysielateľa môže od povinnosti podľa odseku 1 oslobodiť udelením súhlasu len

fyzická osoba, ktorá informácie poskytla; po smrti tejto osoby patrí právo udeliť súhlas blízkym

osobám 6) a ak ich niet, povinnosť podľa odseku 1 zaniká.

(3) Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na zamestnanca vysielateľa; táto povinnosť

mu zaniká, ak povinnosť podľa odseku 1 zanikla pre vysielateľa. Za rovnakých podmienok sa

povinnosť podľa odseku 1 vzťahuje aj na inú osobu, ktorá informácie podľa odseku 1 poskytne

vysielateľovi na základe zmluvného občianskoprávneho alebo zmluvného obchodnoprávneho

vzťahu s vysielateľom, ktorým sa táto osoba zaväzuje profesionálne poskytovať informácie podľa

odseku 1 vysielateľovi.

(4) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom

uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu.

(5) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na oznamovaciu povinnosť vysielateľa v

súvislosti s propagáciou podľa osobitného predpisu. 21e)

 

§ 16

Základné povinnosti vysielateľa a poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie

 

(1) Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sú povinní

zabezpečiť ľahký, priamy a stály prístup verejnosti najmä k týmto informáciám:

a) názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko vysielateľa alebo poskytovateľa

audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,

b) adresa sídla, miesta podnikania alebo bydliska vysielateľa alebo poskytovateľa audiovizuálnej

mediálnej služby na požiadanie,

c) telefónne číslo, adresa elektronickej pošty alebo internetovej stránky.

(2) Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sú povinní

a) na základe rozhodnutia rady pozastaviť vysielanie alebo poskytovanie programu alebo jeho

časti,

b) vysielať alebo poskytovať audiovizuálne diela len v čase a za podmienok dohodnutých s

nositeľmi práv k týmto dielam,

c) zabezpečiť, aby programy a ostatné zložky programovej služby a audiovizuálnej mediálnej

služby na požiadanie vysielané a poskytované v rámci volebnej kampane boli v súlade s

osobitnými predpismi. 22)

(3) Vysielateľ je povinný

a) zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej

služby,

b) zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických

programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského

charakteru,

c) začať vysielať do 360 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie okrem

vysielateľa, ktorému bola licencia udelená podľa osobitného predpisu; 26a) ak bolo vysielanie

zastavené v súvislosti s konaním o odňatie licencie a toto konanie sa zastavilo, vysielateľ má na

obnovenie vysielania rovnakú lehotu,

d) vysielať v súlade s udelenou licenciou,

e) zabezpečiť pri vysielaní programov a ostatných zložiek programovej služby používanie

štátneho jazyka, jazykov národnostných menšín a cudzích jazykov v súlade s osobitnými

predpismi, 26)

f) pri vysielaní rozhlasovej programovej služby najmenej raz za hodinu označovať svoju

programovú službu nezameniteľným zvukovým signálom, ak sa tým nenaruší celistvosť

programu,

g) pri vysielaní televíznej programovej služby trvalo označiť na obrazovke svoju programovú

službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom) okrem vysielania reklamy a telenákupu,

h) zapísať činnosť vykonávanú podľa tohto zákona ako predmet činnosti do obchodného registra;

návrh na zápis činnosti je povinný podať najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia

právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie,

i) zabezpečiť, aby sa program vo vysielaní televíznej programovej služby neprerušoval, ak tento

zákon neustanovuje inak; program možno prerušovať vysielaním mimoriadneho spravodajstva,

j) poskytnúť bezplatne v naliehavom verejnom záujme štátnym orgánom na ich požiadanie

nevyhnutný vysielací čas na odvysielanie dôležitého a neodkladného oznamu, výzvy alebo

rozhodnutia v rozsahu podľa osobitných predpisov 23) alebo odvysielanie informácie civilnej

ochrany 24) v čase a v rozsahu, ktorý by nebezpečenstvo z omeškania znížil na najnižšiu mieru,

k) odvysielať oznam o porušení zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu

(ďalej len "oznam o porušení zákona") a udelenej licencie v primeranom rozsahu, forme a

vysielacom čase určenom radou,

l) uchovávať súvislé záznamy vysielania počas 45 dní odo dňa ich vysielania v zodpovedajúcej

kvalite; na vyžiadanie rady poskytne vysielateľ záznam vysielania na zvyčajnom technickom

nosiči, ktorého druh určí rada v licencii po dohode s vysielateľom,

m) viesť štatistiku o odvysielanom programe televíznej programovej služby obsahujúcu

vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov

programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov

európskej nezávislej produkcie; štatistiku o programovej službe za kalendárny mesiac je

vysielateľ povinný doručiť rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca okrem

vysielateľa prostredníctvom internetu a vysielateľa s licenciou udelenou podľa tohto zákona na

iné ako terestriálne vysielanie, ktorý je povinný doručiť štatistiku do 15 dní odo dňa doručenia

žiadosti rady o túto štatistiku.

(4) Ustanovenia odseku 3 písm. a) až e), h) a l) sa nevzťahujú na vysielanie

prostredníctvom internetu.

 

§ 17

Základné povinnosti prevádzkovateľa retransmisie

 

(1) Prevádzkovateľ retransmisie je povinný

a) zabezpečiť pri obsadzovaní kanálov v telekomunikačnej sieti alebo na telekomunikačnom

zariadení, aby do základnej programovej ponuky boli zaradené programové služby vysielateľov

na základe zákona a vysielateľov s licenciou, ktoré možno prijímať bežným prijímacím

zariadením v mieste príjmu na telekomunikačné zariadenie, a to obojstranne bezplatne; za taký

príjem sa nepovažuje príjem kódovaných programových služieb a programových služieb, na

ktorých príjem je potrebný osobitný prijímač okrem bežného rozhlasového prijímača alebo

bežného televízneho prijímača, ani príjem digitálneho vysielania inej programovej služby ako

vysielateľa na základe zákona, ktorá zároveň nie je monotypovou programovou službou, 26b)

b) zabezpečiť pri obsadzovaní kanálov v telekomunikačnej sieti alebo na telekomunikačnom

zariadení, aby do základnej programovej ponuky bola bezplatne zaradená programová služba

vysielateľa s licenciou na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby, pre ktorej

vysielanie bola v miestnom multiplexe dostupnom v mieste príjmu vyhradená verejná kapacita

podľa osobitného predpisu, 26c) ak s týmto zaradením vysielateľ súhlasí, a tam, kde to

zabezpečiť nie je možné, je prevádzkovateľ povinný pri obsadzovaní kanálov v telekomunikačnej

sieti alebo na telekomunikačnom zariadení zabezpečiť, aby bol bezplatne vyhradený na lokálne

vysielanie jeden kanál prístupný verejnosti v základnej programovej ponuke, na ktorom sa

nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa retransmisie vysielať reklama ani telenákup; ak bola verejná

kapacita v miestnom multiplexe dostupnom v mieste príjmu vyhradená podľa osobitného

predpisu 26c) pre viacero programových služieb bezplatne alebo pre viacero programových

služieb, z ktorých ani jednej nebola verejná kapacita vyhradená bezplatne, môže prevádzkovateľ

retransmisie rozhodnúť, ktorú z nich zaradí do základnej programovej ponuky, inak do základnej

programovej ponuky zaradí tú programovú službu, pre ktorej vysielanie bola v miestnom

multiplexe dostupnom v mieste príjmu vyhradená verejná kapacita podľa osobitného predpisu

26c) bezplatne,

c) poskytovať retransmisiu programovej služby len so súhlasom pôvodného vysielateľa tejto

služby,

d) zabezpečiť, aby sa v domoch, kde bola zriadená verejná telekomunikačná sieť, nenarušila

možnosť príjmu programových služieb v doterajšom rozsahu pre tých obyvateľov, ktorí nie sú

účastníkmi tejto siete, takým spôsobom, že pri zriaďovaní a prevádzke verejnej telekomunikačnej

siete sa zdrží akýchkoľvek úkonov, ktorými by narušil príjem uvedených programových služieb,

e) uzatvoriť s každým užívateľom typovú zmluvu, 27)

f) zapísať si činnosť vykonávanú podľa tohto zákona ako predmet činnosti do obchodného

registra; návrh na zápis činnosti je povinný podať najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia

právoplatnosti rozhodnutia o registrácii retransmisie,

g) začať retransmisiu najneskôr do 360 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o

registrácii retransmisie,

h) prevádzkovať retransmisiu v súlade s jej registráciou.

(2) Povinnosti podľa odseku 1 sa nevzťahujú na prevádzkovateľa retransmisie bez

registrácie podľa tohto zákona. Povinnosti podľa odseku 1 písm. a) a b) sa vzťahujú len na

prevádzkovateľa káblovej retransmisie.

(3) Rada môže podľa princípov transparentnosti a primeranosti rozhodnúť na žiadosť

prevádzkovateľa retransmisie, že sa naňho povinnosť podľa odseku 1 písm. a) nevzťahuje alebo

vzťahuje len čiastočne, ak zistí, že

a) značná časť užívateľov telekomunikačnej siete nepoužíva túto telekomunikačnú sieť ako

hlavný prostriedok príjmu rozhlasových programových služieb alebo televíznych programových

služieb, alebo

b) úplné alebo čiastočné plnenie tejto povinnosti nie je nevyhnutné na zabezpečenie prístupu

verejnosti k informáciám, najmä programom vo verejnom záujme, podujatiam významným pre

verejnosť a krátkemu spravodajstvu, ako aj k vysielaniu programových služieb vysielateľa na

základe zákona.

(4) Rada rozhodne podľa odseku 3, najmä ak

a) počet všetkých užívateľov je zanedbateľný s ohľadom na počet domácností využívajúcich iný

spôsob príjmu v príslušnej geografickej oblasti alebo

b) rozsah retransmisie programových služieb podľa odseku 1 písm. a) je neprimeraný vzhľadom

na kapacitu telekomunikačnej siete, ktorej prostredníctvom sa retransmisia užívateľom poskytuje.

(5) Ak rada rozhodne podľa odseku 4, že sa na prevádzkovateľa retransmisie vzťahuje

povinnosť podľa odseku 1 písm. a) len čiastočne, je povinná v rozhodnutí uviesť zoznam

programových služieb, ktorých sa plnenie tejto povinnosti týka.

(6) Rada výnimku podľa odseku 4 zruší, ak pominuli dôvody, na ktorých základe o

výnimke rozhodla.

(7) Proti rozhodnutiu rady, ktorým zamietla žiadosť o výnimku alebo žiadateľovi

nevyhovela v celom rozsahu, alebo ktorým zrušila výnimku, môže žiadateľ podať opravný

prostriedok na Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len "najvyšší súd") do 15 dní odo dňa

doručenia rozhodnutia rady. 41)

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

OSOBITNÉ POVINNOSTI VYSIELATEĽA A POSKYTOVATEĽA AUDIOVIZUÁLNEJ

MEDIÁLNEJ SLUŽBY NA POŽIADANIE PRI VYSIELANÍ A POSKYTOVANÍ

PROGRAMOV VO VEREJNOM ZÁUJME A PRI ZABEZPEČENÍ

MULTIMODÁLNEHO PRÍSTUPU K PROGRAMOVEJ SLUŽBE A AUDIOVIZUÁLNEJ

MEDIÁLNEJ SLUŽBE NA POŽIADANIE

 

§ 18

Osobitné povinnosti vysielateľa na základe zákona

 

(1) Vysielateľ na základe zákona je povinný zabezpečiť rôznorodú skladbu programov,

najmä väčšinový podiel programov vo verejnom záujme, a to v každej ním vysielanej

programovej službe.

(2) Vysielateľ na základe zákona je povinný zabezpečiť v celoplošnom vysielaní

televíznej programovej služby, ktorú nevysiela digitálne, aby bolo najmenej

a) 25% všetkých vysielaných programov sprevádzaných skrytými alebo otvorenými titulkami, a

to v každej takej programovej službe,

b) 1% všetkých vysielaných programov tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v

posunkovej reči nepočujúcich, a to najmenej v jednej takej programovej službe.

(3) Vysielateľ na základe zákona je povinný zabezpečiť multimodálny prístup k

programovej službe, a to tak, aby vo vysielaní každej televíznej programovej služby, ktorú

vysiela digitálne, bolo najmenej

a) 50% všetkých vysielaných programov sprevádzaných skrytými alebo otvorenými titulkami,

b) 3% všetkých vysielaných programov tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v

posunkovej reči nepočujúcich,

c) 20% všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre

nevidiacich.

 

§ 18a

Osobitné povinnosti vysielateľa s licenciou

 

Vysielateľ s licenciou je povinný zabezpečiť multimodálny prístup k programovej službe,

a to tak, aby vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorú vysiela digitálne, bolo najmenej

a) 10% všetkých vysielaných programov sprevádzaných skrytými alebo otvorenými titulkami,

alebo tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich,

b) 3% všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich.

 

§ 18b

Osobitné povinnosti vysielateľa a poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na

požiadanie pri označovaní programov s multimodálnym prístupom

 

(1) Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný

zreteľne označiť všetky programy, ktoré sú sprevádzané skrytými titulkami, otvorenými

titulkami, hlasovým komentovaním pre nevidiacich alebo ktoré sú tlmočené do posunkovej reči

nepočujúcich alebo vysielané alebo poskytované v posunkovej reči nepočujúcich.

(2) Vysielateľ je povinný uplatniť označenie podľa odseku 1 pri vysielaní programov, v

oznámeniach o vysielaní takých programov a v programovej ponuke vlastného vysielania, ako aj

v prehľade programov, ktorý poskytuje na zverejnenie periodickej tlači a ostatným hromadným

informačným prostriedkom.

(3) Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný uplatniť

označenie podľa odseku 1 v katalógu programov.

§ 18c

(1) Podiel programov podľa § 18 až 18b sa určí ako podiel vysielacieho času z celkového

vysielacieho času programov; do celkového vysielacieho času sa nezapočítava vysielací čas

venovaný hudobným programom a programom, ktorých hudobná zložka tvorí ich podstatnú časť.

(2) Ustanovenia § 18 až 18b sa nevzťahujú na lokálne vysielanie a na vysielanie do

zahraničia.

 

PIATA ČASŤ

OCHRANA ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI A ĽUDSKOSTI, MALOLETÝCH A PRÁVO NA

OPRAVU

 

§ 19

Ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti

 

(1) Audiovizuálna mediálna služba na požiadanie, programová služba a ich zložky nesmú

a) spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasahovať do ľudskej dôstojnosti a

základných práv a slobôd iných,

b) propagovať násilie a otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť, znevažovať alebo

hanobiť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného

zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej

skupine,

c) propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich

nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,

d) bezdôvodne zobrazovať scény reálneho násilia, kde sa nenáležitou formou zdôrazňuje

skutočný priebeh umierania alebo sa zobrazujú osoby vystavované fyzickému či psychickému

utrpeniu spôsobom, ktorý sa považuje za neoprávnený zásah do ľudskej dôstojnosti; platí to aj

vtedy, ak dotknuté osoby s takým zobrazením súhlasili,

e) otvorene alebo skrytou formou propagovať alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok,

jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,

f) nenáležitou formou zobrazovať maloletých, ktorí sú vystavovaní fyzickému alebo

psychickému utrpeniu,

g) zobrazovať detskú pornografiu alebo pornografiu obsahujúcu patologické sexuálne praktiky.

(2) Upútavka na program v rámci televíznej programovej služby nesmie obsahovať

výňatky z diel, ktoré znázorňujú scény násilia a pohlavného styku, devastácie životného

prostredia a zábery, ktoré by mohli navodiť dojem skrytej formy propagácie alkoholizmu,

fajčenia a používania omamných látok, jedov a prekurzorov.

 

§ 20

Ochrana maloletých

 

(1) Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby sa nevysielali programy alebo iné zložky

programovej služby, ktoré môžu narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých,

najmä také, ktoré obsahujú pornografiu alebo hrubé, neodôvodnené násilie.

(2) Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný zabezpečiť,

aby audiovizuálna mediálna služba na požiadanie a všetky jej zložky, ktoré môžu narušiť fyzický,

psychický alebo morálny vývin maloletých, najmä také, ktoré obsahujú pornografiu alebo hrubé,

neodôvodnené násilie, boli sprístupnené iba takým spôsobom, aby maloletí nemohli takúto

audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie a všetky jej zložky za bežných okolností počuť ani

vidieť.

(3) Programy alebo iné zložky programovej služby, ktoré by mohli ohroziť fyzický,

psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie a emocionálny

stav, sa nesmú vysielať v čase od 6.00 h do 22.00 h.

(4) Na základe klasifikácie programov podľa vekovej vhodnosti sú vysielateľ televíznej

programovej služby a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie povinní na

ochranu maloletých zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania ustanovený podľa

osobitného predpisu 28a) (ďalej len "jednotný systém označovania").

(5) Vysielateľ programovej služby je povinný zohľadniť vekovú vhodnosť programov a

iných zložiek programovej služby pre maloletých a zabezpečiť ich časové zaradenie v súlade s

podmienkami ustanovenými osobitným predpisom. 28a)

(6) Vysielateľ programovej služby je povinný uplatniť jednotný systém označovania aj v

programovej ponuke, a to v prehľade programov, ktorý poskytuje na zverejnenie periodickej tlači

a ostatným hromadným informačným prostriedkom; vysielateľ televíznej programovej služby je

povinný uplatniť jednotný systém označovania aj vo vlastnom vysielaní.

(7) Podrobnosti o uplatňovaní povinností podľa odsekov 5 a 6 ustanoví jednotný systém

označovania.

(8) Ustanovenia odsekov 4 a 6 sa nevzťahujú na lokálne vysielanie programovej služby,

ak nie je súčasťou programovej siete.

(9) Zobrazovanie neodôvodneného násilia na účely tohto zákona je šírenie správ,

slovných výpovedí alebo obrazov, kde sa násilný obsah dostáva neopodstatnene do popredia

vzhľadom na kontext týchto správ, slovných výpovedí alebo obrazov.

 

§ 21

Právo na opravu

 

(1) Ak bol vo vysielaní odvysielaný nepravdivý alebo pravdu skresľujúci údaj o

právnickej osobe alebo o fyzickej osobe, ktorú možno na základe tohto údaja presne určiť, táto

právnická osoba alebo fyzická osoba má bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť, miesto trvalého

pobytu alebo dlhodobého pobytu právo požadovať odvysielanie opravy bezplatne. Vysielateľ je

povinný na žiadosť tejto osoby opravu uverejniť.

(2) Po smrti fyzickej osoby patrí právo na opravu podľa odseku 1 blízkym osobám. 6)

(3) Žiadosť o odvysielanie opravy musí mať písomnú formu a musí sa doručiť

vysielateľovi najneskôr do 30 dní odo dňa odvysielania napadnutých údajov, inak právo na

odvysielanie opravy zaniká.

(4) Zo žiadosti o odvysielanie opravy musí byť zrejmé, v čom spočíva nepravdivosť

údajov, prípadne skreslenie pravdy; súčasťou žiadosti je návrh znenia opravy.

(5) Vysielateľ je povinný odvysielať opravu v rovnakom programe, ako bol uverejnený

napadnutý údaj, alebo v rovnako hodnotnom vysielacom čase, a to takým spôsobom, aby oprava

bola formou a rozsahom primeraná odvysielaniu napadnutých údajov.

(6) Vysielateľ je povinný odvysielať opravu bezplatne, s výslovným označením "oprava"

a s uvedením mena a priezviska fyzickej osoby alebo názvu právnickej osoby, ktorá o

odvysielanie opravy požiadala.

(7) Vysielateľ je povinný odvysielať opravu do ôsmich dní odo dňa doručenia žiadosti o

uverejnenie opravy.

(8) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej oprávnenie na vysielanie zaniklo, je

povinná zabezpečiť na svoje náklady uverejnenie opravy u iného vysielateľa s obdobným

územným rozsahom vysielania, ako mal vysielateľ, ktorý napadnutý údaj odvysielal, pri dodržaní

podmienok podľa tohto zákona.

(9) Vysielateľ nie je povinný odvysielať opravu, ak

a) by sa odvysielaním navrhnutého textu spáchal trestný čin,

b) by bolo odvysielanie navrhnutého textu v rozpore s dobrými mravmi,

c) žiadosť o odvysielanie opravy smeruje proti textu odvysielanému na základe preukázateľného

predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorá žiadosť podala,

d) predtým, ako mu bola doručená žiadosť o odvysielanie opravy, odvysielal opravu z vlastného

podnetu pri dodržaní podmienok podľa tohto zákona,

e) môže preukázať pravdivosť údaja, ktorého oprava sa požaduje.

(10) Ak vysielateľ neodvysiela opravu vôbec alebo nedodrží podmienky podľa odsekov 5

až 8, o povinnosti odvysielať opravu rozhodne súd na návrh osoby, ktorá o opravu žiadala.

(11) Ak osoba, ktorá o opravu žiadala, nepodá návrh podľa odseku 10 do 15 dní po

márnom uplynutí lehoty podľa odseku 7, právo na odvysielanie opravy zaniká.

 

ŠIESTA ČASŤ

EURÓPSKE DIELA A NEZÁVISLÁ PRODUKCIA VO VYSIELANÍ TELEVÍZNEJ

PROGRAMOVEJ SLUŽBY A POSKYTOVANÍ AUDIOVIZUÁLNEJ MEDIÁLNEJ

SLUŽBY NA POŽIADANIE

 

§ 22

Európske dielo

 

(1) Európske dielo na účely tohto zákona je dielo vytvorené

a) v niektorom z členských štátov Európskej únie,

b) v niektorom z európskych štátov, ktorý je zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o

cezhraničnej televízii, 8) ak v tomto štáte neexistujú diskriminačné opatrenia voči dielam podľa

písmena a) a dielo spĺňa podmienky podľa odseku 2,

c) spoločne v rámci dohôd týkajúcich sa audiovizuálneho sektora uzavretých medzi

Spoločenstvom a tretími štátmi, ktoré spĺňa podmienky vymedzené v každej z týchto dohôd, ak v

týchto tretích štátoch neexistujú diskriminačné opatrenia proti dielam podľa písmena a).

(2) Dielo uvedené v odseku 1 písm. a) a b) je dielo vytvorené najmä autormi a

zamestnancami s trvalým pobytom alebo dlhodobým pobytom v jednom štáte alebo vo viacerých

členských štátoch Európskej únie alebo v jednom štáte alebo vo viacerých štátoch, ktoré sú

zmluvnými stranami Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii, 8) ak

a) je vyrobené jedným producentom alebo viacerými producentmi so sídlom, miestom

podnikania alebo bydliskom v jednom štáte alebo vo viacerých týchto štátoch, alebo

b) jeho výroba je riadená jedným producentom alebo viacerými producentmi so sídlom, miestom

podnikania alebo bydliskom v jednom štáte alebo vo viacerých týchto štátoch, alebo

c) podiel koproducentov z týchto štátov na celkových koprodukčných nákladoch prevažuje a

koprodukcia nie je kontrolovaná jedným producentom alebo viacerými producentmi so sídlom,

miestom podnikania alebo bydliskom mimo územia týchto štátov.

(3) Európske dielo je aj dielo, ktoré bolo vyrobené v rámci dvojstranných koprodukčných

dohôd uzatvorených medzi členskými štátmi Európskej únie a tretími štátmi, ak koproducenti z

členských štátov Európskej únie uhrádzajú väčšinu celkových výrobných nákladov a jeho výroba

nie je kontrolovaná jedným producentom alebo viacerými producentmi so sídlom, miestom

podnikania alebo bydliskom mimo územia členských štátov Európskej únie.

 

§ 23

Európske diela vo vysielaní televíznej programovej služby

 

(1) Európskym dielam je vysielateľ povinný vyhradiť väčšinový podiel celkového času

vysielania, a to vo vysielaní každej televíznej programovej služby takého vysielateľa osobitne; na

účely výpočtu tohto podielu sa do celkového času vysielania nezapočítava vysielací čas venovaný

spravodajstvu, športovým podujatiam, zábavným hrám, teletextu a doplnkovému vysielaniu

vrátane reklamy a telenákupu.

(2) Rada môže v licencii určiť menší podiel európskych diel vo vysielaní, ako je

ustanovený v odseku 1, vysielateľovi, ktorému sa licencia udeľuje po prvý raz, a vysielateľovi

monotypovej programovej služby; rada môže určiť nárast tohto podielu počas platnosti licencie, a

to s prihliadnutím na ekonomickú situáciu vysielateľa a dostupnosť európskych diel.

 

 

§ 24

Nezávislá produkcia

 

Nezávislá produkcia je program vyrobený nezávislým producentom 28b) s cieľom uviesť

ho vo vysielaní. Pri jeho výrobe sa využívajú autorské tvorivé a technické kapacity pôsobiace

mimo vysielateľa. Za nezávislú produkciu sa nepovažuje program založený na princípe priameho

kontaktu s divákom, neoddeliteľný od vlastného vysielania, a to najmä spravodajstvo, priamy

prenos športových podujatí, zábavná hra, reklama, teletext a telenákup.

 

§ 25

Nezávislá produkcia vo vysielaní televíznej programovej služby

 

(1) Európskym dielam, ktoré vytvorili od vysielateľov nezávislí producenti, sú vysielateľ

s licenciou a vysielateľ prostredníctvom internetu povinní vyhradiť najmenej 10% celkového

času vysielania a vysielateľ na základe zákona najmenej 20% celkového času vysielania, a to vo

vysielaní každej televíznej programovej služby takého vysielateľa osobitne; na účely výpočtu

tohto podielu sa do celkového času vysielania nezapočítava vysielací čas venovaný

spravodajstvu, športovým podujatiam, zábavným hrám, teletextu a doplnkovému vysielaniu

vrátane reklamy a telenákupu.

(2) Podiel vysielacieho času určený v odseku 1 musí vysielateľ dosiahnuť výberom

príslušného podielu nových diel; za nové dielo sa považuje dielo vysielané do piatich rokov od

výroby.

(3) Podmienka ustanovená v odseku 1 sa považuje za splnenú aj vtedy, ak vysielateľ s

licenciou alebo vysielateľ prostredníctvom internetu venoval najmenej 10% a vysielateľ na

základe zákona najmenej 20% svojho programového rozpočtu, ktorý zahŕňa náklady na nákup a

výrobu programov, pre európske diela vytvorené nezávislými producentmi.

 

§ 26

Obmedzenia nezávislého producenta

 

Vzájomné majetkové prepojenie vysielateľa televíznej programovej služby s nezávislým

producentom sa zakazuje.

 

 

 

 

§ 27

Informačná povinnosť vysielateľa televíznej programovej služby

 

(1) Vysielateľ televíznej programovej služby je povinný poskytovať rade na požiadanie

údaje potrebné na kontrolu plnenia povinností podľa § 22 až 26, a to

a) údaje o percente, počte a časovom rozsahu odvysielaných európskych diel, ich identifikáciu a

identifikáciu ich producentov,

b) údaje o percente, počte a časovom rozsahu odvysielaných európskych diel vytvorených

nezávislými producentmi vrátane identifikácie týchto diel a ich producentov alebo doklady o

použití programového rozpočtu na výrobu alebo nákup európskych diel vytvorených nezávislými

producentmi vrátane identifikácie producentov,

c) zoznam odvysielaných európskych diel vytvorených nezávislými výrobcami s dátumom ich

vzniku.

(2) Údaje podľa odseku 1 je vysielateľ povinný poskytnúť rade do 15 kalendárnych dní

odo dňa doručenia žiadosti rady o poskytnutie údajov podľa odseku 1.

 

§ 27a

Európske diela v audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie

 

Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný poskytnúť rade

na požiadanie zoznam údajov o európskych dielach, ktoré sú súčasťou ich audiovizuálnej

mediálnej služby na požiadanie, obsahujúci údaje o tituloch, ktoré sú európskymi dielami, údaje

o podiele európskych diel v katalógu programov, údaje o iných opatreniach podniknutých na

podporu európskych diel.

 

§ 28

 

Ustanovenia § 22 až 27 sa nevzťahujú na lokálne vysielanie televíznej programovej

služby, ktoré nie je súčasťou programovej siete, a na vysielanie programovej služby, kde je

určenie podielu európskych diel a nezávislej produkcie zameraním programovej služby úplne

vylúčené.

 

SIEDMA ČASŤ

PRÍSTUP VEREJNOSTI K INFORMÁCIÁM VO VYSIELANÍ TELEVÍZNEJ

PROGRAMOVEJ SLUŽBY

 

§ 29

Prístup verejnosti k informáciám

 

Výkon výhradných práv vysielateľa na prenos alebo vysielanie zo záznamu politických,

spoločenských, kultúrnych alebo športových podujatí nesmie obmedziť prístup verejnosti k

informáciám o týchto podujatiach.

 

§ 30

Právo na krátke spravodajstvo

 

(1) Vysielateľ televíznej programovej služby môže pre potreby spravodajstva vyrobiť a

odvysielať záznam z podujatia vyvolávajúceho zvýšený záujem verejnosti, na ktorého vysielanie

má výhradné právo iný vysielateľ.

(2) Vysielateľ, ktorý má výhradné právo na vysielanie podujatia vyvolávajúceho zvýšený

záujem verejnosti, je povinný na účely vytvorenia záznamu podľa odseku 1 zabezpečiť možnosť

voľného výberu sekvencií zo svojho signálu na spravodlivom, primeranom, nediskriminujúcom

základe a len za úhradu účelne vynaložených nákladov.

(3) Záznam podľa odseku 1

a) sa môže odvysielať výhradne v pravidelne vysielanom spravodajskom programe, ktorý sa

vysiela v rovnakej podobe aj mimo času, v ktorom sa koná podujatie vyvolávajúce zvýšený

záujem verejnosti,

b) nesmie pri odvysielaní prekročiť časový rozsah 90 sekúnd,

c) sa nesmie odvysielať skôr, ako mohol podujatie vyvolávajúce zvýšený záujem verejnosti

vysielať alebo o ňom informovať v spravodajskom programe vysielateľ, ktorému patrí výhradné

právo na vysielanie podujatia,

d) musí byť odvysielaný s uvedením zdroja, ktorý má výhradné právo na vysielanie podujatia

vyvolávajúceho zvýšený záujem verejnosti.

(4) Záznam podľa odseku 1 možno odvysielať opakovane najneskôr do 24 hodín od

prvého odvysielania tohto záznamu a výhradne v spravodajskom programe. Po uplynutí tejto

doby možno záznam použiť opakovane, iba ak by sa jeho obsah priamo vzťahoval na inú dôležitú

udalosť, ktorá je predmetom spravodajstva.

(5) Ak sa podujatie vyvolávajúce zvýšený záujem verejnosti skladá z viacerých od seba

nezávislých častí, každá z týchto častí je podujatím na účely odseku 1. Ak sa podujatie

vyvolávajúce zvýšený záujem verejnosti koná dva dni a viac dní, za takúto nezávislú časť sa

považuje aspoň jeden deň.

(6) Vysielateľ televíznej programovej služby, ktorý vyrába z podujatia vyvolávajúceho

zvýšený záujem verejnosti záznam pre potreby spravodajstva, je povinný organizátorovi tohto

podujatia uhradiť primerané náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zabezpečovaním zariadenia

a služieb na takúto činnosť.

(7) Vysielateľ, ktorý odvysielal záznam podľa odseku 3 v spravodajskom programe, môže

tento program v nezmenenej forme poskytnúť aj prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej

služby na požiadanie, za ktorú redakčne zodpovedá.

(8) Ak získa výhradné právo na vysielanie podujatia vyvolávajúceho zvýšený záujem

verejnosti vysielateľ, ktorý má svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej

republike, vysielateľ, ktorý má záujem uplatniť si právo na výrobu a odvysielanie záznamu podľa

odseku 1 a má svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike, je povinný

si toto právo prednostne uplatniť u tohto vysielateľa.

 

§ 31

Prístup verejnosti k významným podujatiam

 

(1) Významné podujatie je politické, spoločenské, kultúrne alebo športové podujatie,

ktoré spĺňa najmenej dve z týchto podmienok:

a) jeho výsledok má osobitný a všeobecný ohlas a je predmetom záujmu aj tej časti verejnosti,

ktorá podujatia takého charakteru zvyčajne nesleduje,

b) má neopakovateľný kultúrny význam pre obyvateľov a osobitne sa v ňom prejavujú prvky ich

kultúrnej identity,

c) je významným medzinárodným podujatím a zúčastňuje sa na ňom štátna reprezentácia,

d) zrušené od 15.12.2009.

(2) Prístup verejnosti k významným podujatiam prostredníctvom vysielania televíznej

programovej služby zabezpečí rada v spolupráci s ministerstvom kultúry a Ministerstvom

školstva Slovenskej republiky, s nositeľmi práv a vysielateľmi vypracovaním zoznamu takých

podujatí. Zoznam podujatí rada, po jeho odsúhlasení Komisiou, oznámi prostredníctvom svojej

internetovej stránky, na svojej úradnej tabuli v mieste svojho sídla a doručí ho dotknutým

vysielateľom.

(3) Rada zostaví zoznam všetkých vysielateľov, v ktorom sú vysielatelia vzhľadom na

osobitné prvky, povahu alebo technické parametre svojho vysielania zaradení do skupiny

a) vysielateľov, ktorých spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup

viac ako 80% obyvateľov, alebo

b) vysielateľov s obmedzeným prístupom verejnosti.

(4) Zaradenie vysielateľa do skupiny podľa odseku 3 určí rada v udelenej licencii.

"(5) Vysielateľ zaradený do skupiny podľa odseku 3 písm. b), ktorý získa výhradné právo

na vysielanie významného podujatia, je povinný umožniť podstatnej časti verejnosti

prostredníctvom vysielateľa zaradeného do skupiny podľa odseku 3 písm. a) za spravodlivých,

primeraných a nediskriminujúcich trhových podmienok sledovanie významného podujatia bez

zaplatenia osobitného poplatku spôsobom, aký určí rada v zozname podľa odseku 2; podstatnou

časťou verejnosti sa na účely tohto zákona rozumie viac ako 80% obyvateľov.

(6) Vysielateľ zaradený do skupiny podľa odseku 3 písm. b), ktorý získa výhradné právo

na vysielanie významného podujatia, je najmä povinný informovať všetkých vysielateľov

zaradených do skupiny podľa odseku 3 písm. a) o ich možnosti odvysielať významné podujatie.

Táto informácia musí byť poskytnutá v dostatočnom časovom predstihu pred konaním podujatia

a musí obsahovať údaje o podujatí, najmä mieste a čase jeho konania a cene, ktorú vysielateľ

požaduje.

(7) Vysielateľ zaradený do skupiny podľa odseku 3 písm. b), ktorý získal výhradné právo

na vysielanie významného podujatia, je oprávnený toto podujatie odvysielať až po uzavretí

dohody o zabezpečení prístupu verejnosti k danému významnému podujatiu podľa odseku 5 s

aspoň jedným vysielateľom zaradeným do skupiny podľa odseku 3 písm. a) alebo po tom, čo

žiaden z vysielateľov zaradených do skupiny podľa odseku 3 písm. a) nepredložil v lehote 14 dní

od doručenia informácie podľa odseku 6 písomný návrh na odvysielanie tohto podujatia za

podmienok uvedených v informácii o možnosti odvysielať významné podujatie podľa odseku 6.

Ak takýto písomný návrh na odvysielanie významného podujatia predloží viacero vysielateľov, je

vysielateľ, ktorý získal výhradné právo na vysielanie významného podujatia, povinný umožniť

odvysielanie tohto podujatia aspoň jednému z nich.".

(8) Zoznam podujatí, ktoré za významné vyhlásil niektorý z členských štátov Európskej

únie alebo niektorý z členských štátov Rady Európy, a ktorý bol zverejnený v Úradnom vestníku

Európskych spoločenstiev alebo v informačnom orgáne Rady Európy, zverejní rada

prostredníctvom svojej internetovej stránky, na svojej úradnej tabuli v mieste svojho sídla a

doručí ho dotknutým vysielateľom.

(9) Ak vysielateľ televíznej programovej služby nadobudne práva na vysielanie podujatí,

ktoré sú na zozname významných podujatí niektorého z členských štátov Rady Európy alebo

členských štátov Európskej únie, je povinný uplatňovať ich v súlade s pravidlami tohto členského

štátu a takým spôsobom, že neznemožní podstatnej časti verejnosti tohto členského štátu sledovať

ich v priamom prenose alebo zo záznamu.

 

ÔSMA ČASŤ

MEDIÁLNA KOMERČNÁ KOMUNIKÁCIA

 

§ 31a

Mediálna komerčná komunikácia

 

(1) Mediálna komerčná komunikácia je na účely tohto zákona zvuková, obrazová alebo

zvukovo-obrazová informácia, ktorá priamo alebo nepriamo propaguje tovar, služby alebo dobrú

povesť fyzickej osoby alebo právnickej osoby vykonávajúcej hospodársku činnosť a

a) je poskytovaná ako súčasť programu alebo program sprevádza za odplatu alebo za podobnú

protihodnotu alebo na účely vlastnej propagácie alebo

b) je programovou službou určenou výhradne na reklamu a telenákup alebo programovou

službou určenou výhradne na vlastnú propagáciu.

(2) Mediálna komerčná komunikácia zahŕňa najmä reklamu, telenákup, sponzorovanie,

umiestňovanie produktov, programovú službu určenú výhradne na reklamu a telenákup,

programovú službu určenú výhradne na vlastnú propagáciu a dlhšie reklamné oznámenie podľa §

35 ods. 8.

(3) Skrytá mediálna komerčná komunikácia je zvuková, obrazová alebo zvukovoobrazová

informácia, ktorá priamo alebo nepriamo propaguje tovar, služby, ochrannú známku,

obchodné meno alebo aktivity fyzickej osoby alebo právnickej osoby vykonávajúcej hospodársku

činnosť, ak vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie túto

informáciu v rámci programu zámerne využíva na propagačné účely a mohla by vzhľadom na

svoju povahu uviesť verejnosť do omylu o podstate tejto informácie. Táto informácia sa považuje

za zámernú najmä vtedy, ak sa uskutočňuje za odplatu alebo za inú protihodnotu.

(4) Skrytá mediálna komerčná komunikácia je zakázaná.

(5) Mediálna komerčná komunikácia musí byť zreteľne rozoznateľná od iných zložiek

programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.

(6) Mediálna komerčná komunikácia využívajúca podprahové vnímanie človeka sa

zakazuje.

(7) Mediálna komerčná komunikácia nesmie

a) porušovať slobodu a rovnosť v dôstojnosti a právach ľudí,

b) obsahovať a podporovať diskrimináciu na základe pohlavia, rasy, farby pleti, veku, jazyka,

sexuálnej orientácie, zdravotného postihnutia, náboženstva alebo viery, národného alebo

sociálneho pôvodu alebo príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine,

c) nabádať na konanie, ktorým sa poškodzuje alebo ohrozuje zdravie alebo bezpečnosť,

d) nabádať na konanie, ktorým sa hrubo poškodzuje životné prostredie.

(8) Mediálna komerčná komunikácia týkajúca sa cigariet a iných tabakových výrobkov sa

zakazuje. Obchádzanie tohto zákazu prostredníctvom používania značkových názvov,

ochranných známok, emblémov alebo iných výrazných znakov týchto výrobkov sa zakazuje.

(9) Mediálna komerčná komunikácia týkajúca sa alkoholických nápojov

a) sa nesmie zameriavať na maloletých,

b) nesmie nabádať na nestriedme požívanie alkoholických nápojov.

(10) Mediálna komerčná komunikácia týkajúca sa liekov, ktoré sú dostupné len na

lekársky predpis, a zdravotných výkonov uhrádzaných na základe verejného zdravotného

poistenia podľa osobitných predpisov 32) sa zakazuje.

(11) Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný

zabezpečiť, aby mediálna komerčná komunikácia nemohla spôsobiť fyzickú alebo morálnu ujmu

maloletým, a preto mediálna komerčná komunikácia nesmie

a) priamo vyzývať maloletých na zakúpenie alebo požičanie tovaru alebo služby tak, že zneužijú

ich neskúsenosť a dôverčivosť,

b) priamo nabádať maloletých, aby presviedčali svojich rodičov alebo iné osoby o potrebe kúpiť

im ponúkané výrobky alebo služby,

c) zneužívať osobitnú dôveru maloletých voči rodičom, učiteľom alebo iným osobám alebo

d) bezdôvodne zobrazovať maloletých v nebezpečných situáciách.

 

§ 32

Reklama a telenákup

 

(1) Reklama na účely tohto zákona je akékoľvek verejné oznámenie vysielané za odplatu

alebo inú podobnú protihodnotu vrátane vlastnej propagácie, ktorého zámerom je podporiť

predaj, nákup alebo nájom tovaru alebo služieb vrátane nehnuteľností, práv a záväzkov alebo

dosiahnuť iný účinok sledovaný objednávateľom reklamy alebo vysielateľom.

(2) Telenákup na účely tohto zákona je priama ponuka vysielaná verejnosti s cieľom

poskytnúť tovar alebo služby vrátane nehnuteľností, práv a záväzkov za odplatu. Telenákup môže

mať formu

a) telenákupného šotu,

b) telenákupného pásma v trvaní aspoň 15 minút,

c) zrušené od 15.12.2009.

(3) Šot na účely tohto zákona je krátke reklamné alebo telenákupné oznámenie zaradené

do reklamného bloku alebo do telenákupného pásma.

(4) Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby ním vysielaná reklama a telenákup

a) boli čestné a slušné,

b) nepoškodzovali záujmy spotrebiteľov a nezneužívali dôveru spotrebiteľov,

c) určené maloletým alebo s účasťou maloletých neobsahovali nič, čo by mohlo poškodiť ich

záujmy a čo by nezohľadňovalo ich osobitnú vnímavosť.

(5) Vysielaná reklama a telenákup nesmú nabádať maloletých na nákup tovarov, ktorých

predaj sa týmto osobám zakazuje podľa osobitných predpisov. 29)

(6) Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby sa v čase od 6.00 h do 22.00 h nevysielali

reklamy a telenákup na erotické služby, erotický tovar a erotické audiotextové služby.

(7) Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby ním vysielaný telenákup neobsahoval výzvy

určené maloletým na objednávku, predaj alebo nájom tovarov alebo služieb.

(8) Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby objednávateľ reklamy a telenákupu nemohol

nijakým spôsobom uplatňovať vplyv na obsah programov vo vysielaní alebo na programovú

skladbu vysielania.

(9) Vysielanie politickej reklamy a reklamy propagujúcej náboženstvo alebo ateizmus sa

zakazuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 30)

(10) Politická reklama na účely tohto zákona je verejné oznámenie určené na

a) podporu politickej strany, politického hnutia, člena strany alebo člena hnutia alebo kandidáta,

prípadne v ich prospech pri volebnej kampani alebo pri referendovej kampani,

b) popularizáciu názvu, značky alebo hesiel politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta.

(11) Ustanovenie odseku 9 sa nevzťahuje na vysielanie prostredníctvom internetu.

(12) zrušený od 15.12.2009.

(13) zrušený od 15.12.2009.

 

§ 33

Obmedzenie vysielania reklamy a telenákupu na niektoré výrobky

 

(1) Vysielanie reklamy a telenákupu na alkoholické nápoje okrem piva a vína v čase od

6.00 h do 22.00 h sa zakazuje. Vysielanie reklamy a telenákupu na víno v čase od 6.00 h do 20.00

h sa zakazuje.

(2) Vysielaná reklama a telenákup na alkoholické nápoje nesmú

a) zobrazovať maloletých, ako tieto nápoje požívajú,

b) spájať spotrebu alkoholických nápojov so zvýšením fyzickej výkonnosti alebo s riadením

motorového vozidla,

c) tvrdiť, že alkoholické nápoje majú liečebné vlastnosti, povzbudzujúci alebo utišujúci účinok

alebo že pomáhajú riešiť osobné problémy,

d) vytvárať dojem, že konzumácia alkoholu prispieva k spoločenskému a sexuálnemu úspechu,

e) nabádať na nestriedme požívanie alkoholických nápojov alebo prezentovať abstinenciu alebo

triezvosť ako nedostatok,

f) zdôrazňovať obsah alkoholu v nápoji ako znak jeho kvality.

(3) Vysielanie reklamy na lieky obsahujúce omamné, psychotropné a iné návykové látky

31) sa zakazuje.

(4) Vysielaná reklama na lieky okrem liekov podľa odseku 3 a § 31a ods. 10 musí byť

rozoznateľná, nezaujatá, pravdivá a overiteľná a musí zodpovedať požiadavke ochrany

jednotlivca pred poškodením. Reklama musí obsahovať

a) jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku

obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov liekov pribalenej k lieku,

b) odporúčanie poradiť sa o použití lieku s osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať lieky.

(5) Vysielaná reklama na lieky ďalej nesmie

a) byť určená maloletým,

b) prirovnávať liek k potravinám alebo ku kozmetickým výrobkom,

c) propagovať účinky lieku poukazovaním na výsledky dosiahnuté u konkrétnych osôb,

d) obsahovať odporúčanie vedcov, lekárov alebo známych osobností, ktorých popularita by

mohla nabádať na použitie lieku.

(6) Vysielanie reklamy a telenákupu na zbrane a strelivo 33) sa zakazuje.

(7) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na vysielanie prostredníctvom internetu.

 

§ 34

Forma a spôsob uvádzania reklamy a telenákupu

 

(1) Vysielanie reklamy a telenákupu musí byť rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných

častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby; vo

vysielaní rozhlasovej programovej služby sa použijú na oddelenie zvukové prostriedky a vo

vysielaní televíznej programovej služby zvukovo-obrazové alebo priestorové prostriedky.

(2) Vo vysielaní televíznej programovej služby sa reklama a telenákup vysielajú v

blokoch a oddelene od iných častí tejto programovej služby. Vysielanie samostatných

reklamných a telenákupných šotov je povolené vo vysielaní športových udalostí, v ostatných

prípadoch je povolené iba výnimočne.

(3) Vysielaná reklama a telenákup nesmú byť vysielané takým spôsobom, že zvuková

intenzita ich vysielania je vyššia ako zvuková intenzita zložiek programovej služby vysielaných v

čase predchádzajúcom vysielaniu reklamy alebo telenákupu, ako aj v čase tesne nasledujúcom po

ich odvysielaní. Takýto spôsob vysielania sa použije aj pri vysielaní zvukovo-obrazových

prostriedkov oddeľujúcich reklamu alebo telenákup od iných častí programovej služby podľa

odseku 1.

(4) Vo vysielaní programovej služby nesmú v reklame ani v telenákupe účinkovať

hlásatelia, moderátori a redaktori spravodajských a politickopublicistických programov, a to ani v

obraze, ani vo zvuku.

(5) Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na vysielanie prostredníctvom internetu.

 

§ 35

Zaraďovanie reklamy a telenákupu do vysielania

 

(1) Reklama a telenákup sa zaraďujú do vysielania medzi jednotlivé programy.

(2) V programoch zložených zo samostatných častí alebo pri prenose športových a

podobne štruktúrovaných podujatí a predstavení s prestávkami sa reklamné šoty a telenákupné

šoty zaraďujú iba medzi jednotlivé časti alebo počas prestávok.

(3) Pri vysielaní spravodajského programu alebo audiovizuálneho diela, 34) okrem

seriálu, série, dokumentárneho filmu, programu pre maloletých a bohoslužieb, sa povoľuje jedno

prerušenie zaradením reklamy alebo telenákupu na každý 30-minútový časový úsek, a to aj v

prípade, ak plánované trvanie tohto spravodajského programu alebo audiovizuálneho diela

nepresahuje 30 minút; pri vysielaní seriálu, série a dokumentárneho filmu sa povoľuje prerušenie

zaradením reklamy alebo telenákupu bez ohľadu na ich trvanie.

(4) Pri vysielaní programov pre maloletých, ktorých trvanie presahuje 30 minút, sa

povoľuje jedno prerušenie zaradením reklamy alebo telenákupu na každý 30-minútový časový

úsek.

(5) Vysielanie bohoslužieb sa nesmie prerušovať zaradením reklamy alebo telenákupu.

(6) Vysielateľ s licenciou môže zaradiť reklamné šoty a telenákupné šoty aj počas

vysielania programov, ak sa tým nenaruší celistvosť, hodnota a charakter programu vrátane jeho

prirodzených vnútorných prestávok pri dodržaní práv nositeľov práv 35) a za podmienok

ustanovených v odsekoch 3 až 5. Vysielateľ televíznej programovej služby na základe zákona

nesmie zaraďovať reklamu ani telenákup počas vysielania programov.

(7) Ustanovenia odsekov 1 až 4 a 6 sa nevzťahujú na rozhlasovú programovú službu

vysielateľov s licenciou. Vysielanie spravodajského a náboženského programu, programu pre

maloletých a bohoslužieb sa nesmie prerušovať zaradením reklamy ani telenákupu.

(8) Vysielateľ s licenciou vysielajúci rozhlasovú programovú službu môže vysielať dlhšie

reklamné oznámenie spracované do podoby programu informačného charakteru, ktorý podporuje

predaj, nákup alebo nájom tovarov alebo služieb. Začiatok aj koniec vysielania takého programu

je vysielateľ povinný zreteľne oddeliť slovným upozornením na charakter tohto vysielania; na

dlhšie reklamné oznámenia sa vzťahuje ustanovenie § 37 ods. 1.

(9) Ustanovenia odsekov 1 až 4 a 6 sa nevzťahujú na rozhlasovú programovú službu

vysielateľa na základe zákona; jeho vysielanie spravodajských, politickopublicistických a

náboženských programov, umeleckých programov a programov pre maloletých, literárnodramatických

programov a bohoslužieb sa nesmie prerušiť zaradením reklamy ani telenákupu.

 

§ 36

Časový rozsah vysielanej reklamy a telenákupu vo vysielaní televíznej programovej služby

 

(1) Časový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní televíznej programovej služby

vysielateľa na základe zákona nesmie spolu presiahnuť 0,5% denného vysielacieho času. Tento

časový rozsah sa môže zvýšiť až na 2,5% denného vysielacieho času, a to o čas vyhradený

telenákupným šotom. Obmedzenie podľa prvej vety sa nevzťahuje na vysielanie reklamy v

priamom spojení s vysielaním športovej alebo kultúrnej udalosti, pri ktorej je vysielanie reklamy

nevyhnutnou podmienkou pre nadobudnutie práv k televíznemu vysielaniu športovej alebo

kultúrnej udalosti. Vysielanie reklamy v priamom spojení s vysielaním športovej alebo kultúrnej

udalosti podľa predchádzajúcej vety nesmie vo vysielaní všetkých televíznych programových

služieb vysielateľa na základe zákona spolu presiahnuť 15% denného vysielacieho času.

(2) Vysielací čas vyhradený reklamným šotom a telenákupným šotom počas jednej celej

hodiny nesmie presiahnuť 20% (12 min). Vysielací čas vyhradený reklame v čase od 19.00 h do

22.00 h nesmie presiahnuť u vysielateľa na základe zákona osem minút počas jednej celej

hodiny.

(3) Pri vysielaní telenákupného pásma vysielateľom s licenciou sa neuplatňujú

obmedzenia podľa odseku 2.

(4) Telenákupné pásma musia byť zreteľne oddelené od iných častí programovej služby

obrazovými a zvukovými prostriedkami a musia byť takto výslovne označené.

 

§ 37

Časový rozsah vysielanej reklamy a telenákupu vo vysielaní rozhlasovej programovej služby

 

(1) Časový rozsah vysielanej reklamy a telenákupu vo vysielaní rozhlasovej programovej

služby vysielateľa s licenciou nesmie presiahnuť 20% denného vysielacieho času.

(2) Časový rozsah vysielanej reklamy a telenákupu vo vysielaní rozhlasovej programovej

služby vysielateľa na základe zákona nesmie presiahnuť 3% jej denného vysielacieho času.

Celkový časový rozsah vysielanej reklamy a telenákupu nesmie vo vysielaní všetkých

rozhlasových programových služieb vysielateľa na základe zákona spolu presiahnuť časový

rozsah podľa odseku 1.

 

§ 37a

Výnimky z časového rozsahu vysielanej reklamy a telenákupu

 

(1) Do vysielacieho času vyhradeného reklame sa na účely § 36 a 37 nezapočítava čas

venovaný

a) vlastnej propagácii vrátane oznámení vysielateľa o vlastnom programe,

b) charitatívnym výzvam,

c) oznamom vo verejnom záujme vysielaným bezplatne,

d) politickej reklame, ak je vysielaná bezplatne alebo v čase podľa osobitného predpisu, 35a)

e) označeniu sponzora programu vysielaného podľa § 38 ods. 2 a označeniu umiestňovania

produktov podľa § 39a ods. 5 písm. d).

(2) Vlastná propagácia na účely tohto zákona je činnosť vysielateľa určená na získanie a

udržanie pozornosti verejnosti na vlastné vysielanie, programy, tovary alebo služby, priamo

spojené s vysielaním a programami; za vlastnú propagáciu sa nepovažuje oznámenie vysielateľa,

ktorým informuje verejnosť o vlastnom programe.

(3) Charitatívna výzva na účely tohto zákona je výzva vysielaná vysielateľom bezplatne

alebo bez poskytnutia inej protihodnoty, ktorá obsahuje žiadosť o pomoc pre fyzickú osobu,

skupinu fyzických osôb, sociálne či charitatívne organizácie alebo nadácie založené na podporu

takých cieľov.

(4) Oznam vo verejnom záujme na účely tohto zákona je krátky oznam nepolitického

subjektu zameraný na šírenie osvety, najmä v oblasti zvyšovania právneho vedomia, bezpečnosti

na cestách alebo ochrany spotrebiteľa, zdravia, prírody, životného prostredia či kultúrneho

dedičstva.

 

§ 38

Sponzorovanie

 

(1) Sponzorovanie na účely tohto zákona je plnenie určené na priame alebo nepriame

financovanie programu, programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie

s cieľom propagovať názov alebo obchodné meno, ochrannú známku, dobrú povesť, tovary alebo

aktivity právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá také plnenie poskytla. Sponzorovanie nie je

plnenie podľa prvej vety, ktoré poskytla právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je

vysielateľom alebo poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo tento

program vyrobila.

(2) Ak je program alebo séria programov čiastočne alebo ako celok sponzorovaný, musí byť

vysielateľom a poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie zreteľne

označený názvom, ak ide o právnickú osobu, obchodným menom alebo menom a priezviskom,

ak ide o fyzickú osobu, ktorá plnenie poskytla, na začiatku programu a na konci programu.

Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie môže na začiatku

programu a na konci programu namiesto označenia podľa prvej vety označiť sponzorovaný

program alebo sériu programov logom sponzora alebo odkazom na výrobok alebo službu

sponzora.

(3) Sponzor nesmie ovplyvňovať obsah sponzorovaného programu, programovej služby a

audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ani čas zaradenia sponzorovaných programov,

spôsobom, ktorý by mal dosah na redakčnú zodpovednosť alebo redakčnú nezávislosť vysielateľa

alebo poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.

(4) Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný

zabezpečiť, aby sponzorovaný program, sponzorovaná programová služba alebo sponzorovaná

audiovizuálna mediálna služba na požiadanie priamo nepodporovala predaj, nákup ani prenájom

tovarov alebo služieb sponzora alebo tretej osoby, a to najmä osobitnými propagačnými

zmienkami o uvedených tovaroch či službách v týchto programoch, programovej službe alebo

v audiovizuálnych mediálnych službách na požiadanie.

(5) Na označenie sponzora podľa odseku 2 sa vo vysielaní programovej služby primerane

vzťahuje § 34 ods. 3 a 5.

(6) Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie musí

zabezpečiť, aby bola verejnosť zreteľne informovaná o sponzorovaní programovej služby

alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.

 

§ 39

Obmedzenia sponzorovania

 

(1) Sponzorom programu alebo programovej služby nesmie byť právnická osoba ani

fyzická osoba, ktorej hlavnou činnosťou je výroba, predaj alebo nájom tovarov, alebo

poskytovanie služieb, ktorých reklama sa zakazuje podľa § 33 ods. 3 a 6. Osoba, ktorej hlavnou

činnosťou je výroba, predaj alebo nájom tovarov, alebo poskytovanie služieb, ktorých reklama sa

obmedzuje podľa § 33 ods. 1 a § 32 ods. 6, nesmie byť sponzorom programu alebo programovej

služby vysielanej počas tohto obmedzenia.

(2) Hlavnou činnosťou na účely tohto zákona sa rozumie činnosť, z ktorej podiel príjmov

je viac ako 51% celkových príjmov právnickej osoby alebo fyzickej osoby; túto činnosť má

zapísanú v predmete podnikania v obchodnom registri a touto činnosťou je osoba verejnosti

známa.

(3) Program, programová služba alebo audiovizuálna mediálna služba na požiadanie

sponzorované právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá sa zaoberá výrobou alebo

predajom liekov alebo poskytovaním zdravotných výkonov, môže podporovať názov alebo dobré

meno podniku; nesmie však podporovať predaj liekov viazaný na lekársky predpis a

poskytovanie zdravotných výkonov uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia

podľa osobitného predpisu. 32)

(4) Sponzorovanie spravodajských programov a programov politickej publicistiky sa

zakazuje. Výnimku tvoria programy, ktoré obsahujú výhradne informácie o počasí, dopravnej

situácii alebo o športe.

(5) Sponzorovanie doplnkového vysielania sa vo vysielaní televíznej programovej služby

zakazuje.

(6) Sponzorovanie doplnkového vysielania okrem oznamov o aktuálnom čase sa vo

vysielaní rozhlasovej programovej služby zakazuje; na sponzorovanie oznamov o aktuálnom čase

sa primerane vzťahujú odseky 1 až 3, 7 a § 38.

(7) Sponzorom programu, programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na

požiadanie nesmie byť právnická osoba ani fyzická osoba, ktorej hlavnou činnosťou je výroba

alebo predaj cigariet alebo iných tabakových výrobkov.

 

§ 39a

Umiestňovanie produktov

 

(1) Umiestňovanie produktov je zvuková, obrazová alebo zvukovo-obrazová informácia o

tovare, službe alebo ochrannej známke, zaradená do programu za odplatu alebo inú podobnú

protihodnotu.

(2) Umiestňovanie produktov je povolené iba za podmienok ustanovených týmto

zákonom.

(3) Umiestňovanie produktov je povolené v prípade bezodplatného poskytnutia určitého

tovaru alebo služby, najmä rekvizity alebo ceny v súťaži. Týmto nie sú dotknuté podmienky

ustanovené v odseku 5.

(4) Iné ako bezodplatné umiestňovanie produktov podľa odseku 3 je povolené v

kinematografických dielach, filmoch, seriáloch, v športových programoch a zábavných

programoch.

(5) Umiestňovanie produktov podľa odsekov 3 a 4 je povolené v programoch, ktoré

spĺňajú tieto požiadavky:

a) ich obsah ani zaradenie do programovej služby nie sú ovplyvnené takým spôsobom, ktorý by

mal dosah na redakčnú zodpovednosť alebo redakčnú nezávislosť vysielateľa alebo

poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,

b) priamo nepodporujú nákup, predaj alebo prenájom tovaru alebo služieb, najmä osobitnými

odkazmi na tieto tovary alebo služby,

c) nepripisujú neprimeranú dôležitosť príslušnému tovaru alebo službe,

d) verejnosť je zreteľne informovaná o existencii umiestňovania produktov označením na

začiatku a na konci programu, ako aj pri pokračovaní programu po prerušení mediálnou

komerčnou komunikáciou. To sa nevzťahuje na program, ktorého výroba nebola objednaná alebo

ktorý nebol vyrobený vysielateľom alebo poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na

požiadanie, ktorý tento program vysiela alebo poskytuje.

(6) Umiestňovanie produktov v programoch pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov

36) sa zakazuje.

(7) Umiestňovanie produktov je v spojitosti s fyzickou osobou alebo právnickou osobou,

ktorej hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj cigariet alebo iných tabakových výrobkov,

zakázané.

 

DEVIATA ČASŤ

PROGRAMOVÁ SLUŽBA URČENÁ VÝHRADNE NA VLASTNÚ PROPAGÁCIU,

REKLAMU A TELENÁKUP

 

§ 40

Programová služba určená výhradne na vlastnú propagáciu

 

Na vysielanie programovej služby určenej výhradne na vlastnú propagáciu sa uplatňujú

príslušné ustanovenia prvej, tretej, piatej, ôsmej, desiatej, jedenástej, trinástej a štrnástej časti. Iné

formy reklamy v rámci tejto programovej služby sú prípustné len v rámci časového rozsahu pre

reklamu ustanoveného v § 36 ods. 2.

 

§ 41

Programová služba určená výhradne na reklamu a telenákup

 

Na vysielanie programovej služby určenej výhradne na vysielanie reklamy a telenákupu

sa uplatňujú príslušné ustanovenia prvej, tretej, štvrtej, piatej, ôsmej, desiatej, jedenástej, trinástej

a štrnástej časti. Ustanovenie § 36 ods. 2 sa nepoužije.

 

DESIATA ČASŤ

PLURALITA INFORMÁCIÍ A PRIEHĽADNOSŤ MAJETKOVÝCH A

PERSONÁLNYCH VZŤAHOV VO VYSIELANÍ

 

Zabezpečenie plurality informácií

§ 42

 

(1) Vydavateľ periodickej tlače 11) vydávanej najmenej päťkrát do týždňa a verejne

rozširovanej najmenej na polovici územia Slovenskej republiky nesmie byť súčasne vysielateľom

s licenciou na multiregionálne vysielanie alebo celoplošné vysielanie.

(2) Jedna právnická osoba alebo jedna fyzická osoba nesmie byť majetkovo prepojená s

viac ako jedným vysielateľom s licenciou na multiregionálne alebo celoplošné vysielanie

rozhlasovej programovej služby alebo s jedným vysielateľom s licenciou na multiregionálne

alebo celoplošné vysielanie televíznej programovej služby; súčasne nesmie byť majetkovo

prepojená s vydavateľom celoštátnej periodickej tlače. 11)

(3) Jedna právnická osoba alebo jedna fyzická osoba môže byť majetkovo prepojená s

viacerými vysielateľmi s licenciou na lokálne vysielanie rozhlasovej programovej služby alebo

na regionálne vysielanie rozhlasovej programovej služby alebo s viacerými vysielateľmi s

licenciou na lokálne vysielanie televíznej programovej služby alebo regionálne vysielanie

televíznej programovej služby len vtedy, ak vysielanie všetkých takých vysielateľov, s ktorými je

táto osoba majetkovo prepojená, môže prijímať najviac 50% celkového počtu obyvateľov.

(4) Vysielatelia môžu vytvoriť programovú sieť v takom rozsahu, aby ju mohlo prijímať

najviac 50% celkového počtu obyvateľov.

 

§ 43

 

Majetkové prepojenie a personálne prepojenie vysielateľa rozhlasovej programovej

služby a vysielateľa televíznej programovej služby navzájom alebo s vydavateľom celoštátnej

periodickej tlače 11) sa zakazuje.

 

§ 44

 

(1) Vysielateľ je povinný na požiadanie predložiť rade na posúdenie doklady a údaje

potrebné na preukázanie plnenia podmienok ustanovených v § 42 a 43.

(2) Ak sa preukáže, že vysielateľ nespĺňa podmienky ustanovené v § 42 alebo v § 43, rada

určí vysielateľovi primeranú lehotu na nápravu. Ak v určenej lehote nenastane náprava, rada

odníme vysielateľovi licenciu.

 

JEDENÁSTA ČASŤ

KONANIE O UDELENIE LICENCIE

 

§ 45

Podmienky na udelenie licencie

 

(1) Jednej právnickej osobe alebo jednej fyzickej osobe možno udeliť len jednu licenciu

na vysielanie televíznej programovej služby alebo jednu licenciu na vysielanie rozhlasovej

programovej služby. Táto podmienka neplatí pre udelenie licencie na vysielanie televíznej

programovej služby, ktorá je monotypovou programovou službou.

(2) Právnickej osobe možno udeliť licenciu, ak má právnu formu obchodnej spoločnosti,

má sídlo na území Slovenskej republiky alebo má na území Slovenskej republiky umiestnenú

organizačnú zložku svojho podniku a je zapísaná do obchodného registra; ak má táto právnická

osoba právnu formu akciovej spoločnosti, musia jej akcie znieť na meno a musia byť evidované

centrálnym depozitárom alebo ich majitelia musia byť zapísaní v zozname akcionárov u

centrálneho depozitára.

(3) Fyzickej osobe možno udeliť licenciu, ak má trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt na

území Slovenskej republiky a má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu; ak sa fyzickej

osobe udelila licencia, je povinná zapísať sa do obchodného registra.

(4) Na udelenie licencie nie je právny nárok.

(5) Licencia sa udeľuje na

a) osem rokov na vysielanie rozhlasovej programovej služby,

b) 12 rokov na vysielanie televíznej programovej služby.

(6) Licenciu možno udeliť aj na kratší čas, ako je uvedené v odseku 5, ak

a) o to žiadateľ o licenciu požiada,

b) je to nevyhnutné na dodržanie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská

republika viazaná,

c) je to nevyhnutné na účelné využitie frekvenčného spektra.

(7) Konanie o udelenie licencie sa začína odo dňa podania žiadosti; konanie o udelenie

licencie na terestriálne vysielanie sa začína z podnetu rady.

(8) Účastníkom konania o udelenie licencie je ten, kto žiada o licenciu.

(9) Samostatnú licenciu na doplnkovú obsahovú službu 37) nie je možné udeliť.

 

§ 46

Žiadosť o licenciu

 

(1) Žiadosť o licenciu obsahuje tieto údaje:

a) obchodný názov, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, alebo dátum vzniku, sídlo a právnu

formu obchodnej spoločnosti, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba; ak je žiadateľom o

licenciu právnická osoba so sídlom v zahraničí, uvedie tieto údaje spolu s údajmi o organizačnej

zložke svojho podniku umiestnenej na území Slovenskej republiky,

b) meno a priezvisko, rodné číslo, štátne občianstvo, trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt, ak je

žiadateľom o licenciu fyzická osoba,

c) údaje podľa písmen a) a b) o všetkých spoločníkoch alebo akcionároch a o osobách, ktoré sú

štatutárnym zástupcom alebo členom štatutárneho alebo kontrolného orgánu, ak je žiadateľom o

licenciu právnická osoba,

d) údaje o základnom imaní a vkladoch všetkých spoločníkov a o ich obchodných podieloch

vrátane určenia druhu a peňažného ocenenia nepeňažných vkladov alebo o rozdelení akcií medzi

akcionárov, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba,

e) údaje a doklady o finančných zdrojoch, ktoré má žiadateľ o licenciu k dispozícii na vysielanie,

f) údaje o predpokladanom časovom a územnom rozsahu vysielania,

g) navrhovaný spôsob technického a organizačného zabezpečenia vysielania,

h) navrhované označenie programovej služby (názov stanice),

i) navrhovanú programovú skladbu vysielania vrátane údajov o častiach programovej služby,

ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov,

j) špecifikáciu programových typov,

k) navrhovaný podiel celkového vysielacieho času vyhradeného programom vo verejnom záujme,

l) navrhovanú sumu alebo podiel výdavkov, ktoré žiadateľ o licenciu na vysielanie televíznej

programovej služby použije každoročne na výrobu programov vo verejnom záujme,

m) špecifikáciu doplnkovej obsahovej služby,

n) zrušené od 31.5.2007.

(2) K žiadosti o licenciu žiadateľ o licenciu priloží

a) zakladateľskú zmluvu, spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu žiadateľa o licenciu,

stanovy spoločnosti; ak ide o akciovú spoločnosť, priloží zoznam akcionárov platný ku dňu

podania žiadosti od centrálneho depozitára,

b) výpis z obchodného registra, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba; ak je žiadateľom o

licenciu zahraničná právnická osoba, priloží dokument obdobného charakteru a výpis z

obchodného registra o organizačnej zložke svojho podniku umiestnenej na území Slovenskej

republiky; výpis z obchodného registra nesmie byť starší ako 30 dní,

c) výpis z evidencie registra trestov, ak je žiadateľom o licenciu fyzická osoba; výpis z evidencie

registra trestov nesmie byť starší ako tri mesiace,

d) doklad o trvalom pobyte alebo dlhodobom pobyte, ak je žiadateľom o licenciu fyzická osoba,

e) doklady preukazujúce skutočnú možnosť získania prostriedkov uvedených v odseku 1 písm.

e), ich pôvod a zloženie,

f) doklady preukazujúce technické a organizačné predpoklady žiadateľa o licenciu na riadne

začatie vysielania a na jeho ďalšie uskutočňovanie,

g) účtovnú závierku za posledné zdaňovacie obdobie overenú audítorom podľa osobitného

predpisu, 38) ak je žiadateľ o licenciu vysielateľom,

h) potvrdenie príslušného orgánu, že žiadateľ o licenciu nemá v evidencii miestne príslušného

správcu dane daňové nedoplatky; potvrdenie nesmie byť staršie ako 60 dní,

i) potvrdenie príslušného orgánu, že žiadateľ o licenciu nemá splatné nedoplatky na zdravotnom

poistení, na sociálnom poistení alebo na príspevku do fondu zamestnanosti; potvrdenie nesmie

byť staršie ako 60 dní,

j) čestné vyhlásenie žiadateľa o licenciu, že všetky údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 1 sú

aktuálne a pravdivé,

k) čestné vyhlásenie žiadateľa o licenciu, že doklady priložené k žiadosti sú aktuálne a úplné.

(3) Ak je žiadateľ o licenciu vysielateľom v Slovenskej republike alebo v zahraničí alebo

je majetkovo prepojený s vysielateľom v Slovenskej republike alebo v zahraničí, je povinný

uviesť do žiadosti podľa odseku 1 údaje aj o týchto činnostiach a doplniť doklady podľa odseku

2. Rovnakú povinnosť má žiadateľ o licenciu, ktorý je vydavateľom periodickej tlače alebo

majiteľom tlačovej agentúry v Slovenskej republike alebo v zahraničí, alebo je majetkovo

prepojený s vydavateľom periodickej tlače alebo s tlačovou agentúrou v Slovenskej republike

alebo v zahraničí.

(4) Žiadateľ o licenciu je povinný počas licenčného konania oznámiť rade všetky zmeny

údajov uvádzaných v žiadosti alebo údajov obsiahnutých v priložených dokladoch, ktoré vznikli

po podaní žiadosti o licenciu.

(5) Doklady uvedené v odseku 2 sa musia predložiť v origináli alebo v osvedčenej

fotokópii. 39) K dokladom vystaveným v zahraničí sa musí priložiť ich úradný preklad. 40)

 

§ 47

Udeľovanie licencie

 

Pri rozhodovaní o udelení licencie je rada povinná posudzovať a prihliadať na

a) predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov,

b) priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa o licenciu,

c) priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania,

d) vyváženosť programovej skladby navrhovanej žiadateľom o licenciu vo vzťahu k existujúcej

ponuke programových služieb v oblasti vysielania na území, ktoré by malo byť týmto vysielaním

pokryté,

e) prínos žiadateľa o licenciu vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme,

f) skutočnosť, aby žiadateľ o licenciu nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu,

g) skutočnosť, aby bola zabezpečená primeraná majetková účasť slovenských osôb a ich

zastúpenie v orgánoch spoločnosti, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou

majetkovou účasťou.

 

§ 48

Udeľovanie licencie na terestriálne vysielanie

 

(1) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie rada začína z vlastného podnetu.

(2) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie na frekvenciách, na ktorých

vysiela vysielateľ s licenciou, ktorej platnosť sa skončí, rada začne

a) najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti licencie na terestriálne vysielanie rozhlasovej

programovej služby a na terestriálne celoplošné a multiregionálne vysielanie televíznej

programovej služby,

b) pri lokálnom vysielaní televíznej programovej služby a regionálnom vysielaní televíznej

programovej služby najneskôr 16 mesiacov pred skončením platnosti licencie.

(3) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sa začína odo dňa, keď rada

verejne vyhlási najmenej v dvoch celoštátnych denníkoch a na svojej úradnej tabuli v mieste

svojho sídla, ako aj na svojej internetovej stránke základné podmienky konania o udelenie

licencie na terestriálne vysielanie.

(4) V základných podmienkach konania rada určí lehotu a miesto podania žiadosti o

licenciu na terestriálne vysielanie, územný rozsah vysielania, konkrétne frekvencie a dátum

verejného vypočutia žiadateľov o licenciu.

(5) Žiadosť o licenciu na terestriálne vysielanie doručenú rade po uplynutí určenej lehoty

v základných podmienkach rada zamietne do 15 dní odo dňa jej doručenia.

(6) Účastníkmi konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sú všetci žiadatelia o

licenciu na terestriálne vysielanie, ktorých žiadosť bola rade doručená v určenej lehote.

(7) Licenciu na terestriálne vysielanie rada vydáva formou rozhodnutia, ktoré vo

výrokovej časti obsahuje ustanovenie o udelení licencie na terestriálne vysielanie jednému z

účastníkov konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie a ustanovenie o zamietnutí

žiadostí všetkých ostatných účastníkov konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. V

odôvodnení rada uvedie výsledky hodnotenia jednotlivých žiadostí o licenciu na terestriálne

vysielanie podľa splnenia kritérií určených v § 47. Rozhodnutie o udelení licencie na terestriálne

vysielanie sa doručuje všetkým účastníkom konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie.

(8) Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa primerane vzťahujú aj na konanie o zmene licencie, v

ktorom sa vysielateľovi prideľuje frekvencia.

 

§ 49

Rozhodnutie o udelení licencie

 

(1) Rada rozhodne o žiadosti o licenciu do 90 dní od začatia konania. Rada rozhodne do

180 dní od začatia konania, ak sa konanie začalo z jej podnetu.

(2) Rada žiadosť o licenciu zamietne, ak

a) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá podala žiadosť o licenciu, nespĺňa predpoklady na

účasť v licenčnom konaní podľa § 45,

b) nespĺňa náležitosti podľa § 46 ods. 1 až 3 a 5 a v lehote určenej radou nenastala náprava,

c) nespĺňa kritériá a podmienky podľa § 47, ktoré rada posudzuje a je povinná na ne prihliadať,

d) v rámci konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie vyberala z viacerých žiadateľov

o licenciu podľa § 48.

(3) Rozhodnutie o udelení licencie sa vydáva po dohode s príslušným správnym orgánom

telekomunikácií o pridelení frekvencií a ďalších technických podmienkach vysielania, ktoré

musia byť v súlade s plánmi využitia frekvencií na vysielanie rozhlasovej programovej služby a

televíznej programovej služby. Frekvenčný list je súčasťou rozhodnutia o udelení licencie.

(4) Rozhodnutie o udelení licencie obsahuje tieto náležitosti:

a) názov programovej služby,

b) údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa s licenciou alebo podiel na

hlasovacích právach vysielateľa s licenciou,

c) údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou,

d) časový rozsah a územný rozsah vysielania,

e) čas, na ktorý sa licencia udeľuje,

f) jazyk vysielania,

g) podiely programových typov,

h) podiel vysielacieho času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme,

i) špecifikáciu rozhlasovej dátovej služby pri vysielaní rozhlasovej programovej služby,

j) druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade záznam svojho vysielania [§ 16

ods. 3 písm. l)].

(5) Rozhodnutie o udelení licencie na vysielanie televíznej programovej služby okrem

náležitostí podľa odseku 4 obsahuje

a) podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený

európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi,

b) zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3,

c) podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti (§ 20

ods. 4),

d) podmienky vysielania teletextu.

(6) Rozhodnutie o udelení licencie nadobúda právoplatnosť odo dňa, keď bolo rade

doručené písomné vyhlásenie žiadateľa o licenciu, že licenciu prijíma; toto vyhlásenie nesmie

obsahovať žiadne výhrady a musí byť doručené do 30 dní po doručení rozhodnutia rady, inak

rozhodnutie o udelení licencie nenadobudne právoplatnosť a na celé konanie sa pozerá, akoby sa

nebolo uskutočnilo.

(7) Na žiadosť zakladateľa, prípadne orgánu alebo osoby oprávnenej podať návrh na zápis

právnickej osoby do obchodného registra možno vydať rozhodnutie o udelení licencie pred

zápisom do tohto registra, ak sa preukáže, že právnická osoba bola založená. Tejto osobe vzniká

oprávnenie na vysielanie najskôr odo dňa zápisu do obchodného registra. Obdobne sa postupuje

aj u osôb, ktoré nemajú sídlo na území Slovenskej republiky.

(8) Proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o licenciu môže účastník konania podať

opravný prostriedok na najvyšší súd do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady. 41)

 

§ 50

Prevod a prechod licencie

 

(1) Licencia oprávňuje vysielateľa na vysielanie v rozsahu a za podmienok v nej

určených. Práva a povinnosti vyplývajúce z licencie je vysielateľ povinný vykonávať vo

vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť.

(2) Licencia je neprevoditeľná na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, a to ani pri

predaji podniku, prípadne jeho časti. 42)

(3) Licencia neprechádza na právneho nástupcu vysielateľa s licenciou, neprechádza ani v

rámci exekúcie vykonávanej podľa osobitného predpisu, 43) súdneho výkonu rozhodnutia, 44) a

ani postupom podľa osobitného predpisu. 45)

 

§ 51

Zmena licencie

 

(1) Vysielateľ je povinný oznámiť rade všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v

žiadosti o licenciu a v dokladoch priložených k tejto žiadosti podľa § 46 ods. 1 až 3 a predložiť

doklady o nich do 15 dní od vzniku týchto zmien.

(2) Za zmenu týkajúcu sa udelenej licencie sa považuje aj smrť fyzickej osoby, ktorá bola

vysielateľom. V takom prípade oznamovacia povinnosť podľa odseku 1 prechádza na dediča

alebo na dedičov. 46) Ak z oznámenia o smrti fyzickej osoby a priložených dokladov vyplýva, že

aj po uskutočnenej zmene údajov alebo zmene okolností sú splnené podmienky na vysielanie v

súlade s udelenou licenciou, rada rozhodne, že dedič alebo dedičia sa považujú za držiteľov

licencie do uplynutia času, na ktorý bola licencia udelená, ak rada nerozhodne podľa § 53 písm.

d) inak.

(3) Na základe oznámenia podľa odseku 1 rada rozhodne podľa okolností prípadu o

zmene udelenej licencie alebo zmenu zamietne a určí termín na nápravu. Ak vysielateľ

neuskutoční nápravu, rada licenciu odníme; ustanovenie odseku 2 tým nie je dotknuté.

(4) Vysielateľ môže požiadať radu o zmenu licencie.

(5) Na základe žiadosti vysielateľa podľa odseku 4 rada rozhodne o zmene licencie alebo

žiadosť zamietne.

(6) Rada rozhodne o zmene licencie podľa odsekov 2 až 4 do 60 dní odo dňa začatia

konania.

(7) Rada môže zmeniť licenciu bez súhlasu vysielateľa, ak je to nevyhnutné na dodržanie

záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

(8) Proti rozhodnutiu, ktorým rada rozhodla o zmene licencie alebo zamietla žiadosť

vysielateľa o zmenu licencie alebo jej nevyhovela v celom rozsahu, a proti rozhodnutiu, ktorým

rada zmenila licenciu podľa odseku 7, môže vysielateľ podať opravný prostriedok na najvyšší súd

do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady. 41)

 

§ 52

Predĺženie platnosti licencie

 

(1) Vysielateľ s licenciou môže požiadať radu o predĺženie platnosti licencie, na ktorej

základe vysiela. Túto žiadosť vysielateľ s licenciou doručí rade

a) pri terestriálnom vysielaní rozhlasovej programovej služby najskôr 20 mesiacov a najneskôr 19

mesiacov pred zánikom svojej licencie,

b) pri terestriálnom celoplošnom a multiregionálnom vysielaní televíznej programovej služby

najskôr 20 mesiacov a najneskôr 19 mesiacov pred zánikom svojej licencie,

c) pri terestriálnom regionálnom a lokálnom vysielaní televíznej programovej služby najskôr 18

mesiacov a najneskôr 17 mesiacov pred zánikom platnosti svojej licencie,

d) pri vysielaní prostredníctvom iných technických prostriedkov najneskôr štyri mesiace pred

zánikom svojej licencie.

(2) Platnosť licencie možno predĺžiť iba raz, a to

a) pri vysielaní televíznej programovej služby o 12 rokov,

b) pri vysielaní rozhlasovej programovej služby o osem rokov.

(3) Pri rozhodovaní o predĺžení platnosti licencie vysielateľa s licenciou rada posudzuje

najmä

a) prínos k rozvoju kultúry a informovaniu verejnosti,

b) priehľadnosť vlastníckych vzťahov,

c) rozvoj pôvodnej tvorby,

d) prínos k rozvoju mediálneho trhu,

e) súlad činnosti vysielateľa s licenciou so zákonmi Slovenskej republiky, najmä s týmto

zákonom.

(4) Rada rozhodne o predĺžení platnosti licencie do 30 dní od podania žiadosti; na

rozhodovanie o predĺžení platnosti licencie sa primerane vzťahuje § 47.

(5) Rada platnosť licencie nepredĺži, ak

a) sa zmenil plán využitia frekvenčného spektra na vysielanie,

b) je to nevyhnutné na dodržanie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská

republika viazaná.

(6) Proti rozhodnutiu, ktorým rada zamietla žiadosť o predĺženie platnosti licencie, môže

účastník konania podať opravný prostriedok na najvyšší súd do 15 dní odo dňa doručenia

rozhodnutia rady. 41)

(7) Licencie na vysielanie televíznej programovej služby predĺžené na dobu kratšiu ako

12 rokov sa považujú za licencie na vysielanie televíznej programovej služby predĺžené na dobu

podľa odseku 2 písm. a); týmto ustanovením nie je dotknuté časové obmedzenie využívania

frekvencií podľa osobitných predpisov. 46a)

 

§ 53

Zánik licencie

 

Licencia zaniká

a) uplynutím času, na ktorý bola udelená,

b) odo dňa zániku právnickej osoby, ktorá je vysielateľom s licenciou,

c) ak dedič alebo dedičia neoznámia rade v ustanovenej lehote (§ 51 ods. 1 a 2) smrť fyzickej

osoby, ktorá bola vysielateľom,

d) uplynutím 75 dní od smrti fyzickej osoby, ktorá bola vysielateľom, ak rada nerozhodla podľa §

51 ods. 2,

e) uplynutím 60 dní odo dňa, keď vysielateľ s licenciou mal podať návrh na zápis do obchodného

registra podľa § 45 ods. 2 a 3 a neurobil tak,

f) uplynutím 360 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie, ak

osoba, ktorej bola licencia udelená, nezačala vysielať,

g) uplynutím 360 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania vo veci odňatia

licencie, ak vysielateľ s licenciou neobnovil vysielanie,

h) právoplatným rozhodnutím rady o jej odňatí,

i) ak nastali skutočnosti podľa § 50 ods. 2 a 3.

 

§ 54

Odňatie licencie

 

(1) Rada vysielateľovi licenciu odníme, ak

a) o odňatie licencie písomne požiada,

b) dosiahol jej udelenie na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti o licenciu alebo v

dokladoch priložených k tejto žiadosti podľa § 46,

c) sa uskutoční prevod podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou alebo podielu na

hlasovacích právach vysielateľa s licenciou v rozsahu prevyšujúcom 55% celkovej hodnoty

základného imania alebo hlasovacích práv vysielateľa s licenciou počas trvania platnosti licencie

a bez predchádzajúceho súhlasu rady s takým prevodom,

d) porušil ustanovenia § 42 alebo 43 a v určenej lehote neuviedol svoje pomery do súladu so

zákonom,

e) sa bez predchádzajúceho súhlasu rady uskutoční prevod podielu na základnom imaní

vysielateľa s licenciou na vysielanie rozhlasovej programovej služby alebo podielu na

hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na vysielanie rozhlasovej programovej služby v čase

do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady o udelení licencie,

f) sa bez predchádzajúceho súhlasu rady uskutoční prevod podielu na základnom imaní

vysielateľa s licenciou na vysielanie televíznej programovej služby alebo podielu na hlasovacích

právach vysielateľa s licenciou na vysielanie televíznej programovej služby v čase do 24

mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady o udelení licencie,

g) porušil povinnosti podľa § 50 ods. 1.

(2) Rada môže vysielateľovi licenciu odňať, ak

a) po začatí vysielania počas kalendárneho roka nevysielal nepretržite 30 dní; čas, po ktorý

vysielaniu bránili odôvodnené technické prekážky, sa nezapočítava,

b) bol na jeho majetok vyhlásený konkurz,

c) je fyzickou osobou a bol odsúdený za trestný čin, ktorý spáchal v priamej súvislosti s

vysielaním a retransmisiou, alebo za hospodársky trestný čin alebo za trestný čin proti majetku,

d) si nesplnil povinnosť podľa § 16 ods. 3 písm. h).

(3) Ak rada licenciu odňala z dôvodov uvedených v odseku 1, možno požiadať o udelenie

novej licencie najskôr po uplynutí jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie.

(4) Proti rozhodnutiu, ktorým rada rozhodla o odňatí licencie, môže vysielateľ podať

opravný prostriedok na najvyšší súd do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady. 41)

(5) Ak rada rozhodla o odňatí licencie a toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,

vysielateľ je povinný licenciu bezodkladne vrátiť rade; licenciu na terestriálne vysielanie je

vysielateľ povinný vrátiť spolu s frekvenčnými listami, ktoré sú súčasťou licencie.

 

§ 55

Krátkodobá licencia

 

(1) Krátkodobá licencia oprávňuje vysielateľa na vysielanie na ohraničenom území s

cieľom zabezpečiť informačnú službu pre verejnosť v rámci časovo ohraničenej udalosti.

(2) Rada môže vydať krátkodobú licenciu na žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej

osoby, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v § 45 ods. 2 a 3.

(3) Krátkodobú licenciu môže rada udeliť iba na čas, ktorý nepresahuje 30 dní v jednom

kalendárnom roku.

(4) Jednej právnickej osobe alebo jednej fyzickej osobe rada udelí počas jedného

kalendárneho roka len jednu krátkodobú licenciu.

(5) Na náležitosti žiadosti o krátkodobú licenciu sa primerane vzťahuje § 46.

(6) Na zamietnutie žiadosti o krátkodobú licenciu, na neprevoditeľnosť krátkodobej

licencie a na zánik platnosti a odňatie krátkodobej licencie sa primerane vzťahujú § 49 ods. 2, §

50 ods. 2 a 3, § 53 a 54.

(7) Rada je povinná rozhodnúť o udelení krátkodobej licencie do 30 dní odo dňa

doručenia žiadosti.

 

DVANÁSTA ČASŤ

KONANIE O REGISTRÁCIU RETRANSMISIE

 

§ 56

Registrácia retransmisie

 

(1) Oprávnenie na retransmisiu vzniká registráciou retransmisie s platnosťou na neurčitý

čas.

(2) Právnickú osobu možno zaregistrovať ako prevádzkovateľa retransmisie, ak má sídlo

na území Slovenskej republiky a je zapísaná do obchodného registra.

(3) Fyzickú osobu možno zaregistrovať ako prevádzkovateľa retransmisie, ak má trvalý

pobyt alebo dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky a má spôsobilosť na právne úkony v

celom rozsahu; zaregistrovaná fyzická osoba je povinná zapísať sa do obchodného registra.

(4) Registrácia retransmisie sa nevyžaduje

a) na retransmisiu v rámci jednej budovy alebo komplexu budov, ktoré k sebe funkčne patria, ak

sa obchodne nevyužívajú,

b) ak sa vykonáva výhradne retransmisia programových služieb vysielateľov na základe zákona,

c) ak registráciu vylučuje osobitný predpis 21c) alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská

republika viazaná, alebo

d) ak retransmisiu vykonáva jedna právnická osoba alebo jedna fyzická osoba tak, že ju nesmie

prijímať viac ako 100 účastníkov. V prípade retransmisie prostredníctvom viacerých

technologických systémov s počtom do 100 účastníkov nesmie byť celkový počet účastníkov

všetkých týchto systémov vyšší ako 100,

e) ak sa vykonáva výhradne retransmisia programovej služby vysielateľa prostredníctvom

internetu, ktorý vysiela programovú službu výhradne prostredníctvom internetu.

 

§ 57

Žiadosť o registráciu retransmisie

 

(1) Žiadosť o registráciu retransmisie obsahuje tieto údaje:

a) obchodný názov, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, alebo dátum vzniku, sídlo a právnu

formu obchodnej spoločnosti, ak je žiadateľom o registráciu retransmisie právnická osoba,

b) meno a priezvisko, rodné číslo, štátne občianstvo, trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt, ak je

žiadateľom o registráciu retransmisie fyzická osoba,

c) údaje o základnom imaní a vkladoch všetkých spoločníkov, o ich obchodných podieloch alebo

o rozdelení akcií medzi akcionárov, ak je žiadateľom o registráciu retransmisie právnická osoba,

d) údaje o osobách oprávnených konať za spoločnosť a o spôsobe konania za spoločnosť, ak je

žiadateľom o registráciu retransmisie právnická osoba,

e) špecifikáciu telekomunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia určeného na

retransmisiu,

f) údaj o plánovanom počte prípojok,

g) údaje o skladbe rozhlasových programových služieb alebo televíznych programových služieb,

ktoré žiadateľ o registráciu retransmisie plánuje šíriť, vrátane označenia štátov ich pôvodu; ak je

programová ponuka rozdelená do viacerých súborov s rozdielnymi cenami pre účastníka, uvedú

sa aj údaje o programových službách zaradených do základnej programovej ponuky.

(2) K žiadosti o registráciu retransmisie žiadateľ priloží

a) výpis z obchodného registra, ak je žiadateľom o registráciu retransmisie právnická osoba;

výpis z obchodného registra nesmie byť starší ako 60 dní,

b) výpis z evidencie registra trestov, ak je žiadateľom o registráciu retransmisie fyzická osoba;

výpis z registra trestov nesmie byť starší ako tri mesiace,

c) doklad o trvalom pobyte alebo dlhodobom pobyte, ak je žiadateľom o registráciu retransmisie

fyzická osoba,

d) vyhlásenie pôvodného vysielateľa o tom, že súhlasí s retransmisiou svojej programovej služby,

e) špecifikáciu osoby, ktorá signál retransmitovanej programovej služby prenáša k užívateľovi,

ak tento signál neprenáša prevádzkovateľ retransmisie,

f) čestné vyhlásenie žiadateľa o registráciu retransmisie, že všetky údaje uvedené v žiadosti podľa

odseku 1 sú aktuálne a pravdivé,

g) čestné vyhlásenie žiadateľa o registráciu retransmisie, že doklady priložené k žiadosti sú

aktuálne a úplné,

h) potvrdenie príslušného orgánu, že žiadateľ o registráciu retransmisie nemá v evidencii miestne

príslušného správcu dane daňové nedoplatky; potvrdenie nesmie byť staršie ako 60 dní,

i) potvrdenie príslušného orgánu, že žiadateľ o registráciu retransmisie nemá splatné nedoplatky

na zdravotnom poistení, na sociálnom poistení alebo na príspevku do fondu zamestnanosti;

potvrdenie nesmie byť staršie ako 60 dní.

(3) Ak je žiadateľ o registráciu retransmisie súčasne vysielateľom s licenciou alebo

vydavateľom periodickej tlače v Slovenskej republike alebo v zahraničí, alebo je majetkovo

prepojený so spoločnosťou, ktorá je vysielateľom s licenciou alebo vydavateľom periodickej

tlače v Slovenskej republike alebo v zahraničí, je povinný uviesť do žiadosti podľa odseku 1

údaje aj o týchto činnostiach a doložiť doklady podľa odseku 2.

(4) Doklady uvedené v odseku 2 sa musia predložiť v origináli alebo v osvedčenej

fotokópii. 39) K dokladom vystaveným v zahraničí sa musí priložiť ich úradný preklad. 40)

(5) Žiadosť o registráciu retransmisie treba podať najneskôr 90 dní pred plánovaným

začatím prevádzkovania retransmisie.

 

§ 58

Zamietnutie žiadosti o registráciu retransmisie

 

(1) Rada žiadosť o registráciu retransmisie zamietne, ak

a) žiadateľ o registráciu retransmisie nespĺňa predpoklady uvedené v § 56 ods. 2 a 3,

b) žiadosť nemá náležitosti podľa § 57 ods. 1 až 4 a v lehote určenej radou nenastala náprava.

(2) Rada vydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o registráciu retransmisie do 30 dní od

začatia konania o registráciu retransmisie.

(3) Proti rozhodnutiu rady o zamietnutí žiadosti o registráciu retransmisie môže žiadateľ o

registráciu retransmisie podať opravný prostriedok na najvyšší súd do 15 dní odo dňa doručenia

rozhodnutia rady. 41)

 

§ 59

Rozhodnutie o registrácii retransmisie

 

(1) Ak nie je dôvod na zamietnutie žiadosti o registráciu retransmisie podľa § 58 ods. 1,

rada vydá rozhodnutie o registrácii retransmisie do 60 dní odo dňa začatia konania.

(2) Ak rada v určenej lehote nerozhodne o registrácii retransmisie, dňom registrácie

retransmisie je deň nasledujúci po uplynutí tejto lehoty; rada o tom vydá žiadateľovi o registráciu

retransmisie potvrdenie.

(3) Rozhodnutie o registrácii retransmisie obsahuje tieto náležitosti:

a) špecifikáciu telekomunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia,

b) územný rozsah,

c) počet prípojok a ponuku programových služieb.

(4) Prevádzkovateľ retransmisie, ktorý na základe registrácie retransmisie začal

retransmisiu, je povinný oznámiť túto skutočnosť rade do 15 dní od jej začatia.

 

§ 60

Zmena registrácie retransmisie

 

(1) Prevádzkovateľ retransmisie je povinný oznámiť rade každú zmenu údajov uvedených

v žiadosti o registráciu retransmisie, okrem údajov uvedených v § 57 ods. 1 písm. g), do 15 dní

odo dňa vzniku týchto zmien. Zmenu počtu prípojok je prevádzkovateľ retransmisie povinný

oznámiť rade do 15 dní po tom, čo sa tento počet zmenil o 20% od posledného oznámenia.

(2) Prevádzkovateľ retransmisie môže požiadať radu o zmenu registrácie retransmisie.

(3) Rada na základe oznámenia podľa odseku 1 rozhodne do 60 dní odo dňa doručenia

oznámenia o zmene registrácie retransmisie, alebo ak sú dôvody na zrušenie registrácie

retransmisie podľa § 63, registráciu retransmisie zruší; ak rada v určenej lehote nerozhodne,

považuje sa to za súhlas so zmenou, ktorú prevádzkovateľ retransmisie oznámil rade.

(4) Rada na základe žiadosti o zmenu registrácie retransmisie podľa odseku 2 rozhodne

do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti rade; ak rada v určenej lehote nerozhodne, považuje sa to za

súhlas so zmenou, o ktorú prevádzkovateľ retransmisie požiadal radu.

(5) Rada môže zmeniť registráciu retransmisie bez súhlasu prevádzkovateľa retransmisie,

ak je to nevyhnutné na dodržanie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská

republika viazaná. Súčasne rada určí lehotu, v ktorej je prevádzkovateľ retransmisie povinný

začať plniť uložené povinnosti.

(6) Proti rozhodnutiu, ktorým rada rozhodla o zmene registrácie retransmisie podľa

odseku 3, môže prevádzkovateľ retransmisie podať opravný prostriedok na najvyšší súd do 15

dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady. 41)

(7) Proti rozhodnutiu, ktorým rada zamietla žiadosť prevádzkovateľa retransmisie o

zmenu registrácie retransmisie podľa odseku 2, môže prevádzkovateľ retransmisie podať opravný

prostriedok na najvyšší súd do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady. 41)

(8) Prevádzkovateľ retransmisie je povinný oznámiť rade zmenu údajov uvedených v § 57

ods. 1 písm. g) súhrnne za celý územný rozsah raz ročne do 31. januára podľa stavu k 1. januáru

daného kalendárneho roku. Prevádzkovateľ retransmisie je tiež povinný vyhovieť žiadosti rady o

nahlásenie aktuálneho stavu údajov uvedených v § 57 ods. 1 písm. g) osobitne podľa jednotlivých

častí svojho územného rozsahu, najmä v súvislosti s preverovaním splnenia povinností podľa §

17 ods. 1 písm. a) a b).

(9) Ak prevádzkovateľ retransmisie zaradil do programovej ponuky predtým nezaradené

rozhlasové programové služby alebo televízne programové služby, je povinný pri plnení

povinností podľa odseku 8 doložiť aj údaje uvedené v § 57 ods. 2 písm. e).

 

§ 61

Pozastavenie retransmisie programovej služby

 

(1) V súlade so záväzkami z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika

viazaná, môže rada rozhodnúť o pozastavení retransmisie takej programovej služby, ktorej obsah

zjavne, závažne a hrubo ohrozuje fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo ak

zjavne, závažne a hrubo podnecuje k nenávisti na základe rasy, pohlavia, náboženstva, či

národnosti.

(2) O pozastavení retransmisie programovej služby môže rada rozhodnúť, ak sa vysielateľ

počas predchádzajúcich 12 mesiacov najmenej dvakrát dopustil porušenia uvedeného v odseku 1.

Pred pozastavením retransmisie programovej služby rada oznámi vysielateľovi, štátu vysielateľa

a Komisii svoj zámer pozastaviť retransmisiu programovej služby podľa odseku 1. Ak rokovania

so štátom vysielateľa a s Komisiou nepriniesli do 15 dní od oznámenia zámeru urovnanie sporu a

uvádzané porušovanie trvá, rada môže rozhodnúť o pozastavení retransmisie programovej služby.

(3) V rozhodnutí podľa odseku 1 rada určí lehotu, v ktorej je prevádzkovateľ retransmisie

povinný pozastaviť retransmisiu danej programovej služby.

(4) Proti rozhodnutiu o pozastavení retransmisie programovej služby môže

prevádzkovateľ retransmisie podať opravný prostriedok na najvyšší súd do 15 dní odo dňa

doručenia rozhodnutia rady.

(5) Pokiaľ Komisia rozhodne do dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia o

pozastavení retransmisie programovej služby o tom, že opatrenia sú nezlučiteľné s právnymi

predpismi Európskeho spoločenstva, rada je povinná rozhodnúť o zrušení rozhodnutia o

pozastavení retransmisie programovej služby.

(6) Ustanovenia odsekov 2 a 5 sa použijú, ak sa konania podľa odseku 1 dopustí

vysielateľ spadajúci pod právomoc členského štátu Európskej únie.

 

§ 62

Zánik registrácie retransmisie

 

Registrácia retransmisie zaniká

a) odo dňa zániku právnickej osoby, ktorá je prevádzkovateľom retransmisie,

b) uplynutím 30 dní od smrti fyzickej osoby, ktorá bola prevádzkovateľom retransmisie,

c) ak prevádzkovateľ retransmisie nepodal návrh na zápis do obchodného registra do 60 dní odo

dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o registrácii retransmisie,

d) ak prevádzkovateľ retransmisie nepodal návrh na zápis prevádzkovania retransmisie do

predmetu svojej činnosti v obchodnom registri do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti

rozhodnutia o registrácii retransmisie,

e) uplynutím 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o registrácii

retransmisie, ak osoba, ktorej bolo toto rozhodnutie vydané, nezačne prevádzkovať retransmisiu,

f) rozhodnutím rady o zrušení registrácie retransmisie.

 

§ 63

Zrušenie registrácie retransmisie

 

(1) Rada registráciu retransmisie zruší, ak

a) o to prevádzkovateľ retransmisie písomne požiada,

b) prevádzkovateľ retransmisie dosiahol vydanie rozhodnutia o registrácii retransmisie na základe

nepravdivých údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie alebo v dokladoch

priložených k tejto žiadosti,

c) prevádzkovateľ v určenej lehote neskončí retransmisiu programovej služby pozastavenej

rozhodnutím rady podľa § 61,

d) si prevádzkovateľ nesplnil svoju povinnosť podľa § 17 ods. 1 písm. c) a e).

(2) Rada môže zrušiť registráciu retransmisie, ak bol prevádzkovateľ retransmisie, ktorý

je fyzickou osobou, odsúdený za úmyselný trestný čin.

(3) Proti rozhodnutiu o zrušení registrácie retransmisie môže prevádzkovateľ retransmisie

podať opravný prostriedok na najvyšší súd do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady. 41)

 

§ 63a

Oznamovacia povinnosť

 

(1) Vysielateľ prostredníctvom internetu a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby

na požiadanie sú povinní, najneskôr v deň začatia vysielania prostredníctvom internetu alebo

poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, písomne alebo v elektronickej

forme oznámiť rade

a) začiatok vysielania prostredníctvom internetu alebo poskytovania audiovizuálnej mediálnej

služby na požiadanie,

b) meno, priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, ak ide fyzickú osobu,

c) obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo osoby, ak ide o fyzickú osobupodnikateľa,

d) názov, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo osoby, ak ide o právnickú osobu, ako aj meno,

priezvisko a dátum narodenia osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo členmi jej

štatutárneho orgánu; zahraničná právnická osoba vykonávajúca činnosť na území Slovenskej

republiky uvedie aj adresu miesta činnosti podniku alebo miesta činnosti organizačnej zložky

podniku na území Slovenskej republiky vrátane mena, priezviska, adresy bydliska a dátumu

narodenia vedúceho podniku alebo vedúceho organizačnej zložky podniku,

e) identifikáciu internetovej stránky, na ktorej sa audiovizuálna mediálna služba na požiadanie

alebo vysielanie poskytuje, a identifikáciu poskytovateľa multiplexu, ak audiovizuálna mediálna

služba na požiadanie bude poskytovaná prostredníctvom terestriálneho multiplexu,

f) geografickú špecifikáciu frekvenčného vyhradenia, ak audiovizuálna mediálna služba na

požiadanie bude poskytovaná prostredníctvom terestriálneho multiplexu,

g) údaje podľa § 16 ods. 1 písm. b) a c),

h) štát, v ktorom prijíma svoje redakčné rozhodnutia,

i) štát, v ktorom zamestnáva zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s

vysielaním prostredníctvom internetu alebo s poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na

požiadanie.

(2) Vysielateľ prostredníctvom internetu a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby

na požiadanie sú povinní oznámiť rade všetky zmeny údajov podľa odseku 1 do 30 dní od vzniku

týchto zmien.

 

TRINÁSTA ČASŤ

SANKCIE

§ 64

 

(1) Za porušenie povinnosti uloženej týmto zákonom alebo osobitnými predpismi 7) rada

ukladá tieto sankcie:

a) upozornenie na porušenie zákona,

b) odvysielanie oznamu o porušení zákona,

c) pozastavenie vysielania alebo poskytovania programu alebo jeho časti,

d) pokutu,

e) odňatie licencie za závažné porušenie povinnosti.

(2) Sankciu podľa odseku 1 písm. d) rada uloží, ak vysielateľ, prevádzkovateľ

retransmisie, poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo právnická osoba

alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 3 a 4 aj napriek písomnému upozorneniu rady opakovane

porušila povinnosť. Rada uloží pokutu bez predchádzajúceho upozornenia, ak bola porušená

povinnosť uložená v § 19. Rada môže uložiť pokutu aj bez predchádzajúceho upozornenia, ak

bola porušená povinnosť uložená v § 16 ods. 2 písm. a) a c), ods. 3 písm. k), § 20 ods. 1 a 3, § 30,

ako aj v prípade vysielania bez oprávnenia [§ 2 ods. 1 písm. b)] alebo prevádzkovania

retransmisie bez oprávnenia [§ 2 ods.1 písm. e)].

(3) Pokutu rada určí podľa závažnosti veci, spôsobu, trvania a následkov porušenia

povinnosti, miery zavinenia a s prihliadnutím na rozsah a dosah vysielania, poskytovania

audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a retransmisie, získané bezdôvodné

obohatenie a sankciu, ktorú už prípadne uložil samoregulačný orgán pre oblasť upravenú týmto

zákonom v rámci vlastného samoregulačného systému.

(4) Rada o uložení sankcie rozhodne do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o porušení

povinnosti podľa odseku 1 dozvedela, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď bola

povinnosť porušená. Za deň, keď sa rada dozvedela o porušení povinnosti podľa odseku 1, sa

považuje deň prerokovania správy o kontrole dodržiavania povinností podľa tohto zákona na

zasadnutí rady.

(5) Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila.

(6) Proti rozhodnutiu o uložení sankcie podľa odseku 1 písm. c) až e) možno podať

opravný prostriedok na najvyšší súd do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady; 41) podanie

opravného prostriedku proti rozhodnutiu o uložení sankcie podľa odseku 1 písm. c) nemá

odkladný účinok.

(7) Ak bol podaný opravný prostriedok podľa odseku 6 a súd nezruší rozhodnutie rady,

sankcia sa vykoná po nadobudnutí právoplatnosti súdneho rozhodnutia, ak odsek 5 neustanovuje

inak. Ak súd rozhodnutie rady zruší a vec vráti na nové konanie, rada rozhodne o sankcii

najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia najvyššieho súdu. Uložená sankcia

sa vykoná po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ak odsek 6 neustanovuje inak.

 

§ 65

Oznam o porušení zákona

 

Povinnosť odvysielať oznam o porušení zákona môže rada vysielateľovi uložiť, ak

vysielateľ vysielal programy alebo iné zložky programovej služby v rozpore s § 16 ods. 2 písm.

c), ods. 3 písm. a) a b), § 19 a § 20 ods. 1 a 3 a je účelné a potrebné, aby sa verejnosť o tom

porušení dozvedela; rozsah, formu a vysielací čas určí rada.

 

§ 65a

Oznam o porušení zákona pri vysielaní prostredníctvom internetu

 

Povinnosť odvysielať oznam o porušení zákona môže rada vysielateľovi prostredníctvom

internetu uložiť, ak vysielateľ prostredníctvom internetu vysielal programy alebo iné zložky

programovej služby v rozpore s § 16 ods. 2 písm. c), § 19 a § 20 ods. 1 a 3 a je účelné a potrebné,

aby sa verejnosť o tomto porušení dozvedela; rozsah, formu a vysielací čas určí rada.

 

 

 

§ 66

Pozastavenie vysielania programu alebo jeho časti

 

Ak vysielateľ odvysielaním programu závažným spôsobom porušil povinnosti podľa § 16

ods. 2 písm. c) a ods. 3 písm. b), § 19 a § 20 ods. 1 a 3, rada pozastaví vysielanie tohto programu

alebo jeho časti, a to najviac na 30 dní.

 

§ 66a

Pozastavenie vysielania programu vysielaného prostredníctvom internetu alebo jeho časti

 

Ak vysielateľ prostredníctvom internetu odvysielaním programu závažným spôsobom

porušil povinnosti podľa § 16 ods. 2 písm. c), § 19 a § 20 ods. 1 a 3, rada pozastaví vysielanie

tohto programu alebo jeho časti, a to najviac na 30 dní.

 

§ 66b

Pozastavenie poskytovania programu prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na

požiadanie

 

Ak poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie poskytnutím programu

závažným spôsobom porušil povinnosti podľa § 19 a § 20 ods. 2, rada pozastaví poskytovanie

tohto programu.

 

§ 67

Pokuty

 

(1) Rada uloží pokutu od 99 eur do 33 193 eur prevádzkovateľovi retransmisie, ak

a) nesplnil povinnosti ustanovené v § 17 ods. 1 písm. a) až d) a h),

b) neoznámil zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie v určenej lehote

podľa § 60 ods. 1, 8 a 9,

c) nesplnil povinnosť podľa § 73 ods. 2.

(2) Rada uloží pokutu vysielateľovi televíznej programovej služby okrem vysielateľa

prostredníctvom internetu od 165 eur do 6 638 eur a vysielateľovi rozhlasovej programovej

služby od 99 eur do 1 659 eur, ak

a) neposkytol rade požadovaný záznam vysielania [§ 16 ods. 3 písm. l)],

b) nezabezpečil označenie programovej služby, ktorú vysiela [§ 16 ods. 3 písm. f) a g)],

e) neoznámil zmeny údajov uvedených vo svojej žiadosti alebo údaje týkajúce sa plnenia

podmienok udelenej licencie, ktoré by mohli byť dôvodom na zmenu alebo zánik platnosti

licencie,

d) nevedie štatistiku o odvysielanom programe [§ 16 ods. 3 písm. m)],

e) porušil podmienky na vysielanie krátkeho spravodajstva (§ 30),

f) neposkytol rade údaje o odvysielaní európskych diel a nezávislej produkcie (§ 27),

g) neposkytol rade údaje o majetkových pomeroch vysielateľa (§ 44 ods. 1),

h) neposkytol rade výsledky merania pokrytia územia signálom (§ 68 ods. 5),

i) nesplnil povinnosť podľa § 72 ods. 2,

j) nesplnil povinnosti o vysielaní európskych diel alebo nezávislej produkcie (§ 23 alebo 25),

k) nesplnil povinnosť podľa § 16 ods. 3 písm. e),

l) nesplnil povinnosť podľa § 16 ods. 1.

(3) Rada uloží pokutu vysielateľovi televíznej programovej služby okrem vysielateľa

prostredníctvom internetu od 663 eur do 66 387 eur a vysielateľovi rozhlasovej programovej

služby od 99 eur do 19 916 eur, ak

a) porušil územný rozsah vysielania,

b) neposkytol vysielací čas v naliehavom verejnom záujme [§ 16 ods. 3 písm. j)],

c) nezabezpečil klasifikáciu a označenie programov alebo iných zložiek programovej služby (§

20 ods. 4) alebo nezabezpečil časové zaradenie programov alebo iných zložiek programovej

služby v súlade s podmienkami ustanovenými osobitným predpisom 28a) (§ 20 ods. 5),

d) porušil podmienky na vysielanie sponzorovaných programov a sponzorovanej programovej

služby,

e) vysiela programy a ostatné zložky programovej služby, ktorých obsah je v rozpore s

povinnosťou podľa § 16 ods. 2 písm. c),

f) porušil podmienky na umiestňovanie produktov (§ 39a).

(4) Rada uloží pokutu vysielateľovi televíznej programovej služby okrem vysielateľa

prostredníctvom internetu od 1 659 eur do 99 581 eur, ak porušil podmienky na vysielanie

významných podujatí (§ 31) alebo porušil povinnosť neprerušovať program iným vysielaním [§

16 ods. 3 písm. i)].

(5) Rada uloží pokutu vysielateľovi televíznej programovej služby okrem vysielateľa

prostredníctvom internetu od 3 319 eur do 165 969 eur a vysielateľovi rozhlasovej programovej

služby od 497 eur do 49 790 eur, ak

a) porušil podmienky na vysielanie mediálnej komerčnej komunikácie vrátane reklamy a

telenákupu,

b) porušil podmienky na vysielanie programových služieb vyhradených na vlastnú propagáciu

alebo na reklamu a telenákup (§ 40 alebo 41),

c) vysiela programy a iné zložky programovej služby, ktorých obsah je v rozpore s povinnosťou

podľa § 20 ods. 1,

d) vysiela programy a iné zložky programovej služby, ktoré by mohli ohroziť fyzický, psychický

alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie alebo emocionálny stav v čase

od 6.00 h do 22.00 h (§ 20 ods. 3),

e) vysiela programy a iné zložky programovej služby, ktorých obsah je v rozpore s povinnosťami

podľa § 19,

f) neodvysielal oznam o porušení zákona alebo nedodržal podmienky na jeho zverejnenie, ktoré

určila rada [§ 16 ods. 3 písm. k)],

g) nepozastavil vysielanie programu alebo jeho časti, alebo nedodržal podmienky pozastavenia

vysielania programu alebo jeho časti, ktoré určila rada [§ 16 ods. 2 písm. a)].

(6) Rada uloží vysielateľovi televíznej programovej služby okrem vysielateľa

prostredníctvom internetu pokutu od 3 319 eur do 66 387 eur a vysielateľovi rozhlasovej

programovej služby okrem vysielateľa prostredníctvom internetu pokutu od 995 eur do 19 916

eur a poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie od 100 eur do 5 000 eur, ak

porušil osobitné povinnosti vysielateľa pri vysielaní programov vo verejnom záujme a pri

zabezpečení multimodálneho prístupu k programovej službe (§ 18 až 18b).

(7) Rada uloží vysielateľovi s licenciou vysielajúcemu televíznu programovú službu

pokutu od 663 eur do 132 775 eur a vysielateľovi s licenciou vysielajúcemu rozhlasovú

programovú službu pokutu od 199 eur do 16 596 eur, ak vysielateľ porušil povinnosť podľa § 16

ods. 3 písm. d).

(8) Rada uloží pokutu od 1 659 eur do 165 969 eur osobám podľa § 2 ods. 3 a 4, ak

porušia povinnosti uložené týmto zákonom.

(9) Rada uloží pokutu od 1 659 eur do 165 969 eur

a) tomu, kto bez oprávnenia poskytuje retransmisiu alebo bez oprávnenia vysiela,

b) vysielateľovi na základe zákona, ak využíva pridelené frekvencie na iné účely ako na tie, na

ktoré mu boli pridelené.

(10) Rada uloží pokutu vysielateľovi prostredníctvom internetu od 30 eur do 1 200 eur, ak

a) nezabezpečil označenie programovej služby, ktorú vysiela [§ 16 ods. 3 písm. g)],

b) nesplnil povinnosť podľa § 16 ods. 1 alebo § 63a ods. 1 a 2,

c) porušil podmienky na vysielanie krátkeho spravodajstva (§ 30),

d) nevedie štatistiku o odvysielanom programe [§ 16 ods. 3 písm. m)],

e) neposkytol rade údaje o odvysielaní európskych diel a nezávislej produkcie (§ 27),

f) nesplnil povinnosti o vysielaní európskych diel alebo nezávislej produkcie (§ 23 a 25),

g) porušil osobitné povinnosti vysielateľa pri označení multimodálneho prístupu k programovej

službe (§ 18b),

h) nesplnil povinnosť podľa § 76dc ods. 3.

(11) Rada uloží pokutu vysielateľovi prostredníctvom internetu od 100 eur do 20 000 eur,

ak

a) porušil podmienky na vysielanie mediálnej komerčnej komunikácie vrátane reklamy a

telenákupu,

b) neodvysielal oznam o porušení zákona alebo nedodržal podmienky na jeho zverejnenie, ktoré

určila rada [§ 16 ods. 3 písm. k)],

c) porušil podmienky na vysielanie sponzorovaných programov a sponzorovaných programových

služieb,

d) porušil podmienky na umiestňovanie produktov (§ 39a),

e) nezabezpečil klasifikáciu a označenie programov alebo iných zložiek programovej služby (§

20 ods. 4) alebo nezabezpečil časové zaradenie programov alebo iných zložiek programovej

služby v súlade s podmienkami ustanovenými osobitným predpisom 28a) (§ 20 ods. 5),

f) neposkytol vysielací čas v naliehavom verejnom záujme [§ 16 ods. 3 písm. j)],

g) vysiela programy a ostatné zložky programovej služby, ktorých obsah je v rozpore s

povinnosťou podľa § 16 ods. 2 písm. c).

h) porušil podmienky na vysielanie významných podujatí (§ 31) alebo porušil povinnosť

neprerušovať program iným vysielaním [§ 16 ods. 3 písm. i)],

i) vysiela programy a iné zložky programovej služby, ktoré by mohli ohroziť fyzický, psychický

alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie alebo emocionálny stav v čase

od 6.00 h do 22.00 h (§ 20 ods. 3),

j) porušil podmienky na vysielanie programových služieb vyhradených na vlastnú propagáciu

alebo na reklamu a telenákup (§ 40 a 41).

(12) Rada uloží pokutu vysielateľovi prostredníctvom internetu od 500 eur do 60 000 eur,

ak

a) vysiela programy a iné zložky programovej služby, ktorých obsah je v rozpore s povinnosťami

podľa § 19 alebo § 20 ods. 1,

b) nepozastavil vysielanie programu alebo jeho časti, alebo nedodržal podmienky pozastavenia

vysielania programu alebo jeho časti, ktoré určila rada [§ 16 ods. 2 písm. a)].

(13) Rada uloží pokutu poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie

od 30 eur do 1 000 eur, ak

a) porušil podmienky podľa § 16 ods. 1,

b) nesplnil povinnosť podľa § 63a ods. 1 a 2,

c) prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie poskytuje programy, ktorých

obsah je v rozpore s povinnosťou podľa § 16 ods. 2 písm. c),

d) porušil osobitné povinnosti poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie pri

označení multimodálneho prístupu k programovej službe (§ 18b),

e) neposkytol rade údaje podľa § 27a,

f) nesplnil povinnosť podľa § 76dc ods. 3.

(14) Rada uloží pokutu poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie

od 100 eur do 10 000 eur, ak

a) porušil podmienky pre mediálnu komerčnú komunikáciu,

b) porušil podmienky na sponzorované programy a sponzorované audiovizuálne mediálne služby

na požiadanie,

c) porušil podmienky na umiestňovanie produktov (§ 39a),

d) nezabezpečil klasifikáciu a označenie programov (§ 20 ods. 4) v rámci katalógu programov

jeho audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.

(15) Rada uloží pokutu poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie

od 500 eur do 40 000 eur, ak

a) poskytuje prostredníctvom svojej audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie programy a

iné zložky audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorých obsah je v rozpore s

povinnosťami podľa § 19,

b) poskytuje prostredníctvom svojej audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie programy a

iné zložky audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorých obsah je v rozpore s

povinnosťami podľa § 20 ods. 2,

c) nepozastavil poskytovanie programu [§ 16 ods. 2 písm. a)].

(16) Pokuta uložená podľa odsekov 1 až 15 je splatná do 30 dní odo dňa, keď

rozhodnutie, ktorým bola pokuta uložená, nadobudlo právoplatnosť.

(17) Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

 

§ 67a

Odňatie licencie za závažné porušenie povinnosti

 

(1) Ak vysielateľ aj napriek uloženým sankciám opakovane úmyselne a závažným

spôsobom porušuje povinnosti ustanovené v § 19 ods. 1 písm. b) alebo c), rada mu odníme

licenciu.

(2) Ak rada odňala licenciu podľa odseku 1, možno opätovne požiadať o udelenie licencie

najskôr po uplynutí troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie; na nakladanie s

licenciou po jej odňatí sa primerane vzťahuje § 54 ods. 5.

 

 

 

 

ŠTRNÁSTA ČASŤ

FREKVENČNÉ SPEKTRUM NA VYSIELANIE

§ 68

Frekvenčné spektrum na vysielanie

 

(1) Plán využitia frekvenčného spektra pre oblasť vysielania vypracúva úrad v spolupráci

s radou; úrad je pritom povinný utvárať podmienky na rozvoj digitálneho vysielania a rada je

povinná dbať na zachovanie podmienok duálneho vysielania.

(2) Plán frekvencií sa aktualizuje spravidla každé dva roky a v prípadoch zmien

medzinárodných dohovorov v tejto oblasti.

(3) Stav využitia frekvencií hodnotí rada vo výročnej správe; zoznam voľných frekvencií

na analógové vysielanie rada zverejňuje na svojej internetovej stránke a prostredníctvom

periodickej tlače.

(4) Analógové vysielanie nesmie obmedzovať rozvoj nových technológií, najmä

digitálneho vysielania.

(5) Zodpovednosť za využitie parametrov frekvencie pridelenej na analógové vysielanie a

za pokrytie územia signálom má vysielateľ. Vysielateľ je povinný zabezpečiť osobitné meranie

pokrytia územia signálom z frekvencie po jej pridelení; výsledky tohto merania vysielateľ oznámi

rade.

(6) Rada frekvenciu pridelenú na analógové vysielanie odníme, ak

a) o to požiada vysielateľ,

b) je to nevyhnutné na dodržanie medzinárodných záväzkov, ktorými je Slovenská republika

viazaná, alebo

c) to ustanovuje osobitný predpis. 48)

(7) Rada frekvenciu pridelenú na analógové vysielanie môže odňať aj vtedy, ak

a) vysielateľ nevyužíva frekvenciu na účely, na ktoré mu bola pridelená, alebo

b) vysielateľ vlastným zavinením nevyužíva povolené parametre frekvencie.

(8) Proti rozhodnutiu o odňatí frekvencie môže vysielateľ podať opravný prostriedok na

najvyšší súd do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady; 41) podanie opravného prostriedku

proti rozhodnutiu o odňatí frekvencie podľa odseku 6 nemá odkladný účinok.

 

§ 69

Frekvenčné spektrum na analógové terestriálne vysielanie pre vysielateľov na základe zákona

 

(1) Prvý televízny analógový terestriálny okruh na vysielanie televíznej programovej

služby sa vyhradzuje pre vysielateľa na základe zákona. 1)

(2) Druhý televízny analógový terestriálny okruh na vysielanie televíznej programovej

služby sa vyhradzuje pre vysielateľa na základe zákona. 1)

(3) V pásme stredných vĺn na vysielanie rozhlasovej programovej služby sa pre

vysielateľa na základe zákona 1) vyhradzujú dve vysielacie siete na celoplošné vysielanie.

(4) V pásme veľmi krátkych vĺn (VKV II) na vysielanie rozhlasovej programovej služby

sa pre vysielateľa na základe zákona 1) vyhradzujú tri vysielacie siete na celoplošné vysielanie.

(5) O ďalších požiadavkách vysielateľov na základe zákona na frekvencie rozhoduje rada.

Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie je dotknutá právomoc rady podľa osobitného predpisu pri

odňatí frekvencie využívanej na analógové televízne vysielanie; 48a) právo podľa odsekov 1 a 2

vysielateľovi na základe zákona zanikne k frekvencii tvoriacej analógový terestriálny okruh

právoplatným rozhodnutím o jej odňatí, najneskôr však do konca roku 2012.

(6) Vysielateľ na základe zákona je povinný využívať pridelenú časť frekvenčného

spektra výlučne na plnenie svojich úloh stanovených týmto zákonom a osobitným zákonom 1) a

nesmie ju poskytnúť na využitie tretej osobe.

 

§ 70

Iné spôsoby analógového vysielania vysielateľa na základe zákona

 

Vysielanie pomocou satelitu a vysielanie v káblových distribučných systémoch alebo

mikrovlnnými systémami sa považuje za analógové vysielanie vysielateľa na základe zákona, ak

programovú službu vysielateľ na základe zákona vysiela takýmto spôsobom popri jej

analógovom terestriálnom vysielaní a zároveň ju nešíri digitálnym terestriálnym vysielaním.

 

PÄTNÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Spoločné ustanovenia

§ 71

Nadpis zrušený od 31.5.2007

 

(1) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní 49)

okrem ustanovení § 49, 53, 54, 56 až 68 zákona o správnom konaní.

(2) Na vysielanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o reklame, 50) len ak

tento zákon neustanovuje inak.

(3) Ustanovenia jedenástej časti sa nevzťahujú na konanie o licencii podľa osobitného

predpisu. 7a)

(4) Voči štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore,

sa na účely tohto zákona postupuje rovnako ako voči členskému štátu Európskej únie.

(5) Na poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie sa vzťahuje

osobitný predpis, 50a) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 71a

(1) Vysielateľ, ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie udelenej podľa

tohto zákona na vysielanie do zahraničia, sa na účely ustanovení desiatej časti považuje za

vysielateľa s licenciou na celoplošné vysielanie.

(2) Programové služby vysielané na základe deviatej časti tohto zákona sú monotypovými

programovými službami.

(3) Doplnková obsahová služba sa považuje za zložku programovej služby; ustanovenia

tohto zákona, ktoré sa vzťahujú na programovú službu alebo jej časť, sa vzťahujú primerane na

doplnkovú obsahovú službu.

§ 71b

(1) Vysielateľ, ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie udelenej podľa

osobitného predpisu 1a) a nie je vysielateľom na základe zákona, sa považuje za

a) vysielateľa s licenciou na lokálne vysielanie, ak je držiteľom licencie na lokálne digitálne

vysielanie televíznej programovej služby alebo na lokálne digitálne vysielanie rozhlasovej

programovej služby, 51)

b) vysielateľa s licenciou na regionálne vysielanie, ak je držiteľom licencie na regionálne

digitálne vysielanie televíznej programovej služby alebo licencie na regionálne digitálne

vysielanie rozhlasovej programovej služby, 51)

c) vysielateľa s licenciou na celoplošné vysielanie, ak je držiteľom licencie na celoplošné

digitálne vysielanie televíznej programovej služby alebo licencie na celoplošné digitálne

vysielanie rozhlasovej programovej služby. 51)

(2) Vysielanie vysielateľa podľa odseku 1 písm. a), ktoré nie je vysielaním do zahraničia,

sa považuje za lokálne vysielanie podľa tohto zákona.

(3) Vysielanie vysielateľa podľa odseku 1 písm. b), ktoré nie je vysielaním do zahraničia,

sa považuje za regionálne vysielanie podľa tohto zákona.

(4) Vysielanie vysielateľa podľa odseku 1 písm. c), ktoré nie je vysielaním do zahraničia,

sa považuje za multiregionálne vysielanie alebo celoplošné vysielanie podľa tohto zákona.

§ 71c

Tam, kde sa vo všeobecne záväzných predpisoch používa pojem "relácia" a "relácia

vysielania", okrem pojmov "platová relácia" a "prepravná relácia", rozumie sa tým "program".

 

 

 

Prechodné ustanovenia

§ 72

 

(1) Licencie na vysielanie udelené podľa doterajších právnych predpisov, ktoré sú platné

ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú v platnosti.

(2) Vysielateľ s licenciou, ktorá zostala v platnosti podľa odseku 1, je povinný oznámiť

rade údaje a predložiť doklady uvedené v § 46 najneskôr do šiestich mesiacov po nadobudnutí

účinnosti tohto zákona. Ak si vysielateľ s licenciou, ktorá ostáva v platnosti podľa odseku 1, túto

povinnosť v lehote nesplní, rada mu určí primeranú lehotu na nápravu. Ak vysielateľ nesplní

povinnosť ani v tejto lehote, rada mu môže uložiť pokutu.

(3) Platnosť licenčných podmienok tvoriacich súčasť licencií, ktoré zostávajú v platnosti

podľa odseku 1 a ktorých predmet je upravený týmto zákonom, sa skončí odo dňa nadobudnutia

účinnosti tohto zákona.

(4) Vysielateľ s licenciou, ktorá zostáva v platnosti podľa odseku 1, je povinný

prispôsobiť svoje právne pomery najneskôr do jedného roku odo dňa nadobudnutia účinnosti

tohto zákona s ustanoveniami tohto zákona, najmä § 42 a 43. Ak si vysielateľ s licenciou, ktorá

zostáva v platnosti podľa odseku 1, túto povinnosť v určenej lehote nesplní, platnosť jeho

licencie uplynutím uvedenej lehoty zaniká.

(5) Čas, na ktorý bola udelená licencia, ktorá zostáva v platnosti podľa odseku 1, sa

nemení.

(6) Ustanovenie § 52 sa vzťahuje aj na licencie, ktoré zostávajú v platnosti podľa odseku

1. Rada môže v rozhodnutí o predĺžení týchto licencií určiť nové náležitosti licencie v súlade s

týmto zákonom.

 

§ 73

 

(1) Licencie na vysielanie v káblových rozvodoch udelené podľa doterajších právnych

predpisov, ktoré sú platné ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa považujú za registrácie

retransmisie podľa § 56 ods. 1.

(2) Prevádzkovateľ retransmisie s registráciou retransmisie platnou podľa odseku 1 je

povinný oznámiť rade údaje a predložiť doklady uvedené v § 57 najneskôr do šiestich mesiacov

po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Ak si prevádzkovateľ retransmisie s registráciou, ktorá

ostáva v platnosti podľa odseku 1, túto povinnosť v lehote nesplní, rada mu uloží lehotu na

nápravu. Ak si prevádzkovateľ retransmisie nesplní povinnosť ani v tejto lehote, rada mu môže

uložiť pokutu.

(3) Platnosť doterajších licenčných podmienok, ktoré sú súčasťou registrácie zostávajúcej

v platnosti podľa odseku 1 a ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom, sa skončí odo dňa

nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

 

§ 74

 

(1) Konania o udelenie licencie, ktoré sa začali podľa doterajších právnych predpisov a

ktoré sa ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona neskončili, sa týmto dňom zastavujú.

(2) Konania o zmene licencie vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti

alebo plnenia podmienok určených v licencii, ktoré sa začali podľa doterajších právnych

predpisov a ktoré sa ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona neskončili, sa týmto dňom

zastavujú.

(3) Konania vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných

podmienok, ktoré sa začali pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa dokončia podľa

doterajších predpisov.

(4) Konania vo veci odňatia licencie, ktoré sa začali pred dňom nadobudnutia účinnosti

tohto zákona, sa dokončia podľa doterajších predpisov.

 

§ 75

 

Žiadosti o uverejnenie opravy podané do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa

posudzujú podľa doterajších predpisov.

§ 76

Funkčné obdobie členov rady zvolených pred účinnosťou tohto zákona sa posudzuje

podľa doterajších predpisov. Členovia rady sú povinní vykonávať svoju činnosť v súlade s

právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

Prechodné a spoločné ustanovenia k úpravám účinným od 31. mája 2007

§ 76a

 

(1) Licencie udelené podľa tohto zákona pred 31. májom 2007 ostávajú v platnosti; v časti

týkajúcej sa terestriálneho vysielania oprávňujú vysielateľa iba na analógový spôsob vysielania.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na licencie udelené podľa tohto zákona, ktoré

boli rozhodnutím o zmene rozšírené pred 31. májom 2007 o digitálne terestriálne vysielanie,

pričom v časti týkajúcej sa digitálneho vysielania sa ich platnosť predlžuje do dňa, v ktorom

poskytovateľ multiplexu udeleného podľa osobitného predpisu 52) začne poskytovať terestriálny

multiplex na dotknutom území, najneskôr však do dňa, v ktorom je poskytovateľ multiplexu

udeleného podľa osobitného predpisu 52) povinný podľa príslušného terestriálneho

prevádzkového povolenia začať poskytovať terestriálny multiplex na dotknutom území; po tomto

dni licencie v tejto časti zanikajú.

 

§ 76b

 

(1) Konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie televíznej programovej služby,

ktoré sa začali pred 31. májom 2007 a ktoré neboli k tomuto dňu ukončené právoplatným

rozhodnutím o udelení licencie, sa týmto dňom zastavujú; rada zastavenie konania oznámi

účastníkom konania.

(2) Konania o zmene licencie vo veci pridelenia frekvencie na terestriálne vysielanie

televíznej programovej služby, ktoré sa začali pred 31. májom 2007 a ktoré neboli k tomuto dňu

ukončené právoplatným rozhodnutím o zmene licencie, sa týmto dňom zastavujú; rada zastavenie

konania oznámi účastníkom konania.

(3) Konania o predĺžení platnosti licencie na vysielanie televíznej programovej služby,

ktoré sa začali pred 31. májom 2007 a ktoré neboli k tomuto dňu ukončené právoplatným

rozhodnutím, ktorým sa predlžuje platnosť licencie, sa dokončia podľa právnej úpravy účinnej od

31. mája 2007, pričom je rada povinná rozhodnúť tak, aby platnosť licencie v časti, ktorá sa týka

využívania frekvencií pridelených na terestriálne vysielanie, nebola dlhšia ako čas, ktorý určí a

vyznačí do frekvenčného listu úrad a ktorý je rada povinná vyznačiť aj v rozhodnutí, ktorým sa

predlžuje platnosť licencie; na tieto konania sa vzťahuje ustanovenie § 52 ods. 2 primerane.

(4) Konania vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a podmienok

udelenej licencie, ktoré sa začali pred 31. májom 2007, sa dokončia podľa právnej úpravy účinnej

do 31. mája 2007.

(5) Konania vo veci odňatia licencie, ktoré sa začali pred 31. májom 2007, sa dokončia

podľa právnej úpravy účinnej do 31. mája 2007.

(6) Konania, ktoré sa začali pred 31. májom 2007 a ktoré nie sú konaniami podľa odseku

1 až 5, sa dokončia podľa právnej úpravy účinnej od 31. mája 2007.

 

§ 76c

 

(1) Na konania o predĺžení platnosti licencie na vysielanie televíznej programovej služby

sa vzťahuje § 76b ods. 3 aj vtedy, ak sa nezačali pred 31. májom 2007 a rozhoduje sa o predĺžení

platnosti licencie, ktorá oprávňuje vysielateľa používať frekvencie pridelené na terestriálne

vysielanie.

(2) Ustanovenie § 48 sa nevzťahuje na terestriálne vysielanie televíznej programovej

služby; licenciu na terestriálne vysielanie televíznej programovej služby nemožno udeliť ani

podľa iného ustanovenia tohto zákona.

(3) Podľa ustanovení tohto zákona nemožno udeliť ani licenciu na digitálne terestriálne

vysielanie.

§ 76d

Podiely podľa § 18 ods. 3 alebo § 18b nie je vysielateľ povinný dosiahnuť pred uplynutím

troch rokov odo dňa, v ktorom začal svoju programovú službu vysielať digitálne; to sa

nevzťahuje na vysielateľov, ktorí začnú vysielať svoju programovú službu digitálne po 31. máji

2009.

 

§ 76da

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008

 

(1) Prechodné obdobie podľa § 76d sa vzťahuje aj na vysielateľov, ktorí sú povinní

dosiahnuť podiely podľa § 18a.

(2) Dňom účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý podľa osobitného

predpisu 28a) ustanoví podrobnosti o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho

uplatňovania, stráca účinnosť jednotný systém označovania určený radou podľa doterajšej

právnej úpravy.

(3) Konania vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a podmienok

udelenej licencie, ktoré sa začali pred 1. januárom 2008, sa dokončia podľa právnej úpravy

účinnej do 1. januára 2008.

 

§ 76db

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009

 

(1) Časový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní televíznej programovej služby

vysielateľa na základe zákona v období od 1.1.2009 do 31.12.2009 nesmie spolu presiahnuť 2,5%

denného vysielacieho času. Tento časový rozsah sa môže zvýšiť až na 15% denného vysielacieho

času, a to o čas vyhradený telenákupným šotom.

(2) Časový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní televíznej programovej služby

vysielateľa na základe zákona v období od 1.1.2010 do 31.12.2010 nesmie spolu presiahnuť 1,5%

denného vysielacieho času. Tento časový rozsah sa môže zvýšiť až na 10% denného vysielacieho

času, a to o čas vyhradený telenákupným šotom.

(3) Časový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní televíznej programovej služby

vysielateľa na základe zákona v období od 1.1.2011 do 31.12.2011 nesmie spolu presiahnuť 1%

denného vysielacieho času. Tento časový rozsah sa môže zvýšiť až na 5% denného vysielacieho

času, a to o čas vyhradený telenákupným šotom.

 

§ 76dc

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. decembra 2009

 

(1) Štatistiku podpory európskych diel v oblasti poskytovania audiovizuálnych

mediálnych služieb na požiadanie podľa § 6a ods. 3 rada zašle Komisii a ministerstvu kultúry

prvýkrát najneskôr do 19. decembra 2011.

(2) Ustanovenia § 39a sa vzťahujú iba na programy vyrobené po 19. decembri 2009.

(3) Vysielateľ prostredníctvom internetu a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby

na požiadanie, ktorý vysiela alebo poskytuje audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie k 15.

decembru 2009, je povinný splniť povinnosť podľa § 63a do 28. februára 2010.

 

Záverečné ustanovenia

§ 76e

 

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie

uvedené v prílohe.

 

§ 77

Zrušovacie ustanovenie

 

Zrušujú sa:

1. zákon č. 160/1997 Z.z. o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne

vysielanie a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho

vysielania v znení neskorších predpisov,

2. zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení

zákona č. 597/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z.z., zákona

Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej

republiky č. 212/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z.z., zákona

č. 160/1997 Z.z., zákona č. 283/1997 Z.z., zákona č. 187/1998 Z.z., zákona č. 233/1998 Z.z. a

zákona č. 46/1999 Z.z.,

3. § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z.z. o opatreniach v oblasti

rozhlasového a televízneho vysielania v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.

321/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 380/1996 Z.z. a zákona č. 285/1997

Z.z.

Čl.II

Zákon č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách sa mení takto:

1. V § 15 ods. 1 písm. a) sa za slovom "siete" vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová:

"okrem telekomunikačných sietí určených výhradne na jednosmerné šírenie televíznych alebo

rozhlasových signálov po vedení,".

2. V § 15 ods. 1 písm. b) sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:

"pritom úrad pri rozhodovaní o udelení licencie dbá, aby sa pri využití obmedzených zdrojov

neznevýhodnil niektorý zo žiadateľov.".

3. V § 31 ods. 8 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: "a na rozhlasové a

televízne terestriálne vysielanie.".

4. V § 32 ods. 1 písm. b) sa slovo "výrazný" nahrádza slovom "významný".

Čl.III

 

§ 78

Účinnosť

 

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zákon č. 147/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2001.

Zákon č. 206/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 8. májom 2002.

Zákon č. 289/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2005.

Zákony č. 95/2006 Z.z. a č. 121/2006 Z.z. nadobudli účinnosť 1. aprílom 2006.

Zákon č. 13/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2007.

Zákon č. 220/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 31. májom 2007.

Zákon č. 654/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 29. decembrom 2007.

Zákon č. 343/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2008.

Zákon č. 167/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2008.

Zákon č. 287/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2008.

Zákon č. 516/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2009.

Zákon č. 77/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2009.

Zákon č. 318/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2009.

Zákon č. 498/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 15. decembrom 2009.

 

Rudolf Schuster v.r.

Jozef Migaš v.r.

Mikuláš Dzurinda v.r.

Príl.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii určitých ustanovení

zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa

vykonávania činností televízneho vysielania (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú.v. ES

L 298, 17.10.1989) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/36/ES z 30. júna 1997

(Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 6/zv. 2; Ú.v. ES L 202, 30.7.1997) a v znení smernice

Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES z 11. decembra 2007 (Ú.v. EÚ L 332, 18.12.2007).

____________________

1) Zákon č. 619/2003 Z.z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 16/2004 Z.z. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov.

1a) Zákon č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných

obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých

zákonov (zákon o digitálnom vysielaní).

2) Čl. 43 až 48 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (Ú.v. EÚ C 321,

29.12.2006).

2a) § 2 ods. 6 zákona č. 220/2007 Z.z.

3) § 3 zákona č. 220/2007 Z.z.

3a) § 4 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 117/2006 Z.z.

3aa) § 2 zákona č. 610/2003 Z.z.

3b) § 2 ods. 5 zákona č. 220/2007 Z.z.

4) § 7 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom

(autorský zákon).

5) § 2 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

6) § 116 Občianskeho zákonníka.

7) Napríklad zákon č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení

neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov

samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, zákon č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta

Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších

zákonov, zákon č. 343/2007 Z.z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania

audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o

zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).

7a) Napríklad § 24 až 39 zákona č. 220/2007 Z.z.

8) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 168/1998 Z.z. o uzavretí

Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii.

9) § 7 písm. a) zákona č. 16/2004 Z.z.

10) § 7 písm. a) zákona č. 619/2003 Z.z.

11) § 2 ods. 1 zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene

a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon).

12) Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

13) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských

spoločností.

14) § 10 ods. 1 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých

zákonov.

15) Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

16) Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o

poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17) Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

18) § 100 až 117 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

19) Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

20) Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo

verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

21) Napríklad § 38 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii

ústrednej štátnej správy, § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 610/2003 Z.z.

21a) Zákon č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach.

21b) Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

21c) Napríklad § 3 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona

č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení zákona č. 160/2005 Z.z.

21d) Napríklad zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení

neskorších predpisov, § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z.z. o

Vojenskom spravodajstve, § 80 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. v

znení neskorších predpisov, § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z.z. o

Slovenskej informačnej službe.

21e) Napríklad § 19 ods. 2 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej

republiky, o ľudovom hlasovaní, o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov.

22) Napríklad zákon č. 333/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej

rady č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 46/1999 Z.z.

23) Napríklad ústavný zákon č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,

výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, zákon č. 319/2002 Z.z. o

obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 570/2005 Z.z. o brannej

povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

24) § 16 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane

obyvateľstva v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 261/1998 Z.z.).

26) § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku v znení

neskorších predpisov.

Zákon č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín.

§ 17 a 46 zákona č. 343/2007 Z.z.

26a) § 27 zákona č. 220/2007 Z.z.

26b) § 3 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z.z.

26c) § 49 ods. 2 až 4 zákona č. 220/2007 Z.z.

27) § 52 až 54 Občianskeho zákonníka.

28) § 2 zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v

znení zákona č. 260/1999 Z.z.

28a) § 12 zákona č. 343/2007 Z.z.

28b) § 37 zákona č. 343/2007 Z.z.

29) Napríklad § 36d ods. 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti,

výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona č. 577/2007 Z.z.

30) Napríklad § 24 zákona č. 333/2004 Z.z., § 15 zákona č. 46/1999 Z.z.

31) Napríklad § 174 Trestného zákona, § 33 ods. 1 zákona č. 139/1998 Z.z.

32) Zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného

zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

v znení neskorších predpisov.

33) Zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov.

34) § 5 ods. 2 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským

právom (autorský zákon).

35) Zákon č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

35a) Napríklad § 30 ods. 2 zákona 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení

neskorších predpisov, § 15 ods. 1 zákon č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej

republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov, § 24

ods. 8 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.

35b) zákonodarca nedodal text.

36) § 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z.z., ktorou sa

ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových

záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek

programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania.

37) § 4 zákona č. 220/2007 Z.z.

Zákon č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení

zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

39) § 57 ods. 2 a § 58 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a

notárskej činnosti (Notársky poriadok).

40) § 52 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.

41) § 250l až 250s Občianskeho súdneho poriadku.

42) § 476 až 488 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

43) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a

exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení

neskorších predpisov.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v

sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

44) § 251 až 275 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

45) Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov.

46) § 460 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

46a) Napríklad § 67 zákona č. 220/2007 Z.z.

48) Napríklad § 69 ods. 1 a 2 zákona č. 220/2007 Z.z.

48a) § 69 a 70 zákona č. 220/2007 Z.z.

49) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

50) Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov.

50a) Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002

Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení zákona č. 160/2005 Z.z.

51) § 24 ods. 3 zákona č. 220/2007 Z.z.

52) § 68 zákona č. 220/2007 Z.z.

TOP KRAS

1JANDL, marketing a reklama, s.r.o.3 792 454
2Wiktor Leo Burnett, s.r.o.3 434 009
3Istropolitana Advertising, s.r.o.2 485 305
4MADE BY VACULIK, s.r.o.2 154 937
5MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o.2 101 377
6Zaraguza s.r.o.2 000 686
7Effectivity s.r.o.1 890 735
8TRIAD s.r.o.1 603 642
9Elite Solutions, s.r.o.1 020 036
10MullenLowe GGK s.r.o.1 002 197
11Apple Pie, s.r.o.   603 947
12Respect APP s.r.o.   583 292

Agen. roka

 1TRIAD5 156
 2MUW Saatchi & Saatchi2 772
 3Wiktor Leo Burnett2 358
 4MADE BY VACULIK1 024
 5Istropolitana Ogilvy   873
 6Effectvity POWERED by PUBLICIS   844
 7Jandl   570
 8dotcom advertising   550
 9Respect APP   487
10Elite / Monday Lovers   424
11Zaraguza   334
12MullenLowe GGK   192
13applepie   110

Effie

KATEGÓRIA DOBROČINNÝ MARKETING
Striebro - Slovak and Friends (Chuť žiť Tiktok challenge)
Bronz - Effe Bratislava (Rakovina nemá vlny)
KATEGÓRIA OSTATNÉ
Striebro - TRIAD (Kúp mi knihu)
KATEGÓRIA SMALL BUDGETS
Bronz - Socialists (Kraj sveta Hrdý na to, čo v ňom nenájdeš)
KATEGÓRIA MEDIA INOVATIONS / EVENTS
Zlato - Free Andy (Zdieľaj s rozumom)
KATEGÓRIA DIGITAL
Zlato - This is Locco (Bejby Blue - Ukáž svoju digitálnu osobnosť)

Zlatý klinec

1 This is Locco840
2 MUW Saatchi & Saatchi740
3 TRIAD415
4

Socialists
Wiktor Leo Burnett

325
5 dotcom advertising310
6 Free Andy270
7 MADE BY VACULIK210
8 Darwin and the Machines190
9 Istropolitana Ogilvy185
10

Elite / Monday Lovers

Mannschaft

130
_______________________________________________
Celý rebríček
It's not possible to reach the RSS file...
It's not possible to reach the RSS file...
SLOVENSKY /  ENGLISH